Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0363(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0273/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0273/2011

Συζήτηση :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2011 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0376

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 329kWORD 60k
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Ακεραιότητα και διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0726),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 194, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0407/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή του από 29ης Ιουνίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0273/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 132 της 3.5.2011, σ. 108.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας
P7_TC1-COD(2010)0363

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Συμβούλιο/ Επιτροπή

Κοινή δήλωση σχετικά με τις κυρώσεις

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα και προτίθεται να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των εθνικών καθεστώτων επιβολής κυρώσεων με συνεπή τρόπο, στο πλαίσιο επερχόμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι κυρώσεις που πρόκειται να θεσπισθούν δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα αντανακλούν τις τελικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τον νομοθέτη όσον αφορά τις προ αναφερθείσες προτάσεις της Επιτροπής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου