Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2056(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0288/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0288/2011

Συζήτηση :

PV 12/09/2011 - 21
CRE 12/09/2011 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.22
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0364

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 460kWORD 202k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη
P7_TA(2011)0364A7-0288/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (2011/2056(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές βασικών εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες» (COM(2011)0025),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες - κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση «Πρώτες ύλες που έχουν κρίσιμη σημασία για την ΕΕ» της Υποομάδας της Ομάδας Εφοδιασμού Πρώτων Υλών της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 26ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020» (COM(2011)0021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112/4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 -Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις: Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής »Ευρώπη 2020' της ΕΕ' (COM(2010)0612),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την «Μη ενεργειακή εξόρυξη μεταλλευμάτων και Πρόγραμμα Natura 2000» της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες - κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση 2009 σχετικά με την πολιτική για τις πρώτες ύλες της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Δεσμοί μεταξύ περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητας» της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(7),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, για την «αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και αειφόρου ανάπτυξης Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», (COM(2010)0629),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Εδραίωση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής» (COM(2010)0634),

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη,

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών – Δημιουργία του πολιτικού πλαισίου για μια προσέγγιση για το σύνολο της Ένωσης» (COM(2009)0458),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν» (ΕΑΒ +)(8),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ένταξη ρητρών περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(9),

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις πρώτες ύλες και τις αγορές αγαθών,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Λισαβόνας), το οποίο επανεπιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ του 2007 και τη δήλωση της Τρίπολης στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής, στις 29-30 Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την τρέχουσα υπόθεση σε πλαίσιο ΠΟΕ σχετικά με 9 πρώτες ύλες εκ μέρους ΕΕ, ΗΠΑ και Μεξικού εναντίον Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0288/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ απαιτεί ισχυρή βιομηχανική βάση, η οποία εξαρτάται ιδιαίτερα από τον επαρκή εφοδιασμό σε πρώτες ύλες (ΠΥ), καθώς καθίσταται πιο οικολογική, προκειμένου να μεταβεί σε μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και να παραμείνει ανταγωνιστική,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίπλοκες διοικητικές διατυπώσεις και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ διοικήσεων μπορεί να μεταφράζονται σε πολυετείς διαδικασίες έκδοσης αδειών για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρονοβόρες αυτές διαδικασίες είναι υπερβολικές, αυξάνουν το κόστος του κεφαλαίου των επενδύσεων και αποκλείουν από την αγορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ζήτηση ΠΥ αυξάνεται συνεχώς, ιδίως σε σχέση με τα «μέταλλα τεχνολογίας»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητες εξόρυξης των δικών τους πόρων σε σχέση με κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες (ΚΠΥ), βασικά μέταλλα και σπάνιες γαίες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος των νέων τεχνολογιών θα συνεχίσει να προκαλεί αύξηση της ζήτησης για πόρους που διαδραματίζουν βασικό ρόλο για την ανάπτυξη των εν λόγω βιομηχανιών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνής εφοδιασμός περιορίζεται εν μέρει από τις ποσοστώσεις εξαγωγών και ότι οι τιμές φθάνουν σε επίπεδα ρεκόρ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κλάδο της μεταποίησης το μερίδιο του κόστους των υλικών ως μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής είναι σημαντικά υψηλότερο από το μερίδιο που σχετίζεται με τον μισθό των εργαζομένων και ότι, σε όλους τους κλάδους, η ανοδική αυτή τάση δεν αναμένεται να αντιστραφεί τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές επωφελούνται από θεμιτούς και ίσους όρους ανταγωνισμού,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός για τις πρώτες ύλες μπορεί να επιδεινώσει τις διεθνείς σχέσεις και να οδηγήσει σε συγκρούσεις σχετικά με τους πόρους,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις αυτές μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρία για νέες καινοτόμες εταιρικές σχέσεις αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν πραγματοποιήθηκε προς όφελος του πληθυσμού λόγω του ότι υπήρχαν μη δημοκρατικά καθεστώτα, απάτη, διαφθορά ή ένοπλες συγκρούσεις,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή για την ενίσχυση της απόδοσης των πόρων και της ανακύκλωσης περιορίζονται κυρίως σε αξιολογήσεις του τι θα μπορούσε να γίνει, αντί για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, και είναι συνεπώς ανεπαρκείς για την επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ορίζει ότι η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα έχει ουσιαστική σημασία για την προώθηση μιας Ευρώπης με αποδοτικότερη χρήση των πόρων,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ανακύκλωσης πολύτιμων υλικών, ιδίως των σπανίων γαιών, απαιτεί εντατικό παροπλισμό,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επωφελής ανακύκλωση έγκειται στην αξιόπιστη και αποδοτική τεχνολογία κατηγοριοποίησης και διαχωρισμού, καθώς η αξία των ανακυκλωμένων υλικών εξαρτάται από την καθαρότητα των μερών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες αποδόσεις και η ανακύκλωση προωθούν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η παραγωγικότητα των πόρων, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% ενός προϊόντος και το κόστος για τους πόρους ανέρχεται στο 40%,, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναληφθεί ταχέως δράση προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστης σημασίας οι έγκαιρες και αποφασιστικές ενέργειες στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής και στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες.

Μία στρατηγική για τις πρώτες ύλες

1.  πιστεύει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τόσο προκλήσεις όσο και μεγάλες ευκαιρίες σχετικά με τις ΠΥ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει τώρα, καθώς η ζήτηση για ΠΥ γνωρίζει κατακόρυφη άνοδο παγκοσμίως, την ευκαιρία να δρέψει οφέλη, ενισχύοντας την προσφορά και την αποδοτικότητα των ΠΥ και παράλληλα ικανοποιώντας τις ανάγκες των βιομηχανιών της ΕΕ και του τομέα των ΠΥ· τονίζει ότι η διαθεσιμότητα δίκαιης πρόσβασης σε ΠΥ και οι σταθερές και προβλέψιμες τιμές τους έχουν ζωτική σημασία για το αναπτυξιακό δυναμικό, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την διατήρηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ οι περιορισμοί στην πρόσβαση και την προσφορά, ιδίως κρίσιμων ΠΥ όπως οι σπάνιες γαίες, καθώς και η μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών, μπορούν να βλάψουν τις προοπτικές ανταγωνιστικότητας, οικολογικής αποτελεσματικότητας και καινοτομίας της ενωσιακής βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έδωσε ώθηση στην πολιτική για τις ΠΥ με την Πρωτοβουλία της για τις Πρώτες Ύλες του 2008 (ΠΠΥ) και καλεί έντονα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην ταχεία υλοποίησή της· θεωρεί ότι η πολιτική και η διπλωματία για τους πόρους έχουν μεγάλη σημασία για την ΕΕ όχι μόνο όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική και το διεθνές εμπόριο, αλλά και ως διατομεακό ζήτημα που αφορά διάφορα πεδία της εσωτερικής πολιτικής, καθώς και της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να δείξει τόση προσοχή στο ζήτημα όση και εκείνη που δείχνει για το ενεργειακό ζήτημα· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένα ακόμα καθήκον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

2.  πιστεύει ότι αρμόδια για μια συνεκτική και αποτελεσματική διπλωματία σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να είναι η ΕΥΕΔ, και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, και ιδίως η ΓΔ Εμπορίου για εμπορικά θέματα, σε στενό συντονισμό με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· πιστεύει ακόμη ότι η στρατηγική σημασία των ΠΥ θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην οργάνωση της ΕΥΕΔ και στη στελέχωση των σχετικών αντιπροσωπειών της ΕΕ· τονίζει τη σημασία του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών στο πεδίο των ΠΥ·

3.  καλεί την Επιτροπή να δίνει τη δέουσα προσοχή στις αγορές βασικών εμπορευμάτων και ξεχωριστά στην ΠΠΥ, δεδομένου ότι τα δύο πεδία διαφέρουν στη φύση τους και απαιτούν διαφορετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αποκλινόντων προβλημάτων τους· τονίζει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι αγορές βασικών εμπορευμάτων είναι σήμερα περισσότερο αλληλένδετες παρά ποτέ άλλοτε και ότι η μεταβλητότητα των τιμών οξύνεται από την κερδοσκοπία· επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία των αγορών ΠΥ θα παράσχει τα αναγκαία κίνητρα στις επιχειρήσεις για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, την ανακύκλωση και την περαιτέρω επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την υποκατάσταση· ενθαρρύνει κατά συνέπεια την Επιτροπή να προωθήσει την σωστή λειτουργία των αγορών ΠΥ, για παράδειγμα προχωρώντας στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε να καταστούν διαφανέστερες οι αγοραπωλησίες· τονίζει ότι οι τρεις πυλώνες της ΠΠΥ αλληλοσυμπληρώνονται στην επίλυση των ζητημάτων σχετικά με τις ΠΥ και με τη διασφάλιση του εφοδιασμού της ΕΕ με ΠΥ· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τη στρατηγική για τις ΠΥ κατά ισορροπημένο και συνεκτικό τρόπο, ιδίως σε σχέση με άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιομηχανία, την έρευνα, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την Ευρώπη 2020· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει μια ισχυρή πολιτική για την καινοτομία και τη βιομηχανία·

4.  χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής σε σχέση με τον εντοπισμό των ΚΠΥ, που όλες τους είναι σημαντικά «τεχνολογικά μέταλλα» και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μελλοντικά μέτρα· καλεί την Επιτροπή:

   να επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο των ΚΠΥ και να έχει υπό παρατήρηση τις ΠΥ που δεν είναι μεν σπάνιες αλλά είναι σημαντικές, ώστε να αντιμετωπίζονται οι πληθωριστικές τάσεις που οδηγούν σε συγκεντρώσεις όσον αφορά την ιδιοκτησία των προμηθευτών·
   να θεσπίσει ένα «ραντάρ κινδύνου για τις ΚΠΥ», να αναλύει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες και τιμές καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις των ελλείψεων σε δυνητικές ΚΠΥ, ιδίως σπάνιες γαίες, σε σχέση με τους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας, της υψηλής τεχνολογίας, της άμυνας, ακόμη δε και την αυτοκινητοβιομηχανία·
   να αναλύει τις εφοδιαστικές αλυσίδες που εξαρτώνται από τις ΚΠΥ, την ικανότητα για περαιτέρω επεξεργασία, που οδηγεί επίσης σε ημιέτοιμα προϊόντα, και την αλληλεπίδραση μεταξύ ΚΠΥ και των σχετικών βασικών μετάλλων·
  

υπενθυμίζει ότι στον τομέα των ΠΥ, και ιδίως των ΚΠΥ, ο καίριος χαρακτήρας των διαφόρων στοιχείων γνωρίζει διακυμάνσεις, όπως άλλωστε και διαθεσιμότητα, η χρήση, η ανάγκη επεξεργασίας, και κατά συνέπεια η τιμολόγησή τους στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση· επισύρει περαιτέρω την προσοχή στην ποικιλομορφία των υποδειγμάτων εφοδιαστικής για τις ροές ΠΥ στην κοινή αγορά·

5.  διαπιστώνει ότι δεν έχουν όλες οι αγορές ΠΥ τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα οι αγορές ΠΥ του γεωργικού τομέα επηρεάζονται από ισχυρούς εποχικούς και κλιματικούς παράγοντες και για το λόγο αυτό απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή·

6.  ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές ΠΥ οι οποίες, αν και δεν ταξινομούνται ως κρίσιμης σημασίας (π.χ. λίθιο, άφνιο και νικέλιο), έχουν στρατηγική σημασία για την κάλυψη των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αναγκών και την κατασκευή καταναλωτικών αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας· στην ίδια μελέτη θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν η εξάρτηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τις εν λόγω ΠΥ, μέτρα για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και το περιβαλλοντικό κόστος εξόρυξής τους, καθώς και εναλλακτικές λύσεις που ενδεχομένως διαφαίνονται·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα ΠΥ, όπως το φυσικό καουτσούκ, το ξύλο και τα αδρανή· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει αναλύσεις για τη διαθεσιμότητα και τη δυνητική ζήτηση για τα υλικά αυτά και σε αυτή τη βάση να αναλάβει την κατάλληλη δράση, αν και όπου χρειάζεται· τονίζει ότι η παρούσα έκθεση εστιάζεται στις στρατηγικές και κρίσιμης σημασίας ΠΥ·

8.  επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικός χειρισμός της πολιτικής για τις ΠΥ είναι βασικής σημασίας για μία αποτελεσματική στρατηγική για τις ΠΥ· επισημαίνει ότι μια αποτελεσματική στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει την ανάγκη στενού συντονισμού και πληροφόρησης μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κρατών μελών· συνιστά τη συγκρότηση μιας διατομεακής ομάδας υψηλού επιπέδου για τις πρώτες ύλες όπως συμβαίνει στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2011, που θα περιλαμβάνει τις αντίστοιχες ΓΔ, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να εκπονήσει, να ελέγξει και να αναθεωρήσει πολιτικές, να εξασφαλίσει στρατηγική συνοχή και να προωθήσει την εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, μεταξύ άλλων για στρέβλωση της αγοράς και συγκρούσεις που τροφοδοτούνται από πόρους, σύστημα το οποίο να επικουρείται από ομάδα παρακολούθησης· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μακροπρόθεσμο «ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για τις πρώτες ύλες έως το 2050» στον οποίο θα εντοπίζονται πιθανές μελλοντικές εξελίξεις, απειλές και δυνατότητες στους τομείς των πρώτων υλών και των CRM και ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, τα ακαδημαϊκά και τα ερευνητικά ιδρύματα ώστε να ασχοληθούν με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και τις επενδύσεις· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές ΠΥ και να ενισχύσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής διάστασης· πιστεύει ότι η επερχόμενη ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα·

9.  επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την ανάπτυξη των μη ενεργειακών ΠΥ στο πλαίσιο της ΠΠΥ και την εκπλήρωση των στόχων της τελευταίας, μέσω μιας ετήσιας έκθεσης προόδου που θα εστιάζεται επίσης στη συνεκτικότητα της πολιτικής όσον αφορά τις πολιτικές για το εμπόριο, την ανάπτυξη και το περιβάλλον, και τον κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς και δεδομένα σχετικά με τις ΠΥ·

Μετατροπή της πρόκλησης σε ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία: αποτελεσματικότητα πόρων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και υποκατάσταση

10.  επισημαίνει ότι η υπέρβαση των προκλήσεων σε σχέση με τις ΠΥ προσφέρει την ευκαιρία για την αναζωογόνηση της βιομηχανικής βάσης, των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας της ΕΕ και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της σταθερής απασχόλησης υψηλών προσόντων μέσω μιας φιλόδοξης στρατηγικής βιομηχανικής έρευνας και καινοτομίας· επισημαίνει ότι παρά τη σημασία μιας αποτελεσματικής εμπορικής πολιτικής και της χρήσης ίδιων πόρων, η καλή διακυβέρνηση των ΠΥ και η αύξηση της αποτελεσματικότητας, της επαναχρησιμοποίησης, της ενεργειακά αποτελεσματικής ανακύκλωσης, η μείωση της χρήσης πόρων, επίσης μέσω βελτιωμένων προδιαγραφών ποιότητας των προϊόντων και μέσω της αρχής της παράτασης της χρήσης, όπου αρμόζει, σε συνδυασμό με τη χρήση πράσινων τεχνολογιών, θα έχουν καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα, την αειφορία και την ασφάλεια εφοδιασμού μεσομακροπρόθεσμα· πιστεύει ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία από την άποψη αυτή πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου, εστιασμένη στον δυνητικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και στις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα· επισημαίνει τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής της νομικά δεσμευτικής ευρωπαϊκής ιεραρχίας των αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, η οποία δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, ακολουθούμενες από την ανάκτηση και τη διάθεση· παρατηρεί ότι η κοινωνική καινοτομία, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και οι νέες έννοιες όπως η οικολογική μίσθωση, η χημική μίσθωση και επιμερισμός θα έπρεπε να υποστηριχθούν από την Επιτροπή·

11.  σημειώνει ότι τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και η επαναχρησιμοποίηση αποτελούν βασικούς συντελεστές για τη μετάβαση προς μία αποτελεσματική από απόψεως χρήσεως των πόρων οικονομία·

12.  προτείνει την δρομολόγηση από την Επιτροπή μιας ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με οικονομικά μοντέλα χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις στην ιδιοκτησία αγαθών και με τις επιπτώσεις τους στην χρήση και ανάκτηση πρώτων υλών· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ενημέρωσης είναι η βασική πρόκληση ως προς το θέμα αυτό·

13.  τονίζει την ανάγκη να καταβληθεί προσπάθεια για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αυξημένη χρήση πόρων, πράγμα που επίσης θα συμβάλει στη μείωση της σχετικής εξάρτησης από τις εξαγωγές· τονίζει τη σημασία της χάραξης της στρατηγικής για τις ΠΥ επίσης μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, το σχέδιο της Επιτροπής για μία εμβληματική πρωτοβουλία σε σχέση με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα εμπόδια που τίθενται στην αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών φραγμών, κόστους κτλ.) και να ενσωματώσουν και αξιολογήσουν στόχους μακροπρόθεσμης βελτίωσης της παραγωγικότητας των πόρων που να αντανακλούν την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές ΠΥ, δεδομένου ότι οι ενωσιακές εισαγωγές ΠΥ είναι οι υψηλότερες κατά κεφαλή στον κόσμο· προκειμένου να αξιολογηθεί αντικειμενικά η πρόοδος και να γίνουν συγκρίσεις με άλλες χώρες, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια περισσότερο αξιόπιστη μεθοδολογία για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη το έργο της Eurostat σε αυτό τον τομέα, καθώς και τα αποτελέσματα μιας μελέτης την εκπόνηση της οποίας πρόσφατα ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό·

14.  χαιρετίζει την ανάπτυξη οργάνων και δεικτών, όπως το TEEB (οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας)· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να κινητοποιήσει την ανάπτυξη αυτών των μέσων και τη χρησιμοποίησή τους·

15.  πιστεύει ότι η επιβολή φόρου στους ορυκτούς πόρους δεν αποτελεί επαρκές φορολογικό εργαλείο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας πόρων, καλεί δε την Επιτροπή να αναθέσει μελέτη για τις επιπτώσεις της επιβολής φόρου στη χρήση υδάτων και γαιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ενδεχόμενες απροσδόκητες επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ευνοϊκά την επέκταση, με βάση διεξοδική αξιολόγηση αντικτύπου, της προσέγγισης του οικολογικού σχεδιασμού στις ΠΥ, να εκτιμήσει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων μέσων, να συνεργασθεί με τους φορείς τυποποίησης, να αξιολογήσει το εφικτό ενός αποκλειστικού προγράμματος για προϊόντα σε σχέση με την αποτελεσματική χρήση των πόρων, να ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική αυτή χρήση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης τέτοιων προγραμμάτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (EACI)· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ΜΜΕ σε αυτό τον τομέα προωθώντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, παρέχοντας πρόσβαση σε σχετική έρευνα βάσει του ΠΠ7 και μελλοντικών ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ· καλεί τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν είτε το Πλαίσιο Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είτε τα πρότυπα ISO· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να προωθηθούν τα προϊόντα που παράγονται με αποτελεσματική χρήση των πόρων και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν δευτερογενείς ΠΥ, καθώς και να διασφαλίσουν τη χρηστή και διαφανή ανακύκλωση κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους· επισημαίνει ότι όσον αφορά την ανακύκλωση δεν είναι μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα που έχει σημασία· ως εκ τούτου, τονίζει τη σημασία του φιλικού προς την ανακύκλωση σχεδιασμού των προϊόντων· τονίζει την αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης των πόρων στις πληροφορίες για τα προϊόντα και την οικολογική επισήμανση προς όφελος του καταναλωτή· καλεί τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης να ενσωματώσουν το θέμα της αποτελεσματική χρήσης των πόρων στον καθορισμό των προδιαγραφών·

17.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να τροποποιηθούν η οδηγία σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών, ώστε να αυξήσουν την ανακύκλωση όχι μόνο εν γένει, αλλά και ειδικά για πολύτιμες ΠΥ, συμπεριλαμβανομένων των σπανίων γαιών, π.χ. μέσω πιο συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά τον παροπλισμό, και να προτείνει αντίστοιχες τροποποιήσεις για αυτές τις πράξεις·

18.  επισημαίνει τη συνεισφορά που μπορεί να έχουν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση σε σχέση με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι η χρήση ΠΥ αποτελεί σημαντική πηγή της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου· επισημαίνει περαιτέρω τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης σε συγκεκριμένους τομείς που διέπονται από νομοθεσία περί ανακύκλωσης· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τρόπους για την περαιτέρω αύξηση της ανακύκλωσης σε βασικούς τομείς, μεταξύ άλλων με βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την κυκλική οικονομία· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην ανακύκλωση ΠΥ, ιδίως σπάνιων γαιών· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια εις βάθος ανάλυση της ενωσιακής ροής υλικών, με βάση τον συνολικό κύκλο ζωής των ΠΥ (από την εξόρυξη στην απόρριψη) ανά τομέα και με στόχο να αξιολογηθούν και να προταθούν οικονομικά αποδοτικοί τρόποι για την αύξηση της ανακύκλωσης ΠΥ με σεβασμό του οικολογικού αντίκτυπου· καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα ελάχιστα πρότυπα ανακύκλωσης με στόχο τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και καλεί περαιτέρω τους εθνικούς βιομηχανικούς συνδέσμους να προωθήσουν ενεργά την ανακύκλωση στα μέλη τους και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα και άλλους τομείς· επισημαίνει τη σημασία της αποσύνδεσης της ποσότητας των μεταποιημένων αποβλήτων από την αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής·

19.  επισημαίνει τη σημασία που έχει η δημιουργία βιομηχανικών συνεργιών για την ανακύκλωση και προκειμένου να βοηθηθούν οι εταιρείες να ανακαλύψουν με ποιο τρόπο τα απορρίμματά τους και τα υποπροϊόντα τους μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόροι για άλλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις όπως εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου με το Εθνικό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμβίωσης·

20.  καλεί την Επιτροπή:

   να διερευνήσει και να προωθήσει έργα που αφορούν την αστική εξόρυξη, δεδομένου ότι αυτή μπορεί να είναι πολύ πλουσιότερη από ό,τι τα πρωτογενή κοιτάσματα εξόρυξης, και μεγάλο τμήμα πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών μπορεί να εξορυχθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί, και να επενδύει σε έργα που μειώνουν γενικά τη χρήση ΠΥ και έτσι επιφέρουν κοινωνιακές αλλαγές·
   να διερευνήσει, μεταξύ άλλων μέσω ανεξάρτητης μελέτης επιπτώσεων, κατά πόσον οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων που έχουν κλείσει θα μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι για την ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από διάλυση με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες (ΒΑΤ), δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε αυξημένη διαθεσιμότητα ΠΥ και επιπρόσθετη απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση·
   να εξετάσει επίσης τους χώρους απόρριψης αποβλήτων ορυχείων και μεταλλουργίας·
   να ολοκληρώσει έως το 2012 μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους χώρους αποβλήτων ορυχείων και να μεριμνήσει για την επιβολή της οδηγίας περί αποβλήτων ορυχείων·
   να μεριμνήσει ώστε η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·
   να ενθαρρύνει την διαχείριση κύκλου ζωής των κτιρίων εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανακυκλωσιμότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους·
   να θεσπίσει σταδιακά γενική απαγόρευση απόθεσης απορριμμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

21.  είναι της άποψης ότι υπάρχει οξύτατη ανάγκη περισσότερης πληροφόρησης σχετικά με το θέμα της αστικής εξόρυξης, και κατά συνέπεια ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει ιδιαίτερα το δυναμικό αλλά και τους ενδεχόμενους περιορισμούς της·

22.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μία στρατηγική στον τομέα της ανακύκλωσης με στόχο την ανάκτηση των υλικών το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού των λυμάτων, πράγμα που θα επιτρέψει την ανάκτηση μεγαλύτερης συγκέντρωσης ΠΥ, θα αποτρέψει την μη επανακτησιμότητα, θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος και, ενδεχομένως, θα αυξήσει την ενεργειακή απόδοση·

23.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(10) και να αναπτύξει και επεκτείνει τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο της 5, παράγραφος 2· φρονεί επίσης ότι σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, ο στόχος μείωσης της απαγόρευσης υγειονομικής ταφής των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων θα πρέπει να επεκταθεί, από το 2020, σε όλα τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, με στόχο μείωση που θα πρέπει να καθοριστεί σε 5%·

24.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει εταιρικές σχέσεις ανακύκλωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει πιλοτικά προγράμματα όπως οι ζώνες με μηδενικά απορρίμματα·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των οικονομικών κινδύνων για τις επενδύσεις με τεχνολογίες αιχμής σε σχέση με τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και άλλες πρωτοβουλίες ανακύκλωσης·

26.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των σπάνιων γαιών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αξιολογήσεις αντικτύπου· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να αναπτύξει οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση, να διερευνήσει το κατά πόσον οι αγορές ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να υποστηριχθούν μεταξύ άλλων με πράσινα πιστοποιητικά για ανακυκλωμένα υλικά, απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και να φροντίσει ώστε η πολιτική συνοχής και οι προϋπολογισμοί να συμβάλουν επίσης στην προώθηση της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και την ανακύκλωση·

27.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι παράνομες αποστολές ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων που περιέχουν χρήσιμες ΠΥ, ιδίως ηλεκτρονικών αποβλήτων που καλύπτονται από την οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με βελτίωση της νομοθεσίας και ενίσχυση της υλοποίησης, και καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν επειγόντως την προσοχή τους σε αυτό το έργο· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει πώς η περαιτέρω χρήση της έννοιας της ευθύνης του παραγωγού θα μπορούσε να στηρίξει τον στόχο αυτό· επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης ενός παγκοσμίου πλαισίου πιστοποίησης για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης· επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον είναι αναγκαίος ένας συλλογικός μηχανισμός ενημέρωσης των αρχών για τις παράνομες αποστολές απορριμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάζει τις ροές των παράνομων απορριμμάτων και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις επιτυχίες κατά την καταπολέμηση των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μία αποτελεσματική διάκριση στις τελωνειακές δηλώσεις μεταξύ καινουργών και μεταχειρισμένων προϊόντων ρυθμίζοντας το θέμα αυτό στις εκτελεστικές διατάξεις του εκσυγχρονισμένου κοινοτικού τελωνειακού κώδικα·

28.  καλεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, όπου αυτό είναι ευπρόσδεκτο, να υποστηρίζει τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ ώστε να θεσπίζουν κατάλληλη νομοθεσία και να εφαρμόζουν επαρκή μέτρα ελέγχου για την πρόληψη των παράνομων εισαγωγών αποβλήτων κάθε είδους στην επικράτειά τους και να καταπολεμούν ενεργά τη διαφθορά, η οποία συχνά καθιστά δυνατές τέτοιες παράνομες εισαγωγές·

29.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επικριτικές παρατηρήσεις ορισμένων κρατών μελών σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις προϋποθέσεις που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και να βελτιώσει τις πιθανότητες ελέγχου και διασφάλισης ότι απορρίμματα μετάλλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόβλητα διαθέτουν την απαιτούμενη ποιότητα·

30.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία σε σχέση με τις αειφόρες μεθόδους εξερεύνησης και παραγωγής, τον κύκλο ζωής προϊόντων και την ανακύκλωση (από λίκνο σε λίκνο), την υποκατάσταση και την αποτελεσματικότητα πόρων, δεδομένου ότι αυτό θα ελάττωνε επίσης την εισαγωγική εξάρτηση της ΕΕ από μονοπωλιακούς προμηθευτές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις υφιστάμενες προκλήσεις σε σχέση με την ανακύκλωση εντός των προγραμμάτων-πλαισίων και τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαφορετικές στρατηγικές ανακύκλωσης που απαιτούνται αφενός για μαζικά μέταλλα και αφετέρου για ΚΠΥ όπως οι σπάνιες γαίες· καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τη χρηματοδότηση της έρευνας σε ΠΥ όπως οι σπάνιες γαίες με σαφείς στόχους, όπως είναι για παράδειγμα ο ιαπωνικός στόχος της μείωσης της κατανάλωσης σπάνιων γαιών κατά το ένα τρίτο· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την εμπειρία από τρίτες χώρες που έχουν ήδη επιτύχει υψηλά επίπεδα εκ νέου συλλογής, όπως η Νορβηγία, όπου περίπου το 80% των ηλεκτρονικών αποβλήτων συλλέγεται εκ νέου, και να ορίσει επαρκείς δικούς της στόχους εκ νέου συλλογής· τονίζει τη σημασία των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων και της δημόσιας διοίκησης· αναγνωρίζει την πολύτιμη υπηρεσία που παρέχουν παρόμοιοι θεσμοί και στις ΜΜΕ· επιμένει στη σημασία μιας Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης για την Καiνοτομία σε σχέση με τις στρατηγικές ΠΥ, που θα προωθήσει την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας πόρων, των βασικών τεχνολογιών, της ασφάλειας του εφοδιασμού και του εγχώριου τομέα ΠΥ· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια τέτοια εταιρική σχέση το 2011·

31.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υποκατάσταση και η επαναχρησιμοποίηση δεν περιλαμβάνονται επαρκώς στην ανακοίνωση· τονίζει ότι η υποκατάσταση, ιδίως ΚΠΥ και σπάνιων γαιών, έχει μεγάλη βαρύτητα και μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στους εφοδιαστικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους όποτε είναι δυνατόν· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εντείνει το έργο της στον τομέα αυτό, αξιοποιώντας την χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης μέσω της ενδεχόμενης ανάπτυξης ενός προγράμματος Ε&Α σχετικά με την υποκατάσταση στο προσεχές πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, και με την υποστήριξη μονάδων επίδειξης· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση στόχων υποκατάστασης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις αντικτύπου· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει εντός της ΕΕ σχετικά με τις σπάνιες γαίες·

Βιώσιμος εφοδιασμός της ΕΕ

32.  ζητεί να θεσπιστούν μη φορολογικές πολιτικές για τη στήριξη των εγχώριων τομέων ΠΥ σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, τη συνεργασία μεταξύ εθνικών γεωλογικών υπηρεσιών· ζητεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ τους και ενθαρρύνει τη χρήση κοινών προτύπων και πρακτικών που θα διευκόλυναν την ανταλλαγή και την αξιοποίηση των διαθέσιμων γεωλογικών δεδομένων· χαιρετίζει την έκδοση ετήσιου Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου για τις ΠΥ (ΕΕΠΥ), υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να συμπεριλάβει δεδομένα σχετικά με τους δευτερογενείς πόρους και την αστική εξόρυξη· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά πόσον είναι αναγκαία η δημιουργία μιας γεωλογικής υπηρεσίας της ΕΕ που θα συνενώνει το έργο των εθνικών αναλύσεων και θα συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους· υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής σε σχέση με τη βελτίωση των βάσεων γεωλογικής γνώσης της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη την ανάπτυξη ενός ψηφιακού χάρτη σε σχέση με τους πόρους της Ένωσης·

33.  παρατηρεί τη σπουδαιότητα και την προσφορά εγχώριων ΠΥ στην Ευρώπη· κατά συνέπεια:

   ζητεί καλύτερο συντονισμό όσον αφορά την έρευνα, εξόρυξη, διανομή, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·
   καλεί τις αρμόδιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές) να εφαρμόζουν σαφείς, αποτελεσματικές και συντονισμένες διοικητικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών για την εκμετάλλευση εγχώριων ΠΥ, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ενός μονοαπευθυντικού σημείου πρόσβασης για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης·
   καλεί τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές σχεδιασμού της χρήσης γαιών, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων εκτιμήσεων για την περιφερειακή και τοπική ζήτηση ορυκτών, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις εθνικές πολιτικές ΠΥ, οι οποίες πρέπει να βασίζονται στην ισχυρή τεχνογνωσία για τις ΠΥ που υπάρχει στα διάφορα κράτη μέλη και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν το εμπόριο εντός της ΕΕ ή να αποκλείουν τη διαμεθοριακή ζήτηση·
  

επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρώτων σταδίων στο πλαίσιο της εγχώριας εξόρυξης· τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης περιφερειακών ή εθνικών συστάδων ΠΥ όπου θα συμμετέχουν η βιομηχανία, οι γεωλογικές υπηρεσίες, οι πάροχοι υπηρεσιών πρώτων σταδίων, οι κατασκευαστές εξοπλισμού, οι εταιρείες εξόρυξης και κατεργασίας, καθώς και ο κλάδος των μεταφορών και οι κοινωνικοί εταίροι, με αντικείμενο την αειφόρο εξόρυξη στην Ευρώπη, επίσης με χρήση νέων τεχνολογιών εξόρυξης·

34.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους του σχεδίου δράσης για την βιοποικιλότητα στην στρατηγική για τις ΠΥ, για να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος, και να συνυπολογίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης, παραγωγής, χρησιμοποίησης και εναπόθεσης χρησιμοποιημένων ΠΥ· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα κράτη μέλη για την εξισορρόπηση της εξόρυξης πρώτων υλών με άλλες απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση γης και για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

35.  υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης πρέπει να εκτελούνται τηρώντας τις πιο υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας στην εργασία και προστασίας του περιβάλλοντος για την πρόληψη ατυχημάτων και την αποκατάσταση των περιοχών που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη των περιοχών που είναι πλούσιες σε πόρους και να συμπεριλάβει μια σφαιρική προσέγγιση στη βελτίωση της υποδομής μεταφορών, με σύνδεση των πλούσιων σε πόρους περιοχών της Ένωσης με τα βιομηχανικά της κέντρα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) καλύπτουν τις ανάγκες της βιομηχανίας παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

37.  τονίζει εκ νέου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές NATURA 2000 παρέχουν μία υγιή βάση υπό την οποία θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες εξόρυξης χωρίς ενεργειακούς σκοπούς λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τακτικά αν σημειώνονται πρόοδοι στα κράτη μέλη όσον αφορά τη συμβατότητα των δραστηριοτήτων εξόρυξης ΠΥ και της προστασίας της φύσης· παρατηρεί ότι οι κώδικες πρακτικής για την επίτευξη του τεχνικού, κοινωνικού, ανταγωνιστικού και περιβαλλοντικού αριστείου είναι σημαντικά μέσα· υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά(11) και καλεί, ως προς το θέμα αυτό, την Επιτροπή, σύμωνα με την αρχή της προφύλαξης, να αξιολογήσει τις δυνατότητες της περιβαλλοντικά βιώσιμης εκμετάλλευσης ευαίσθητων περιοχών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμους προμηθευτές κεφαλαιωδών ΠΥ, όπως η Αρκτική, η περιοχή της θάλασσας Μπάρεντς και η Γροιλανδία, και, αν είναι δυνατόν, να επεκτείνει τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις χώρες σε αυτές τις περιοχές·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα πιο διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο συνθηκών σχετικά με τις κανονιστικές διαδικασίες έγκρισης για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εξόρυξης μετάλλων και ορυκτών, χωρίς ταυτόχρονα να διακυβεύονται τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

39.  σημειώνει ότι οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και η περιοχή της θάλασσας του Μπάρεντς διαθέτουν σημαντικά αποθέματα μεταλλευμάτων και ορυκτών και δάση· πιστεύει ότι η περιοχή της βόρειας Ευρώπης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών ΠΥ άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών και, ως εκ τούτου, στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές· πιστεύει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να αυξηθεί η ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρει η βόρεια Ευρώπη στις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τις ΠΥ·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (Ε&Α&Κ) για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων· επισημαίνει τη συνεισφορά της Ε&Α&Κ στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και αειφόρων μεθόδων εξόρυξης, κατεργασίας, παραγωγής μεταλλευμάτων και ανακύκλωσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί περαιτέρω το περιβαλλοντικό ίχνος και οι ενδεχόμενες αρνητικές από κοινωνικής πλευράς συνέπειες·

41.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την άμεση εξέταση του ενδεχομένου εκ νέου ανοίγματος ορισμένων ορυχείων, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας, για τη συμβολή στον μετριασμό του κινδύνου έλλειψης ΠΥ για την ευρωπαϊκή βιομηχανία·

42.  τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και της κατάρτισης καθώς και το ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωλόγοι, οι μηχανικοί, οι μεταλλωρύχοι και άλλοι εργαζόμενοι· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει εκ του σύνεγγυς διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, τους πανεπιστημιακούς φορείς και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας στο πλαίσιο αυτό· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα όσον αφορά το καταρτισμένο προσωπικό στον τομέα της Ε&Α, της εξόρυξης, της κατεργασίας και της ανακύκλωσης ΠΥ έως το 2012 και να κοινοποιήσει τα ευρήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τα πανεπιστήμια, να υποστηρίξουν την εκπαίδευση στις ΠΥ μέσω της δημιουργίας ειδικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και υποτροφιών· υποστηρίζει, περαιτέρω στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα Erasmus στον εν λόγω τομέα όπως το «Πρόγραμμα για τα ορυκτά και το περιβάλλον» του Erasmus Mundus·

43.  χαιρετίζει την πρόταση για άσκηση διπλωματίας από πλευράς της ΕΕ στον τομέα των ΠΥ και των σπάνιων γαιών, με στόχο την καθιέρωση διεθνούς κανονιστικού πλαισίου και την εξασφάλιση πρόσβασης σε ΠΥ και την προμήθειά τους, ιδίως όσων θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, εξασφαλίζοντας ανοικτές παγκόσμιες αγορές και προωθώντας τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξόρυξη και την αποδοτική χρήση πόρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να καθιερωθεί θαρραλέος διάλογος στο πεδίο της διπλωματίας των ΠΥ μεταξύ βιομηχανικών χωρών, πρόσφατα εκβιομηχανισμένων χωρών, και πλούσιων σε πόρους αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την προαγωγή τω ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καλή διακυβέρνηση, την περιφερειακή σταθερότητα και την αποτροπή του κινδύνου διενέξεων λόγω διεκδίκησης φυσικών πόρων·

44.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρότερη δυνατή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, να συμπεριλάβει θέματα ασφάλειας και προτύπων των χρυσωρυχείων στις δράσεις στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», να συμπεριλάβει ένα ειδικό στοιχείο εργασίας σχετικά με την εξόρυξη χρυσού για τη διεθνή επιτροπή για την αειφόρο διαχείριση των πόρων (UNEP), συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της ασφάλειας, της καινοτομίας, της διαχείρισης χημικών ουσιών, της παράνομης εξόρυξης και της βιοτεχνικής εξόρυξης, με σκοπό να βρεθεί μια μακροχρόνια βιώσιμη λύση η οποία θα διασφαλίζει ότι ο χρυσός παράγεται ή εισάγεται για χρήση στην ΕΕ με βιώσιμο τρόπο·

45.  επισημαίνει ότι οι βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες, να αυξήσουν την απασχόληση και να προωθήσουν αναπτυξιακούς στόχους όταν είναι επίσημα αναγνωρισμένες, λειτουργούν σύμφωνα με κανόνες και υποστηρίζονται· εκφράζει την λύπη του για την σχετική έλλειψη γνώσεων και εργαλείων ανάλυσης στο πεδίο αυτό και υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της προβολής τους, διευκόλυνσης μιας πιο αποτελεσματικής πολιτικής σχεδιασμού και υλοποίησης για τις βιοτεχνικές και μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες, και παρακολούθησης των προσπαθειών υποστήριξης της πρόληψης των παγίδων που δημιουργεί η φτώχεια, όπως η παιδική εργασία, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η υποχρεωτική εργασία που συναντάται συχνά στον βιοτεχνικό κλάδο εξόρυξης, καθώς και των συγκρούσεων που συνδέονται με τις μικρής κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες· καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, διαθέτοντας τους εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης, την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·

46.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού αποθεματοποίησης ΚΠΥ, και ιδίως σπάνιων γαιών, ο οποίος θα εγγυάται την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε στρατηγικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην πράσινη βιομηχανία, τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, τη βιομηχανία άμυνας και τη βιομηχανία υγείας, καθώς και την προστασία από μονοπωλιακές πιέσεις και αυξήσεις των τιμών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ρόλος της ΕΕ σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο πρόγραμμα αποθεματοποίησης πρέπει να περιορίζεται στον καθορισμό του νομικού πλαισίου και τη ρυθμιστική εποπτεία·

Διεθνής δίκαιος και βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών

47.  παρατηρεί την αυξανόμενη συχνότητα εμπορικών περιορισμών και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο εμπόριο ΠΥ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά, και να αντιμετωπίζει σε περιφερειακό, πολυμερές και διμερές επίπεδο, το ζήτημα των εξαγωγικών και εισαγωγικών περιορισμών· πιστεύει ότι μέτρα στρέβλωσης του εμπορίου σχετικά με βιομηχανικές ΠΥ και ιδίως ΚΠΥ πρέπει να διερευνώνται πλήρως και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω νομικά βήματα στο πλαίσιο του ΠΟΕ· καλεί τον ΠΟΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τον αντίκτυπο των εισαγωγικών και εξαγωγικών περιορισμών και, σε σχέση με αυτό, υποστηρίζει τη δημιουργία, εντός του ΠΟΕ, ενός εργαλείου παρακολούθησης των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο ΠΥ και σπανίων γαιών., καθώς και τη συγκρότηση ενός «Συμβουλίου για τη σταθερότητα των πρώτων υλών και των σπάνιων γαιών» εντός της G20· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα διεθνή δίκτυά της, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής υπηρεσίας για τη βελτίωση των σχέσεων με χώρες και περιοχές εφοδιασμού ΠΥ και ΚΠΥ και, κατά τον τρόπο αυτόν, να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο ΠΥ, και ιδίως ΚΠΥ· χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΕ να ασκήσει δραστήρια διπλωματία ΠΥ που να αγκαλιάζει διάφορους τομείς πολιτικής, όπως η εξωτερική, η εμπορική, η περιβαλλοντική και η αναπτυξιακή πολιτική, και να προωθεί και ενισχύει τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την περιφερειακή σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον δράσεις προτεραιότητας και μια σφαιρική στρατηγική για αειφόρο εφοδιασμό με σπάνιες γαίες· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη συμμετοχή ευρωπαίων συμφεροντούχων του τομέα των σπάνιων γαιών στον προσδιορισμό των δράσεων αυτών·

48.  αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των αναπτυσσομένων χωρών να εφαρμόζουν πολιτικές και να επιβάλλουν κανονισμούς στις ξένες επενδύσεις προς το δημόσιο συμφέρον, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, κατά τρόπο ώστε οι ξένες επενδύσεις να οφελούν την τοπική οικονομία, να δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε εθνικό επίπεδο και να προωθούν την ανάπτυξη· τονίζει ότι η στρατηγική ΠΥ της ΕΕ δεν πρέπει να αντιταχθεί σε αυτά τα δικαιώματα·

49.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση ενός βιώσιμου εμπορίου ΠΥ με τις τρίτες χώρες (π.χ. σχέδιο δράσης FLEGT)·

50.  τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου ΠΥ μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (παραγωγών, εξαγωγέων, χώρων διαμετακόμισης, εισαγωγέων)·

51.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής και της ΠΠΥ, και πιστεύει ότι η πολιτική ΠΥ της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και να είναι συμβατή με τον προεξάρχοντα στόχο της εξάλειψης της φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι η σθεναρή στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των πλούσιων σε πόρους χωρών θα μπορούσε να συμβάλει στην οικοδόμηση ισχυρών και δημοκρατικών θεσμών, κάτι που θα εξασφαλίσει αμοιβαία οφέλη τόσο για εξαγωγικές όσο και για εισαγωγικές χώρες· ζητεί κατά συνέπεια να συμπεριλαμβάνονται ρήτρες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό στις μελλοντικές συμφωνίες με χώρες εξαγωγής ΠΥ· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις εξαγωγές ΠΥ και να αυξήσουν την αξία των προϊόντων τους μέσω εγχώριας παραγωγής και επεξεργασίας· καλεί την Επιτροπή, κατά το σχεδιασμό των νέων μέσων εξωτερικής δράσης για την περίοδο μετά το 2013, να συμπεριλάβει μέτρα για τη στήριξη της καλής διακυβέρνησης και της βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας στα προγράμματά της για τη δημοκρατική και οικονομική σταθερότητα των ασταθών κρατών που αποτελούν προμηθευτές ΠΥ·

52.  θεωρεί ότι εμπίπτει στην ευθύνη των εταιρειών η προμήθεια πόρων· αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την προμήθεια πόρων· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον έννοιες όπως ένας ευρωπαϊκός όμιλος για τις πρώτες ύλες θα μπορούσαν να υποστηριχθούν κατά τρόπο διάφορο του οικονομικού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν προσεκτικά την κρατική ιαπωνική επιχείρηση JOGMEC·

53.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής ΠΥ· ζητεί η στρατηγική αυτή να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των οικονομικών, εξορυκτικών, βιομηχανικών και διεθνών πολιτικών και να έχει στόχο τη διασφάλιση του εφοδιασμού ουσιών στρατηγικής σημασίας·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της προσφυγής ενώπιον του ΠΟΕ εναντίον της Κίνας και να προβεί στο μέλλον σε χρήση των μηχανισμών του ΠΟΕ όπου αυτό χρειάζεται·

55.  επισημαίνει τη σημασία των σχέσεων Αφρικής-ΕΕ και τη συμφωνία της Αντίς Αμπέμπα τον Ιούνιο του 2010· επισημαίνει ότι, για την ενίσχυση των βιώσιμων πρακτικών εξόρυξης, είναι σημαντική η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, την αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, τη διαχείριση των απορριμμάτων κατεργασίας και των στείρων εξόρυξης, την αποκατάσταση των ορυχείων μετά την παύση της εξορυκτικής δραστηριότητας, την υγεία και ασφάλεια, την προστασία των εργαζομένων και την εξάλειψη της παιδικής εργασίας· επισημαίνει ότι η Αφρικανική Ένωση δήλωσε στο «Αφρικανικό όραμα σχετικά με την εξόρυξη» ότι οι αφρικανικές χώρες δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν μέχρι στιγμής από το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι ο πλούτος σε φυσικούς πόρους ωφελεί τον πληθυσμό των πλούσιων σε πόρους χωρών·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των ΠΥ, όπως κατέδειξαν η ΕΕ και η Αφρικανική Ένωση τον Ιούνιο 2010, και ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Αφρικής για την περίοδο 2011-2013· ζητεί να αναπτύσσεται τέτοιου είδους συνεργασία με άλλες χώρες που αποτελούν σημαντικούς παραγωγούς ΚΠΥ· προτείνει ως έναν από τους συγκεκριμένους στόχους της διπλωματίας των ΠΥ τη διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής ορισμένων ΠΥ από τις οποίες η ΕΕ είναι εξαρτημένη, με μια μετακίνηση από τη Νοτιανατολική Ασία προς τη Λατινική Αμερική και την Αφρική·

57.  χαιρετίζει την προσέγγιση που υιοθετεί αυτό το σχέδιο δράσης για την παροχή κατάρτισης όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στην διαπραγμάτευση συμβάσεων εκμετάλλευσης ορυκτών και την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα των ορυκτών, καθώς και για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφάνειας·

58.  εκφράζει τη λύπη του γιατί η ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες περιοχές ή χώρες· πιστεύει ότι πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές πηγές ΠΥ έτσι ώστε να αποφευχθεί η ευρωπαϊκή εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό χωρών· προς τούτο, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει άλλες αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με χώρες και περιοχές που είναι πλούσιες σε πόρους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα έπρεπε να προσφέρει εταιρικές σχέσεις που να βασίζονται στο τρίγωνο υποδομής, μερισμού γνώσεων και πόρων· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις πλούσιες σε πόρους αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη γεωλογία, την εξόρυξη και την επεξεργασία ορυκτών, καθώς και για επιστημονικά και νομικά θέματα, έτσι ώστε να αποκτήσουν βιώσιμη οικοδόμηση δυνατοτήτων· προτείνει στο πλαίσιο αυτό να ιδρυθούν πανεπιστημιακές έδρες στις γεωλογικές σχολές, με συνεργατική χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από πλούσιες σε πόρους χώρες με χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν αποκλειστική πρόσβαση σε πόρους, να διασφαλίσει τη δίκαιη πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους και να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία των διεθνών εμπορικών νόμων·

59.  εκφράζει την ανησυχία του γιατί δεν έχει προσδιοριστεί μια στρατηγική διαλόγου και συνεργασίας με την Κίνα και άλλους σημαντικούς διεθνείς παράγοντες· τονίζει την ανάγκη εμπορικού και τεχνολογικού διαλόγου με την Κίνα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσον θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικά προγράμματα με την Κίνα σε σχέση με την βιώσιμη εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών, την υποκατάσταση, την αποδοτική χρήση των πόρων ή την ανακύκλωση ΚΠΥ προς αμοιβαίο όφελος· υποστηρίζει επίσης ένθερμα παρόμοιους διμερείς διαλόγους σε ουσιαστικά ζητήματα ΠΥ με άλλους βασικούς προμηθευτές όπως οι χώρες BRICS, δεδομένου ότι και έχουν και χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες ΠΥ· καλεί παρομοίως την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ΠΥ στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας της·

60.  θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τις ΠΥ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ των ανεπτυγμένων και των μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών αφενός, και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών αφετέρου·

61.  τονίζει ότι το ζήτημα της πρόσβασης στις ΠΥ θα πρέπει να ενσωματώνεται αποτελεσματικά στα μέτρα ειρήνευσης και στα μέτρα πρόληψης συρράξεων, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός συγκρούσεων έχουν αναζωπυρωθεί σε ορισμένες περιοχές·

62.  αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική διαδραματίζει κάποιο ρόλο βοηθώντας τις διάφορες χώρες να μετατρέψουν τον πλούτο τους σε πόρους καθώς και σε βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αναπτυξιακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του ΣΓΠ, δεν αποτελεί εργαλείο άσκησης διπλωματίας ΠΥ, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό, υποστηρικτικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική ΠΥ· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των δύο· χαιρετίζει τη συμπερίληψη ρητών εγγυήσεων, περί αποφυγής των διακρίσεων στην πρόσβαση στις ΠΥ, στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και ως προαπαιτούμενο για την ένταξη στον ΠΟΕ· συμφωνεί ωστόσο ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να παρουσιάζουν την αναγκαία ελαστικότητα προκειμένου να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί σχέση ανάμεσα στην εξορυκτική βιομηχανία και την τοπική βιομηχανική δραστηριότητα· πιστεύει ότι η εθνική κυριαρχία των χωρών που κατέχουν πόρους πρέπει να γίνει σεβαστή και ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξισορροπήσει την αντίθεσή της όσον αφορά τους εξαγωγικούς δασμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες υιοθετώντας μια διαφοροποιημένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τα διάφορα εθνικά πλαίσια, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι αναπτυξιακοί στόχοι και η εκβιομηχάνιση των αναπτυσσόμενων χωρών· υπογραμμίζει ότι το ελεύθερο και θεμιτό εμπόριο είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο και τη δημιουργία πλούτου σε όλες τις κοινωνίες· επισημαίνει ότι τα έσοδα από πρώτες ύλες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη δυνατότητα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας·

63.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανανεωμένη ΠΠΥ δεν αναφέρεται στο ΣΓΠ ή το ΣΓΠ+, ούτε προτείνει εναλλακτικά εμπορικά κίνητρα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων, την αποτροπή της παιδικής εργασίας και την υποστήριξη των εγχώριων μεταρρυθμίσεων για τις χώρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες διαφοροποίησης των οικονομιών των αναπτυσσομένων χωρών, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορισμένες ΠΥ·

64.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν την ασυμμετρία πληροφόρησης στις διαπραγματεύσεις συμβάσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες και την εξόρυξη με την οικοδόμηση ικανοτήτων, και να βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση μεταφοράς τεχνολογίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και μεταξύ τοπικών κοινοτήτων·

65.  τονίζει το ρόλο της κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών όσον αφορά την τήρηση αυστηρών κανόνων από περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εργασιακής πλευράς χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές· πιστεύει ότι αυτά πρέπει να προωθούνται μέσω των κατάλληλων φόρουμ, όπως οι G8 και G20, ο ΠΟΕ, ο ΟΟΣΑ, η ΔΗΕΕΑ, το ΠΗΕΠ, η Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την Αειφόρο Διαχείριση των Φυσικών Πόρων, οι διεθνείς ομάδες μελετών για τα μέταλλα, και άλλοι φορείς· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τη θετική συμβολή του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τις εταιρείες της ΕΕ να αναπτύξουν τον δέοντα κώδικα συμπεριφοράς για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, και να βασίσουν τις δραστηριότητές τους στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και το πρότυπο ISO 26000· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα τα οποία διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών εταιρειών εξόρυξης φυσικών πόρων σε τρίτες χώρες με τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει δική της πρόταση για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και να θεσπίσει νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ώστε οι εξορυκτικές εταιρείες να δημοσιεύουν τα έσοδά τους από το κάθε έργο και την κάθε χώρα στην οποία επενδύουν, ακολουθώντας το παράδειγμα του αμερικανικού νόμου Dodd-Frank· υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI) και το παγκόσμιο δίκτυο Publish What You Pay (Δημοσίευε όσα πληρώνεις, PWYP)· πιστεύει ότι οι προδιαγραφές αυτές θα έπρεπε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται για προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση της ΕΕ όπως επί παραδείγματι από την ΕΤΕπ· προτρέπει την ΕΕ να διερευνήσει πώς μπορεί να αποφευχθεί η εισαγωγή ορυκτών που διακινούνται ή εξορύσσονται παράνομα· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών «δακτυλικού αποτυπώματος» στο πλαίσιο αυτό και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα βασιζόμενα στις εμπειρίες του «δακτυλικού αποτυπώματος coltan'· καλεί την ΕΤΕπ να εκπονεί τακτικές αναλύσεις για τις αναμενόμενες επιπτώσεις της δανειοδότησής της στην εξορυκτική βιομηχανία·

66.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις πολυάριθμες τεκμηριωμένες περιπτώσεις εταιρειών της ΕΕ που παραβιάζουν τα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

67.  επαναλαμβάνει ότι οι πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια στον τομέα των εξορυκτικών βιομηχανιών δρουν στην πραγματικότητα υπέρ της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ότι παράγουν ασφάλεια δικαίου και βιώσιμες μακροπρόθεσμες συμπράξεις και ότι μπορεί να λειτουργούν σαν διασφαλίσεις κατά της επανέναρξης διαπραγματεύσεων ή της εκδίωξης· σημειώνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες προκλήσεις και ότι ορισμένες συμβάσεις απαιτούν μεν εμπιστευτικότητα αλλά θα πρέπει, εντούτοις, να υποβάλλονται στο δημόσιο έλεγχο· επισημαίνει ότι ο νόμος της Γκάνας για τη διαχείριση των εσόδων πετρελαίου αποτελεί ένα καλό παράδειγμα διατήρησης κάποιας εμπιστευτικότητας αφενός και διασφάλισης του κοινοβουλευτικού ελέγχου αφετέρου·

68.  θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να είναι νομικά υπεύθυνες στις χώρες καταγωγής τους για οποιαδήποτε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών προτύπων και των βασικών κανόνων εργασίας της ΔΟΕ από τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και από φορείς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους·

69.  ζητεί από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εξετάσουν ενδελεχώς κατά πόσον τα προγράμματα συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την χωρίς αποκλεισμούς οικονομική πρόοδο, πριν από τη λήψη αποφάσεων για υποστήριξη του τομέα των εξορυκτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

70.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εμπορία και χρήση μεταλλευμάτων από ζώνες συγκρούσεων, η εξόρυξη των οποίων δημιουργεί ανεπίτρεπτη βία και παράνομες δραστηριότητες· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την κατάσταση αυτή στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τις στρατηγικές προμηθεύτριες χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν από κοινού αποτελεσματικά συστήματα για την ιχνηλασιμότητα των ΠΥ από εισαγωγές μέσω ανακύκλωσης ή διάθεσης και να εισαγάγουν ένα αμοιβαίο σύστημα πιστοποίησης ΠΥ και των αλυσίδων εμπορίας τους (Certified Trading Chains), με στόχο να διασφαλισθεί ότι το εμπόριο αυτό είναι θεμιτό και, ιδίως, να προληφθούν καταχρήσεις όσον αφορά το εμπόριο ΠΥ από περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, ΔΟΕ) με στόχο τον καθορισμό, και επιχειρώντας την εναρμόνιση, των βέλτιστων πρακτικών πιστοποίησης·

71.  τονίζει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιστάθμιση του κινδύνου τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές ΠΥ και βασικών εμπορευμάτων· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις αγορές βασικών αγαθών και την αποφασιστική αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης κερδοσκοπίας επί των βασικών αγαθών, που οδηγεί σε καταχρήσεις στην αγορά βασικών αγαθών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο βάσει εμπειρικής ανάλυσης εις βάθος· σημειώνει ότι σε αυτά εντάσσονται και οι κατάλληλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της G8 και της G 20·

72.  εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις των αγορών παραγώγων στην εξέλιξη των τιμών των ΠΥ· θεωρεί ότι θα πρέπει να διενεργούνται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι επί των αγορών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων· υποστηρίζει επί του θέματος μέτρα όπως είναι η αύξηση της διαφάνειας επί των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων υπό την επίβλεψη της ΕΑΚΑΑ· πιστεύει ότι τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους επενδυτές και τις ΜΜΕ καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια προγραμματισμού για τους ευρωπαίους παραγωγούς·

73.  χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελεσθεί για τις ΠΥ και την αειφορία εντός των ΟΟΣΑ, G8 και G20 και τονίζει την περαιτέρω ανάγκη για έναν διάλογο εντός της G20 σχετικά με τις ΠΥ έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια κοινή προοπτική· χαιρετίζει περαιτέρω τη βούληση των μελών των G8 και G20 να καταπολεμήσουν τη μεταβλητότητα των τιμών των ΠΥ και ζητεί τη θέσπιση απτών μέτρων για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας σε αυτό τον τομέα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το έργο του ΟΟΣΑ σχετικά με τις επιπτώσεις των εξαγωγικών περιορισμών και τη χρήση τους ως μέσο πολιτικής· υποστηρίζει τη σύνδεση των χωρών που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με τις εργασίες αυτές· ζητεί την καθιέρωση μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνίας σε σχέση με τις ΚΠΥ με σκοπό τη δημιουργία ενός «παγκόσμιου παρατηρητηρίου ΠΥ» με την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την ζήτηση και προσφορά, τις κοινές προβλέψεις, την ενθάρρυνση της ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών, την ανάλυση των αλυσίδων εφοδιασμού, τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κοινών στρατηγικών αποθεμάτων και τη θέσπιση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης· φρονεί ότι τα θέματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στις ημερήσιες διατάξεις των προσεχών διασκέψεων κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μια άτυπη διπλωματία (διπλωματία Track-II) για τις πρώτες ύλες, στηρίζοντας ανταλλαγές μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακαδημιών και «δεξαμενών σκέψης» της ΕΕ με αντίστοιχους φορείς άλλων σημαντικών από άποψη φυσικών πόρων χωρών· ζητεί από την Επιτροπή να οργανώνει τακτικές εκδηλώσεις, όπως τα «Metal Saloons» της JOGMEC (Ιαπωνικής Εθνικής Επιχείρησης Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Μετάλλων), για τις πρώτες ύλες, με άλλες σημαντικές από άποψη φυσικών πόρων χώρες· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή να διερευνήσει το εφικτό μιας διεθνούς πρωτοβουλίας στατιστικής σε σχέση με τις βασικές πρώτες ύλες εμπνεόμενη από παράδειγμα της κοινής πρωτοβουλίας σχετικά με τα δεδομένα των οργανισμών (JODI), καθώς και κατά πόσον ένα διεθνές σύμφωνο για τα μέταλλα θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο· ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να συμβάλει, δυνάμει του άρθρου 42, παράγραφος 3, της ΣΕΕ, στον καθορισμό μέτρων για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του τομέα της άμυνας σε σχέση με τις πρώτες ύλες·

Γεωργικά προϊόντα και αγορές βασικών εμπορευμάτων

74.  υποστηρίζει την ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, με τα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων να μειώνονται και τον πληθυσμό και την πείνα να αυξάνεται, και, όσον αφορά τις προοπτικές της αγοράς, υπογραμμίζει τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων και των ζωοτροφών, τις ατέλειες των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών και τον ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων και της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς ως πιθανή αιτία της αστάθειας, η οποία πρέπει να εξετασθεί σοβαρά· υπενθυμίζει ότι τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ συγκαταλέγονται στις χώρες που θεωρούνται ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο αύξησης των τιμών των τροφίμων·

75.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θεμελιώδη αβεβαιότητα όσον αφορά την αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβολών των τιμών της ενέργειας και των βασικών μη ενεργειακών προϊόντων, ιδιαίτερα των τροφίμων·

76.  επιμένει, όπως και η Επιτροπή, ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη συντονισμένη προσέγγιση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων εντατικότερων προσπαθειών στον τομέα της έρευνας και επενδύσεων στον γεωργικό τομέα των αναπτυσσόμενων χωρών, κυρίως με τον καθορισμό προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής πολιτικής, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα σε επισιτιστικούς κλονισμούς·

77.  υποστηρίζει τις προσπάθειες που ανέλαβε πρόσφατα η G20 όσον αφορά την πολιτική αντίδραση στην αστάθεια των τιμών στις αγορές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, μεταξύ άλλων με την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις προβλέψεις για την παραγωγή τροφίμων, και επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη και πιο έγκαιρη πληροφόρηση για τα αποθέματα βασικών ειδών διατροφής·

78.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το κοινό ανακοινωθέν το οποίο εξέδωσε η 3η σύνοδος Υπουργών Γεωργίας που διεξήχθη στις 22 Ιανουαρίου 2011 στο Βερολίνο και υπέγραψαν 48 χώρες, όπου ζητείται η βελτίωση της ικανότητας για την εύρυθμη λειτουργία των γεωργικών αγορών και αναγνωρίζεται η σημασία του εμπορίου ως προς τη δημιουργία ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων στις γεωργικές αγορές και τη βελτίωση της πρόσβασης των γεωργών σε ΠΥ και ενέργεια·

79.  ζητεί από την Επιτροπή μια έκθεση σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών παραγώγων και των βασικών προϊόντων, προκειμένου να εξακριβώσει εάν χρειάζεται ξεχωριστή ρύθμιση για τα γεωργικά βασικά προϊόντα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τομέα· υποστηρίζει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη ρύθμιση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)· πιστεύει ότι η καταχρηστική κερδοσκοπική συμπεριφορά, η κακή πρακτική και η καταχρηστική συμπεριφορά στις αγορές παραγώγων πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως·

80.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η αστάθεια της αγοράς και, με διαρκή γενική ευθύνη, να ενισχυθεί η λειτουργικότητα των αγορών παράγωγων προϊόντων για γεωργικά βασικά προϊόντα, ως κατεπείγον θέμα.

o
o   o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0093.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0037.
(4) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 57.
(5) http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf.
(6) http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/.
(7) Μελέτη «Οι δεσμοί μεταξύ περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητας», Πρόγραμμα ENV.G.1/ETU/2007/0041, http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf.
(8) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 47.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0446.
(10) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999 για τα απόβλητα (ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1).
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0024.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου