Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2812(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0482/2011

Debatai :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Balsavimas :

PV 15/09/2011 - 6.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0387

Priimti tekstai
PDF 204kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
Padėtis Sirijoje
P7_TA(2011)0387RC-B7-0482/2011

2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje, Jemene ir Bahreine, atsižvelgiant į padėtį arabų šalyse ir Šiaurės Afrikoje(1),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 19 d. Europos Parlamento pirmininko Jerzy Buzeko pareiškimą dėl padėties Sirijoje ir dėl tarptautinės bendruomenės reakcijos,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą 2011/522/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, Tarybos sprendimą 2011/523/ES, kuriuo iš dalies sustabdomas Europos ekonominės bendrijos ir Sirijos Arabų Respublikos bendradarbiavimo susitarimo taikymas, ir 2011 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 878/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 8 d., liepos 31 d., rugpjūčio 1 d., rugpjūčio 4 d., rugpjūčio 18 d., rugpjūčio 19 d., rugpjūčio 23 d., rugpjūčio 30 d. ir rugsėjo 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Tarybos išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Europos Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės bendrą komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pavadinimu „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 3 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 23 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Sirija ratifikavo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi nuo žiauraus taikių protestų malšinimo Sirijoje 2011 m. kovo mėnesį pradžios ir nepaisant to, kad buvo atšaukta nepaprastoji padėtis, kurią vyriausybė paskelbė 2011 m. balandžio 21 d., dramatiškai gausėja nuolatinių žudymų, smurto ir kankinimų atvejų, o Sirijos kariuomenė bei saugumo pajėgos toliau vykdo suplanuotus žudymus, kankinimus ir masinius areštus; kadangi, kaip teigia JT, apie 2 600 žmonių žuvo, dar daugiau sužeista ir tūkstančiai kalinami;

B.  kadangi JT vyriausiojo komisaro 2011 m. rugpjūčio 19 d. tiriamojoje misijoje rasta įrodymų apie šimtus įvykdytų mirties nuosprendžių, kovinių šaudmenų naudojimą prieš demonstrantus, į protestus gausiai siunčiamus snaiperius, sulaikomus ir kankinamus visų amžiaus grupių asmenis, saugumo pajėgų vykdomą miestų blokadą ir nutrauktą vandens tiekimą;

C.  kadangi Sirijos Arabų Respublikos vyriausybė pati įsipareigojo įgyvendinti demokratines ir socialines reformas, tačiau nesugebėjo imtis būtinų veiksmų joms įgyvendinti;

D.  kadangi dėl smurto ir perkėlimų daugelis Sirijos gyventojų susiduria su blogėjančia humanitarine padėtimi; kadangi Sirijos kaimyninės šalys ir tarptautinė bendruomenė deda daug pastangų siekdamos užkirsti kelią šios humanitarinės krizės tolesniam gilėjimui ir aštrėjimui;

E.  kadangi krizė Sirijoje kelia grėsmę viso Artimųjų Rytų regiono stabilumui ir saugumui;

F.  kadangi ES patvirtino ribojamąsias priemones prieš Sirijos režimą, reaguodama į eskaluojamą žiaurią kampaniją, kurią šis režimas vykdo prieš Sirijos žmones, ir kadangi ES svarsto išplėsti tokias sankcijas;

G.  kadangi nebuvo pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos asociacijos susitarimas; kadangi šio susitarimo pasirašymas Sirijos prašymu atidedamas nuo 2009 m. spalio mėn.; kadangi Taryba nusprendė nesiimti jokių tolesnių veiksmų šioje srityje, be to, nusprendė iš dalies sustabdyti galiojančio bendradarbiavimo susitarimo taikymą;

H.  kadangi Europos Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės pasiūlytas naujas požiūris, kaip atsakas į besikeičiančią kaimynystę, grindžiamas abipuse atskaitomybe ir bendru įsipareigojimu gerbti visuotines žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės vertybes,

I.  kadangi JT Žmogaus teisių taryba 2011 m. rugpjūčio 23 d. priėmė rezoliuciją, kurioje raginama išsiųsti nepriklausomą tarptautinę tyrimų komisiją ištirti žmogaus teisių pažeidimų Sirijoje, kurie gali prilygti nusikaltimams žmoniškumui;

1.  griežtai smerkia prievartos prieš taikius protestuotojus eskalavimą ir žiaurų bei sistemingą kovos už demokratiją aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų ir žurnalistų persekiojimą; reiškia itin didelį susirūpinimą dėl Sirijos valdžios institucijų padarytų sunkių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant masinius suėmimus, be teismo vykdomus žudymus, nesankcionuotus sulaikymus, grobimus ir kankinimus;

2.  reiškia gilią užuojautą aukų šeimoms ir solidarumą su Sirijos žmonėmis, kovojančiais už savo teises, labai vertina jų drąsą ir pasiryžimą ir tvirtai remia jų siekį užtikrinti visapusišką pagarbą teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir garantuoti geresnes ekonomines ir socialines sąlygas;

3.  pritaria 2011 m. liepos 18 d. Tarybos išvadoms, kuriose teigiama, kad Sirijos režimui pasirinkus represijų, o ne savo pažadų vykdyti plataus masto reformas kelią, kyla abejonių dėl jo teisėtumo; ragina prezidentą Basharą al-Assadą ir jo režimą nedelsiant atsisakyti valdžios ir pasisako prieš nebaudžiamumą;

4.  dar kartą ragina nedelsiant nutraukti smurtinius veiksmus prieš taikius demonstrantus ir nustoti persekioti jų šeimas, išlaisvinti visus sulaikytus protestų dalyvius, politinius kalinius, žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus, suteikti galimybę tarptautinėms humanitarinėms ir žmogaus teisių organizacijoms bei tarptautinei žiniasklaidai nekliudomai patekti į šalį; ragina Sirijos valdžios institucijas nustoti cenzūruoti vietos ir užsienio leidinius, baigti represinę vyriausybinę laikraščių ir kitų leidinių kontrolę, panaikinti internetui ir mobiliojo ryšio tinklams taikomus apribojimus;

5.  primena savo raginimą atlikti nepriklausomą, skaidrų ir veiksmingą Sirijos saugumo pajėgų vykdytų nužudymų, areštų, nesankcionuotų sulaikymų, tariamų priverstinių dingimų ir kankinimo atvejų tyrimą siekiant užtikrinti, kad už šiuos veiksmus atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina JT Žmogaus teisių tarybos neseniai priimtą rezoliuciją, kurioje raginama išsiųsti į Siriją nepriklausomą tarptautinę tyrimų komisiją ištirti visų įtarimų dėl tarptautinių žmogaus teisių normų pažeidimų, režimo padarytų nuo 2011 m. kovo mėn., siekiant nustatyti su šiais nusikaltimais ir smurto atvejais susijusius faktus ir aplinkybes bei atsakingus asmenis, taip pat užtikrinti, kad jie būtų patraukti atsakomybėn;

6.  tuo pat metu ragina nedelsiant pradėti tikrą ir visapusišką procesą, kuriame dalyvautų demokratiniai politiniai veikėjai ir pilietinės visuomenės organizacijos, kad jis galėtų tapti taikaus ir neatšaukiamo perėjimo prie demokratijos Sirijoje pagrindu; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 2011 m. rugpjūčio 3 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą, kuriame pabrėžiama, kad vienintelis būdas išspręsti esamą krizę Sirijoje – pradėti visapusišką politinį procesą, kuriam vadovautų Sirija; ragina JT Saugumo Tarybos nares, ypač Rusiją ir Kiniją, parengti rezoliuciją, kurioje būtų smerkiama Sirijos režimo naudojama mirtina jėga ir raginama nutraukti tokios jėgos naudojimą, ir taikyti sankcijas, jei tai nebus padaryta; atkreipia dėmesį į Arabų Lygos generalinio sekretoriaus susitikimą su Sirijos valdžios institucijų atstovais ir tikisi, kad jis duos konkrečių rezultatų;

7.  palankiai vertina 2011 m. rugsėjo 2 d. Tarybos priimtas naujas ribojamąsias priemones prieš Sirijos režimą, įskaitant žalios naftos importo į ES draudimą ir keturių papildomų Sirijos asmenų ir trijų subjektų įrašymą į sąrašą tų, kuriems taikomas turto įšaldymas ir draudimas keliauti; tačiau ragina pradėti taikyti daugiau sankcijų, nukreiptų prieš režimą, bet turinčių kuo mažesnį neigiamą poveikį Sirijos piliečių gyvenimo sąlygoms; ragina ES laikytis bendros pozicijos palaikant santykius su Sirija;

8.  palankiai vertina Sirijos kaimyninių šalių, ypač Turkijos, humanitarinę pagalbą, kurią jos teikia Sirijos pabėgėliams; ragina ES ir valstybes nares toliau bendradarbiauti su JT Saugumo Taryba, Sirijos kaimyninėmis šalimis, Arabų Lyga, kitais tarptautiniais veikėjais ir NVO, siekiant išvengti galimo dabartinės krizės Sirijoje, įskaitant humanitarinę krizę, plitimo į kitas šio regiono sritis ir siekiant, kad humanitarinė krizė šalyje dar labiau nepagilėtų;

9.  palankiai vertina tai, kad Turkija ir Saudo Arabija pasmerkė Sirijos režimą; apgailestauja dėl to, kad Iranas ir toliau jį remia;

10.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę, Tarybą ir Komisiją toliau teikti pagalbą siekiant sukurti organizuotas Sirijos demokratinės opozicijos pajėgas tiek Sirijoje, tiek už jos ribų;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, JAV administracijai ir JAV kongresui, Arabų Lygos generaliniam sekretoriui ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0333.

Teisinė informacija - Privatumo politika