Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2295(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0232/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0232/2011

Keskustelut :

PV 13/09/2011 - 16
CRE 13/09/2011 - 16

Äänestykset :

PV 14/09/2011 - 7.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0382

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 57k
Keskiviikko 14. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Vetoomusvaliokunnan vuonna 2010 käsittelemät asiat
P7_TA(2011)0382A7-0232/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. syyskuuta 2011 vetoomusvaliokunnan vuonna 2010 käsittelemistä asioista (2010/2295(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24, 227, 258 ja 260 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 202 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A7-0232/2011),

A.  ottaa huomioon vetoomusmenettelyn ja sen erityispiirteiden merkityksen ja katsoo, että niiden avulla asiasta vastaavalla valiokunnalla pitäisi olla mahdollisuus etsiä ja löytää ratkaisuja ja puolustaa EU:n kansalaisia, jotka ovat esittäneet vetoomuksen Euroopan parlamentille,

B.  katsoo, että kansalaisten osallistumista Euroopan unionin päätöksentekoprosessiin on lisättävä unionin legitiimiyden ja vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi,

C.  ottaa huomioon, että parlamentti edustaa suoraan EU:n kansalaisia ja vetoomusoikeus tarjoaa heille keinon ottaa yhteyttä edustajiinsa, jos he katsovat oikeuksiaan rikotun ja jos heidän vetoomuksensa kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan,

D.  ottaa huomioon, että unionin lainsäädännöllä on suora vaikutus EU:n kansalaisiin ja asukkaisiin, ja katsoo, että he pystyvät parhaiten arvioimaan sen tehokkuutta ja puutteita sekä osoittamaan aukot, jotka on vielä tukittava, jotta voidaan varmistaa, että eri jäsenvaltiot soveltavat entistä paremmin unionin lainsäädäntöä, ja katsoo, että vetoomusvaliokunnasta on tultava ensisijainen yhteystaho,

E.  katsoo, että parlamentilla on velvollisuus tutkia vetoomusvaliokunnan välityksellä näitä kysymyksiä ja tarjota kansalaisille parhaat ratkaisut, ja ottaa huomioon, että onnistuakseen valiokunta tehostaa entisestään yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan oikeusasiamiehen, muiden valiokuntien ja elinten, virastojen ja eurooppalaisten verkostojen sekä jäsenvaltioiden kanssa,

F.  katsoo kuitenkin, että jäsenvaltiot ovat edelleen joissakin tapauksissa vastahakoisia tekemään aktiivisesti yhteistyötä asiasta vastaavan valiokunnan kanssa eivätkä esimerkiksi osallistu valiokunnan kokouksiin tai vastaa niille lähetettyihin kirjeisiin; katsoo, että tämä tarkoittaa, että toimielimen kanssa ei toimita lojaalissa yhteistyössä,

G.  tunnustaa kuitenkin, että monien jäsenvaltioiden yhteistyö on ollut rakentavaa ja että monet jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa vastatakseen kansalaisten vetoomusmenettelyssä ilmaisemiin huolenaiheisiin,

H.  tunnustaa, että komission yksiköillä, jotka antavat alustavia arvioita useista vastaanotetuista vetoomuksista, on ollut rakentava panos vetoomusmenettelyssä,

I.  katsoo, että vetoomusten erikoistumisaste sekä käsiteltävien asioiden moninaisuus edellyttävät yhteistyön vahvistamista muiden valtuuskuntien kanssa, kun niiltä pyydetään lausuntoa, mikä on välttämätöntä vetoomusten asianmukaisen käsittelyn kannalta,

J.  panee merkille, että vuonna 2010 parlamentin vastaanottamien vetoomusten määrä (1 665) oli hieman alhaisempi kuin vuonna 2009 kirjattujen (1 924), mikä merkitsee 14 prosentin laskua,

K.  toteaa, että asiasta vastaavien parlamentin yksiköiden kanssa vuonna 2010 tehdyn hyvän yhteistyön tuloksena vain 91 kansalaisten tekemää valitusta (4,7 %) on jätetty kirjaamatta, koska niiden ei katsottu täyttävän vetoomukselta edellytettyjä vähimmäisvaatimuksia, jolloin on noudatettu vuoden 2009 vuosikertomuksessa esitettyjä suosituksia, joiden mukaan vähimmäisvaatimuksia täyttämättömiä vetoomuksia ei kirjata,

L.  katsoo, että vuonna 2010 käsittelemättä jätettyjen vetoomusten määrä (40 %) huomioon ottaen on jatkettava ponnisteluita, joiden tarkoituksena on parantaa kansalaisille suunnattua tiedottamista vetoomusvaliokunnan toimivaltuuksista ja unionin eri toimielinten tehtävistä,

M.  katsoo, että vetoomusmenettelyllä voidaan täydentää muita kansalaisten käytettävissä olevia unionin välineitä, kuten mahdollisuutta tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle tai valitus komissiolle,

N.  ottaa huomioon, että kansalaisilla on oikeus nopeaan ja ratkaisuehdotuksia painottavaan oikaisuun, ja ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti pyytänyt komissiota käyttämään perussopimusten valvojana valtaoikeuttaan toimia vetoomuksen esittäjien paljastamia EU:n lainsäädännön rikkomuksia vastaan varsinkin, kun EU:n lainsäädännön rikkominen aiheutuu tavasta, jolla EU:n lainsäädäntöä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä,

O.  ottaa huomioon, että monet vetoomukset antavat edelleen aihetta huoleen ympäristöä ja sisämarkkinoita koskevan EU:n lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta, ja pitää mielessä vetoomusvaliokunnan aikaisemmat kehotukset komissiolle, jotta se varmistaisi, että täytäntöönpanon tarkistuksia vahvistetaan ja tehostetaan näillä aloilla,

P.  ottaa huomioon, että vaikka komissio voi täysin tutkia EU:n lainsäädännön noudattamisen vasta jäsenvaltion viranomaisten tehtyä lopullisen päätöksensä, erityisesti ympäristöasioissa on tärkeää tarkistaa varhaisessa vaiheessa, että paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset soveltavat asianmukaisesti kaikkia Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia olennaisia menettelyvaatimuksia, ja jopa soveltaa ennalta varautumisen periaatetta,

Q.  ottaa huomioon sellaisiin hankkeisiin, joilla voi teoriassa olla ympäristövaikutuksia, liittyvien vetoomusten erittäin suuren määrän, ja toivoo, että vetoomusvaliokunnassa aletaan pohtia sellaisten vetoomusten käsittelyä, jotka koskevat viranomaisten tutkimusten kohteena olevia hankkeita, jotta valiokunta voisi parhain edellytyksin päättää määräajoista sekä vetoomuksen esittäjän että hankkeen etenemisen tapauksessa,

R.  pitää mielessä, että on estettävä biologisen monimuotoisuuden korvaamattoman häviämisen jatkuminen erityisesti Natura 2000 -alueilla, ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden sitoumuksen huolehtia luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaisten erityissuojelualueiden suojelusta,

S.  ottaa huomioon, että vetoomukset tuovat esiin EU:n lainsäädännön vaikutuksen EU:n kansalaisten jokapäiväiseen elämään, ja toteaa, että on tarpeen toteuttaa kaikki tarvittavat toimet EU:n kansalaisten oikeuksien vahvistamisessa saavutetun edistyksen vakiinnuttamiseksi,

T.  ottaa huomioon, että komission käynnistämien rikkomismenettelyjen vuoksi käsittelyä odottavien vetoomusten huomattavan määrän vuoksi vetoomusvaliokunta pyysi edellisessä toimintakertomuksessaan ja lausunnossaan komission vuosikertomuksesta yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta, että sille annetaan säännöllisesti tiedot sellaisten rikkomismenettelyjen vaiheista, joiden aihetta on käsitelty vetoomuksissa,

U.  ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan esittämät suositukset Huelvaan (Espanja), Campaniaan (Italia) ja Vorarlbergiin (Itävalta) tehdyiltä tiedonhankintamatkoilta, joiden aiheena oli sekä myrkyllisten jätteiden että yhdyskuntajätteiden käsittely ja ympäristövaikutusdirektiivin siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä,

V.  ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan vuonna 2009 käsittelemistä asioista 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman(1) 32 kohdan, joka koski parlamentin pyyntöä vetoomusten rekisteröintimenettelyn tarkistamisesta,

W.  ottaa huomioon, että oikeudellisten asioiden valiokunta on antanut lausunnon vetoomuksesta nro 0163/2010, P.B. (Saksan kansalainen), kolmansien osapuolten oikeudesta pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua,

1.  toivoo, että parlamentti ja vetoomusvaliokunta otetaan aktiivisesti mukaan kansalaisaloitteen kehittämiseen, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa täysimääräisesti ja jotta varmistetaan tehostettu avoimuus EU:n päätöksentekoprosessissa siten, että kansalaiset voivat ehdottaa parannuksia, muutoksia tai lisäyksiä unionin lainsäädäntöön; välttäen sitä, että heidän käyttöönsä tarjottavaa foorumia käytettäisiin vain tiedotusvälineiden tarpeisiin;

2.  uskoo, että komission rekisteröimien kansalaisaloitteiden seuranta soveltuisi parhaiten vetoomusvaliokunnan tehtäväksi;

3.  toivoo, että ne kansalaisaloitteet, jotka eivät saa miljoonaa allekirjoitusta vaaditussa määräajassa, voitaisiin toimittaa parlamentin vetoomusvaliokunnalle perusteellisempaa keskustelua varten;

4.  pyytää, että vetoomusvaliokunta olisi parlamenttia edustava valiokunta parlamentin ja komission järjestäessä niiden henkiöiden, joiden kansalaisaloite on saanut miljoona allekirjoitusta, julkisen kuulemistilaisuuden, jotta kuulemistilaisuudessa voitaisiin hyödyntää vetoomusvaliokunnan kokemusta ja legitimiteettiä;

5.  kiinnittää huomiota 16. helmikuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 211/2011 kansalaisaloitteesta(2), jonka avulla unionin kansalaiset voivat osallistua EU:n toimintaan;

6.  huomauttaa, että parlamentti saa kampanjatyyppisiä vetoomuksia, joissa on yli miljoona allekirjoitusta, mikä osoittaa, että sillä on kokemusta suhteista kansalaisiin, mutta vaatii, että kansalaiset saatetaan tietoisiksi tämäntyyppisten vetoomusten ja tulevan kansalaisaloitteen eroista;

7.  muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä perusoikeuskirja on luonteeltaan oikeudellisesti sitova, ja korostaa perusoikeuskirjan merkitystä annettaessa uutta pontta unionin ja jäsenvaltioiden toiminnalle tällä alalla; uskoo, että komissio perussopimusten vartijana tekee kaikkensa varmistaakseen perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien tosiasiallisen toteuttamisen;

8.  panee merkille komission tiedonannon ”Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön” ja katsoo, että on kehitettävä aito perusoikeuskulttuuri ja edistettävä ja lujitettava sitä sekä unionin toimielimissä että jäsenvaltioissa, kun ne soveltavat ja panevat täytäntöön unionin lainsäädäntöä; katsoo, että strategiassa tarkoitetun, unionin roolia ja toimivaltaa perusoikeuksien alalla koskevan tiedottamisen olisi oltava yksityiskohtaista ja kattavaa sen varmistamiseksi, ettei toimivaltaa siirretä tulevaisuudessa mielivaltaisesti edestakaisin komission ja jäsenvaltioiden välillä varsinkaan arkaluonteisten asioiden ollessa kyseessä;

9.  korostaa kuitenkin, että perusoikeuskirjassa vahvistettuihin oikeuksiin liittyvien vetoomusten huomattavasta määrästä huolimatta komissio kieltäytyy välineiden puuttuessa jatkuvasti toimimaista räikeiden perusoikeuksien loukkauksien estämiseksi jäsenvaltioissa;

10.  on tyytyväinen, että unioni liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen, koska sopimus antaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle valtuudet tutkia unionin säädöksiä;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio julistaa vuoden 2013 ”Euroopan kansalaisten teemavuodeksi”, jonka tarkoituksena on edistää keskustelua Euroopan kansalaisuudesta ja tiedottaa EU:n kansalaisille heidän oikeuksistaan sekä sellaisten demokraattisten välineiden olemassaolosta, joita he voivat käyttää puolustaakseen oikeuksiaan; katsoo, että ”Euroopan kansalaisten teemavuotta” olisi käytettävä uutta eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan tiedon levittämiseen laajalti, jotta voidaan vähentää käsittelemättä jätettävien vetoomusten korkeaa määrää, joka on vieläkin vetoomusten alalle leimaa-antava piirre; katsoo, että samalla olisi käynnistettävä keskustelu Euroopan unionin perusoikeuskirjan rajoitetusta soveltamisalasta;

12.  pitää myönteisenä uutta keskitettyä palvelupistettä ”Kansalaisten oikeudet EU:ssa”, josta kansalaiset voivat saada neuvoja sekä tietoja oikeustoimiin ryhtymisestä että valittamisesta; panee tyytyväisenä merkille komission toteuttamat toimet kansalaisten nykyisten neuvontapalvelujen yksinkertaistamiseksi, jotta kansalaisille tiedotettaisiin heidän oikeuksistaan EU:ssa ja rikkomustapauksissa saatavilla olevista muutoksenhakukeinoista; korostaa, että Euroopan unionin toimielinten on annettava enemmän tietoja ja toimittava avoimemmin varmistamalla erityisesti asiakirjojen helpon saatavuuden;

13.  kiinnittää huomiota päätöslauselmaansa Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta vuonna 2009 ja kehottaa oikeusasiamiestä varmistamaan tietojen saatavuuden ja oikeuden moitteettomaan hallintoon, jotka ovat ehdottomia edellytyksiä sille, että kansalaiset luottavat toimielimiin; tukee oikeusasiamiehen komissiolle antamaa suositusta, joka liittyy kanteluun 676/2008/RT pitkästä viivyttelystä oikeusasiamiehelle vastaamisessa;

14.  panee merkille, että vuonna 2010 vastaanotetut vetoomukset keskittyivät edelleen ympäristöön, perusoikeuksiin, sisämarkkinoihin ja oikeudellisiin kysymyksiin; toteaa lisäksi, että maantieteellisesti katsottuna suurin osa vetoomuksista oli lähtöisin Espanjasta (16 prosenttia), jonka osuus on sama kuin koko unionin (16 prosenttia), ja sen jälkeen tulivat Saksa, Italia ja Romania;

15.  antaa tunnustusta vetoomusten esittäjien työlle unionin ympäristön suojelussa, koska useimmat vetoomuksista liittyivät ympäristövaikutusten arviointiin, luontoon, jätevesiin, veden laadunhallintaan ja luonnonvarojen suojeluun, ilmanlaatuun ja melusaasteeseen, jätehuoltoon ja teollisuuden päästöihin;

16.  korostaa komission ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön merkitystä, ja pahoittelee joidenkin jäsenvaltioiden laiminlyöntejä, jotka ovat liittyneet unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon ja sen noudattamisen valvontaan;

17.  katsoo, että komission olisi valvottava tarkemmin unionin ympäristölainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanoa menettelyn kaikissa vaiheissa, eikä ainoastaan silloin, kun lopullinen päätös on tehty;

18.  jakaa lukuisten vetoomuksen esittäjien ilmaiseman huolen siitä, että Euroopan unioni ei ole onnistunut varmistamaan biologista monimuotoisuutta koskevan vuonna 2010 laaditun toimintasuunnitelman asianmukaista täytäntöönpanoa; panee tyytyväisenä merkille 19. tammikuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Vaihtoehtoja biologista monimuotoisuutta koskevaksi EU:n visioksi ja tavoitteeksi vuoden 2010 jälkeen” (KOM(2010)0004);

19.  katsoo, että komission olisi varmistettava ympäristövaikutusten arviointia ja strategista ympäristövaikutusten arviointia koskevien direktiivien sekä luontotyyppi- ja lintudirektiivien asiamukainen täytäntöönpano jäsenvaltioissa asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan suositusten pohjalta, ja toteaa, että vetoomusvaliokunta työskentelee mielellään yhdessä tämän valiokunnan kanssa varmistaakseen, että kansalaisten huolenaiheet otetaan paremmin huomioon tulevassa ympäristöalan toiminnassa;

20.  panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanon ja soveltamisen parantamisesta 2. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon (KOM(2009)0313), jossa tunnistetaan vetoomuksen tekijöiden usein esille tuomat ongelmat, jotka liittyvät tämän direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen vaikutuksesta kansalaisten päivittäiseen elämään;

21.  tunnustaa SOLVIT-verkoston merkityksen, koska se havaitsee usein sisämarkkinoiden sääntöjen soveltamiseen liittyvät ongelmat, joista vetoomuksen esittäjät valittavat, ja pyytää, että EU:n lainsäädännön puutteelliseen soveltamiseen liittyvistä tapauksista ilmoitetaan parlamentin vetoomusvaliokunnalle, koska vetoomusmenettelyllä voidaan parantaa lainsäädäntöä;

22.  myöntää komission tärkeän aseman vetoomusvaliokunnan työssä, sillä valiokunta luottaa yhä komission asiatuntemukseen vetoomuksia arvioidessaan, EU:n lainsäädäntöön kohdistuvia rikkomuksia kartoittaessaan ja oikaisua hakiessaan, ja tunnustaa komission toimet, joita se on toteuttanut parantaakseen yleistä vastausaikaansa (keskimäärin neljä kuukautta) valiokunnan tutkimuspyyntöihin, jotta kansalaisten ilmoittamat tapaukset voidaan ratkaista mahdollisimman nopeasti;

23.  panee tyytyväisenä merkille, että monet komission jäsenet ovat osallistuneet vetoomusvaliokunnan kokouksiin ja tehneet tiivistä ja tehokasta yhteistyötä sen kanssa luoden tärkeän viestintäkanavan kansalaisten ja EU:n toimielinten välille;

24.  pitää kuitenkin valitettavana, että komissio ei ole vielä vastannut vetoomusvaliokunnan toistuviin pyyntöihin saada tietoja avoinna oleviin vetoomuksiin liittyvien rikkomismenettelyjen edistymisestä, sillä rikkomismenettelyjä koskevien komission päätösten kuukausittainen julkaiseminen perustamissopimuksen 258 ja 260 artiklan mukaisesti ei ole asianmukainen vastaus;

25.  muistuttaa, että monissa tapauksissa vetoomuksissa paljastetaan ongelmia, jotka liittyvät EU:n lainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoon, ja myöntää, että rikkomismenettelyjen käynnistäminen ei välttämättä tarjoa välittömiä ratkaisuja kansalaisten ongelmiin; katsoo, että muita valvonta- ja painostuskeinoja voitaisiin kuitenkin käyttää;

26.  kehottaa komissiota tunnustamaan asianmukaisesti vetoomusten roolin yhteisön lainsäädännön käytännön soveltamisen seurannassa, koska vetoomukset ovat monissa tapauksissa ensimmäisiä kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen jälkeen ilmeneviä merkkejä siitä, että jäsenvaltiot hidastelevat säädösten täytäntöönpanossa;

27.  on tyytyväinen siihen, että neuvoston edustajia osallistuu vetoomusvaliokunnan kokouksiin, mutta pahoittelee, ettei yhteistyö ole tästä osallistumisesta huolimatta aktiivisempaa, sillä yhteistyön avulla voitaisiin ratkaista sellaisia vetoomuksia, jotka edellyttävät yhteistyötä jäsenvaltioiden taholta;

28.  korostaa, että jäsenvaltioiden osallistuminen ja tiivis ja järjestelmällinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää vetoomusvaliokunnan työlle; kannustaa niitä olemaan aktiivisesti mukana Euroopan unionin lainsäädännön soveltamiseen ja noudattamiseen liittyviin vetoomuksiin vastattaessa ja pitää äärimmäisen tärkeänä niiden edustajien osallistumista vetoomusvaliokunnan kokouksiin sekä aktiivista yhteistyötä;

29.  katsoo, että vetoomusvaliokunnan on luotava läheisemmät työskentelysuhteet jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten kansanedustuslaitosten vastaavien valiokuntien kanssa ja tehtävä tiedonhankintamatkoja, jotta edistettäisiin keskinäistä ymmärrystä EU-kysymyksiä koskevista vetoomuksista, ja päinvastoin, jotta saataisiin käsitys kansallisten vetoomusvaliokuntien moninaisista työskentelymenetelmistä, jotta Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta voisi tehdä tiedostavasti kauaskantoisen päätöksen jonkin vetoomuksen hylkäämisestä toimivaltakysymysten vuoksi;

30.  panee merkille, että monet vetoomuksen esittäjät, jotka kääntyvät parlamentin puoleen korjatakseen ongelmia, jotka eivät kuulu EU:n toimivaltaan, kuten kansallisten tuomioistuinten päätösten täytäntöönpano sekä eri hallinnonalojen passiivisuus, ja pyrkii korjaamaan tämän tilanteen välittämällä kyseiset valitukset toimivaltaisille kansallisille tai alueellisille viranomaisille; pitää myönteisenä parlamentin johdon pääosaston ja sisäasioiden pääosaston käyttöön ottamaa uutta vetoomusten rekisteröintimenettelyä;

31.  huomauttaa, että vetoomusten käsittelyn avoimuutta olisi lisättävä sisäisesti – mahdollistamalla parlamentin jäsenten suora pääsy vetoomusasiakirjoihin ePetition-sovelluksen avulla, yksinkertaistamalla sisäistä menettelyä sekä tehostamalla vetoomusvaliokunnan jäsenten, puheenjohtajan ja sihteeristön yhteistyötä – ja ulkoisesti perustamalla interaktiivisen internetportaalin vetoomuksen tekijöitä varten; katsoo, että jäsenillä on oltava ePetition-sovelluksessa pääsy myös niihin vetoomuksiin, joiden esittäjä tai esittäjät ovat halunneet esittää ne nimettöminä;

32.  kehottaa perustamaan välittömästi vetoomuksia varten internetportaalin, jossa on saatavilla interaktiivinen vetoomuksen tekemisen malli, tarjotaan kansalaisille tietoa siitä, mitä parlamentille tehdyllä vetoomuksella voidaan saavuttaa, ilmoitetaan linkit muihin vaihtoehtoisiin oikaisukeinoihin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla ja kuvaillaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti Euroopan unionin toimivaltuudet, jotta vältetään epäselvyydet unionin toimivallan ja jäsenvaltioiden toimivallan välillä;

33.  kehottaa parlamentin toimivaltaisia hallinnollisia yksiköitä työskentelemään aktiivisesti vetoomusvaliokunnan kanssa parhaimpien ratkaisujen löytämiseksi, koska tämäntyyppinen portaali edistäisi huomattavasti parlamentin ja EU:n kansalaisten välistä tiedonkulkua ja antaisi kansalaisille mahdollisuuden tukea vetoomusta tai vetää siltä pois tukensa (työjärjestyksen 202 artiklan mukaisesti);

34.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä niiden vetoomusvaliokunnille ja oikeusasiamiehille tai vastaaville toimivaltaisille elimille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0261.
(2) EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö