Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0475/2011

Pateikti tekstai :

B7-0475/2011

Debatai :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Balsavimas :

PV 14/09/2011 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0383

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 49k
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras
ES benamystės strategija
P7_TA(2011)0383B7-0475/2011

2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES benamystės strategijos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 22 d. pareiškimą dėl gatvės benamių klausimo sprendimo(1) ir 2010 m. gruodžio 16 d. rašytinį pareiškimą dėl ES benamystės strategijos(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 34 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į pataisytą Europos Tarybos Europos socialinę chartiją, ypač į jos 31 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. bendrą Komisijos ir Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties tarybos pranešimą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. gruodžio 6 d. deklaraciją „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai. Bendras darbas kovojant su skurdu 2010 m. ir vėliau“,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 9 d. ir 10 d. Europos konsensuso konferencijos dėl benamystės galutines rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“ (COM(2010)0758),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto 1999 m. birželio 3 d. nuomonę „Būstas ir benamiai“ (CdR 376/98 fin), 2010 m. spalio 6 d. nuomonę dėl kovos su benamyste (CdR 18/2010 fin) ir 2011 m. kovo 31 d. nuomonę dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano (CdR 402/2010 fin),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 11 d. klausimą Komisijai dėl ES strategijos dėl benamių (O–000153/2011 – B7–0421/2011),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi benamystė ir toliau daro poveikį žmonėms visose ES valstybės narėse ir yra nepriimtinas žmogaus orumo pažeidimas;

B.  kadangi benamystė – viena iš ekstremaliausių skurdo ir nepritekliaus formų ir pastaraisiais metais jos mastas išaugo keliose ES valstybėse narėse;

C.  kadangi 2010 m. buvo Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai;

D.  kadangi vykdant ES socialinės įtraukties procesą benamystės klausimas neabejotinai tapo prioritetu;

E.  kadangi taikant atviro koordinavimo metodą socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties srityse ir ES lygmeniu koordinuojant politiką benamystės klausimu per pastarąjį dešimtmetį buvo padidintos pastangos nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis ir joms suteikta pridėtinė vertė ir kadangi yra poreikis plėtoti veiklą šia kryptimi siekiant labiau strateginio požiūrio;

F.  kadangi benamystė yra daugialypė problema, todėl ją reikia spręsti pasitelkus įvairių krypčių politiką;

G.  kadangi strategija „Europa 2020“ ir jos pagrindinis tikslas iki 2020 m. panaikinti skurdo ir socialinės atskirties riziką bent 20 mln. žmonių yra nauja paskata kovojant su įvairių formų skurdu ir socialine atskirtimi, įskaitant benamystę;

H.  kadangi pagrindinis strategijos „Europa 2020“ elementas – pavyzdinė iniciatyva „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas“;

I.  kadangi įgyvendinant šią programą sudaromos sąlygos vykdyti daugiau platesnio užmojo veiksmų kovojant su benamyste ES lygmeniu ir nustatyti metodus bei būdus, kuriuos taikant būtų geriausiai tęsiamas Komisijos pradėtas darbas kovoje su benamyste, atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio mėn. konsensuso konferencijos išvadas;

J.  kadangi Regionų komitetas bendrais bruožais apibrėžė Europos socialinio būsto darbotvarkę, kuria siekiama koordinuoti priemones, susijusias su socialinio būsto finansavimu, struktūrinių fondų panaudojimu ir didesniu energijos vartojimo efektyvumu; kadangi įgyvendinant ES kovos su benamyste strategiją turėtų būti prisidedama prie šios darbotvarkės tikslų;

1.  ragina valstybes nares daryti pažangą siekiant panaikinti gatvės benamystę iki 2015 m.;

2.  ragina parengti plataus užmojo, integruotą ES strategiją, kuri būtų grindžiama nacionalinėmis ir regioninėmis strategijomis ir kurioje būtų numatytas ilgalaikis benamystės panaikinimo tikslas įgyvendinant platesnę socialinės įtraukties programą;

3.  ragina Komisiją sudaryti ES kovos su benamyste strategijos darbo grupę ir į kovą su benamyste įtraukti visas suinteresuotąsias šalis, įskaitant nacionalinius, regioninius ir vietos politikos formuotojus, tyrėjus, benamiams paslaugas teikiančias NVO, su benamyste susiduriančius asmenis ir susijusius sektorius, pvz., būsto, užimtumo ir sveikatos sektorius;

4.  ragina rengiant ES strategiją atsižvelgti į Europos benamystės ir su būstu susijusios atskirties tipologiją (angl. ETHOS); ragina Socialinės apsaugos komitetą ir jo rodiklių klausimų pogrupį skatinti, kad valstybės narės pasiektų susitarimą dėl minėtos apibrėžties taikymo; ragina Eurostatą pasinaudojant Europos Sąjungos pajamų ir gyvenimo sąlygų statistikos (angl. EU-SILC) sistema rinkti duomenis, susijusius su benamyste ES;

5.  ragina Komisiją ir valstybes nares pasiekti susitarimą ir sukurti sistemą, kurią taikant būtų stebima, kaip plėtojamos nacionalinės ir regioninės kovos su benamyste strategijos, kurios sudaro pagrindinę ES kovos su benamyste strategijos dalį; atsižvelgdamas į tai, ragina parengti kartą arba du kartus per metus teikiamų ataskaitų strategiją, kad būtų pranešama apie pažangą;

6.  mano, kad reikėtų stebėti, kaip įgyvendinamos pagrindinės kovos su benamyste strategijų dalys (jos numatytos 2010 m. bendrame socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties pranešime), ir teikti ataskaitas dėl šių strategijų dalių:

   aiškių tikslų, ypač susijusių su benamystės prevencija; benamystės trukmės mažinimo; ekstremaliausių formų benamystės mažinimo; paslaugų benamiams kokybės ir galimybių įsigyti įperkamą būstą gerinimo,
   integruoto požiūrio, aprėpiančio visas susijusias politikos sritis,
   tinkamo valdymo,
   tinkamo duomenų rinkimo,
   didelio dėmesio būsto užtikrinimui,
   dėmesio besikeičiančiam benamių gyventojų profiliui, ypač migracijos poveikiui;

7.  ypač ragina, kad taikant šią stebėsenos sistemą būtų stebima valstybių narių pažanga siekiant panaikinti gatvių benamystę ir ilgalaikę benamystę;

8.  ragina užtikrinti, kad ES kovos su benamyste strategija aprėptų ne tik stebėseną ir ataskaitų teikimą, bet pateiktų veiksmų, kuriais būtų remiamas veiksmingų nacionalinių ir regioninių kovos su bedarbyste strategijų rengimas ir įgyvendinimas, paketą;

9.  ragina parengti išsamią mokslinių tyrimų darbotvarkę, kad įgyvendinant ES kovos su benamyste strategiją būtų plėtojamos žinios ir supratimas, taip pat nuolat vyktų abipusis mokymasis ir tarptautinis keitimasis informacija pagrindiniais kovos su benamyste klausimais;

10.  ragina, laikantis Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plane numatytų socialinių inovacijų nuostatų, ypatingą dėmesį skirti metodams, kuriuos taikant visų pirma užtikrinamas būstas, kad būtų sustiprintas žinių apie veiksmingą būsto ir trumpalaikės paramos (angl. floating support), skiriamos buvusiems benamiams, derinimą pagrindas ir skatinama žiniomis grindžiama praktika ir politikos formavimas;

11.  ragina ES kovos su benamyste strategijoje dėmesį sutelkti į kokybiškų paslaugų benamiams skatinimą ir ragina Komisiją vystyti savanorišką socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą, kaip nurodoma komunikate dėl Europos kovos su skurdu plano;

12.  ragina tvirtai susieti ES kovos su benamyste strategiją ir ES finansavimo, ypač finansavimo iš struktūrinių fondų, srautus; ragina Komisiją skatinti naudotis ERPF finansavimo priemone, taip pat siekiant užtikrinti būstą socialiai atskirtų grupių atstovams, kad įvairiose ES valstybėse narėse būtų sprendžiama benamystės problema;

13.  ragina integruoti benamystės klausimą, kaip kovos su skurdu ir socialine atskirtimi aspektą, į atitinkamų krypčių politiką;

14.  laikosi nuomonės, kad įgyvendinant ES kovos su benamyste strategiją turėtų būti visapusiškai laikomasi Lisabonos sutarties, kurioje nurodomas svarbus nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo ir didelė veiksmų laisvė teikiant, pavedant teikti ar organizuojant kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančias bendrus ekonominius interesus tenkinančias paslaugas; mano, kad pačios valstybės narės turi nustatyti prieinamo socialinio būsto sąlygas ir kad ES kovos su benamyste strategija turėtų visapusiškai atitikti valstybių narių socialinio būsto politiką, kurią įgyvendinant teisiškai įtvirtinamas socialinės įvairovės skatinimo ir kovos su socialine atskirtimi principas;

15.  ragina ES pagrindinių teisių agentūrą aktyviau spręsti didelio skurdo ir socialinės atskirties poveikio galimybei naudotis pagrindinėmis teisėmis problemą, turint mintyje tai, jog tik užtikrinus teisę į būstą bus garantuojamos įvairios kitos teisės, įskaitant politines ir socialines teises;

16.  ragina Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybą svarstyti, kaip parengti ES kovos su benamyste strategiją;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Socialinės apsaugos komitetui ir Europos Tarybai.

(1) OL C 259 E, 2009 10 29, p. 19.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0499.

Teisinė informacija - Privatumo politika