Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0363(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0273/2011

Indgivne tekster :

A7-0273/2011

Forhandlinger :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Afstemninger :

PV 14/09/2011 - 5.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0376

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 38k
Onsdag den 14. september 2011 - Strasbourg
Integritet og gennemsigtighed på energimarkedet ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne (KOM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0726),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0407/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. marts 2011(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og til udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0273/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 132 af 3.5.2011, s. 108.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne
P7_TC1-COD(2010)0363

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1227/2011)


BILAG

Europa-Parlamentet/Rådet/Kommissionen

Fælles erklæring om sanktioner

Kommissionen vil fortsætte sit arbejde med at styrke sanktionsordningerne inden for den finansielle sektor, og har til hensigt at fremsætte forslag til, hvordan de nationale sanktionsordninger kan styrkes på en ensartet måde i forbindelse med de kommende lovgivningsmæssige initiativer i den finansielle sektor. De sanktioner, der skal vedtages i medfør af denne forordning, vil afspejle de endelige beslutninger, der træffes af lovgiveren vedrørende ovenstående forslag fra Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik