Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0475/2011

Ingivna texter :

B7-0475/2011

Debatter :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Omröstningar :

PV 14/09/2011 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0383

Antagna texter
PDF 119kWORD 40k
Onsdagen den 14 september 2011 - Strasbourg
EU-strategi mot hemlöshet
P7_TA(2011)0383B7-0475/2011

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2011 om en EU-strategi mot hemlöshet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina förklaringar av den 22 april 2008 om avskaffande av hemlöshet(1) och den 16 december 2010 om en EU-strategi mot hemlöshet(2),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 34,

–  med beaktade av Europarådets reviderade europeiska sociala stadga, särskilt artikel 31,

–  med beaktande av kommissionens och rådets gemensamma rapport från 2010 om social trygghet och social inkludering,

–  med beaktande av rådets uttalande av den 6 december 2010 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning: Samarbete för att bekämpa fattigdom under 2010 och därefter,

–  med beaktande av slutrekommendationerna från den europeiska konsensuskonferensen om hemlöshet den 9–10 december 2010,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2010 om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning (KOM(2010)0758),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttranden av den 3 juni 1999 om de bostadslösa och bostadsproblematiken (CdR 376/98), av den 6 oktober 2010 om att bekämpa hemlöshet (CdR 18/2010) och av den 31 mars 2011 om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (CdR 402/2010),

–  med beaktande av frågan till kommissionen av den 11 juli 2011 om EU:s strategi mot hemlöshet (O-000153/2011 – B7-0421/2011),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Hemlöshet fortsätter att drabba människor i alla EU:s medlemsstater och är en oacceptabel kränkning av människovärdet.

B.  Hemlöshet är en av de mest extrema formerna av fattigdom och nöd och har på senare år ökat i flera av EU:s medlemsstater.

C.  År 2010 var Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

D.  Hemlöshet har vuxit fram som en tydlig prioritering inom EU:s sociala integrationsprocess.

E.  EU-samordning av hemlöshetspolitiken inom ramen för den öppna samordningsmetoden för social trygghet och social integration har förstärkt och gett ett mervärde åt insatserna på nationell, regional och lokal nivå under det senaste årtiondet. Det finns ett behov av att bygga vidare på detta arbete inom ramen för ett mer strategiskt upplägg.

F.  Hemlösheten är mångfasetterad till sin natur och kräver ett mångfasetterat politiskt svar.

G.  Europa 2020-strategin, och dess överordnade mål att fram till 2020 rädda minst 20 miljoner människor undan risken för fattigdom och social utestängning, ger ökad kraft åt insatserna för att bekämpa alla former av fattigdom och social utestängning, däribland hemlöshet.

H.  Ett centralt inslag i Europa 2020-strategin är flaggskeppsinitiativet ”den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning”.

I.  Ett sådant ramverk öppnar för förstärkta och mer ambitiösa insatser mot hemlöshet på EU-nivå genom att ta fram metoder för att på bästa sätt fortsätta kommissionens påbörjade arbete mot hemlöshet med beaktande av resultaten från konsensuskonferensen i december 2010.

J.  Regionkommittén har skissat på en europeisk agenda för offentligt subventionerade bostäder där målet är samordnade åtgärder för finansiering av subventionerade bostäder, användning av strukturfonder och förbättrad energieffektivitet. EU:s strategi mot hemlöshet bör bidra till denna agenda.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att göra framsteg i riktning mot målet att avskaffa hemlöshet senast 2015.

2.  Europaparlamentet efterlyser en ambitiös och integrerad EU-strategi som understöds av nationella och regionala strategier med det långsiktiga målet att avskaffa hemlöshet inom ett mer övergripande ramverk för social integration.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsätta en arbetsgrupp för en EU-strategi mot hemlöshet och att involvera alla berörda parter i kampen mot hemlöshet, däribland nationella, regionala och lokala beslutsfattare, forskare, icke-statliga hemlöshetsorganisationer, hemlösa samt angränsande sektorer som bostads-, arbetsmarknads- och hälso- och sjukvårdssektorn.

4.  Europaparlamentet vill att den europeiska typologin för hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (ETHOS) ska beaktas vid utvecklingen av en EU-strategi. Parlamentet uppmanar Kommittén för socialt skydd och dess undergrupp för indikatorer att verka för att nå enighet bland medlemsstaterna om att tillämpa denna definition. Parlamentet uppmanar Eurostat att samla in uppgifter om hemlöshet i EU inom ramen för EU:s statistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC).

5.  Europaparlamentet vill att kommissionen och medlemsstaterna enas om ramarna för att övervaka utvecklingen av nationella och regionala strategier mot hemlöshet som ett centralt inslag i EU:s strategi mot hemlöshet. Parlamentet efterlyser därför en rapporteringsstrategi för lägesrapporter på hel- eller halvårsbasis.

6.  Europaparlamentet anser att övervakning och rapportering bör ske i fråga om följande centrala inslag i strategierna mot hemlöshet (framlagda i 2010 års gemensamma rapport om socialt skydd och social inkludering):

   Tydliga mål – särskilt i fråga om förebyggande av hemlöshet – kortare hemlöshetsperioder, minskad förekomst av de allvarligaste formerna av hemlöshet, förbättrad kvalitet på tjänster för hemlösa och tillgång till prismässigt överkomliga bostäder.
   Ett helhetsgrepp som täcker alla berörda politikområden.
   Ordentlig förvaltning.
   Ordentlig uppgiftsinsamling.
   En stark bostadsdimension.
   Beaktande av förändringar i de hemlösas sammansättning, särskilt invandringens inverkan.

7.  Europaparlamentet vill framför allt att sådan övervakning beaktar medlemsstaternas framsteg i arbetet med att avskaffa långvarig och annan hemlöshet.

8.  Europaparlamentet vill att en EU-strategi mot hemlöshet inte stannar vid övervakning och rapportering utan även innehåller ett åtgärdspaket som främjar utveckling och vidmakthållande av verksamma nationella och regionala strategier mot hemlöshet.

9.  Europaparlamentet efterlyser en stark forskningsagenda som tillhandahåller kunskap och förståelse inom ramen för EU:s strategi mot hemlöshet, samt fortlöpande ömsesidigt lärande och gränsöverskridande utbyte i viktiga frågor som rör kampen mot hemlöshet.

10.  Europaparlamentet vill att särskilt fokus läggs på ”bostadsstyrda” modeller i den del av den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning som handlar om social innovation, så att man kan stärka evidensbasen för effektiva kombinationer av bostadsrelaterat och ambulerande stöd (housing and floating support) till personer som tidigare varit hemlösa och underbygga en evidensbaserad praxis och politikutveckling.

11.  Europaparlamentet vill att EU:s strategi mot hemlöshet inriktas på att främja kvalitetstjänster för hemlösa och uppmanar med kraft kommissionen att utveckla en frivillig kvalitetsram i enlighet med meddelandet om den europeiska plattformen mot fattigdom.

12.  Europaparlamentet vill se starka kopplingar mellan EU:s strategi mot hemlöshet och EU:s finansieringskanaler, särskilt strukturfonderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att verka för att Europeiska regionala utvecklingsfondens finansieringsmekanism används även för bostäder åt marginaliserade grupper för att komma till rätta med hemlösheten i EU:s olika medlemsstater.

13.  Europaparlamentet vill att frågan om hemlöshet integreras i alla berörda politikområden som ett led i kampen mot fattigdom och social utestängning.

14.  Europaparlamentet anser att EU:s strategi mot hemlöshet fullt ut bör respektera Lissabonfördraget, som talar om ”nationella, regionala och lokala myndigheters avgörande roll och stora handlingsutrymme när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse så nära användarnas behov som möjligt”. Parlamentet anser att det bör stå medlemsstaterna fritt att fastställa ansvarsområdena i fråga om prismässigt överkomliga och offentligt subventionerade bostäder och att en EU-strategi mot hemlöshet bör vara helt förenlig med medlemsstaternas politik för offentligt subventionerade bostäder, som enligt lag inbegriper principen om att främja social mångfald och bekämpa social segregation.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) att arbeta mer med effekterna av extrem fattigdom och social utestängning för tillgången till och åtnjutandet av grundläggande rättigheter, med tanke på att förverkligandet av rätten till bostad är avgörande för möjligheterna att åtnjuta en rad andra rättigheter, däribland politiska och sociala.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) att diskutera hur en EU-strategi mot hemlöshet ska tas fram.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Kommittén för socialt skydd samt Europarådet.

(1) EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
(2) Antagna texter, P7_TA(2010)0499.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy