Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0475/2011

Indgivne tekster :

B7-0475/2011

Forhandlinger :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Afstemninger :

PV 14/09/2011 - 7.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0383

Vedtagne tekster
PDF 127kWORD 49k
Onsdag den 14. september 2011 - Strasbourg
EU-strategi til afhjælpning af hjemløshed
P7_TA(2011)0383B7-0475/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2011 om en EU-strategi for hjemløshed

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine erklæringer af 22. april 2008 om bekæmpelse af gadehjemløshed(1) og af 16. december 2010 om en EU-strategi for hjemløshed(2),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 34,

–  der henviser til Europarådets reviderede europæiske socialpagt, særlig artikel 31,

–  der henviser til Kommissionens og Rådets fælles rapport fra 2010 om social beskyttelse og social integration,

–  der henviser til Rådets erklæring af 6. december 2010 om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse: Samarbejde om at bekæmpe fattigdom i 2010 og fremover,

–  der henviser til de endelige henstillinger fra den europæiske konsensuskonference om hjemløshed af 9. og 10. december 2010,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2010 »Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social og territorial samhørighed« (KOM(2010)0758),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelser af 3. juni 1999 om hjem- og boligløse (RU 376/98), af 6. oktober 2010 om bekæmpelse af hjemløshed (RU 18/2010) og af 31. marts 2011 om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse (RU 402/2010),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen af 11. juli 2011 om en EU-strategi for hjemløshed (O-000153/2011 – B7-0421/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at hjemløshed stadig rammer mennesker i alle EU's medlemsstater, og at det er en uacceptabel krænkelse af den menneskelige værdighed;

B.  der henviser til, at hjemløshed repræsenterer en af de mest ekstreme former for fattigdom og nød, og at problemet er vokset i flere af EU's medlemsstater i de seneste år;

C.  der henviser til, at 2010 var europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse;

D.  der henviser til, at hjemløshed er blevet et klart prioritetsområde inden for EU's sociale integrationsproces;

E.  der henviser til, at politisk koordination på EU-plan vedrørende hjemløshed inden for rammerne af den åbne koordinationsmetode for social beskyttelse og social integration har forbedret og bidraget til bestræbelserne på nationalt, regionalt og lokalt plan over det seneste årti, og til at det er nødvendigt at videreføre dette arbejde inden for rammerne af en mere strategisk tilgang;

F.  der henviser til, at hjemløshed er et komplekst problem, som kræver en flersidet politisk reaktion;

G.  der henviser til, at Europa 2020-strategien og dens overordnede mål om at løfte mindst 20 millioner mennesker ud af risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020 har pustet nyt liv i bekæmpelsen af alle former for fattigdom og social udstødelse, herunder hjemløshed;

H.  der henviser til, at et af de vigtigste elementer i Europa 2020-strategien er flagskibsinitiativet »Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse«;

I.  der henviser til, at denne ramme baner vejen for stærkere og mere ambitiøse tiltag mod hjemløshed på EU-plan gennem udpegning af metoder og midler til på bedste vis at videreføre det arbejde, som Kommissionen har påbegyndt vedrørende hjemløshed, under hensyntagen til resultatet af konsensuskonferencen i december 2010;

J.  der henviser til, at Regionsudvalget har udarbejdet en europæisk dagsorden for socialt boligbyggeri med henblik på koordinering af foranstaltninger vedrørende finansiering af socialt boligbyggeri, anvendelse af strukturfondene og forbedring af energieffektiviteten; der henviser til, at EU-strategien for hjemløshed bør bidrage til denne dagsorden;

1.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre fremskridt i retning af målet om at gøre en ende på gadehjemløshed inden 2015;

2.  opfordrer til, at der udvikles en ambitiøs og integreret EU-strategi, som bakkes op af nationale og regionale strategier, med det langsigtede mål at gøre en ende på hjemløshed inden for den bredere ramme for social integration;

3.  opfordrer Kommissionen til at nedsætte en arbejdsgruppe for en EU-strategi for hjemløshed og til at inddrage alle interesseparter i kampen mod hjemløshed, herunder nationale, regionale og lokale politikere, forskere, ikke-statslige organisationer, der leverer ydelser til hjemløse, personer, der rammes af hjemløshed, og tilstødende sektorer, såsom bolig-, beskæftigelses- og sundhedssektoren;

4.  anmoder om, at der tages hensyn til den europæiske typologi over hjemløshed og boligmæssig eksklusion (ETHOS), når der udvikles en EU-strategi; opfordrer Udvalget for Social Beskyttelse og dets undergruppe vedrørende indikatorer til at fremme en aftale mellem medlemsstaterne om anvendelse af denne definition; opfordrer Eurostat til at indsamle EU-oplysninger om hjemløshed inden for rammerne af Den Europæiske Unions statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC);

5.  anmoder om, at der mellem Kommissionen og medlemsstaterne aftales en ramme for overvågning af udviklingen af nationale og regionale strategier for hjemløshed som et vigtigt element i EU-strategien for hjemløshed; opfordrer i denne forbindelse til en strategi for årlig eller halvårlig afrapportering om fremskridt;

6.  mener, at der bør føres tilsyn med og rapporteres om følgende væsentlige elementer i strategien for hjemløshed (som er blevet fremsat i den fælles rapport om social beskyttelse og social integration i 2010):

   klare mål, navnlig vedrørende forebyggelse af hjemløshed; begrænsning af hjemløshedens varighed; begrænsning af de mest alvorlige former for hjemløshed; forbedring af kvaliteten af ydelser for hjemløse og adgang til boliger til en overkommelig pris
   en integreret tilgang, som omfatter alle relevante politikområder
   korrekt ledelse
   korrekt dataindsamling
   en stærk boligmæssig dimension
   hensyntagen til ændringer i de hjemløses profil og navnlig indvirkningen af migration;

7.  opfordrer specifikt til, at denne tilsynsramme omfatter medlemsstaternes fremskridt i retning af at gøre en ende på gadehjemløshed og sætte en stopper for langvarig hjemløshed;

8.  anmoder om, at EU-strategien for hjemløshed går videre end tilsyn og rapportering og leverer en pakke af tiltag til støtte for udviklingen og videreførelsen af effektive nationale og regionale strategier for hjemløshed;

9.  opfordrer til en stærk forskningsdagsorden med sigte på udvikling af viden og forståelse inden for rammerne af en EU-strategi for hjemløshed og løbende gensidig læring og tværnational udveksling om væsentlige elementer i bekæmpelsen af hjemløshed;

10.  opfordrer til, at der især fokuseres på boligbaserede tilgange på det sociale innovationsområde under den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse med henblik på at styrke evidensgrundlaget for effektive kombinationer af boliger og opsøgende arbejde til støtte for tidligere hjemløse personer og bidrage til evidensbaseret praksis og politikudvikling;

11.  opfordrer til, at en EU-strategi for hjemløshed retter fokus mod fremme af ydelser af høj kvalitet for hjemløse personer, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle en frivillig kvalitetsramme, som fastsat i meddelelsen om den europæiske fattigdomsplatform;

12.  opfordrer til, at der etableres stærke bånd mellem EU-strategien for hjemløshed og EU's finansieringsstrømme, navnlig fra strukturfondene; opfordrer Kommissionen til at fremme anvendelsen af finansieringsfaciliteten EFRU bl.a. til boliger for marginaliserede grupper med henblik på at bekæmpe hjemløshed i de forskellige EU-medlemsstater;

13.  opfordrer til, at hjemløshed bliver integreret i forskellige relevante politikområder som et aspekt af kampen mod fattigdom og social udstødelse;

14.  mener, at en EU-strategi for hjemløshed fuldt ud bør respektere Lissabontraktaten, som fastslår »de nationale, regionale og lokale myndigheders vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse så tæt på brugernes behov som muligt«; mener, at det er op til medlemsstaterne at definere rammerne for økonomisk overkommelige sociale boliger, og at EU-strategien for hjemløshed bør være fuldt ud i overensstemmelse med medlemsstaternes sociale boligpolitik, der ved lov fastsætter princippet om fremme af socialt blandede kvarterer og bekæmpelse af social opdeling;

15.  opfordrer indtrængende EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder til nærmere at undersøge konsekvenserne af ekstrem fattigdom og social udstødelse for så vidt angår adgang til og udøvelse af grundlæggende rettigheder, i betragtning af at gennemførelsen af retten til en bolig er afgørende for den fulde udøvelse af alle andre rettigheder, herunder politiske og sociale rettigheder;

16.  opfordrer indtrængende Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) til at drøfte, hvordan man kan udvikle en EU-strategi for hjemløshed;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg, Udvalget for Social Beskyttelse og Europarådet.

(1) EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 19.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0499.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik