Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0363(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0273/2011

Ingivna texter :

A7-0273/2011

Debatter :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Omröstningar :

PV 14/09/2011 - 5.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0376

Antagna texter
PDF 197kWORD 56k
Onsdagen den 14 september 2011 - Strasbourg
Integritet och öppenhet på energimarknaderna ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna (KOM(2010)0726) – C7–0407/2010 – 2010/0363(COD)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0726),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0407/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 mars 2011(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 29 juni 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0273/2011), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaringar som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 132, 3.5.2011, s. 108.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen av den 14 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi
P7_TC1-COD(2010)0363

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1227/2011).


BILAGA

Europaparlamentet/rådet/kommissionen

Gemensam förklaring om sanktioner

Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete med att förstärka sanktionssystemen i den finansiella sektorn och avser att lägga fram förslag om hur de nationella sanktionssystemen ska förstärkas på ett konsekvent sätt mot bakgrund av de kommande lagstiftningsinitiativen inom den finansiella tjänstesektorn. De sanktioner som antas enligt denna förordning kommer att återspegla de slutgiltiga beslut som lagstiftaren fattar angående de ovannämnda förslagen från kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy