Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0363(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0273/2011

Pateikti tekstai :

A7-0273/2011

Debatai :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Balsavimas :

PV 14/09/2011 - 5.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0376

Priimti tekstai
PDF 275kWORD 49k
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras
Energijos rinkos vientisumas ir skaidrumas ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0726),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0407/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetų,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį patvirtinti Parlamento poziciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7–0273/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 132, 2011 5 3, p. 108.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. rugsėjo 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo
P7_TC1-COD(2010)0363

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011.)


PRIEDAS

Europos Parlamentas / Taryba / Komisija

Bendras pareiškimas dėl sankcijų

Komisija toliau dirbs siekdama sugriežtinti sankcijų taikymo režimus finansinių paslaugų sektoriuje ir ketina pateikti pasiūlymų, kaip nuosekliai sugriežtinti sankcijų taikymo režimus atsižvelgiant į būsimas teisėkūros iniciatyvas finansinių paslaugų sektoriuje. Sankcijos, kurios bus priimtos pagal šį reglamentą, atitiks galutinius teisės aktų leidėjo sprendimus dėl minėtųjų Komisijos pasiūlymų.

Teisinė informacija - Privatumo politika