Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0167(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0364/2010

Predkladané texty :

A7-0364/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Prijaté texty
PDF 281kWORD 36k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Štátom podporované vývozné úvery ***I
P7_TA(2011)0363A7-0364/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov (KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0456),

–  so zreteľom na článok 133 Zmluvy o ES,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0050/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0364/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté 5. apríla 2011 (Prijaté texty, P7_TA(2011)0126).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES
P7_TC1-COD(2006)0167

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1233/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia