Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2726(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0474/2011

Ingivna texter :

B7-0474/2011

Debatter :

PV 13/09/2011 - 20
CRE 13/09/2011 - 20

Omröstningar :

PV 14/09/2011 - 7.4
CRE 14/09/2011 - 7.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0384

Antagna texter
PDF 177kWORD 40k
Onsdagen den 14 september 2011 - Strasbourg
Ett helhetsbetonat grepp på frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet
P7_TA(2011)0384B7-0474/2011

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2011 om ett helhetsbetonat grepp på frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och av Montrealprotokollet till Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet,

–  med beaktande av EU:s klimat- och energipaket från december 2008 och av förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser,

–  med beaktande av kommissionens meddelanden såsom KOM(2010)0265 med titeln ”En analys av möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20 % och en bedömning av riskerna för koldioxidläckage” och KOM(2010)0086 med titeln ”Internationell klimatpolitik efter Köpenhamn: Agera nu för kraftfullare globala åtgärder mot klimatförändringen” samt KOM(2011)0112 med en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om klimatförändringarna, särskilt resolutionen av den 4 februari 2009 med titeln ”2050 – Framtiden börjar idag: rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatfrågan(1)”och av den 10 februari 2010 om resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15)(2) samt av den 25 november 2010 om klimatförändringskonferensen i Cancún (COP 16)(3),

–  med beaktande av den muntliga frågan (O-000135/2011 - B7-0418/2011) från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor som lagts fram i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen och med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden,

–  med beaktande av artikel 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De vetenskapliga bevisen på klimatförändringarna och deras inverkan är entydiga. Därför krävs det snabba, samordnade och ambitiösa åtgärder på europeisk och internationell nivå för att bemöta denna globala utmaning.

B.  Målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen vid markytan till högst 2 C (det så kallade tvågradersmålet) blev internationellt efter överenskommelserna vid COP16 i Cancun.

C.  De växthusgasutsläpp som ligger bakom den globala uppvärmningen omfattas endast delvis av Kyotoprotokollet till UNFCCC, nämligen koldioxid (CO2 ), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6), medan vissa andra halogenerade kolväten med stor uppvärmningspotential omfattas av Montrealprotokollet till följd av sin ozonnedbrytande potential.

D.  Växthusgaserna har olika uppvärmningseffekt (uttryckt i form av strålningsdrivningen i watt per kvadratmeter) på det globala klimatsystemet, eftersom olika växthusgaser ökar instrålningen i olika hög grad och har olika livslängd i atmosfären. Enligt FN:s klimatpanels fjärde årsrapport från 2007 har koldioxid en uppvärmningseffekt på 1,66 W/m2, metan 0,48 W/m2, dikväveoxid 0,16W/m2, och halogenerade kolväten 0,35 W/m2.

E.  Gasformiga föroreningar såsom kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx), metan och andra flyktiga organiska föreningar bildar ozon längst ner i atmosfären, alltså upp till 10–15 km ovanför jordens yta (troposfären). Eftersom mängderna av metan, kolmonoxid, flyktiga organiska föreningar och kväveoxider kraftigt ökat sedan tiden före industrialiseringen har ozonet i troposfären ökat med omkring 30 procent och bidrar till den globala uppvärmningen med hela 20 procent av det bidrag som koldioxiden ger (0,36 W/m2).

F.  Sot, som är en aerosol och ingår som en av de partikelformiga beståndsdelarna i utsläpp från ofullständig förbränning av fossila bränslen och biomassa förorsakar global uppvärmning på två sätt: dels genom att i atmosfären absorbera solstrålning så att den omgivande luften blir varmare och dels genom att nedfall av sot från luften kan göra snö och is mörkare och påskynda avsmältningen (0,10 W/m2).

G.  Om inte tvågradersmålet uppnås kommer detta att få enorma konsekvenser för miljön och enorma ekonomiska kostnader, bland annat genom att öka sannolikheten för att vi når fram till kritiska punkter där temperaturnivåerna börjar driva på utsläppen av koldioxid och metan från sådana sänkor som skogar och permafrost samt begränsa naturens förmåga att absorbera kol i världshaven.

H.  Montrealprotokollet har enligt FN:s miljöprograms och Världsmeteorologiska organisationens vetenskapliga bedömningspanels rapport från 2010 avsevärt bidragit till att växthusgaserna globalt sett minskat. Minskningen av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen tack vare Montrealprotokollet uppskattas 2010 motsvara att utsläpp av 10 gigaton koldioxidekvivalenter undvikits per år, vilket är omkring fem gånger mer än det årliga utsläppsminskningsmålet för den första åtagandeperioden (2008–2012) enligt Kyotoprotokollet.

I.  Kommissionen arbetar för närvarande med en översyn av förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser.

1.  Europaparlamentet konstaterar att den europeiska och internationella klimatpolitiken i huvudsak tagit sikte på långsiktiga minskningar av koldioxidutsläppen, exempelvis genom ökad energieffektivitet, förnybar energi och andra strategier till förmån för låga koldioxidutsläpp.

2.  Europaparlamentet efterlyser en helhetsbetonad europeisk klimatpolitik som kan dra nytta av att man beaktar alla källor till uppvärmning och alla alternativ i fråga om att begränsa verkningarna. Förutom att minska koldioxidutsläppen bör denna politik lägga vikt vid strategier som snabbast kan påverka klimatet.

3.  Europaparlamentet konstaterar att det finns snabbverkande lagstiftningsstrategier för att frångå produktion och konsumtion av fluorkolväten och minska utsläppen av sot och de gaser som leder till ozonbildning i troposfären. Dessa strategier kan tas i bruk inom 2–3 år och genomföras i omfattande skala inom 5–10 år och få åsyftad verkan på klimatet inom några tiotal år eller på ännu kortare tid, framför allt i fråga om vissa fluorkolväten, till en så pass låg offentlig kostnad som mellan 5 och 10 cent per ton, då priset för utsläppt koldioxid i nuläget uppgår till över 13 EUR per ton.

4.  Europaparlamentet konstaterar att de inhemska åtgärderna mot fluorerade växthusgaser i form av förordningen om vissa fluorerade växthusgaser långtifrån har uppfyllt förväntningarna och att EU:s förhandlingsposition inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar kommer att försvagas betydligt om man inte lyckas rätta till detta.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram en översyn av förordningarna om vissa fluorerade växthusgaser samt att lägga fram förslag om att produktion och konsumtion av fluorkolväten snabbt ska avvecklas, tillsammans med att påskynda arbetet med att avveckla klorfluorkolväten i olika produkter och tillämpningar och ta till vara och destruera växthusgaser som bryter ned ozonet i stratosfären i uttjänta produkter och uttjänt utrustning.

6.  Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande att i samband med den sjuttonde partskonferensen i Durban stödja åtgärder inriktade på fluorkolväten inom ramen för Montrealprotokollet som ett första exempel på ett icke-marknadsbaserat tillvägagångssätt för att minska växthusgasutsläppen.

7.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen under det senaste mötet mellan Montrealprotokollets parter i egenskap av EU:s förhandlare stödde den princip som anges i förslagen från Nordamerika och Mikronesiska federationen, det vill säga att avveckla fluorkolvätena och eliminera HFC 23 (fluoroform) som bildas som en biprodukt samt att EU under den senaste konferensen med parterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Cancún, lade fram ett förslag till beslut som förbinder parterna att eftersträva en överenskommelse i denna fråga inom ramen för Montrealprotokollet, utan att det påverkar ramkonventionens räckvidd.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar att det nyligen påtalats missbruk med utsläppstillgodohavanden för fluoroform (så kallade HFC-23-krediter) via mekanismen för ren utveckling och uppmanar med kraft kommissionen att se efter hur man skulle kunna verka för en omedelbar begränsning på internationell nivå med hjälp av det framgångsrika Montrealprotokollet i stället för med hjälp av Kyotoprotokollets flexibilitetsmekanismer.

9.  Europaparlamentet yrkar på omedelbara åtgärder för att minska sotutsläppen för att glaciäravsmältningen snabbt ska kunna hejdas, med prioritering av sådana utsläpp som drabbar regioner med snö och is, bland annat Arktis, Grönland och glaciärerna i Himalaya och Tibet.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU att främja tillbudsstående teknik som drastiskt minskar sotutsläppen och framhåller dessutom med kraft att antagandet av bestämmelser om förbud mot svedjebränning i skogar samt genomdrivande av strikta och regelbundna utsläppstest för fordon måste stödjas och uppmuntras.

11.  Europaparlamentet efterlyser en strikt tillämpning i hela världen av luftföroreningsbestämmelserna och av tillbudsstående teknik som kan minska utsläppen av kväveoxider och kolmonoxid, något som skulle minska mängderna av en sådan viktig växthusgas som det antropogena ozonet i troposfären.

12 Europaparlamentet yrkar med kraft på att kommissionen ska underrätta parlamentet om alla åtgärder som kommissionen vidtar i denna riktning och ta igen den tid som gått förlorad genom att omedelbart ta med dessa politiska alternativ i lagstiftningsarbetet.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 67 E, 8.3.2010, s. 44.
(2) EUT C 341 E, 16.12.2010, s.25.
(3) Antagna texter, P7_TA(2010)0442.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy