Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2726(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0474/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0474/2011

Keskustelut :

PV 13/09/2011 - 20
CRE 13/09/2011 - 20

Äänestykset :

PV 14/09/2011 - 7.4
CRE 14/09/2011 - 7.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0384

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 43k
Keskiviikko 14. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Kattava lähestymistapa ilmastoon vaikuttaviin ihmisen toiminnan aiheuttamiin muihin kuin hiilidioksidipäästöihin
P7_TA(2011)0384B7-0474/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. syyskuuta 2011 ilmastoon vaikuttavia, ihmisen toiminnasta aiheutuvia muita kuin CO2-päästöjä koskevasta kokonaisvaltaisesta menettelytavasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (ilmastonmuutossopimus) ja otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen Montrealin pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2008 hyväksytyn EU:n ilmasto- ja energiapaketin ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista,

–  ottaa huomioon seuraavat komission tiedonannot: KOM(2010)0265, jossa esitetään analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arvioimiseksi, KOM(2010)0086 ”Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kööpenhaminan jälkeen: pikaisia toimia maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan vauhdittamiseksi” ja KOM(2011)0112 etenemissuunnitelmasta siirtymiseksi vähähiiliseen talouteen vuonna 2050,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ilmastonmuutoksesta, erityisesti 4. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman ”2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia”(1), 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksen (COP15) tuloksista(2) sekä 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Cancúnin ilmastokokouksesta (COP16)(3),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittämän suullisen kysymyksen (O-000135/2011 – B7-0418/2011) ja neuvoston ja komission lausumat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen ja sen seurausten tieteelliset todisteet ovat yksiselitteisiä, minkä vuoksi Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti toteutetut pikaiset, koordinoidut ja kunnianhimoiset toimet ovat välttämättömiä, jotta tähän maailmanlaajuiseen haasteeseen voidaan vastata;

B.  ottaa huomioon, että tavoite, jonka mukaisesti maapallon keskimääräinen vuosittainen pintalämpötila ei nouse yli kahdella celsiusasteella (nk. kahden celsiusasteen tavoite), hyväksyttiin maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi Cancúnin sopimuksilla Cancúnin ilmastokokouksessa (COP16);

C.  ottaa huomioon, että YK:n ilmastonmuutossopimuksen Kioton pöytäkirja kattaa vain osittain maailmanlaajuista lämpenemistä aiheuttavat kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4), typpioksidin (N2O), fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridin, ja että jotkut muut halogeenihiilivedyt, joiden lämpövaikutus on merkittävä, kuuluvat Montrealin pöytäkirjan piiriin, koska ne voivat tuhota otsonikerrosta;

D.  ottaa huomioon, että eri kasvihuonekaasujen lämpövaikutus (joka ilmaistaan säteilypakotteena watteina neliömetriä kohti) maailmanlaajuiseen ilmastojärjestelmään on erilainen, koska eri kasvihuonekaasujen säteilyvaikutus ja elinikä ilmakehässä on erilainen; ottaa huomioon, että vuoden 2007 IPCC:n neljännen arviointikertomuksen mukaan mainitut lämpövaikutukset ovat CO2:n osalta 1,66W/m2, CH4:n osalta 0,48W/m2, N2O:n osalta 0,16W/m2 ja halogeenihiilivetyjen osalta 0,35W/m2;

E.  ottaa huomioon, että haitalliset kaasut kuten hiilimonoksidi eli häkä (CO), typen oksidit (NOX), metaani sekä muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet muodostavat otsonia alailmakehässä (troposfäärissä) 10–15 km korkeudella maanpinnasta; ottaa huomioon, että koska metaanin, häkäkaasun, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja typen oksidien määrä on lisääntynyt huomattavasti esiteolliseen aikaan verrattuna, alailmakehän otsoni on lisääntynyt noin 30 prosentilla ja sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen vastaa jopa 20 prosenttia CO2:n aiheuttamasta lämpenemisestä (0,36W/m2);

F.  ottaa huomioon, että noki, joka on aerosoli ja fossiilisten polttoaineiden ja biomassan epätäydellisestä polttamisesta syntyvä hiukkanen, aiheuttaa ilmaston lämpenemistä kahdella tavalla: toinen on se, että ilmakehä imee auringonsäteitä, mikä lämmittää ympärillä olevaa ilmaa, ja toinen taas se, että nokipeite saattaa tummentaa jäätä ja nopeuttaa jään sulamista (0,10W/m2);

G.  ottaa huomioon, että epäonnistuminen kahden celsiusasteen vähentämistavoitteen saavuttamisessa aiheuttaa valtavia ympäristövaikutuksia ja taloudellisia kustannuksia, koska silloin ilmasto entistä todennäköisemmin lämpenee siinä määrin, että hiilidioksidia ja metaania alkaa vapautua metsien ja ikiroudan kaltaisista nieluista ja luonnon mahdollisuudet varastoida hiiltä valtameriin rajoittuvat;

H.  ottaa huomioon, että UNEP/WMO:n tieteellisen asiantuntijapaneelin vuonna 2010 esittämän arviointikertomuksen mukaan Montrealin pöytäkirja on edistänyt merkittävästi kasvihuonekaasujen maailmanlaajuista vähentämistä; ottaa huomioon arviot, joiden mukaan vuonna 2010 Montrealin pöytäkirja vähensi otsonikerrosta tuhoavien aineiden päästöjä arviolta 10 gigatonnia hiilidioksidiekvivalenttimassana, mikä on noin viisi kertaa suurempi määrä kuin Kioton pöytäkirjan ensimmäisen sitoumusjakson (2008–2012) päästöjen vuosittainen vähentämistavoite;

I.  ottaa huomioon, että komission tarkastelee parhaillaan uudelleen asetusta (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista;

1.  panee merkille, että eurooppalainen ja kansainvälinen ilmastopolitiikka ovat keskittyneet ensisijaisesti CO2-päästöjen vähentämiseen pitkällä aikavälillä esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisen, uusiutuvien energianlähteiden ja muiden vähähiilisen kehityksen varmistavien strategioiden avulla;

2.  vaatii kokonaisvaltaista eurooppalaista ilmastostrategiaa, jota voidaan edistää siten, että kaikki lämpenemisen lähteet ja kaikki hillitsemisvaihtoehdot otetaan huomioon; katsoo, että CO2-päästöjen vähentämisen lisäksi olisi korostettava myös strategioita, jotka voivat nopeimmin vaikuttaa ilmastoon;

3.  panee merkille, että käytettävissä on nopeita toimia sisältäviä sääntelystrategioita, joiden avulla voidaan asteittain vähentää fluorihiilivetyjen tuotantoa ja käyttöä ja vähentää nokipäästöjä sekä alailmakehän otsonia muodostavia kaasuja, ja että nämä voidaan aloittaa 2–3 vuoden kuluessa ja panna olennaisesti täytäntöön 5–10 vuoden kuluessa, mikä voi tuottaa tavoitellun ilmastovaikutuksen muutamassa vuosikymmenessä tai nopeamminkin ja etenkin joidenkin fluorihiilivetyjen osalta niinkin alhaiseen julkiseen hintaan kuin 5–10 senttiä tonnilta, kun nykyinen hiilen hinta on enemmän kuin 13 euroa tonnilta;

4.  toteaa, että fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan asetuksen mukaisesti toteutetut fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevat jäsenvaltioiden toimet ovat jääneet kauas odotuksista ja että EU:n neuvotteluasema YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen osalta heikkenee huomattavasti, jos EU ei pysty puuttumaan näihin ongelmiin;

5.  kehottaa komissiota esittämään fluorattuja kasvihuonekaasuja käsittelevien asetusten tarkistamista ja antamaan ehdotuksia, jotka koskevat fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön nopeaa asteittaista lopettamista, eri tuotteissa ja sovelluksissa käytettyjen halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen vaiheittaisen käytöstä poistamisen nopeuttamista sekä ilmakehän otsonia tuhoavien kasvihuonekaasujen talteen ottamista käytöstä poistetuista tuotteista ja laitteista;

6.  pitää EU:n sitoumusta tukea Montrealin pöytäkirjan mukaisia fluorihiilivetyjä koskevia toimia myönteisenä ja erinomaisena esimerkkinä muusta kuin markkinapohjaisesta toimintatavasta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Durbanissa pidettävässä 17. osapuolikonferenssissa;

7.  toteaa, että Montrealin pöytäkirjan osapuolten viimeisimmässä kokouksessa komissio EU:n neuvottelijana asettui periaatteessa tukemaan Pohjois-Amerikan valtioiden ja Mikronesian liittovaltion ehdotuksia, jotka koskevat HFC-yhdisteiden käytön asteittaisesta vähentämistä ja sivutuotteena syntyvän HFC-23:n hävittämistä, ja että Cancúnissa järjestetyssä YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen osapuolten viimeisimmässä konferenssissa EU esitti ehdotuksen päätökseksi, jolla sopimuspuolet velvoitetaan pyrkimään sopimukseen tästä kysymyksestä Montrealin pöytäkirjan puitteissa YK:n ilmastonmuutossopimuksen soveltamisalaa rajoittamatta;

8.  ottaa huomioon viimeaikaiset havainnot, että puhtaan kehityksen mekanismin hankkeissa syntyviä HFC-23-päästöhyvityksiä käytetään väärin, ja kehottaa komissiota sen vuoksi tutkimaan tapoja edistää mainittujen hyvitysten välitöntä käytöstä poistamista kansainvälisellä tasolla käytännössä hyvin toimivan Montrealin pöytäkirjan mukaisesti sen sijaan, että käytöstä poistaminen toteutettaisiin Kioton pöytäkirjaan sisältyvän joustavan mekanismin mukaisesti;

9.  vaatii EU:lta välittömiä toimia, joilla edistetään nokipäästöjen vähentämistä nopeasti vaikuttavana keinona, jolla voidaan pysäyttää jäätiköiden sulaminen, ja kehottaa puuttumaan ensisijaisesti päästöihin, jotka vaikuttavat lumen ja jään peittämiin alueisiin, arktiset alueet, Grönlanti ja Himalajan–Tiibetin jäätiköt mukaan luettuina;

10.  kehottaa EU:ta edistämään sellaisten jo olemassa olevien teknologioiden käyttöä, joiden avulla vähennetään jyrkästi nokipäästöjä; kehottaa lisäksi tukemaan ja rohkaisemaan sellaisten säännösten antamista ja noudattamista, joilla kielletään metsien kaskeaminen ja toteutetaan tiukkoja ja säännöllisiä ajoneuvojen päästötestejä;

11.  pyytää ilmansaasteiden sääntelyn ja käytettävissä olevien teknologian muotojen ehdotonta täytäntöönpanoa, koska sen avulla voidaan vähentää typen oksidien ja hiilimonoksidin päästöjä, millä puolestaan voidaan vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvaa alailmakehän otsonia, joka on merkittävä kasvihuonekaasu;

12. kehottaa painokkaasti Euroopan komissiota ilmoittamaan Euroopan parlamentille, aikooko se ryhtyä toimiin edellä mainitun tavoitteen toteuttamiseksi ja hitaasti edenneiden valmistelujen vuoksi menetetyn ajan korvaamiseksi sisällyttämällä edellä mainitut toimintavaihtoehdot viipymättä lainsäädäntöprosessiin;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 67 E, 8.3.2010, s. 44.
(2) EUVL C 341, 16.12.2010, s. 25.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0442.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö