Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2295(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0232/2011

Predkladané texty :

A7-0232/2011

Rozpravy :

PV 13/09/2011 - 16
CRE 13/09/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 14/09/2011 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0382

Prijaté texty
PDF 233kWORD 74k
Streda, 14. septembra 2011 - Štrasburg
Činnosť Výboru pre petície za rok 2010
P7_TA(2011)0382A7-0232/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 o činnosti Výboru pre petície za rok 2010 (2010/2295(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o výsledku rokovaní Výboru pre petície,

–  so zreteľom na články 24, 227, 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 48 a článok 202 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A7-0232/2011),

A.  vzhľadom na význam petičného procesu a jeho osobité charakteristiky, ktoré by mali umožniť príslušnému výboru hľadať a nachádzať riešenia a poskytovať záštitu občanom EÚ, ktorí predložia Európskemu parlamentu petíciu,

B.  keďže je potrebné zvýšiť účasť občanov v procese prijímania rozhodnutí EÚ s cieľom posilniť jej legitimitu a zodpovednosť,

C.  keďže občania EÚ sú priamo zastúpení Európskym parlamentom a právo na petície je pre nich prostriedkom, vďaka ktorému sa môžu obracať na svojich zástupcov vždy, keď sa domnievajú, že ich práva boli porušené, a keď predmet ich petície patrí do právomoci EÚ,

D.  keďže uplatňovanie európskych právnych predpisov má priamy dosah na občanov a obyvateľov EÚ a keďže práve oni môžu najlepšie ohodnotiť ich účinnosť a nedostatky, ako aj poukázať na medzery, ktoré treba vyplniť s cieľom zaručiť lepšie uplatňovanie právnych predpisov EÚ jednotlivými členskými štátmi, a keďže Výbor pre petície by sa mal stať prednostným partnerom komunikácie,

E.  keďže Európsky parlament má prostredníctvom Výboru pre petície povinnosť tieto otázky preskúmať a ponúknuť občanom najlepšie riešenia, a preto posilňuje spoluprácu s Európskou komisiou, Európskym ombudsmanom, ostatnými parlamentnými výbormi a európskymi orgánmi, agentúrami a sieťami, ako aj s členskými štátmi,

F.  keďže však v niektorých prípadoch sa členské štáty naďalej zdráhajú aktívne spolupracovať s príslušným výborom a napríklad sa nezúčastňujú na schôdzach výboru či neodpovedajú na zaslanú korešpondenciu; keďže to poukazuje na nedostatok lojálnej spolupráce s Európskym parlamentom,

G.  uznávajúc však, že mnohé členské štáty dosahujú dobrú úroveň spolupráce a spolupracujú s Európskym parlamentom v snahe reagovať na problémy občanov vyjadrené v petičnom konaní,

H.  uznávajúc prínos útvarov Komisie k petičnému procesu, ktoré poskytujú predbežné hodnotenia mnohých prijatých petícií,

I.  keďže stupeň špecializácie petícií, ako aj rôznorodosť ich tém, si vyžadujú posilnenie spolupráce s ostatnými parlamentnými výbormi v prípade, že pre riadne spracovanie petícií je nevyhnutné požiadať o ich stanovisko,

J.  keďže počet petícií, ktoré Európsky parlament prijal v roku 2010, bol o niečo nižší než počet zaregistrovaných petícií za rok 2009 (1 655 petícií v porovnaní s 1 924, čiže pokles o 14 %),

K.  keďže vďaka riadnej spolupráci s príslušnými oddeleniami Európskeho parlamentu v roku 2010 sa nezaregistrovalo 91 sťažností (4,7 %), ktoré predložili občania, pretože nespĺňali minimálne podmienky na to, aby mohli byť považované za petíciu, čím sa sledovali odporúčania, ktoré boli uvedené vo výročnej správe za rok 2009, aby sa neregistrovali petície nespĺňajúce minimálne požiadavky,

L.  keďže počet neprípustných petícií doručených v roku 2010 (40 %) svedčí o tom, že treba naďalej vyvíjať úsilie o lepšiu informovanosť občanov o právomociach Výboru pre petície a úlohách jednotlivých inštitúcií EÚ,

M.  keďže petičný proces by mohol dopĺňať iné európske nástroje, ktoré majú občania k dispozícii na úrovni EÚ, ako je možnosť predkladania sťažností Európskemu ombudsmanovi alebo Komisii,

N.  keďže občania majú právo na rýchly opravný prostriedok zameraný na navrhovanie riešení a keďže Európsky parlament opakovane žiadal Komisiu, aby využívala svoje výsady ako strážkyňa zmluvy s cieľom reagovať na porušovanie európskych právnych predpisov, na ktoré sťažovatelia poukazujú, najmä ak má transpozícia právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni za následok ich porušenie,

O.  keďže mnohé petície naďalej uvádzajú obavy týkajúce sa transpozície a uplatňovania európskych právnych predpisov o vnútornom trhu a životnom prostredí a keďže Výbor pre petície už požiadal Komisiu, aby zaručila posilnenie a zefektívnenie kontroly vykonávania predpisov v týchto oblastiach,

P.  keďže napriek tomu, že Komisia môže v plnej miere kontrolovať súlad s právnymi predpismi EÚ len vtedy, keď vnútroštátne orgány prijali konečné rozhodnutie, je dôležité, najmä vo vzťahu k otázkam životného prostredia, overovať už v počiatočnom štádiu, či miestne, regionálne a celoštátne orgány správne uplatňujú všetky príslušné procedurálne požiadavky v súlade s právom EÚ, a teda uplatňujú aj zásadu predbežnej opatrnosti,

Q.  keďže veľké množstvo petícií súvisí s projektmi, ktoré by mohli mať environmentálny vplyv, bolo by potrebné, aby sa Výbor pre petície zaoberal spracovaním týchto petícií, ktoré sa týkajú projektov predložených na verejné preskúmanie, aby výbor mohol čo najlepšie rozhodnúť z hľadiska lehoty, tak vo vzťahu k predkladateľovi petície, ako aj stavu daného projektu,

R.  keďže je dôležité predchádzať ďalším nenapraviteľným stratám biodiverzity, najmä v rámci vymedzených oblastí Natura 2000, a keďže členské štáty sa zaviazali, že zaručia ochranu osobitných chránených oblastí v súlade so smernicou o biotopoch (92/43/EHS) a smernicou o vtákoch (79/409/EHS),

S.  keďže petície zdôrazňujú vplyv európskych právnych predpisov na každodenný život občanov EÚ a berúc na vedomie potrebu vykonať všetky kroky potrebné na upevnenie pokroku, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti s posilnením práv občanov EÚ,

T.  keďže so zreteľom na veľké množstvo nevyriešených petícií týkajúcich sa konania Komisie vo veci porušenia Výbor pre petície vo svojej predchádzajúcej správe o činnostiach a vo svojom stanovisku k výročnej správe Komisie týkajúcej sa monitorovania uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva požiadal, aby boli pravidelne aktualizované informácie o stave konaní o porušení právnych predpisov vo veciach, na ktoré sa vzťahujú petície,

U.  so zreteľom na odporúčania vydané Výborom pre petície o nakladaní s toxickým i komunálnym odpadom a transpozícii smernice o dosahu na životné prostredie do vnútroštátnych právnych predpisov vzhľadom na služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností do Huelvy (Španielsko), Campanie (Taliansko) a Vorarlbergu (Rakúsko),

V.  so zreteľom na odsek 32 svojho uznesenia zo 6. júla 2010 o výsledku rokovaní Výboru pre petície za rok 2009(1), pokiaľ ide o žiadosť Európskeho parlamentu o revíziu procesu registrácie petícií,

W.  keďže Výbor pre právne veci vydal stanovisko k petícii 0163/2010 od P.B. (z Nemecka) o prístupe tretích strán na prejudiciálne konanie na Európskom súdnom dvore,

1.  očakáva, že Európsky parlament a Výbor pre petície sa bude aktívne venovať rozvoju iniciatívy občanov, aby mohol tento nástroj v plnej miere plniť svoj účel a zaručiť väčšiu transparentnosť v procese prijímania rozhodnutí EÚ a zároveň umožnil občanom navrhovať zlepšenia, zmeny alebo doplnenia právnych predpisov EÚ, pričom poukazuje na potrebu vyhnúť sa tomu, aby sa táto verejná platforma využívala iba na mediálne účely;

2.  domnieva sa, že Výbor pre petície je najvhodnejším subjektom na zaistenie ďalšieho postupu v prípade iniciatív európskych občanov, ktoré zaregistrovala Komisia;

3.  vyslovuje želanie, aby v prípade občianskych iniciatív, ktoré nezískali v požadovanej lehote milión podpisov, existovala možnosť ich predloženia Výboru pre petície Európskeho parlamentu s cieľom hlbšej diskusie;

4.  žiada, aby Výbor pre petície zastupoval Európsky parlament počas verejných vypočutí zástupcov, ktorí pre svoju občiansku iniciatívu získali milión podpisov, pred Európskym parlamentom a Komisiou, aby tak mohol pri vypočutiach uplatniť svoju skúsenosť a legitímnosť;

5.  upozorňuje na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov(2) ako o novom nástroji, ktorý občanom umožňuje podieľať sa na záležitostiach EÚ;

6.  poukazuje na skutočnosť, že Európsky parlament dostáva petície podobné kampaniam s vyše miliónom podpisov, čo dokazuje jeho skúsenosti so vzťahmi s občanmi, ale zdôrazňuje, že je potrebné plne informovať občanov o rozdiele medzi týmto druhom petícií a iniciatívou občanov;

7.  pripomína právne záväznú povahu, ktorú Charta základných práv získala nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, a zdôrazňuje význam charty, ktorá poskytla nový impulz pôsobeniu EÚ a členských štátov v tejto oblasti, a zároveň verí, že Komisia ako ochrankyňa zmlúv urobí všetko na zabezpečenie účinného uplatňovania základných práv zakotvených v charte;

8.  berie na vedomie oznámenie Komisie s názvom Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv Európskou úniou a nazdáva sa, že je potrebné rozvíjať, presadzovať a posilňovať skutočnú kultúru základných práv, a to nielen v inštitúciách EÚ, ale aj v členských štátoch, najmä vtedy, keď uplatňujú právo EÚ a uvádzajú ho do praxe; zastáva názor, že opatrenia uvedené v stratégii a týkajúce sa informácií o úlohe a právomociach EÚ v oblasti základných práv by mali byť konkrétne a úplné s cieľom zabrániť budúcemu svojvoľnému presúvaniu právomocí medzi Komisiou a členskými štátmi a ich odmietaniu, najmä pokiaľ ide o citlivé témy;

9.  zdôrazňuje však, že napriek veľkému množstvu petícií týkajúcich sa práv obsiahnutých v charte Komisia pre nedostatok zákonných nástrojov neustále odmieta konať v súvislosti so zjavným porušovaním základných práv v členských štátoch;

10.  víta skutočnosť, že sa EÚ pripojila k Európskemu dohovoru o ľudských právach, keďže dohovor poskytuje Európskemu súdu pre ľudské práva právomoci na preskúmanie konania EÚ;

11.  víta rozhodnutie Komisie vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občianstva s cieľom podnietiť diskusiu o európskom občianstve a informovať občanov EÚ o ich právach a existencii demokratických nástrojov, ktoré majú k dispozícii, aby mohli uplatňovať svoje práva; zastáva názor, že Európsky rok občianstva by sa mal využiť na rozsiahlejšie šírenie informácií o novej európskej iniciatíve občanov s cieľom predísť už od počiatku takej vysokej miere neprípustnosti, aká stále existuje v oblasti petícií; domnieva sa, že zároveň by sa mal prediskutovať problém obmedzeného rozsahu pôsobnosti Charty základných práv Európskej únie;

12.  víta vytvorenie jedného kontaktného miesta pre občanov, ktorí hľadajú poradenstvo, pomoc alebo podávajú sťažnosť prostredníctvom stránky Vaše práva v EÚ na internete; víta opatrenia, ktoré prijala Komisia s cieľom zjednodušiť asistenčné služby pre verejnosť zamerané na poskytovanie informácií občanom o ich právach na európskej úrovni a o možnostiach opravných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii v prípade porušovania práv; zdôrazňuje, že je potrebné, aby európske inštitúcie zabezpečovali vyššiu informovanosť o svojich činnostiach a vykonávali ich transparentnejším spôsobom, najmä zabezpečením ľahkého prístupu k dokumentom;

13.  pripomína svoje uznesenie o činnostiach Európskeho ombudsmana za rok 2009 a žiada ombudsmana, aby zaručil prístup k informáciám a dodržiavanie práva na dobrú správu vecí verejných, čo je nevyhnutným predpokladom pre dôveru občanov v inštitúcie; podporuje odporúčanie ombudsmana Komisii týkajúce sa sťažnosti 676/2008/RT so zreteľom na značné oneskorenie pri zaslaní odpovede ombudsmanovi;

14.  poznamenáva, že petície doručené v roku 2010 sa naďalej zameriavali na životné prostredie, základné práva, vnútorný trh a justíciu; dodáva, že zo zemepisného hľadiska sa najväčší počet petícií týka konkrétneho členského štátu – Španielska (16 %) – alebo EÚ ako celku (16 %), potom nasleduje Nemecko, Taliansko a Rumunsko;

15.  uznáva význam, ktorý má úsilie predkladateľov petícií v súvislosti s ochranou životného prostredia EÚ, keďže väčšina petícií sa týkala hodnotení dosahu na životné prostredie, prírody, odpadových vôd, riadenia kvality vody, ochrany prírodných zdrojov, kvality ovzdušia a hluku, nakladania s odpadom alebo priemyselných emisií;

16.  zdôrazňuje význam spolupráce Komisie s členskými štátmi a vyjadruje poľutovanie nad nedôslednosťou niektorých členských štátov, pokiaľ ide o uplatňovanie a posilnenie európskych právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia;

17.  domnieva sa, že Komisia by mala prísnejšie kontrolovať dodržiavanie a uplatňovanie európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia, pričom táto kontrola je potrebná v každej fáze postupu, nielen po prijatí záverečného rozhodnutia;

18.  pripája sa k obavám, ktoré vyjadrili mnohí predkladatelia petícií v súvislosti s tým, že EÚ nezabezpečila účinnú realizáciu akčného plánu pre biodiverzitu na rok 2010; víta oznámenie Komisie s názvom Alternatívy vízie EÚ a cieľ týkajúci sa biodiverzity po roku 2010 (KOM(2010)0004) z 19. januára 2010;

19.  domnieva sa, že Komisia by mala zaručiť správne uplatňovanie smerníc o hodnotení vplyvov na životné prostredie, o strategickom environmentálnom hodnotení, ako aj smerníc o biotopoch a o vtákoch členskými štátmi, pričom sa treba opierať o odporúčania príslušného výboru Európskeho parlamentu, s ktorým bude Výbor pre petície ochotne spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby budúce opatrenia v oblasti životného prostredia lepšie odrážali záujmy občanov;

20.  víta oznámenie Komisie o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (KOM(2009)0313) z 2. júla 2009, v ktorom sa identifikujú problémy, ktoré často uvádzajú predkladatelia petícií v súvislosti s transpozíciou tejto smernice do vnútroštátneho práva a s jej uplatňovaním v každodennom živote občanov;

21.  uznáva úlohu siete SOLVIT, ktorá pravidelne odhaľuje problémy s uplatňovaním predpisov vnútorného trhu uvádzané predkladateľmi petícií, a žiada, aby bol Výbor pre petície informovaný o prípadoch nedostatočného uplatňovania právnych predpisov EÚ, pretože petičný postup môže prispieť k zlepšeniu právnych predpisov;

22.  je si vedomý významnej úlohy, ktorú Komisia zohráva v práci Výboru pre petície, ktorý sa pri posudzovaní petícií naďalej opiera o jej odborné poradenstvo, pričom zisťuje prípady porušenia európskych právnych predpisov a snaží sa o nápravu, a oceňuje úsilie Komisie o skrátenie celkovej lehoty (priemerne štyri mesiace), ktorým reaguje na žiadosti výboru o vyšetrovanie, aby sa prípady, ktoré oznámia občania, vyriešili čo najskôr;

23.  s uspokojením konštatuje, že na schôdzach Výboru pre petície sú prítomní jednotliví komisári, ktorí úzkou a efektívnou spoluprácou vytvárajú dôležitý komunikačný kanál spájajúci občanov a inštitúcie EÚ;

24.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia doposiaľ nereagovala na opakované výzvy Výboru pre petície, aby ho informovala o vývoji konaní o porušení týkajúcich sa otvorených petícií, pretože mesačné uverejnenie rozhodnutí Komisie o konaniach o porušení v súlade s článkami 258 a 260 zmluvy nie je primeranou odpoveďou na uvedené výzvy;

25.  konštatuje, že petície v mnohých prípadoch odhaľujú problémy súvisiace s transpozíciou a vykonávaním európskych právnych predpisov, a uznáva, že začatie konania o porušení nemusí občanom vždy priniesť okamžité riešenie ich problémov; poznamenáva však, že je možné používať aj iné nástroje kontroly a vynucovania;

26.  žiada Komisiu, aby náležite uznala úlohu, ktorú zohrávajú petície pri kontrole účinného uplatňovania práva EÚ, pretože petície sú obvykle prvými ukazovateľmi toho, že členské štáty zaostávajú v uplatňovaní právnych opatrení;

27.  víta prítomnosť zástupcov Rady na stretnutiach Výboru pre petície, vyjadruje však ľútosť, že sa táto prítomnosť nepremenila na aktívnejšiu spoluprácu, ktorá by mohla odblokovať petície v prípadoch, keď je rozhodujúca spolupráca s členskými štátmi;

28.  zdôrazňuje, že účasť a úzka a systematická spolupráca členských štátov je pre prácu Výboru pre petície nesmierne dôležitá; vyzýva ich, aby zohrávali iniciatívnejšiu úlohu pri vybavovaní petícií týkajúcich sa uplatňovania a plnenia európskych právnych predpisov, a domnieva sa, že prítomnosť zástupcov členských štátov a ich aktívna spolupráca na schôdzach Výboru pre petície je mimoriadne dôležitá;

29.  nazdáva sa, že Výbor pre petície by mal nadviazať užšie pracovné vzťahy s ekvivalentnými výbormi v regionálnych a národných parlamentoch členských štátov a uskutočňovať služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností s cieľom presadiť vzájomné pochopenie petícií s európskou tematikou, a naopak, s cieľom získať prehľad o rôznych pracovných postupoch národných výborov pre petície, aby tak Výbor pre petície Európskeho parlamentu dokázal prijať vedomé a predvídavé rozhodnutie pri zamietnutí petície na základe toho, že nespadá do jeho právomoci;

30.  berie na vedomie počet predkladateľov petícií, ktorí sa obracajú na Európsky parlament so žiadosťou o riešenie otázok, ktoré sa vymykajú z právomoci EÚ, ako napríklad vykonávanie rozhodnutí vynesených vnútroštátnymi súdmi či pasivita rôznych administratívnych orgánov, a poukazuje na to, že Európsky parlament sa snaží napraviť túto situáciu tým, že v prípade uvedených sťažností odkazuje na príslušné orgány; víta nový postup, ktorý zaviedli GR EP pre predsedníctvo a GR IPOL v súvislosti s registráciou petícií;

31.  zdôrazňuje potrebu zabezpečenia väčšej transparentnosti v procese vybavovania petícií: interne prostredníctvom priameho prístupu poslancov k archívom petícií cez aplikáciu e-Petition a prostredníctvom zjednodušenia interného postupu a úzkej spolupráce medzi členmi, predsedom a sekretariátom Výboru pre petície a externe prostredníctvom vytvorenia interaktívnej internetovej stránky pre predkladateľov petícií; navyše sa domnieva, že poslanci musia mať prostredníctvom nástroja e-Petition prístup k petíciám, ktorých predkladateľ či predkladatelia požadovali anonymitu;

32.  žiada bezodkladné vytvorenie internetového portálu venovaného petíciám, ktorý by ponúkal interaktívny model registrácie petícií, informoval občanov o poslaní Európskeho parlamentu, o tom, čo môžu dosiahnuť, keď predložia tejto inštitúcii petíciu, a takisto poskytoval odkazy na iné opravné prostriedky na európskej i vnútroštátnej úrovni a čo najpodrobnejším spôsobom opisoval právomoci EÚ, aby sa tak predišlo nedorozumeniam týkajúcim sa právomocí EÚ a právomocí členských štátov;

33.  naliehavo vyzýva príslušné správne oddelenia, aby aktívne spolupracovali s Výborom pre petície s cieľom poskytnúť najvhodnejšie riešenia, keďže portál s týmito vlastnosťami by významne prispel k zlepšeniu komunikácie medzi Európskym parlamentom a občanmi EÚ a umožnil by občanom vyjadriť niektorej petícii podporu alebo sa od nej dištancovať (v súlade s článkom 202 rokovacieho poriadku);

34.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, Európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov, ich výborom pre petície a ombudsmanom alebo obdobným príslušným orgánom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0261.
(2) Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia