Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2812(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0482/2011

Rozpravy :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Hlasování :

PV 15/09/2011 - 6.3

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0387

Přijaté texty
PDF 214kWORD 49k
Čtvrtek, 15. září 2011 - Štrasburk
Situace v Sýrii
P7_TA(2011)0387RC-B7-0482/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o situaci v Sýrii

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe(1),

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu o situaci v Sýrii a na reakce mezinárodního společenství ze dne 19. srpna 2011,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/522/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, rozhodnutí Rady 2011/523/EU, kterým se částečně pozastavuje používání Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou, a na nařízení Rady (EU) č. 878/2011 ze dne 2. září 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Sýrii ze dne 8. a 31. července, 1., 4., 18., 19., 23. a 30. srpna a 2. září 2011,

–   s ohledem na závěry Rady o Sýrii ze dne 18. července 2011,

–   s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, které bylo dne 25. května 2011 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 3. srpna 2011,

–   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 23. srpna 2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož smluvní stranou Sýrie je,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od března 2011, kdy započalo násilné potlačování pokojně protestujících osob v Sýrii, a navzdory oznámení ze dne 21. dubna 2011, kterým syrská vláda odvolala výjimečný stav, se dramaticky vystupňovalo systematické zabíjení, násilí a mučení a syrská armáda a bezpečnostní síly na situaci nadále reagují cíleným zabíjením, mučením a masovým zatýkáním osob; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN přišlo o život více než 2 600 osob, mnoho dalších bylo zraněno a tisíce osob byly zatčeny;

B.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací mise vysokého komisaře ze dne 19. srpna 2011 nalezla důkazy o stovkách hromadných poprav, používání ostré munice proti demonstrantům, rozsáhlém rozmisťování ostřelovačů během protestních akcí, o zadržování a mučení osob všech věkových kategorií, blokádách měst a velkoměst podnikaných bezpečnostními silami a o ničení zásob vody;

C.  vzhledem k tomu, že se vláda Syrské arabské republiky zavázala k provedení demokratických a sociálních reforem, avšak nepodnikla potřebné kroky k jejich uskutečnění;

D.  vzhledem k tomu, že mnoho Syřanů musí v důsledku násilí a odsunů čelit zhoršující se humanitární situaci; vzhledem k tomu, že země sousedící se Sýrií a mezinárodní společenství vyvíjejí značné úsilí, aby zabránily dalšímu zhoršení a vyhrocení této humanitární krize;

E.  vzhledem k tomu, že krize v Sýrii představuje ohrožení stability a bezpečnosti celé oblasti Blízkého východu;

F.  vzhledem k tomu, že v důsledku vyostření brutální kampaně, kterou režim vede proti syrskému lidu, přijala EU vůči syrskému režimu omezující opatření, a vzhledem k tomu, že EU zvažuje rozšíření těchto sankcí;

G.  vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé nebyla nikdy podepsána; vzhledem k tomu, že podpis této dohody se na žádost Sýrie odkládá již od října 2009; vzhledem k tomu, že Rada přijala rozhodnutí nepodnikat v této věci žádné další kroky a částečně pozastavit uplatňování stávající dohody o spolupráci;

H.  vzhledem k tomu, že nový přístup navrhovaný Evropskou komisí a vysokou představitelkou jako nová reakce na měnící se sousedství je založen na vzájemné odpovědnosti a společných závazcích vůči univerzálním hodnotám, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát;

I.  vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva dne 23. srpna 2011 přijala rezoluci, v níž vyzývá k vyslání nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise do Sýrie, která prošetří případy porušování lidských práv v této zemi, které by mohly být považovány za zločiny proti lidskosti;

1.  důrazně odsuzuje stupňující se používání násilí vůči pokojně protestujícím osobám a brutální a systematické pronásledování aktivistů zasazujících se o demokracii, obhájců lidských práv a novinářů; vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad závažným porušováním lidských práv, včetně hromadného zatýkání, mimosoudních poprav, svévolného zadržování, zmizení a mučení, kterého se dopouštějí syrské orgány;

2.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí a svou solidaritu se syrským lidem, který bojuje za svá práva, chválí jeho odvahu a odhodlání a důrazně podporuje jeho touhu po dosažení řádného dodržování právního státu, lidských práv a základních svobod a záruky lepších hospodářských a sociálních podmínek;

3.  podporuje závěry Rady ze dne 18. července 2011, podle nichž syrský režim zpochybňuje svou legitimitu tím, že se vydal cestou represí namísto toho, aby plnil své vlastní sliby o rozsáhlých reformách; vyzývá prezidenta Bašára al-Asada a jeho režim, aby se okamžitě vzdal moci, a odmítá beztrestnost;

4.  opětovně vyzývá k okamžitému upuštění od tvrdých zásahů proti pokojně protestujícím občanům a od pronásledování jejich rodin, k propuštění všech zadržených demonstrantů, politických vězňů, obhájců lidských práv a novinářů a k umožnění neomezeného přístupu mezinárodních humanitárních organizací a organizací zabývajících se lidskými právy a mezinárodních sdělovacích prostředků do země; vyzývá syrské orgány, aby upustily od vládní cenzury místních a zahraničních publikací a od represivní vládní kontroly novin a jiných publikací a aby zrušily omezení týkající se internetu a mobilních komunikačních sítí;

5.  znovu připomíná, že je nutné nezávisle, transparentně a účinně vyšetřit případy zabíjení, zatýkání, svévolného zadržování a údajných násilných zmizení a mučení, kterých se měly dopustit syrské bezpečnostní síly, aby se zajistilo, že pachatelé těchto činů budou pohnáni k odpovědnosti; v této souvislosti vítá nedávnou rezoluci Rady OSN pro lidská práva, v níž se žádá o vyslání nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise do Sýrie, jejímž cílem bude vyšetřit všechny případy údajného porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, jichž se měl v období od března 2011 dopustit syrský režim, a zjistit tak fakta a okolnosti těchto zločinů a porušování práv, odhalit viníky a zajistit, aby se za své činy museli zodpovídat;

6.  zároveň vyzývá k okamžitému zahájení skutečného mnohostranného politického procesu, do něhož budou zapojeny všechny demokratické politické subjekty a organizace občanské společnosti a jenž se může stát základem pokojného a nezvratného procesu demokratizace v Sýrii; v této souvislosti vítá prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 3. srpna 2011, které zdůrazňuje, že jediným řešením současné krize v Sýrii je mnohostranný politický proces, který uskuteční sama Sýrie; vyzývá stálé členy RB OSN, a zejména Rusko a Čínu, aby přikročily k vypracování rezoluce odsuzující používání smrtícího násilí ze strany syrského režimu a vyzývající k ukončení takového používání síly a aby zavedly sankce v případě, že tak syrský režim neučiní; bere na vědomí setkání generálního tajemníka Ligy arabských států se syrskými orgány a doufá, že budou následovat konkrétní výsledky;

7.  vítá, že Rada dne 2. září 2011 přijala nová omezující opatření vůči syrskému režimu, včetně zákazu dovozu syrské ropy do EU, a přidala jména dalších čtyř osob a tří právnických osob ze Sýrie na seznam subjektů, na něž se vztahuje zmražení majetku a zákaz cestování; vyzývá však k uvalení dalších sankcí, které budou zacíleny na syrský režim, avšak budou mít co nejmenší dopad na životní podmínky obyvatel této země; vyzývá EU, aby při jednáních se syrskými orgány vystupovala jednotně;

8.  vítá humanitární pomoc, kterou syrským uprchlíkům poskytují země sousedící se Sýrií, a to zejména Turecko; nabádá EU a její členské státy, aby pokračovaly v úzké spolupráci s členy RB OSN, se zeměmi, které sousedí se Sýrií, s Ligou arabských států, dalšími mezinárodními subjekty a s nevládními organizacemi, aby se zabránilo možnému rozšíření stávající krize v Sýrii, a to i pokud jde o krizi humanitární, do dalších oblastí regionu, ale i dalšímu prohlubování humanitární krize v samotné Sýrii;

9.  vítá, že Turecko a Saúdská Arábie syrský režim odsoudily; lituje, že Írán režim prezidenta al-Asada nadále podporuje;

10.  vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, Radu a Komisi, aby dále podněcovaly a podporovaly vznik organizovaných syrských demokratických opozičních sil, a to jak v Sýrii, tak i za jejími hranicemi;

11.  vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a Kongresu USA, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0333.

Právní upozornění - Ochrana soukromí