Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2139(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0306/2011

Predkladané texty :

A7-0306/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2011 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0375

Prijaté texty
PDF 297kWORD 46k
Streda, 14. septembra 2011 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2010/030 NL/Noord-Holland a Flevoland divízia 18, Holandsko
P7_TA(2011)0375A7-0306/2011
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/030 NL/Noord-Holland a Flevoland, divízia 18, Holandsko) (KOM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0389 – C7-0175/2011),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (ďalej len „MID zo 17. mája 2006“), a najmä na jej bod 28,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (ďalej len „nariadenie o EGF“),

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 28 MID zo 17. mája 2006,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0306/2011),

A.  keďže Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí podaných od 1. mája 2009, aby zahŕňal podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy,

C.  keďže finančná pomoc Európskej únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

D.  keďže Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 551 pracovníkov (pomoc sa týka všetkých) v 26 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 18 („Tlač a reprodukcia záznamových médií“), v holandských regiónoch úrovne NUTS II Noord-Holland (NL32) a Flevoland (NL23),

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie o zlepšenie procedurálnych a rozpočtových mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu EGF; v tejto súvislosti oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov, ktorého cieľom je predkladať rozpočtovému orgánu hodnotenie Komisie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti o mobilizáciu EGF spolu s návrhom na jeho mobilizáciu; vyjadruje nádej, že v rámci nadchádzajúcich revízií EGF dôjde k ďalším zlepšeniam v postupe a že sa dosiahne väčšia efektívnosť, transparentnosť a zviditeľnenie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví; ďalej zdôrazňuje, že opatrenia financované z EGF by mali viesť k dlhodobej zamestnanosti;

4.  berie na vedomie, že poskytované informácie o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, zahŕňajú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju výzvu Komisii, aby uviedla komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj vo svojich výročných správach;

5.  víta skutočnosť, že po opakovaných žiadostiach Európskeho parlamentu sú v rozpočte na rok 2011 v rozpočtovom riadku EGF 04 05 01 po prvýkrát zahrnuté platobné rozpočtové prostriedky vo výške 47 608 950 EUR; pripomína, že EGF bol vytvorený ako samostatný osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi, a preto si zaslúži pridelenie vlastných prostriedkov, čím sa predíde presunom z iných rozpočtových riadkov, ku ktorým dochádzalo v minulosti a ktoré by mohli mať nepriaznivý dosah na plnenie rôznych cieľov politík;

6.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila podrobné kvalitatívne hodnotenie EGF;

7.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/030 NL/Noord-Holland a Flevoland, divízia 18, Holandsko)

(Text prílohy tu nie je uvedený, pretože zodpovedá záverečnému aktu, rozhodnutiu 2011/657/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia