Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0363(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0273/2011

Ingediende teksten :

A7-0273/2011

Debatten :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Stemmingen :

PV 14/09/2011 - 5.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0376

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 52k
Woensdag 14 september 2011 - Straatsburg
Integriteit en transparantie van de energiemarkt ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 september 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de energiemarkt (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2010)0726),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0407/2010),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 maart 2011(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 29 juni 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0273/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 132 van 3.5.2011, blz. 108.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 september 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energi
P7_TC1-COD(2010)0363

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling, Verordening (EU) nr. 1227/2011).


BIJLAGE

Europees Parlement/Raad/Commissie

Gemeenschappelijke verklaring over sancties

De Commissie zal haar werkzaamheden ter versterking van de sanctieregelingen in de financiële sector voortzetten en is voornemens voorstellen in te dienen om de nationale sanctieregelingen op consistente wijze te versterken, in het kader van de komende wetsvoorstellen voor de financiële dienstensector. De uit hoofde van deze verordening vast te stellen sancties zullen de definitieve besluiten weerspiegelen die de wetgever heeft genomen met betrekking tot bovengenoemde voorstellen van de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid