Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2275(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0207/2011

Predkladané texty :

A7-0207/2011

Rozpravy :

PV 12/09/2011 - 27
CRE 12/09/2011 - 27

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.26
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0367

Prijaté texty
PDF 336kWORD 96k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov
P7_TA(2011)0367A7-0207/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o podnikaní žien v rámci malých a stredných podnikov (2010/2275(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)(1),

–  so zreteľom na správu Komisie z 3. októbra 2008 nazvanú Realizácia barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku (KOM(2008)0638),

–  so zreteľom na správu Komisie z 25. júla 2008 s názvom Podpora inovácií a podnikania žien,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 s názvom „Najskôr myslieť v malom“: Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o iniciatíve „Small Business Act“(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o dokumente s názvom Čas zaradiť vyššiu rýchlosť – vytváranie Európy podnikania a rastu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2002 o správe Komisie pre Európsky parlament a Radu: iniciatíva pre rast a zamestnanosť – opatrenia finančnej pomoci pre malé a stredné podniky podporujúce inovácie a tvorbu pracovných miest(7),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0207/2011),

A.  keďže je dôležité uznať, že rozdelenie zodpovedností za rodinu a domácnosť medzi ženy a mužov, konkrétne prostredníctvom väčšej miery využívania rodičovskej a otcovskej dovolenky, je nevyhnutným predpokladom pokroku a dosiahnutia rodovej rovnosti, a preto je nutné zachovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorá môže ženy podnietiť k tomu, aby si založili vlastný podnik a zabezpečili si tak finančnú a pracovnú nezávislosť,

B.  keďže samostatná zárobková činnosť v porovnaní so zamestnaním vo všeobecnosti poskytuje väčšiu pružnosť vo vzťahu k pracovnému času, počtu odpracovaných hodín a pracovisku, vďaka čomu ponúka možnosti tým, ktorí sa snažia skombinovať pracovné úlohy a starostlivosť o rodinu alebo iné činnosti, alebo tým, ktorí potrebujú prispôsobené pracovisko,

C.  keďže kategóriu mikropodnikov a malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje sumu 50 miliónov EUR a ročná bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR,

D.  keďže 99 % novozaložených podnikov v Európe sú mikropodniky alebo malé podniky a jednu tretinu z nich založili v tom čase nezamestnaní ľudia a keďže mikropodniky s počtom zamestnancov menej ako 10 tvoria 91 % všetkých európskych podnikov,

E.  keďže akčný plán Komisie s názvom Európska agenda pre podnikanie (KOM(2004)0070) poukazuje na potrebu lepších systémov sociálneho zabezpečenia, keďže Komisia plánuje začiatkom roka 2011 predstaviť oznámenie týkajúce sa iniciatívy Small Business Act a keďže by sa mala vyzdvihnúť najmä potreba kvalitnejšieho sociálneho zabezpečenia pre ženy – podnikateľky,

F.  keďže ženy môžu naraziť na prekážky pri prístupe k informačnej podpore a finančným a technologickým nástrojom a službám, ktoré by mohli obmedziť ich možnosť rozširovať svoje podnikanie a uchádzať sa o vládne a samosprávne objednávky,

G.  keďže podľa terminológie Komisie je nepravá samostatná zárobková činnosť falošným typom samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý vzniká v prípade, keď sa na obídenie sociálneho zabezpečenia využije nesprávne zaradenie zamestnaneckého pomeru, čím sa vylúčia základné práva pracovníkov s cieľom znížiť pracovné náklady, kým dotknutí pracovníci zostanú naďalej hospodársky závislí,

H.  keďže podnikatelia sú osoby (vlastníci podnikov), ktoré sa snažia vytvárať hodnotu tvorbou alebo rozšírením hospodárskej činnosti tým, že hľadajú a využívajú nové produkty, postupy alebo trhy(8),

I.  keďže ženu – podnikateľku možno definovať ako ženu, ktorá založila podnik, v ktorom má väčšinový podiel a ktorá sa aktívne zaujíma o jeho rozhodovacie procesy, preberanie rizík a každodenné riadenie,

J.  keďže mnoho podnikov, hlavne tých, kde sú vo vedení sú ženy, bolo založených na územiach, ktoré sú súčasťou cieľa č.1, a dnes sa už teda nachádzajú takmer mimo znevýhodnenej oblasti, čo je v prospech nových členských krajín,

K.  keďže v mnohých regiónoch, ktoré prídu o výhody, sú stále nedostatočne rozvinuté vidiecke oblasti a keďže novoprijaté regióny majú zriedka kultúrne, sociálne a organizačné nástroje na lepšie využívanie financovania z európskych fondov,

L.  keďže medzi členskými štátmi existujú rozdiely, čo sa týka počtu žien – podnikateliek; keďže v porovnaní s mužmi menej žien považuje podnikanie za rozumnú profesionálnu a napriek nárastu počtu žien, ktoré vedú MSP, za posledné desaťročie v EÚ podniká len 1 z 10 žien v porovnaní s pomerom 1 ku 4 u mužov; keďže ženy tvoria približne 60 % všetkých absolventov univerzít, ale na trhu práce sú v rámci plného pracovného úväzku zastúpené nedostatočne, najmä v oblasti obchodu; keďže je rozhodujúce podnecovať ženy a umožňovať im, aby sa odhodlali podnikať v záujme zmiernenia existujúcej rodovej nerovnosti,

M.  keďže zákon USA z roku 1988 o ženách v podnikaní (Women's Business Ownership Act) zvýšil počet žien, ktoré vlastnia podniky, v porovnaní so všetkými podnikmi z 26 % v roku 1992 na 57 % v roku 2002; keďže úspešnosť tohto zákona môže pomôcť EÚ pri hľadaní najlepších postupov,

N.  keďže podnikateľky, ktoré majú v dôsledku spoločenských faktorov menej znalostí o dostupných možnostiach financovania a menej skúseností s finančným riadením, si vyžadujú podporu nielen počas fázy zakladania, ale počas celého hospodárskeho cyklu, keďže obchodné plánovanie si vyžaduje iný druh podpory vo fáze zakladania než vo fáze rastu,

O.  keďže podnikanie žien a ženské malé a stredné podniky sú jedným z hlavných zdrojov zvyšovania zamestnanosti žien, a tým rozsiahlejšieho využívania vzdelanostnej úrovne žien, ako aj zaručenia, že ženy nebudú musieť prijímať nestabilné zamestnanie, a keďže podnikanie žien zabezpečuje podnikovú dynamiku a inováciu, teda potenciál, ktorý v EÚ nie je plnohodnotne využitý, keďže v nestabilnom hospodárskom prostredí sa ľahko opomínajú opatrenia na podporu podnikania žien, pričom zvýšený počet žien – podnikateliek sa pozitívne a okamžite prejaví na celom hospodárstve; keďže v nestabilnej hospodárskej klíme sa ľahko zabúda na opatrenia na podporu žien – podnikateliek,

P.  keďže muži a ženy v mnohých prípadoch nemajú rovnaké príležitosti na prevádzkovanie a rozvoj podnikov a keďže podpora podnikania žien je dlhodobý proces, ktorý si na zmenu štruktúr a postojov v spoločnosti vyžaduje čas; keďže ženy odjakživa prejavovali podnikateľského ducha, no z pravidiel a tradičného rozdelenia rolí vyplývalo, že podnikanie nebolo často pre ženy tou správnou voľbou,

Q.  keďže Európska investičná banka (EIB) podstatne zvýšila svoju úverovú činnosť zameranú na MSP zo sumy 8,1 miliardy EUR v roku 2008 na sumu približne 11,5 miliardy EUR v roku 2009; keďže v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie sa predpokladá sústavné uplatňovanie nástrojov pre MSP (na roky 2007 – 2013 bola vyčlenená suma 1,13 miliardy EUR); keďže Komisia prijala dočasný rámec týkajúci sa štátnej pomoci na roky 2009/2010, ktorý členským štátom poskytuje viac možností riešenia zúžených úverových možností,

R.  keďže programy investičnej pripravenosti zvyšujú schopnosť MSP či podnikateľa porozumieť obavám bánk alebo iných investorov ochotných poskytnúť externé financovanie,

S.  keďže ženy – podnikateľky predstavujú nesúrodú skupinu, čo sa týka veku, spoločenského postavenia a úrovne vzdelania, pričom medzi nimi nájdeme čerstvé absolventky aj podnikateľky s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré hľadajú nové spôsoby, ako využiť svoj talent vedenia podniku, podnikateľského ducha, komunikačných schopností, schopností riešenia konfliktov a presného odhadu rizika, a keďže ženy podnikajú v širokej škále odvetví; keďže z dôvodu rodových stereotypov a štrukturálnych prekážok nemajú muži a ženy rovnaké možnosti viesť a rozvíjať podniky a keďže sa často objavujú názory, že ženám chýbajú charakteristické podnikateľské schopnosti ako sebadôvera, manažérska zručnosť, asertivita a ochota riskovať,

T.  keďže tútorstvo a podpora zo strany aktívnych podnikateliek aj podnikateľov môže pomôcť novým podnikom založeným ženami – podnikateľkami prekonať mnohé obavy spojené so založením podnikateľskej činnosti,

U.  keďže je dôležité presadzovať praktické odporúčania, v ktorých je zohľadnená realita podnikateľského a hospodárskeho života v konkurenčnom trhovom prostredí,

V.  keďže sa neuskutočnil dostatočný prieskum o podnikaní žien na úrovni EÚ, na základe ktorého by sa mohli formovať rozvoj a vykonávanie celoeurópskych politík v tejto oblasti,

W.  keďže v mnohých členských štátoch samostatne zárobkovo činné osoby nemajú primerané práva sociálneho zabezpečenia, ako sú materská a otcovská dovolenka, poistenie proti nezamestnanosti, príspevky v chorobe a pracovnej neschopnosti a dôchodkové zabezpečenie či zariadenia starostlivosti o deti, hoci takéto zariadenia sú dôležité preto, lebo podnikajúcim ženám poskytujú možnosť zosúladiť pracovný život a rodinný život a Európskej únii umožňujú čeliť demografickým výzvam; keďže v usmerneniach pre politiky zamestnanosti sa od členských štátov vyžaduje, aby podporovali samostatnú zárobkovú činnosť zaručením primeraného sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby,

X.  keďže existuje skupina zahŕňajúca najmä ženy, ktoré vykonávajú napríklad práce v domácnostiach alebo práce v oblasti súkromnej starostlivosti, ale nie sú oficiálne samostatne zárobkovo činnými osobami, a preto im nevzniká žiadne právo na sociálne zabezpečenie,

Prístup k finančnej podpore a podpore pri vzdelávaní

1.  nabáda Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby lepšie využívali možnosti financovania, ktoré majú k dispozícii ženy – podnikateľky prostredníctvom osobitných dotácií, rizikového kapitálu, predpisov o sociálnom zabezpečení a znížených úrokových sadzieb a ktoré umožňujú spravodlivý a rovný prístup k financovaniu, ako je európsky nástroj mikrofinancovania Progress poskytujúci mikroúvery do výšky 25 000 EUR mikropodnikom a každému, kto si chce založiť vlastný malý podnik a nemá prístup k tradičným bankovým službám, ako sú napríklad nezamestnané osoby;

2.  vyzýva členské štáty, aby pripravili celoštátne kampane, vrátane workshopov a seminárov, na účinnejšiu informačnú kampaň medzi ženami týkajúcu sa využívania európskeho nástroja mikrofinancovania Progress a prezentáciu úplných možností financovania, ktoré tento nástroj ponúka;

3.  poukazuje na to, že rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou EÚ uznanou v Zmluve o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, pričom napriek dosiahnutému výraznému pokroku zostáva medzi ženami a mužmi mnoho nerovností, pokiaľ ide o podnikanie a rozhodovacie procesy;  

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančná a hospodárska kríza prehĺbila problémy pre MSP založené ženami, ktoré sa objavujú najmä v prvých troch rokoch podnikania; zdôrazňuje, že rozvoj ziskových MSP zo strany mužov aj žien môže členským štátom pomôcť pri dosahovaní udržateľnejšieho hospodárskeho rastu;

5.  víta osobitné ustanovenia o pomoci pre podnikanie žien v uvedenom nariadení Komisie (ES) č. 800/2008; vyzýva Komisiu, aby tieto podporné opatrenia boli zahrnuté aj do ďalšieho rámca podpory Spoločenstva s cieľom upevniť pozíciu podnikateliek po skončení platnosti nariadenia;

6.  žiada členské štáty, aby MSP, ktoré prevádzkujú (a ktoré založili) ženy, mohli mať takisto prístup k daňovým úľavám vzťahujúcim sa na MSP;

7.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riadne vykonávali nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní a aby zaistili, že podnikateľky, ktoré sa dostanú do situácie platobnej neschopnosti alebo konkurzu, budú mať prístup k pomoci a podpore zameranej na finančné ozdravenie, aby mohli pokračovať v začatých projektoch, alebo preorientovať sa na iné;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali výmenu najlepších postupov medzi regiónmi, na ktoré sa už nevzťahuje cieľ č. 1, a novoprijatými regiónmi, aby sa zapojili podnikateľky, najmä v oblasti drobného poľnohospodárstva, a to tak v záujme odovzdávania skúseností, ktoré tieto ženy nadobudli, ako aj preto, aby sa náhle nezrušila finančná podpora a v záujme odbornej prípravy a vytvárania novej triedy žien vo vedúcich pozíciách v nových členských krajinách;

9.  vyzýva Komisiu, členské štáty a organizáciu Business Europe, aby v spolupráci so školami zameranými na podnikanie a podnikateľskými organizáciami a s národnými inštitútmi žien vytvárali programy investičnej pripravenosti na pomoc ženám pripravovať realizovateľné podnikateľské plány a pomáhali im hľadať a charakterizovať potenciálnych investorov;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali prekážky podnikania žien, a najmä aby uskutočnili komplexnú analýzu prístupu žien k financovaniu;

11.  vyzýva členské štáty, aby podnecovali banky a finančné inštitúcie k tomu, aby vytvárali služby na podporu podnikania, orientované na ženy;

12.  vyzýva Komisiu, členské štáty a organizáciu Business Europe, aby zvážili vytvorenie systémov tútorstva a programov podpory, v ktorých budú osobitne využité najmä programy aktívneho starnutia, ktoré by čerpali z rád a skúseností odborníkov a odborníčok z radov podnikateľov v dôchodkovom veku;

13.  vyzýva členské štáty, aby osobitnú pozornosť venovali situácii žien vo veku nad 50 rokov a pomáhali im pri zakladaní podnikov;

14.  trvá na tom, aby členské štáty prijímali opatrenia, ktoré by ženám umožňovali dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom a aby zriaďovali zariadenia starostlivosti o deti, pretože ich cenová nedostupnosť, neprístupnosť a nekvalita vytvárajú pre ženy ďalšie prekážky pri zakladaní podnikov;

15.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali prístup podnikateliek k hodnoteniam potenciálu rastu merajúcim potenciál rizika, ktoré vykonávajú skúsení poradcovia;

16.  konštatuje, že na základe výsledkov viacerých nedávnych štúdií majú ženy – podnikateľky v porovnaní s mužmi opatrnejší postoj, pokiaľ ide o podstupovanie hospodárskych a finančných rizík; domnieva sa, že by sa mali podrobnejšie preskúmať výsledky takýchto štúdií, aby sa mohlo potvrdiť, že sú správne a že sa z nich môžu vyvodiť závery;

17.  vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby zaviedli národné koncepcie vzdelávania, ktoré by inšpirovali mladé dievčatá k podnikaniu a k manažmentu vykonávanému ženami a k rozvoju podnikania mladých v školách tak, aby sa počas školského roka mohli študentky v prípade záujmu zoznámiť s životným cyklom podniku od jeho založenia cez prevádzkovanie až po likvidáciu, a aby tento proces spojili s tútorstvom zo strany učiteľov a poradcov z programov aktívneho starnutia z miestnej podnikateľskej komunity;

18.  pripúšťa, že mnohé dievčatá sú už odmlada odrádzané od toho, aby sa na školách a univerzitách venovali predmetom, ktoré sa tradične vnímajú ako „mužské“, ako sú napríklad prírodné vedy, matematika a technika; odporúča zaviesť úvodné kurzy základov podnikania a rozšíriť spektrum možných predmetov a možnej kariéry pre dievčatá, aby mohli rozvíjať svoje znalosti a schopnosti potrebné na dosiahnutie úspechu v podnikaní; poukazuje na význam rozvíjania možností zamestnať sa pre dievčatá a ženy prostredníctvom prípravy zameranej na rozvoj zručností a celoživotného vzdelávania;

19.  žiada inštitúcie EÚ, členské štáty a regionálne orgány, aby podporovali ročné programy pre podnikateľky, programy odbornej prípravy a výmenné programy v rámci celej Európy, počas ktorých by študenti realizovali rozvojové projekty založené na skutočných podnikateľských koncepciách s cieľom založiť si už počas štúdia realistický a ziskový podnik; domnieva sa tiež, že činnosti združení absolventov a študentov by mali tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohto procesu s cieľom vštepovať študentom sebadôveru a vnímanie modelových vzorov; žiada Komisiu, aby povzbudzovala výmenu najlepších postupov v tejto oblasti;

20.  žiada členské štáty a organizáciu Business Europe, aby zvyšovali informovanosť a podporovali výmenný program pre podnikateľov s názvom Erasmus pre mladých podnikateľov, ktorého konkrétnym cieľom je prispieť k pozdvihnutiu podnikateľského ducha, internacionalizácie a konkurencieschopnosti potenciálnych nových podnikateľov v EÚ a novozaložených mikropodnikov a malých podnikov a ktorý bude novým podnikateľom ponúkať možnosť pracovať po maximálnu dobu 6 mesiacov so skúseným podnikateľom z iného štátu EÚ v jeho podniku; odporúča, aby sa študentkám s vynikajúcim potenciálom poskytovali osobitné štipendiá, ako napríklad štipendiá v rámci programu EÚ s názvom Leonardo da Vinci, ktoré by vyústili do slávnostného udelenia ceny za najlepšiu prax pre úspešné absolventky;

21.  trvá na tom, aby členské štáty podporovali rovnaký prístup k zmluvám o verejnom obstarávaní a aby premenili politiku verejného obstarávania na rodovo neutrálnu;

Prístup k tradičným možnostiam vytvárania podnikateľských sietí a k informačným a komunikačným technológiám

22.  vyzýva členské štáty, aby podporovali programy cezhraničnej spolupráce zamerané na vytvorenie cezhraničných stredísk na podporu podnikateliek a umožnili tak výmenu skúseností, racionalizáciu zdrojov a spoločné využívanie osvedčených postupov;

23.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využívali informačné a komunikačné technológie, ktoré môžu prispieť k zvyšovaniu informovanosti a podpore žien pri vytváraní sietí; žiada, aby sa digitálna priepasť v rámci celej Európy riešila skvalitnením širokopásmových pripojení, ktoré by ženám zabezpečili flexibilitu na to, aby mohli úspešne podnikať z domu, ak si to želajú;

24.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby povzbudzovali zapájanie žien do miestnych obchodných komôr, osobitných mimovládnych organizácií, lobistických skupín a priemyselných organizácií patriacich do hlavnej podnikateľskej komunity s cieľom rozvíjať a posilňovať ich konkurenčné podnikateľské schopnosti a žiada obchodné komory, aby aktívne nabádali podnikateľky, aby sa zapájali a a podporovali vytváranie špeciálnych služieb zameraných na ženy a organizácie zastupujúce podnikateľky v záujme upevnenia ich postavenia a rozvoja kultúry podniku;

25.  vyzýva členské štáty, aby zdôrazňovali úlohu mimovládnych organizácií pri podpore a uľahčovaní podnikania žien;

26.  žiada Komisiu, aby podporovala výmenu najlepších postupov s cieľom nabádať ženy k podnikaniu; žiada Komisiu a členské štáty a organizáciu Business Europe, aby nabádali podnikateľky a umožnili im kontaktovať sa s vhodnými obchodnými partnermi z iných oblastí, a aby tak získali možnosť výmeny skúseností a postupov a dokázali lepšie chápať širšie podnikateľské súvislosti;

27.  vyzýva Komisiu, aby v rámci európskej siete podnikov zriadila poradné výbory s osobitnými skúsenosťami v oblasti problémov a prekážok, ktorým musia čeliť ženy– podnikateľky, pričom tieto výbory by zároveň mohli slúžiť ako jednotné kontaktné miesta v prípadoch diskriminácie zo strany poskytovateľov finančných služieb pri získavaní úverov;

28.  uznáva význam systému „veľvyslankýň“, napríklad európskej siete „veľvyslankýň“ spomedzi podnikateliek (ENFEA), poukazujúceho na úlohy, ktoré môžu ženy zohrávať pri tvorbe pracovných miest a podpore konkurencieschopnosti tým, že prostredníctvom činností na školách, univerzitách, v spoločenstvách a v médiách budú inšpirovať ženy a dievčatá, aby si založili vlastný podnik; konštatuje, že „veľvyslankyne“ by mali vychádzať z rôzneho prostredia, mať rôzny vek a skúsenosti a mali by zastupovať všetky odvetvia;

29.  vyzýva Komisiu, aby zorganizovala kampaň na podporu zapojenia žien do pracovného života prostredníctvom zakladania vlastných firiem a aby zároveň poskytovala informácie o dostupných nástrojoch na uľahčenie zakladania podnikov;

30.  domnieva sa, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a zastúpenia EÚ v tretích krajinách by v spolupráci s obchodnými zastúpeniami členských krajín mohli prispieť k rozvoju sietí MSP riadených ženami;

31.  vyzýva Komisiu, aby s pomocou Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť zhromažďovala porovnateľné a komplexné údaje týkajúce sa podnikania žien v Európskej únii (etnickú príslušnosť, vek, oblasť podnikania, veľkosť podniku, trvanie podnikateľskej činnosti žien – podnikateliek, v súlade s nariadeniami členských štátov o ochrane údajov) spôsobom, ktorý pre MSP nebude znamenať ďalšiu záťaž, a analyzovala tieto údaje vo výročnej správe o MSP v EÚ a prehľade výkonnosti MSP; domnieva sa, že zhromaždené údaje by mali informovať subjekty prijímajúce rozhodnutia o konkrétnych problémoch, s ktorými sa stretávajú ženy – podnikateľky;

32.  víta štúdiu Komisie z roku 2008 o inováciách a podnikaní žien a naliehavo vyzýva členské štáty, aby dodržiavali jej politické odporúčania;

33.  žiada Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby k ženám – podnikateľkám pristupovali rovnako ako zamestnancom, pokiaľ ide o sociálne a verejnoprospešné služby a aby prijali opatrenia na zlepšenie spoločenského postavenia žien – spolupodnikateliek a podnikateliek v rámci MSP, najmä z odborov výskumu, prírodných vied, inžinierstva, nových médií, životného prostredia, ekologických a nízkouhlíkových technológií, poľnohospodárstva a priemyslu v mestských a vidieckych oblastiach, a to prostredníctvom lepších možností v súvislosti s materstvom, lepších zariadení starostlivosti o deti a zariadení pre starších ľudí a osoby vyžadujúce si starostlivosť, lepšieho sociálneho poistenia, odstránenia rodových stereotypov a zlepšenia ich právneho postavenia;

34.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby preskúmali prekážky v samostatnej zárobkovej činnosti rómskych žien a aby vytvorili programy umožňujúce prístupnú, rýchlu a nenákladnú registráciu podnikateliek a samostatne zárobkovo činných osôb z ich radov a aby tiež zabezpečili prístup k dostupným úverom (vrátane mikroúverov) na financovanie podnikov rómskych podnikateliek, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporila tieto činnosti prostredníctvom príslušných mechanizmov financovania;

35.  vyzýva členské štáty, aby aktívne bojovali proti nepravej samostatnej zárobkovej činnosti tým, že účinne vymedzia samostatnú zárobkovú činnosť a že budú postihovať nepravú samostatnú zárobkovú činnosť;

36.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili program zameraný na pomoc osobám, ktoré pracujú v domácnostiach, poskytujú služby starostlivosti a ďalšie služby, najmä ženám, ktoré nie sú zamestnané ani samostatne zárobkovo činné, aby mohli začať vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, alebo si založiť vlastný podnik;

37.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ponúkali podporu ženám, ktoré si plánujú založiť alebo kúpiť podnik, alebo prevziať rodinný podnik, vrátane podnikateliek v slobodných povolaniach, napríklad v súkromných právnických kanceláriách alebo zdravotníckych ordináciách; domnieva sa, že podpora by mala spočívať v primeranej odbornej príprave – seminároch a workshopoch, na ktorých by tieto ženy mohli získavať manažérske schopnosti zamerané na úspešnú realizáciu akvizíciu, najmä pokiaľ ide o oceňovanie a ohodnotenie spoločnosti a bankové a právne otázky; uznáva, že osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám do 25 rokov a nad 50 rokov, pretože na ne ťažšie dolieha finančná kríza;

38.  vyzýva Poľsko, aby počas svojho predsedníctva zdôrazňovalo myšlienku podnikania žien, najmä na začiatku októbra počas týždňa MSP; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr navrhla akčný plán na zvýšenie podielu žien – podnikateliek a aby zaviedla kampane zamerané na zvýšenie povedomia s cieľom prelomiť stereotypy, podľa ktorých sa ženy nepovažujú za úspešné manažérky podnikov;

39.  vyzýva rodinné podniky, aby rovnakú možnosť poskytli aj príbuzným – ženám, napr. dcéram, keď budú uvažovať o zanechaní podnikania alebo o prevode spoločnosti;

40.  žiada členské štáty, aby prijali opatrenia, ktoré uľahčia zosúladenie požiadaviek rodinného a pracovného života, zamestnávanie žien a podporia kariérny rast samostatne zárobkovo činných osôb;

41.  žiada Komisiu, aby vo všetkých komunikačných prostriedkoch ochraňovala obraz žien, ktorý nebude totožný s predsudkami, podľa ktorých sú ženy zásadne zraniteľné a údajne neschopné prijať zodpovednosť a vedenie v spoločnosti;

42.  zdôrazňuje, že je potrebné podnietiť iniciatívy, ktoré v podnikoch prispejú k tvorbe a realizácii pozitívnych opatrení a politík v oblasti ľudských zdrojov presadzujúcich rovnosť medzi ženami a mužmi, pričom by sa využili aj postupy zvyšovania informovanosti a odbornej prípravy, ktoré umožňujú podporu, prevod a začleňovanie osvedčených postupov do organizácií a podnikov;

43.  uznáva, že revízia iniciatívy Small Business Act pre Európu z 23. februára 2011 priniesla ambiciózny program pre MSP, ale žiada, aby sa zásada „najskôr myslieť v malom“ stále zohľadňovala vo všetkých krokoch, ktoré podniknú EÚ a členské štáty;

44.  vyzýva členské štáty, aby podporovali programy zamerané na to, aby prisťahovalkyniam umožnili vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť a podnikať, a to aj prostredníctvom politík vzdelávania, poradenstva a podpory prístupu k úverom;

45.  žiada členské štáty, aby vyjadrili uznanie spoločnostiam, ktoré sa usilujú o podporu rovnoprávnosti žien a mužov a ponúkajú zosúladenie pracovného a rodinného života, a prispievajú tým k rozširovaniu osvedčených postupov v tejto oblasti;

46.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vyvážené zastúpenie žien a mužov v správnych radách podnikov, najmä ak sú akcionármi členské štáty;

47.  vyzýva členské štáty, aby v podnikoch, v ktorých vedení sú ženy, podporovali sociálnu zodpovednosť, aby bola umožnená flexibilnejšia organizácia pracovnej doby, práca žien a podpora služieb prospešných pre rodinu;

48.  vyzýva Komisiu na podporu politík a programov zameraných na vzdelávanie žien vrátane rozvoja počítačovej gramotnosti s cieľom posilniť ich účasť v rôznych priemyselných odvetviach s ohľadom na finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii na miestnej a vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie, a na vytváranie väčších podnetov na ich uplatňovanie veľkými spoločnosťami a malými a strednými podnikmi;

49.  vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu vzdelávacích programov zameraných na ženy v rámci malých a stredných priemyselných podnikov a aby podporila výskum a inovácie v súlade so siedmym rámcovým programom a s ustanoveniami Európskej charty pre malé podniky v znení uvedenom v prílohe III záverov predsedníctva Európskej rady konanej v Santa Maria da Feira v dňoch 19. a 20. júna 2000;

50.  zdôrazňuje, že je potrebné podporovať vytváranie sietí združujúcich ženy v rámci jednotlivých podnikov, medzi podnikmi rovnakého priemyslového odvetvia a medzi rôznymi priemyselnými odvetviami;

51.  žiada členské štáty, aby vytvorili a zaviedli stratégie na riešenie rozdielov existujúcich v pracovnom prostredí, ako aj v kariérnom postupe žien pracujúcich v prostredí vedy a techniky;

52.  považuje za dôležité, aby sa rozširovali existujúce osvedčené postupy, pokiaľ ide o účasť žien v priemyslovom výskume a v priemyslových odvetviach špičkových technológií; trvá na tom, že v tejto oblasti je s ohľadom na rovnosť pohlaví dôležitá informovanosť vedúcich pracovníkov priemyslových podnikov, v ktorých sú ženy málo zastúpené a ktorá by sa mala premietnuť do kvantitatívne vyjadrených cieľov;

o
o   o

53.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46.
(4) Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 48.
(6) Ú. v. EÚ C 316 E, 22.12.2006, s. 378.
(7) Ú. v. EÚ C 279 E, 20.11.2003, s. 78.
(8) „A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship“, N. Ahmad a A.N. Hoffman, 24. január 2008, STD/DOC (2008) 2.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia