Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0363(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0273/2011

Esitatud tekstid :

A7-0273/2011

Arutelud :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Hääletused :

PV 14/09/2011 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0376

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 49k
Kolmapäev, 14. september 2011 - Strasbourg
Energiaturu terviklikkus ja läbipaistvus ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0726);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0407/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. märtsi 2011. aasta arvamust(1);

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 29. juuni 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0273/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 132, 3.5.2011, lk 108.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011 energiahulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta
P7_TC1-COD(2010)0363

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1227/2011) lõplikule kujule.)


LISA

Euroopa Parlament/nõukogu/komisjon

Ühisdeklaratsioon karistuste kohta

Komisjon jätkab oma tööd sanktsioonide tõhustamise osas finantssektoris ja kavatseb esitada ettepanekud selle kohta, kuidas järjekindlalt tõhustada riiklikke sanktsioone seoses tulevaste seadusandlike algatustega finantsteenuste sektoris. Käesoleva määruse alusel vastu võetavad karistused kajastavad seadusandja lõplikke otsuseid komisjoni eespool osutatud ettepanekute kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika