Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2295(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0232/2011

Predložena besedila :

A7-0232/2011

Razprave :

PV 13/09/2011 - 16
CRE 13/09/2011 - 16

Glasovanja :

PV 14/09/2011 - 7.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0382

Sprejeta besedila
PDF 135kWORD 68k
Sreda, 14. september 2011 - Strasbourg
Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010
P7_TA(2011)0382A7-0232/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2011 o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2010 (2010/2295(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razpravah Odbora za peticije,

–  ob upoštevanju členov 24, 227, 258 in 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 10 in 11 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju členov 48 in 202(8) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A7-0232/2011),

A.  ker priznava pomen postopka vlaganja peticij in njegove posebne značilnosti, ki bi morale pristojnemu odboru omogočati, da poišče rešitve za državljane EU, ki Parlamentu predložijo peticijo, ter jih zagovarja,

B.  ker je treba zagotoviti večjo udeležbo državljanov v postopkih odločanja v Evropski uniji, da se okrepita njena legitimnost in odgovornost,

C.  ker Parlament neposredno zastopa državljane Evropske unije, ki jim njihova pravica do vložitve peticije omogoča, da se obrnejo na svoje predstavnike, kadar menijo, da so bile njihove pravice kršene in da je za njihovo pritožbo pristojna Evropska unija,

D.  ker ima izvrševanje evropske zakonodaje neposredne posledice za državljane in prebivalce EU in ker lahko prav ti najbolje ocenijo njeno učinkovitost in pomanjkljivosti, pa tudi opozorijo na vrzeli, ki jih je treba zapolniti, da se zagotovi čim boljša uporaba zakonodaje Unije v posameznih državah članicah, in ker mora Odbor za peticije postati prednostni sogovornik,

E.  ker ima prek Odbora za peticije dolžnost raziskati ta vprašanja in poiskati čim boljše rešitve za državljane in ker v ta namen vse tesneje sodeluje s Komisijo, evropskim varuhom človekovih pravic, drugimi parlamentarnimi odbori in organi, agencijami in evropskimi omrežji ter z državami članicami,

F.  ker države članice kljub temu v določenih primerih še vedno niso pripravljene dejavno sodelovati s pristojnim odborom in se na primer ne udeležujejo njegovih sej in ne odgovarjajo na prejeto pošto, kar je dokaz nelojalnosti v sodelovanju z institucijo,

G.  ker vseeno priznava, da mnoge države članice z njim dobro sodelujejo in si prizadevajo odgovoriti na skrbi državljanov, ki jih ti izražajo z vlaganjem peticij,

H.  ker priznava prispevek služb Komisije k postopku obravnavanja peticij, saj zagotavljajo predhodne ocene številnih prejetih peticij,

I.  ker je treba zaradi specializiranosti peticij in raznolikosti tem, na katere se nanašajo, tesneje sodelovati z drugimi parlamentarnimi odbori, da jih bo mogoče zaprositi za mnenja, nujno potrebna za ustrezno obravnavo peticij,

J.  ker se je število peticij, ki jih je Parlament prejel leta 2010, v primerjavi z letom 2009 nekoliko zmanjšalo (1655 v primerjavi s 1924, kar je za 14 % manj),

K.  ker je dobro sodelovanje s pristojnimi službami Parlamenta v letu 2010 pomenilo, da 91 pritožb (4,7 %) državljanov ni bilo registriranih, saj niso izpolnjevale minimalnih meril, po katerih bi jih lahko obravnavali kot peticije, kar je v skladu s priporočili iz letnega poročila za leto 2009, da se ne registrira peticij, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev,

L.  ker bi bilo treba zaradi števila nedopustnih peticij, prejetih v letu 2010 (40 %), posebno pozornost nameniti obveščanju državljanov o pristojnostih Odbora za peticije in vlogi različnih institucij Unije;

M.  ker bi postopek peticij lahko dopolnjeval druge evropske instrumente, ki jih imajo na voljo državljani, kot je na primer naslavljanje pritožb na evropskega varuha človekovih pravic ali na Komisijo,

N.  ker imajo državljani pravico do hitrega in učinkovitega reševanja njihovih težav in ker je Parlament Komisijo večkrat zaprosil, naj kot varuhinja pogodb uporabi svoje posebno pooblastilo ter ukrepa proti kršitvam evropske zakonodaje, ki so jih razkrili vlagatelji peticij, zlasti kršitvam zakonodaje Evropske unije pri prenosu na nacionalno raven,

O.  ker mnoge peticije še vedno opozarjajo na pomanjkljivosti pri prenosu in izvajanju evropske zakonodaje s področja notranjega trga in okolja in ker je Odbor za peticije Komisijo že večkrat pozval, naj na teh področjih poskrbi za strožji in učinkovitejši nadzor nad izvajanjem zakonodaje,

P.  ker lahko Komisija v celoti preveri skladnost z zakonodajo Evropske unije šele, ko so nacionalni organi že sprejeli končno odločitev, ker pa je treba – zlasti pri okoljskih zadevah – že v zgodnji fazi preveriti, ali lokalne, regionalne in nacionalne oblasti pravilno izvajajo vse ustrezne postopkovne zahteve zakonodaje Evropske unije, vključno z upoštevanjem previdnostnega načela,

Q.  ker so številne peticije vezane na projekte z možnimi posledicami za okolje in bi bilo zato dobro, če bi Odbor te peticije, ki se nanašajo na projekte, glede katerih poteka preiskava v javnem interesu, obravnaval na način, ki bi omogočal optimalno sprejemanje odločitev tako za vlagatelje kot za napredovanje projekta,

R.  ker je treba preprečiti dodatne nepovratne izgube biotske raznolikosti, zlasti na zaščitenih območjih Natura 2000, in ker so se države članice zavezale varovanju posebnih ohranitvenih območij iz direktive o habitatih (92/43/EGS) in direktive o pticah (79/409/EGS),

S.  ker peticije opozarjajo na vpliv evropske zakonodaje na vsakdanje življenje državljanov Unije; ker je treba sprejeti vse potrebne ukrepe za utrditev doseženega napredka pri krepitvi pravic državljanov Unije,

T.  ker znatno število peticij ostaja nerešenih, saj je Komisija sprožila postopek za ugotavljanje kršitev, zaradi česar je Odbor za peticije v prejšnjem poročilu o delu in v mnenju o letnem poročilu Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti zaprosil Komisijo, naj ga redno obvešča o fazah, v katerih so postopki za ugotavljanje kršitev iz peticij,

U.  ker je Odbor za peticije po misijah za ugotavljanje dejstev v Huelvi (Španija), Kampaniji (Italija) in Vorarlbergu (Avstrija) pripravil priporočila v zvezi z ravnanjem s strupenimi in komunalnimi odpadki ter s prenosom direktive o okoljskih vplivih v nacionalno zakonodajo,

V.  ob upoštevanju odstavka 32 svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o razpravah Odbora za peticije v letu 2009(1), v katerem Parlament zahteva revizijo postopka evidentiranja peticij,

W.  ker je Odbor za pravne zadeve pripravil mnenje o peticiji 0163/2010, ki jo je vložil P.B. (Nemčija) o tem, ali so tretje strani na Evropskem sodišču lahko navzoče ob predhodnem odločanju,

1.   upa, da bosta Parlament in njegov Odbor za peticije dejavno vključena v razvoj nove državljanske pobude, da bo ta instrument lahko v celoti dosegel zastavljeni cilj in bo v postopkih odločanja Unije zagotovljena večja preglednost, s čimer bi državljanom omogočili, da predlagajo izboljšave, spremembe ali dopolnila k zakonodaji Unije, hkrati pa bi preprečili, da bi se javna platforma, ki jo bodo imeli na voljo, izkoristila zgolj za medijsko promocijo;

2.  meni, da je Odbor za peticije najprimernejše telo za spremljanje pobud evropskih državljanov, registriranih pri Komisiji;

3.  izraža željo, da bi tiste državljanske pobude, ki v zahtevanem roku niso prejele milijona podpisov, lahko napotili na Odbor za peticije Parlamenta, da bi ta o njih razpravljal bolj poglobljeno;

4.  poziva, naj Odbor za peticije zastopa Parlament na javnih predstavitvah v organizaciji Parlamenta in Evropske komisije, na katerih bodo predstavljene tiste državljanske pobude, ki so prejele milijon podpisov, saj bo k predstavitvi lahko prispeval s svojimi izkušnjami in legitimnostjo;

5.  opozarja na Uredbo (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi(2), novem instrumentu za udeležbo državljanov Unije;

6.  poudarja, da Parlament prejema peticije, ki jih je podpisalo več kot milijon ljudi, kar je dokaz njegovih izkušenj v odnosih z državljani, vendar vztraja, da je treba državljanom v celoti predstaviti razliko med tovrstnimi peticijami in državljansko pobudo;

7.  opominja, da je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe postala Listina EU o temeljnih pravicah pravno zavezujoča, in poudarja njen pomen, saj je dala nov zagon dejavnostim EU in držav članic na tem področju; je prepričan, da bo Evropska komisija – kot varuhinja Pogodb – storila vse za učinkovito izvajanje temeljnih pravic, zapisanih v Listini;

8.  je seznanjen s sporočilom Komisije z naslovom „Strategije za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji“ in meni, da je treba razvijati, spodbujati in krepiti resnično kulturo temeljnih pravic, ne le v institucijah EU, temveč tudi v državah članicah, zlasti ko uporabljajo in izvajajo zakonodajo Unije; meni, da bi morali biti ukrepi, ki jih strategija navaja za obveščanje o vlogi in pristojnostih Unije v zvezi s temeljnimi pravicam, specifični in izčrpni, da v prihodnje ne bi prihajalo do samovoljnega dodeljevanja in zavračanja pristojnosti med Komisijo in državami članicami, zlasti pri občutljivih temah;

9.  vseeno poudarja, da Evropska komisija kljub velikemu številu peticij, ki se nanašajo na pravice iz Listine, zaradi pomanjkanja instrumentov stalno zavrača ukrepe za preprečitev očitnih kršitev temeljnih pravic v državah članica;

10.  z zadovoljstvom pozdravlja pristop Unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, saj ima tako Evropsko sodišče za človekove pravice pristojnosti za nadzor nad ukrepi Unije;

11.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija leto 2013 razglasila za evropsko leto državljanstva, da bi spodbudila razpravo o evropskem državljanstvu ter obveščala državljane EU o njihovih pravicah ter o demokratičnih instrumentih, ki jih imajo na voljo za njihovo uveljavljanje; meni, da bi bilo treba evropsko leto državljanstva izrabiti za obsežno obveščanje o novi „evropski državljanski pobudi“, da bi že na začetku preprečili visok delež nedopustnih pobud glede na delež, ki ga še vedno najdemo pri „peticijah“; podobno meni, da bi bilo treba sprožiti razpravo o omejenem področju uporabe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

12.  pozdravlja odprtje „enotnega okenca“ in spletne strani „Vaše pravice v EU“ za državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč ali pa se želijo pritožiti; pozdravlja ukrepe Komisije za racionalizacijo obstoječih služb javne pomoči za državljane, ki iščejo informacije o svojih pravicah na ravni EU in o možnostih za pritožbe, ki jih imajo v primeru kršitev; poudarja, da morajo evropske institucije posredovati več informacij in delovati bolj pregledno, zlasti z zagotavljanjem preprostega dostopa do dokumentov;

13.  opozarja na svojo resolucijo o dejavnostih varuha človekovih pravic v letu 2009 in slednjega poziva, naj zagotovi dostop do informacij in spoštuje pravico do dobrega upravljanja, kar je nujen pogoj za zaupanje javnosti v institucije; podpira priporočilo varuha človekovih pravic Komisiji v zvezi s pritožbo št. 676/2008/RT glede pretiranih zamud, s katerimi Komisija odgovarja varuhu;

14.  je seznanjen, da so bile peticije v letu 2010 še naprej osredotočene na okolje, temeljne pravice, pravosodje in notranji trg; dodaja, da se je z geografskega vidika večina peticij nanašala na eno od držav članic – Španijo (16 %) – in Unijo kot celoto (16 %), sledile pa so Nemčija, Italija in Romunija;

15.  se zaveda, kako pomembno je delo vlagateljev peticij za varstvo okolja v EU, glede na to, da se je večina peticij nanašala na presojo okoljskih vplivov, naravno okolje, odpadne vode, upravljanje kakovosti vode, ohranjanje naravnih virov, kakovost zraka, hrup, ravnanje z odpadki in industrijske izpuste;

16.  poudarja pomen sodelovanja med Komisijo in državami članicami in obžaluje malomarnost, ki jo kažejo nekatere med njimi glede izvajanja in uveljavljanja evropske okoljske zakonodaje;

17.  meni, da bi morala Evropska komisija strožje nadzirati spoštovanje in izvajanje evropske okoljske zakonodaje, in sicer v vseh fazah postopka, ne le po sprejetju končne odločitve;

18.  deli zaskrbljenost mnogih vlagateljev peticij zaradi nesposobnosti Evropske unije, da bi zagotovila učinkovito izvajanje načrta za biotsko raznovrstnost za leto 2010; z zadovoljstvom pozdravlja sporočilo Komisije z dne 19. januarja 2010 o možnostih za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010 (KOM(2010)0004);

19.  meni, da mora Evropska komisija zagotoviti pravilno izvajanje direktive o presoji vplivov na okolje, direktive o strateški presoji vplivov na okolje, direktive o ptičih in direktive o habitatih v državah članicah, pri čemer mora upoštevati priporočila pristojnega odbora Parlamenta, s katerim bo Odbor za peticije z veseljem sodeloval, da se v prihodnjih okoljskih ukrepih zagotovi boljše upoštevanje skrbi državljanov;

20.  z zadovoljstvom pozdravlja sporočilo Komisije z dne 2. julija 2009 o smernicah za boljši prenos in učinkovitejšo uporabo Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (KOM(2009)0313), s katero so opredeljene težave, ki jih vlagatelji peticij pogosto navajajo v zvezi s prenosom te direktive v nacionalno zakonodajo in njenim vplivom na vsakdanje življenje državljanov;

21.  priznava vlogo mreže SOLVIT, ki redno razkriva težave pri izvajanju pravil o notranjem trgu, na katere opozarjajo vlagatelji peticij, in poziva, naj se Odbor za peticije obvešča o nepravilnostih pri izvajanju zakonodaje EU, saj lahko peticije prispevajo k izboljšanju zakonodaje;

22.  priznava pomembno vlogo Komisije pri delu Odbora za peticije, ki se pri ocenjevanju peticij, odkrivanju kršitev evropske zakonodaje in njihovem odpravljanju še naprej zanaša na njene izkušnje, ter prizadevanja Komisije za skrajšanje običajnega roka (v povprečju štiri mesece) za odziv na prošnje, ki jih Odbor naslovi nanjo v zvezi s preiskavami, da bi bilo mogoče zadeve, na katere opozarjajo državljani, reševati čim hitreje;

23.  pozdravlja udeležbo komisarjev na svojih sejah ter njihovo tesno in učinkovito sodelovanje z Odborom, s čimer je bil vzpostavljen pomemben kanal za komunikacijo med državljani in institucijami EU;

24.  kljub vsemu obžaluje, da Komisija še vedno ni ugodila nenehnim prošnjam Odbora za peticije, naj ga obvešča o poteku postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z nerešenimi peticijami, saj mesečna objava odločitev Komisije o postopkih ugotavljanja kršitev v skladu s členoma 258 in 260 Pogodbe ni ustrezen odgovor;

25.  opozarja, da v mnogih primerih peticije razkrijejo težave, povezane s prenosom in izvrševanjem evropske zakonodaje, in priznava, da začetek postopka ugotavljanja kršitev državljanom ne zagotavlja takojšnjih rešitev za njihove težave; vseeno pa bi lahko uporabili druge načine nadzora in pritiska;

26.  poziva Komisijo, naj ustrezno prizna vlogo peticij pri nadzorovanju učinkovite uporabe prava Unije, saj so ponavadi prvi kazalniki, da države članice zaostajajo pri izvajanju zakonodajnih ukrepov;

27.  pozdravlja udeležbo predstavnikov Sveta na sejah Odbora za peticije, vendar obžaluje, da to sodelovanje ni bolj dejavno, saj bi lahko reševanje peticij, pri katerih je odločilno sodelovanje držav članic, s tem premaknili z mrtve točke;

28.  poudarja, da sta udeležba ter tesno in redno sodelovanje držav članic izjemno pomembna za delo Odbora za peticije; poziva države članice, naj odigrajo proaktivno vlogo pri odzivanju na peticije v zvezi z izvajanjem in uveljavljanjem evropske zakonodaje, in meni, da sta udeležba in aktivno sodelovanje predstavnikov držav članic na srečanjih Odbora za peticije izjemno pomembna;

29.  meni, da bi moral Odbor za peticije vzpostaviti tesnejše delovne odnose s sorodnimi odbori regionalnih in nacionalnih parlamentov držav članic ter organizirati misije za ugotavljanje dejstev, da bi spodbudil vzajemno razumevanje peticij o evropskih vprašanjih, hkrati pa bi dobil vpogled v različne načine dela nacionalnih odborov za peticije, kar bi odboru Evropskega parlamenta za peticije omogočalo, da sprejema zavestne in daljnovidne odločitve o zavračanju peticij na podlagi vprašanj pristojnosti;

30.  ugotavlja, da narašča število vlagateljev peticij, ki se na Parlament obrnejo po pravna sredstva v primerih, ki ne sodijo v pristojnosti Evropske unije, kot je na primer izvrševanje sodb nacionalnih sodišč ali neukrepanje javne uprave, in namerava omenjene pritožbe posredovati pristojnim nacionalnim oziroma regionalnim organom; odobrava novi postopek, ki sta ga za evidentiranje peticij uvedla generalna direktorata Parlamenta Predsedstvo in IPOL;

31.  opozarja, da je treba poskrbeti za večjo preglednost upravljanja peticij: interno tako, da se poslancem omogoči neposreden dostop do arhivov peticij prek programa E-peticije, poenostavi notranji postopek in vzpostavi tesno sodelovanje med poslanci, predsednico Odbora za peticije in njegovim sekretariatom, eksterno pa z vzpostavitvijo interaktivnega portala za vlagatelje peticij; poleg tega bi morali imeti poslanci prek programa E-peticije dostop do peticij, katerih vlagatelji so želeli ostati anonimni;

32.  poziva k takojšnji vzpostavitvi spletnega portala za peticije, ki bo ponujal interaktivno predlogo za evidentiranje peticij ter informacije za državljane o področju pristojnosti Parlamenta in o tem, kaj je mogoče doseči z vložitvijo peticije pri njem, pa tudi povezave z drugimi možnostmi za popravo krivic tako na evropski kot na nacionalni ravni ter podrobno predstavitev pristojnosti Evropske unije, da se prepreči zmeda glede evropskih in nacionalnih pooblastil;

33.  poziva svoje upravne službe, naj dejavno sodelujejo z Odborom za peticije, da bo ta lahko poiskal ustreznejše rešitve, saj bi tak portal veliko prispeval k boljši komunikaciji med Parlamentom in državljani EU ter slednjim omogočil, da podpišejo peticije ali izbrišejo svoj podpis z njih (v skladu s členom 202 Poslovnika);

34.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za peticije posreduje Svetu, Komisiji, evropskemu varuhu človekovih pravic, vladam in parlamentom držav članic in njihovim odborom za peticije ter varuhom človekovih pravic oziroma podobnim pristojnim organom.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0261.
(2) UL L 65, 11.3.2011, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov