Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2275(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0207/2011

Indgivne tekster :

A7-0207/2011

Forhandlinger :

PV 12/09/2011 - 27
CRE 12/09/2011 - 27

Afstemninger :

PV 13/09/2011 - 5.26
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0367

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 79k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder
P7_TA(2011)0367A7-0207/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2011 om kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder (2010/2275(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel gruppefritagelsesforordning)(1),

–  der henviser til Kommissionens beretning af 3. oktober 2008 om gennemførelse af´Barcelonamålene om pasningsmuligheder for børn i førskolealderen (KOM(2008)0638),

–  der henviser til Kommissionens beretning af 25. juli 2008 om fremme af kvindelige innovatorer og iværksættere,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 »Tænk småt først« - En »Small Business Act« for Europa (KOM(2008)0394),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF(2),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs(4),

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om Small Business Act(5),

–  der henviser til sin beslutning af 30. november 2006 om fuld fart fremad - opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst(6),

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2002 om Kommissionens beretning til Europa-Parlamentets og Rådet om vækst- og beskæftigelsesinitiativet - finansielle støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og mellemstore virksomheder (SMV'er)(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0207/2011),

A.  der henviser til, at det er vigtigt at anerkende, at kvinders og mænds deling af familiemæssige og hjemlige opgaver, navnlig gennem øget brug af forældre- og fædreorlov, er afgørende for fremme og opnåelse af ligestilling mellem kønnene, og det er derfor nødvendigt at bevare en balance mellem arbejdsliv og fritid, der kan hjælpe kvinderne med at etablere egen virksomhed og sikre sig økonomisk uafhængighed og uafhængighed på arbejdspladsen,

B.  der henviser til, at selvstændig virksomhed generelt giver større fleksibilitet end ansættelse, for så vidt angår arbejdstid, antallet af arbejdstimer og arbejdssted, og giver muligheder for dem, der sigter mod at kombinere arbejds- og plejeopgaver eller andre aktiviteter, eller for personer med behov for en tilpasset arbejdsplads,

C.  der henviser til, at kategorien mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR,

D.  der henviser til, at 99 % af de nyetablerede virksomheder i Europa er mikrovirksomheder eller små virksomheder, hvoraf en tredjedel bliver sat i gang af arbejdsløse, og at 91 % af de europæiske virksomheder er mikrovirksomheder med under 10 ansatte,

E.  der henviser til, at Kommissionens »Handlingsplan: Den europæiske dagsorden for iværksætterkultur« (KOM(2004)0070) henleder opmærksomheden på behovet for bedre sociale sikringsordninger, og henviser til, at Kommissionen agter at fremlægge en meddelelse om »Small Business Act « i begyndelsen af 2011, og henviser til, at særligt kvindelige iværksætteres behov for bedre social sikring bør understreges,

F.  der henviser til, at kvinder kan støde på hindringer i adgangen til oplysende støtte samt finansielle og teknologiske redskaber og tjenesteydelser, der kan begrænse deres evne til at udvide deres virksomheder og konkurrere om offentlige og kommunale kontrakter,

G.  der henviser til, at falsk selvstændig beskæftigelse ifølge Kommissionens terminologi er en falsk form for selvstændig virksomhed, der opstår, når den uretmæssige klassificering af beskæftigelsesstatus bruges til at omgå den sociale beskyttelse og udelukke sådanne arbejdstagere fra grundlæggende arbejdstagerrettigheder med henblik på at reducere lønomkostningerne, mens de pågældende arbejdstagere forbliver økonomisk afhængige,

H.  der henviser til, at iværksættere er personer (virksomhedsejere), som forsøger at generere værdi ved at skabe eller udvide økonomisk aktivitet, idet de finder frem til og udnytter nye produkter, processer eller markeder(8),

I.  der henviser til, at en kvindelig iværksætter kan defineres som en kvinde, der har skabt en virksomhed og ejer majoriteten af andelene heri, og som tager aktiv del i beslutningstagningen, risikotagningen og den daglige ledelse,

J.  der henviser til, at mange virksomheder, overvejende dem, der drives af kvinder, er oprettet inden for »mål 1-regioner«, som snart vil blive frataget deres status som ugunstigt stillede regioner som følge af tiltrædelsen af nye lande,

K.  der henviser til, at mange af de regioner, der ophører med at modtage støtte, omfatter landområder, som endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet, mens regioner i de seneste tiltrædelseslande ofte ikke besidder de kulturelle, sociale og organisatoriske ressourcer til at gøre bedst mulig brug af EU-midler,

L.  der henviser til, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til antallet af kvindelige iværksættere; der henviser til, at færre kvinder end mænd overvejer en karriere som iværksætter, og på trods af opsvinget i de sidste ti år med hensyn til antallet af kvinder, der driver små og mellemstore virksomheder, er kun én ud af ti kvinder iværksættere i EU, i modsætning til én ud af fire mænd; der henviser til, at kvinder udgør omkring 60 % af alle universitetskandidater, men er underrepræsenteret i fuldtidsarbejde på arbejdsmarkedet, især inden for erhvervslivet; der henviser til, at det er afgørende at styrke kvinder og tilskynde dem til at gå i gang med iværksætterprojekter med henblik på at mindske de eksisterende uligheder mellem kønnene,

M.  der henviser til, at »Women's Business Ownership Act (1988)« (loven om kvinders ejerskab af virksomheder) i USA har øget antallet af kvindelige virksomhedsejere som en procentdel af alle virksomheder fra 26 % i 1992 til 57 % i 2002; der henviser til, at denne lovs succes kan hjælpe EU med at fastsætte god praksis,

N.  der henviser til, at de kvindelige iværksættere, der på grund af samfundsmæssige faktorer har mindre viden om finansieringsmuligheder og begrænset erfaring i finansiel forvaltning, ikke alene har brug for støtte i opstartsfasen, men i hele deres virksomheds levetid, da der er forskel på, hvilken type støtte der kræves for aktivitetsplanlægningen i opstartsfasen og i vækstfaser,

O.  der henviser til, at iværksætterkultur blandt kvinder og SMV'er, der drives af kvinder, er en vigtig kilde til at øge kvinders beskæftigelsesgrad og derved i højere grad udnytte kvinders uddannelsesniveau samt sikre, at kvinder ikke ansættes i usikre ansættelsesforhold, og der henviser til, at iværksætterkultur blandt kvinder sikrer dynamik og innovation i erhvervslivet, hvis potentiale langtfra bliver udnyttet i EU, og påpeger, at et øget antal kvindelige iværksættere aflæses i en positiv indvirkning og et umiddelbart bidrag til den overordnede økonomi; der henviser til, at foranstaltninger til støtte af kvindelige iværksættere let overses i et ustabilt økonomisk klima,

P.  der henviser til, at mænd og kvinder i mange tilfælde ikke har samme muligheder for at drive og udvikle virksomheder, og at fremme af iværksætterkultur blandt kvinder er en langsigtet proces, der kræver tid til at ændre strukturer og holdninger i samfundet; der henviser til, at kvinder altid har haft iværksætterånd, men kvinder ikke altid har haft mulighed for at blive iværksættere på grund af regler og det traditionelle kønsrollemønster,

Q.  der henviser til, at Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har foretaget en væsentlig forøgelse af sin udlånsaktivitet til SMV'er fra 8,1 mia. EUR i 2008 til ca. 11,5 mia. EUR i 2009; der henviser til, at SMV-instrumenterne, der er fastsat under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, er blevet gennemført løbende (1,13 mia. EUR er øremærket for 2007-2013), der henviser til, at Kommissionen vedtog en midlertidig ramme for statsstøtte i 2009/10, som giver medlemsstaterne større muligheder for at håndtere følgerne af kreditstramningen,

R.  der henviser til, at programmer for investeringsberedskab hjælper SMV'er og iværksættere til at forstå de overvejelser, som banker eller andre investorer, der kan tilvejebringe ekstern finansiering, gør sig,

S.  der henviser til, at kvindelige iværksættere er en heterogen gruppe, med forskelle med hensyn til alder, baggrund og uddannelse, lige fra nyuddannede til kvinder med et langt karriereforløb bag sig, som ønsker at finde nye måder, hvorpå de kan bruge deres ledelsestalent, iværksætterånd, kommunikationsevner, konsensussøgende strategier og evne til at vurdere risici præcist, og der henviser til, at kvindelige iværksættere er aktive i mange forskellige sektorer og virksomheder; der henviser til, at mænd og kvinder ikke har samme muligheder for at drive og udvikle virksomheder på grund af kønsstereotype opfattelser og strukturelle hindringer, idet kvinder ofte uden grund anses for at mangle en iværksætters kompetencer såsom selvtillid, ledelsesevner, gennemslagskraft og risikovillighed,

T.  der henviser til, at mentorordninger og støtte fra aktive kvindelige og mandlige iværksættere kan hjælpe virksomheder, der er nyetablerede af kvindelige iværksættere, med at overvinde en stor del af den frygt, der er forbundet med virksomhedsetablering,

U.  der henviser til, at det er vigtigt at arbejde for nogle praktiske retningslinjer, der tager hensyn til erhvervslivets og det økonomiske livs realiteter i en konkurrencepræget markedssituation,

V.  der henviser til, at der ikke er gennemført tilstrækkelig forskning om kvindelige iværksættere på EU-plan, som kan præge udviklingen og gennemførelsen af ​​EU-dækkende politikker på dette område,

W.  der henviser til, at i mange medlemsstater mangler selvstændige en passende social sikring, såsom barsels- og fædreorlov, børnepasningsfaciliteter, forsikring mod arbejdsløshed og sygdom samt invalide- og alderspension, selv om sådanne faciliteter er afgørende for, at kvindelige iværksættere kan forene et fagligt engagement med et familieliv og gøre det muligt for EU at tage den demografiske udfordring op, og der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken skal fremme selvstændig virksomhed og samtidig sikre tilstrækkelig social sikring for selvstændige,

X.  der henviser til, at der findes en gruppe, der primært består af kvinder, som er aktive i arbejde såsom husligt arbejde eller privat plejearbejde, der ikke er officielt ansatte, men som heller ikke er officielt selvstændige, og derfor mangler enhver form for social beskyttelse,

Adgang til finansiel og uddannelsesmæssig støtte

1.  tilskynder Kommissionen, medlemsstaterne samt regionale og lokale myndigheder til at gøre bedre brug af finansieringsmulighederne for kvindelige iværksættere i form af særlige tilskud, risikovillig kapital, regler om social sikring og rentegodtgørelser, som giver en retfærdig og lige adgang til finansiering, som f.eks. den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress, som giver mikrokreditter på op til 25 000 EUR til mikrovirksomheder og personer, der ønsker at starte deres egen lille virksomhed, men ikke har adgang til traditionelle bankydelser, som f.eks. arbejdsløse;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte landsdækkende kampagner, herunder workshopper og seminarer, og at informere kvinder mere effektivt om den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress og om alle de finansieringsmuligheder, denne facilitet tilbyder;

3.  påpeger, at ligestilling mellem kønnene er et grundlæggende princip i EU, der er anerkendt i traktaten om Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og at der på trods af betydelige fremskridt stadig er mange uligheder mellem kvinder og mænd, for så vidt angår iværksættere og beslutningstagere;

4.  beklager, at den finansielle og økonomiske krise har forværret problemerne for mange potentielle kvindelige iværksættere, særligt i de første tre virksomhedsår; understreger, at både mænds og kvinders udvikling af rentable SMV'er kan hjælpe medlemsstaterne med at opnå en mere bæredygtig økonomisk vækst;

5.  glæder sig over det særlige afsnit om støtte til kvindelige iværksættere i Kommissionens ovennævnte forordning (EF) nr. 800/2008; anmoder Kommissionen om at sikre, at denne støtte fortsat ydes inden for en fremtidig EU-støtteramme, med henblik på at hjælpe kvindelige iværksættere efter forordningens udløb;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at SMV'er, der drives (og er etableret) af kvinder, også er i stand til at drage fordel af skattefordelene til SMV'er;

7.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs ordentligt samt at sikre, at iværksætterere, der er blevet insolvente eller har oplevet afbrydelser i karrieren, kan få bistand og støtte til finansiel genopretning, således at de kan videreføre projekter, der allerede er påbegyndt eller ændre retning;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem regioner, der ikke længere er kvalificeret til mål 1-status, og regioner i lande, som for nylig er tiltrådt, med henblik på at sikre inddragelse af kvindelige iværksættere, især i sektoren for mindre landbrug, både for at sætte dem i stand til at videregive de erfaringer, de har fået, og dermed undgå den pludselige tilbagetrækning af økonomisk støtte, og med henblik på at uddanne og skabe en ny klasse af kvinder i lederstillinger i de seneste tiltrædelseslande;

9.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og Business Europe til at fremme en iværksætterkultur blandt kvinder, økonomisk støtte og en erhvervsvejledningsstruktur samt til sammen med handelsskoler og -organisationer og nationale kvindeorganisationer at gennemføre programmer for investeringsberedskab, der kan hjælpe kvinder med at skabe levedygtige forretningsplaner og finde og definere potentielle investorer;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge hindringerne for kvindelige iværksættere og især foretage en omfattende analyse af kvinders adgang til finansiering;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde banker og finansielle institutioner til at overveje »kvindevenlig« virksomhedsrådgivning;

12.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og Business Europe til at overveje at etablere mentorordninger og støtteprogrammer og herved navnlig benytte sig af ordninger for aktiv aldring, der udnytter pensionerede mandlige og kvindelige iværksætteres rådgivning og erfaring;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på situationen for kvinder over 50 år og til at hjælpe dem med at etablere deres egne virksomheder;

14.  insisterer på, at medlemsstaterne gennemfører politikker, som gør det muligt for kvinder at opnå en passende balance mellem arbejdsliv og fritid og opretter passende børnepasningsfaciliteter, idet den høje pris, de få ledige pladser og den ringe kvalitet skaber yderligere hindringer for kvindelige iværksættere, der ønsker at etablere sig;

15.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte kvindelige iværksætteres adgang til analyser af vækstpotentiale foretaget af erfarne konsulenter, der måler risikopotentialet;

16.  bemærker, at flere undersøgelser for nylig har rost kvindelige iværksættere for at være mere forsigtige end mænd i deres tilgang til økonomisk og finansiel risikovillighed; mener, at resultaterne af sådanne undersøgelser bør undersøges nærmere for at fastslå, om de er korrekte, og hvilke konklusioner der bør drages af dem;

17.  opfordrer medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at være åbne over for nationale uddannelseskoncepter, der øger pigers bevidsthed om iværksætterkultur og kvinder i ledelse, og at udvikle uddannelseskoncepter for »unge iværksættere« i skolerne, så kvindelige elever, hvis de ønsker det, i løbet af et skoleår kan opleve en virksomheds livscyklus gennem etablering, drift og afvikling af en virksomhed, med vejledning fra lærere og »aktiv aldring«-rådgivere fra det lokale erhvervsliv;

18.  erkender, at mange piger fra en ung alder afskrækkes fra at læse skole- og universitetsfag, der opfattes som »maskuline« af natur, såsom naturvidenskab, matematik og teknologi; anbefaler, at der indføres grundkurser i skolerne i grundlæggende iværksætteri og at spektret af mulige fag og karrierevalg, der er tilgængelige for piger, udvides, så de bliver i stand til at udvikle den vidensbase og brede vifte af færdigheder, der er nødvendige for succes i erhvervslivet; understreger betydningen af at fremme pigers og kvinders beskæftigelsesegnethed gennem faglig uddannelse og livslang læring;

19.  anmoder EU-institutionerne, medlemsstaterne og de regionale myndigheder om at tilskynde til etårige iværksætter- eller lærlinge- og udvekslingsprogrammer for kvinder på universiteterne i Europa, hvor de studerende gennemfører udviklingsprojekter baseret på rigtige virksomhedskoncepter med en målsætning om at etablere en levedygtig og rentabel virksomhed allerede under uddannelsen; mener endvidere, at sammenslutninger af tidligere og nuværende studerende bør medvirke i denne proces for at skabe tillid og en »rollemodelmentalitet« blandt de studerende; anmoder Kommissionen om at tilskynde til udveksling af bedste praksis på dette område;

20.  anmoder medlemsstaterne og Business Europe om at øge opmærksomheden omkring og fremme det europæiske udvekslingsprogram for iværksættere »Erasmus for unge iværksættere«, hvis særlige formål er at bidrage til at styrke iværksætterkultur, internationalisering og konkurrenceevne hos potentielle grundlæggere af nye virksomheder og nyetablerede mikrovirksomheder og små virksomheder i EU, og som giver nye iværksættere mulighed for at arbejde i op til seks måneder hos en erfaren iværksætter i dennes SMV i et andet EU-land; anbefaler, at der gives særlige stipendier, såsom EU's Leonardo da Vinci-stipendier, til kvindelige studerende med ekstraordinært potentiale, der afsluttes med prisoverrækkelsesceremonier for kandidater med de bedste resultater i overensstemmelse med »bedste praksis«;

21.  insisterer på, at medlemsstaterne bør fremme lige adgang til indkøbskontrakter og gøre politikken for indkøb i den offentlige sektor »kønsneutral«;

Adgang til traditionelle muligheder for netværkssamarbejde mellem virksomheder og informations- og kommunikationsteknologier

22.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som tager sigte på at oprette grænseoverskridende støttecentre for kvindelige iværksættere med henblik på at skabe et grundlag for udveksling af erfaringer, rationalisering af ressourcer, og udveksling af bedste praksis;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte informations- og kommunikationsteknologier, som kan være med til at øge kvinders bevidsthed og støtte netværkssamarbejde blandt kvinder; anmoder om, at den digitale kløft på tværs af Europa afhjælpes gennem en forbedring af bredbåndsforbindelserne med henblik på at give kvinder den nødvendige fleksibilitet til at kunne drive virksomheder hjemmefra, hvis de ønsker det;

24.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde kvinder til at engagere sig i lokale handelskamre, særlige NGO'er, lobbyistgrupper og erhvervsrettede organisationer, som er kernen i erhvervslivet, så de kan udvikle og styrke konkurrencedygtige erhvervsmæssige færdigheder, og opfordrer handelskamrene til aktivt at opfordre kvindelige iværksættere til at engagere sig i og fremme oprettelsen af særtjenester og repræsentative grupper for kvindelige iværksættere med henblik på at støtte deres selvstændiggørelse og udviklingen af en virksomhedskultur;

25.  opfordrer medlemsstaterne til at lægge vægt på ngo'ernes rolle i at fremme og lette iværksætterkulturen blandt kvinder;

26.  anmoder Kommissionen om at fremme udvekslingen af bedste praksis med henblik på at fremme iværksætterkulturen blandt kvinder; anmoder Kommissionen, medlemsstaterne og Business Europe om at tilskynde til og skabe rammerne for, at kvindelige iværksættere bliver sat sammen med relevante virksomhedspartnere fra andre områder, så de kan udveksle erfaringer og praksis og øge deres forståelse for erhvervslivet i bredere forstand;

27.  opfordrer Kommissionen til at etablere rådgivning med særlig ekspertise om udfordringerne og hindringerne for kvindelige iværksættere som en del af Enterprise Europe-netværket, som også kunne fungere som kontaktpunkter for tilfælde af finansielle tjenesteyderes diskrimination i forbindelse med adgang til kredit;

28.  anerkender vigtigheden af kvindelige ambassadører, f.eks. det europæiske netværk af EU-ambassadører for kvindelige iværksættere (ENFEA), som fremhæver den rolle, kvinder kan spille, når det drejer sig om at skabe job og fremme konkurrenceevnen, ved at inspirere kvinder og unge piger til at etablere deres egen virksomhed ved hjælp af tiltag i skoler, på universiteter, i lokale foreninger og i medierne; bemærker, at ambassadørerne bør have forskellige baggrunde, aldre og erfaringer og komme fra alle mulige brancher;

29.  opfordrer Kommissionen til at lancere en kampagne til fremme af kvinders deltagelse i arbejde ved at oprette deres egne virksomheder og på samme tid give oplysninger om de forskellige instrumenter til at lette virksomhedsetablering;

30.  mener, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og EU-delegationerne i tredjelande, i samarbejde med medlemsstaternes handelsmissioner, kunne bidrage til at udvikle netværk af SMV'er, der drives af kvinder;

31.  opfordrer Kommissionen til at indsamle sammenlignelige og omfattende data om kvindelige iværksættere i EU (f.eks. om kvindelige iværksætteres alder, forretningsområde, virksomhedernes størrelse og alder samt deres etniske baggrund i overensstemmelse med medlemsstaternes regler om beskyttelse af personoplysninger) med bistand fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder på en måde, der ikke lægger en ekstra byrde på SMV'erne, og til at analysere disse data i den årlige rapport om SMV'er i EU inden for rammerne af EU's SMV-præstationsmåling; er af den opfattelse at de indsamlede data og oplysninger bør informere beslutningstagere om de særlige problemer, kvindelige iværksættere står over for;

32.  glæder sig over Kommissionens undersøgelse fra 2008 om kvindelige innovatorer og iværksættere og opfordrer medlemsstaterne til at tilslutte sig dens politiske henstillinger;

33.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at træffe foranstaltninger til at behandle kvindelige iværksættere på samme måde som lønmodtagere, for så vidt angår sociale ydelser og andre samfundsgoder, og at forbedre den sociale stilling for kvindelige mediværksættere og iværksættere i SMV'er gennem bedre barselsmuligheder, bedre børnepasningsfaciliteter og faciliteter til pasning af ældre og plejekrævende personer samt bedre social sikring, og at nedbryde kønsstereotyper samt forbedre deres kulturelle og retlige stilling, især inden for forskning, videnskab, ingeniørvirksomhed, nye medier, miljø, grøn og lavemmissionsteknologi, landbrug og industri i byområder og landdistrikter;

34.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undersøge hindringerne for romakvindernes selvstændige beskæftigelse, at indføre programmer, der skal muliggøre tilgængelig, hurtig og billig registrering af iværksættere og selvstændige blandt romakvinder, og til at åbne muligheder for at opnå lån - herunder mikrolån - til finansiering af romakvinders virksomheder og opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte disse aktiviteter gennem relevante støtteordninger;

35.  opfordrer medlemsstaterne til aktivt at bekæmpe falsk selvstændig beskæftigelse ved effektivt at definere selvstændig beskæftigelse og straffe falsk selvstændig beskæftigelse;

36.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere et program med henblik på at hjælpe dem, der er beskæftiget med husligt arbejde, plejearbejde eller anden form for servicearbejde, hovedsageligt kvinder, men som hverken er arbejdstagere eller selvstændige, med at indlede erklæret selvstændig beskæftigelse eller etablere egen virksomhed;

37.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilbyde støtte til kvinder, som planlægger at starte eller købe en virksomhed, eller overtage en familieejet virksomhed, herunder dem, der arbejder i de liberale erhverv og f.eks. ejer en privat advokat- eller lægepraksis; mener, at støtten bør bestå af passende uddannelsesseminarer og workshopper for at give de pågældende kvinder mulighed for at erhverve de ledelsesmæssige færdigheder, som gør det muligt for kvinder at komme igennem en købssituation med held, navnlig evalueringer, vurdering af en virksomhed, bankrelaterede og juridiske spørgsmål; erkender, at særlig opmærksomhed bør rettes mod kvinder under 25 år og over 50 år, da de er mere påvirket af den finansielle krise;

38.  opfordrer Polen til at lægge særlig vægt på kvindelige iværksættere i løbet af sit formandskab, især i begyndelsen af oktober i forbindelse med den europæiske SMV-uge; opfordrer Kommissionen til snarest muligt at fremsætte en handlingsplan for at øge andelen at kvindelige iværksættere og iværksætte oplysningskampagner for at bryde de stereotyper, ifølge hvilke kvinder ikke er egnet til at blive succesrige virksomhedsledere;

39.  opfordrer familieejede virksomheder til at give kvindelige slægtninge - f.eks. døtre - de samme muligheder, når arv eller overdragelse af en virksomhed tages under overvejelse;

40.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at gøre det lettere at forene de konkurrerende krav om familie- og arbejdsliv, for at lette kvinders beskæftigelse og bidrage til at forbedre karrieremuligheder for selvstændige erhvervsdrivende;

41.  anmoder Kommissionen om at beskytte kvinders image i alle former for kommunikationsmidler og derved bekæmpe den fordom, at kvinder i sagens natur er sårbare og angiveligt ude af stand til at besidde konkurrencedygtige og forretningsmæssige lederkvaliteter;

42.  peger på behovet for at fremme initiativer til at hjælpe med at udarbejde og gennemføre positive foranstaltninger og politikker vedrørende menneskelige ressourcer på virksomhedsplan med henblik på at fremme ligestilling mellem kønnene, samtidig med at der lægges større vægt på bevidstgørelse og uddannelsesforanstaltninger, der har til formål at fremme, overføre og integrere praksis, som har haft succes i organisationer og virksomheder;

43.  erkender, at revisionen af »Small Business Act« for Europa den 23. februar 2011 har leveret en stærk dagsorden for SMV'er, men anmoder om, at »tænk småt først«-princippet stadig tages i betragtning i alt, hvad EU og medlemsstaterne gennemfører;

44.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte programmer, som skal gøre det muligt for indvandrerkvinder at arbejde som selvstændige eller at etablere virksomhed ved hjælp af uddannelses- og vejledningspolitikker og adgang til kreditstøtteforanstaltninger;

45.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at anerkende virksomheder, der søger at fremme ligestilling og lette balancen mellem arbejdsliv og fritid, med det formål at bidrage til at udbrede praksis, der fører til topkvalitet på dette område;

46.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tilskynde til en harmonisk repræsentation af kvinder og mænd i virksomhedernes bestyrelser, især i virksomheder, hvor medlemsstaterne er aktionærer;

47.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme det sociale ansvar blandt virksomheder, der drives af kvinder, med henblik på at bidrage til at sikre, at kvinders arbejde og arbejdstid organiseres på et mere fleksibelt grundlag, og at tilskynde til at levere familievenlige tjenesteydelser;

48.  opfordrer Kommissionen til at fremme erhvervsuddannelsespolitikker og -programmer for kvinder, herunder med henblik på udvikling af grundlæggende it-færdigheder, der tager sigte på at øge kvinders tilstedeværelse inden for forskellige industrigrene under hensyntagen til den eksisterende finansielle støtte på lokalt og nationalt plan og på fællesskabsplan og ved at tilskynde både store virksomheder og små og mellemstore virksomheder til i højere grad at gøre brug af disse midler;

49.  anmoder Kommissionen om at øge støtten til faglige videreuddannelsesprogrammer henvendt til kvinder i små og mellemstore industrivirksomheder og at støtte forskning og udvikling i overensstemmelse med det syvende rammeprogram og det europæiske charter om små virksomheder som godkendt i bilag III til konklusionerne fra formandskabet for Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira den 19. og 20. juni 2000;

50.  understreger behovet for at fremme oprettelsen af kvindenetværk inden for virksomheder, mellem virksomheder i samme industrisektor og mellem industrisektorer;

51.  anmoder indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen om at udvikle og gennemføre strategier til at afhjælpe misforhold i arbejdsmiljøet og karriereudviklingen for kvinder, der arbejder i videnskabs- og teknologisektoren;

52.  anser det for meget vigtigt at formidle eksisterende god praksis for kvinders deltagelse i industriel forskning og i højteknologiske virksomheder; påpeger vigtigheden af ​​at gøre ledelsen i industrivirksomheder med lav kvindelig deltagelse mere bevidste om kønsaspektet, hvilket bør udmønte sig i numeriske mål;

o
o   o

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3.
(2) EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1.
(3) EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46.
(4) EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1.
(5) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 48.
(6) EUT C 316 E af 22.12.2006, s. 378.
(7) EUT C 279 E af 20.11.2003, s. 78.
(8) »A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship« af N. Ahmad og A.N. Hoffman, 24. januar 2008, STD/DOC (2008) 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik