Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0363(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0273/2011

Predkladané texty :

A7-0273/2011

Rozpravy :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 14/09/2011 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0376

Prijaté texty
PDF 281kWORD 47k
Streda, 14. septembra 2011 - Štrasburg
Integrita a transparentnosť trhu s energiou ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrite a transparentnosti trhu s energiou (KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0726),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0407/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo  16. marca 2011(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0273/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, s. 108.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou
P7_TC1-COD(2010)0363

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1227/2011.)


PRÍLOHA

Európsky parlament/Rada/Komisia

Spoločné vyhlásenie o sankciách

Komisia bude ďalej pokračovať v práci na posilňovaní sankčných režimov vo finančnom sektore a má v úmysle predložiť návrhy, ako konzistentne posilniť národné sankčné režimy v rámci nadchádzajúcich legislatívnych iniciatív v odvetví finančných služieb. Sankcie, ktoré majú byť prijaté na základe tohto nariadenia, budú odrážať konečné rozhodnutie zákonodarcu o návrhoch Komisie uvedených vyššie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia