Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0363(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0273/2011

Teksty złożone :

A7-0273/2011

Debaty :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Głosowanie :

PV 14/09/2011 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0376

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 52k
Środa, 14 września 2011 r. - Strasburg
Integralność i przejrzystość rynku energii ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0726),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0407/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2011 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 29 czerwca 2011 r., dotyczące zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0273/2011),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do jego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 108.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii
P7_TC1-COD(2010)0363

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.)


ZAŁĄCZNIK

Parlament Europejski/Rada/Komisja

Wspólna deklaracja w sprawie sankcji

Komisja będzie kontynuować prace nad wzmocnieniem systemów sankcji w sektorze finansowym i w związku z przyszłymi inicjatywami ustawodawczymi w branży usług finansowych zamierza przedstawić wnioski dotyczące sposobów wzmocnienia w spójny sposób krajowych systemów sankcji. Sankcje, które zostaną przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia, będą odzwierciedlać ostateczne decyzje podjęte przez prawodawcę w odniesieniu do wniosków Komisji, o których mowa powyżej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności