Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0475/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0475/2011

Συζήτηση :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2011 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0383

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 56k
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα της έλλειψης στέγης
P7_TA(2011)0383B7-0475/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων(1) και της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους(2),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 34 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως το άρθρο 31 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του 2010 της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: συνεργασία για την καταπολέμηση της φτώχειας κατά το 2010 και μετέπειτα,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές συστάσεις της ευρωπαϊκής διάσκεψης συναίνεσης για την έλλειψη στέγης της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με θέμα «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Ιουνίου 1999 σχετικά με το κοινωνικό πρόβλημα των αστέγων και της κατοικίας (CdR 376/98 τελικό), της 6ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (CdR 18/2010 τελικό) και της 31ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (CdR 402/2010 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 11ης Ιουλίου 2011 προς την Επιτροπή σχετικά με μία στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους (O-000153/2011 – B7-0421/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της έλλειψης στέγης εξακολουθεί να επηρεάζει ανθρώπους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

Β.  εκτιμώντας ότι η έλλειψη στέγης συνιστά μία από τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας και στέρησης και αποτελεί φαινόμενο που εντάθηκε κατά τα τελευταία έτη σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι το 2010 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Δ.  εκτιμώντας ότι το φαινόμενο της έλλειψης στέγης προέβαλε ως σαφής προτεραιότητα στο πλαίσιο της διεργασίας της ΕΕ υπέρ της κοινωνικής ένταξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ της πολιτικής για τους άστεγους στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη ενίσχυσε κατά την παρελθούσα δεκαετία τις προσπάθειες προσδίδοντάς τους προστιθέμενη αξία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και εκτιμώντας ότι υπάρχει ανάγκη για αξιοποίηση αυτής της εργασίας στο πλαίσιο μίας περισσότερο στρατηγικής προσέγγισης·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η ίδια η φύση του φαινόμενου της έλλειψης στέγης είναι πολύπτυχη και απαιτεί πολύπτυχη πολιτική απάντηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, σε συνδυασμό με τον πρωταρχικό της στόχο που είναι η διάσωση τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2020, παρέχει μια νέα ώθηση στην καταπολέμηση κάθε μορφής ένδειας και κοινωνικού αποκλεισμού, περιλαμβανομένου και του προβλήματος των αστέγων·

Η.  εκτιμώντας ότι ένα κομβικό στοιχείο της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 είναι η εμβληματική πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού'·

Θ.  θεωρώντας ότι το πλαίσιο αυτό ανοίγει τον δρόμο για μία ενισχυμένη και πιο φιλόδοξη δράση αντιμετώπισης του προβλήματος των αστέγων σε επίπεδο ΕΕ μέσω του προσδιορισμού μεθόδων και μέσων που θα παράσχουν την καλύτερη δυνατή συνέχεια στο έργο που ξεκίνησε η Επιτροπή για τους αστέγους, λαμβάνοντας υπόψη και το αποτέλεσμα της διάσκεψης συναίνεσης του Δεκεμβρίου του 2010·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τις βασικές γραμμές για ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινωνικής Στέγασης με σκοπό τον συντονισμό των μέτρων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της κοινωνικής στέγης, τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και την καλύτερη ενεργειακή απόδοση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους θα συμβάλει στο πρόγραμμα αυτό·

1.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη προόδου για την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων στους δρόμους έως το 2015·

2.  ζητεί την ανάπτυξη μίας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ η οποία να βασίζεται στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και να θέτει τον μακρόπνοο στόχο της ολοσχερούς εξάλειψης του προβλήματος των αστέγων στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης·

3.  καλεί την Επιτροπή να συστήσει ομάδα εργασίας για τη στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους και να ωθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στις δράσεις για την καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων, περιλαμβάνοντας και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τις ΜΚΟ που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών σε αστέγους, τα άτομα που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, καθώς και γειτονικούς τομείς δραστηριότητας, όπως είναι ο τομέας της στέγασης, ο τομέας της απασχόλησης και ο τομέας της υγείας·

4.  ζητεί, κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ, να ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία (ETHOS)· καλεί την Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία και την υποομάδα για τους δείκτες της να προαγάγει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή αυτού του ορισμού· ζητεί από την EUROSTAT να συλλέξει στοιχεία για τους άστεγους της ΕΕ στο πλαίσιο των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)·

5.  ζητεί να καθοριστεί, ως κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους, ένα πλαίσιο το οποίο θα συμφωνήσουν από κοινού η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για τους άστεγους· ζητεί να καθιερωθεί για τον σκοπό αυτό μία στρατηγική εκπόνησης εκθέσεων σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο σε ετήσια ή διετή βάση·

6.  θεωρεί ότι τα ακόλουθα κομβικά στοιχεία των στρατηγικών για τους άστεγους (τα οποία προβλήθηκαν στην κοινή έκθεση του 2010 για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη) πρέπει να ελέγχονται και να αποτελούν αντικείμενο εκθέσεων:

   σαφήνεια των στόχων, ιδίως όσων αφορούν την πρόληψη του προβλήματος των αστέγων· μείωση της διάρκειας του προβλήματος αυτού· μείωση των σοβαρότερων μορφών του· βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους αστέγους και δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγη,
   ολοκληρωμένη προσέγγιση που να καλύπτει όλα τα σχετικά πεδία πολιτικής,
   κατάλληλη διακυβέρνηση,
   κατάλληλη συγκέντρωση δεδομένων,
   έντονη διάσταση της στέγασης,
   συνυπολογισμός του μεταβαλλόμενου προφίλ των αστέγων και συγκεκριμένα του αντίκτυπου της μετανάστευσης·

7.  ζητεί συγκεκριμένα αυτό το πλαίσιο ελέγχων να εξετάζει την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη για την επίλυση του προβλήματος των αστέγων και την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων μακράς διαρκείας·

8.  θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους δεν πρέπει να περιορίζεται στις απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων αλλά πρέπει να προβλέπει δέσμη δραστηριοτήτων υπέρ της ανάπτυξης και της στήριξης αποτελεσματικών εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για τους άστεγους·

9.  ζητεί να καθοριστεί ένα δυναμικό θεματολόγιο έρευνας για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος των αστέγων στο πλαίσιο μίας στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους, και για τη διαρκή αμοιβαία μάθηση και τις διακρατικές ανταλλαγές επί βασικών θεμάτων για την καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων·

10.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προσεγγίσεις που προσανατολίζονται στον οικιστικό τομέα σύμφωνα με την κοινωνική καινοτομία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με σκοπό να ενισχυθεί η βάση των γνώσεων για αποτελεσματικούς συνδυασμούς στέγασης και συνοδευτικών μέτρων κατ' οίκον στήριξης στους πρώην άστεγους, και να τονωθεί η πρακτική βάσει στοιχείων και η ανάπτυξη των πολιτικών του τομέα·

11.  καλεί την ΕΕ να εκπονήσει μία στρατηγική για τους άστεγους επικεντρωμένη κυρίως στην προβολή υπηρεσιών ποιότητας για τους άστεγους και παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας·

12.  ζητεί να αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους και των ροών χρηματοδότησης από την ΕΕ – ιδίως από τα διαρθρωτικά ταμεία· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη χρήση του χρηματοδοτικού μηχανισμού από το ΕΤΠΑ για να στεγαστούν και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος των άστεγων στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ·

13.  ζητεί να ενταχθεί το πρόβλημα των άστεγων στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ ως μία πτυχή στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

14.  είναι της γνώμης ότι μία στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους πρέπει να τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία προβλέπει «τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στην παροχή, ανάθεση και οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών'· θεωρεί ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους όρους για την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές κοινωνικές κατοικίες και ότι μία στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις πολιτικές περί κοινωνικής στέγης των κρατών μελών στις οποίες κατοχυρώνονται νομικά οι αρχές για την προαγωγή της ανάμειξης των κοινωνικών τάξεων και της καταπολέμησης του κοινωνικού διαχωρισμού·

15.  καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) να ασχοληθεί περισσότερο με τις επιπτώσεις της έσχατης φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού όσον αφορά την πρόσβαση και πλήρη άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η πραγμάτωση του δικαιώματος στη στέγαση είναι κρίσιμη για την απόλαυση ενός ολόκληρου φάσματος άλλων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων·

16.  παροτρύνει το Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» να εξετάσει τρόπους για την ανάπτυξη μίας στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 259 Ε της 29.10.2009, σ. 19.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0499.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου