Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2744(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0481/2011

Předložené texty :

B7-0481/2011

Rozpravy :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Hlasování :

PV 15/09/2011 - 6.4
CRE 15/09/2011 - 6.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0388

Přijaté texty
PDF 220kWORD 56k
Čtvrtek, 15. září 2011 - Štrasburk
Odstranění nesouladu mezi protikorupčním zákonem a realitou
P7_TA(2011)0388B7-0481/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 6. června 2011 nazvané Boj proti korupci v EU (KOM(2011)0308) a na rozhodnutí Komise (C(2011)3673), kterým se zřizuje protikorupční informační mechanismus EU k pravidelnému hodnocení (zpráva o boji proti korupci v EU),

–  s ohledem na čl. 67 odst. 3 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a na Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je,

–  s ohledem na jeho prohlášení ze dne 18. května 2010 o úsilí Unie v boji proti korupci,(1)

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru(2),

–  s ohledem na Úmluvu EU o ochraně finančních zájmů Evropských společenství(3), vypracovanou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a Protokol EU k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství(4), vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, který kriminalizuje podvody a korupci ohrožující finanční zájmy EU,

–  s ohledem na Úmluvu EU o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo úředníků členských států Evropské unie(5) , vypracovanou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii, která kriminalizuje podvody a korupci nezávisle na finančních zájmech EU,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že korupce je oblast mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem a důsledky korupce se často projevují napříč vnitřními hranicemi EU nebo je přesahují, a vzhledem k tomu, že Evropská unie má obecné právo jednat v oblasti protikorupční politiky;

B.  vzhledem k tomu, že článek 67 Smlouvy o fungování EU stanoví Unii povinnost zajistit vysokou úroveň bezpečnosti, včetně prevence a boje proti trestné činnosti a sbližování předpisů trestního práva, a že článek 83 Smlouvy o fungování EU uvádí korupci jako jeden z mimořádně závažných trestných činů s přeshraničním rozměrem;

C.  vzhledem k tomu, že ve Stockholmského programu (4.1) je korupce zařazena mezi nadnárodní hrozby, které jsou i nadále výzvou pro vnitřní bezpečnost EU vyžadující jasnou a komplexní reakci;

D.  vzhledem k tomu, že korupci považují ve svém členském státě za závažný problém čtyři z pěti občanů EU (údaje Eurobarometru z roku 2009 o postoji Evropanů vůči korupci) a 88 % respondentů veřejné konzultace v roce 2008, která se týkala Stockholmského programu, se domnívalo, že by EU měla v oblasti korupce dělat více;

E.  vzhledem k tomu, že se ztráty způsobené korupcí odhadují na 120 miliard eur ročně, což představuje jedno procento HDP EU (KOM(2011)0308);

F.  vzhledem k tomu, že korupce oslabuje právní stát, vede ke zneužívání veřejných prostředků obecně i finančních prostředků EU poskytovaných daňovými poplatníky a narušuje trh, a podílela se také na současné hospodářské krizi;

G.  vzhledem k tomu, že korupce, daňové úniky, daňové podvody a další hospodářská kriminalita brání ekonomické obnově členských států zasažených hospodářskou a finanční krizí; vzhledem k tomu, že v případě rozsáhlé deregulace a privatizace je nebezpečí korupce zvláště vysoké a je nutno jej všemi možnými prostředky řešit;

H.  vzhledem k tomu, že korupce způsobuje sociální újmu, protože skupiny organizovaného zločinu ji používají k páchání další závažné trestné činnosti, jako je obchodování s drogami a s lidmi (KOM(2011)0308);

I.  vzhledem k tomu, že chybí politická angažovanost čelních představitelů a rozhodovacích orgánů v boji proti korupci ve všech jejích formách a provádění protikorupční legislativy je mezi členskými státy EU nerovnoměrné a celkově neuspokojivé (KOM(2011)0308);

J.  vzhledem k tomu, že tři členské státy dosud neratifikovaly Trestněprávní úmluvu Rady Evropy o korupci, dvanáct států neratifikovalo její dodatečný protokol a sedm států neratifikovalo Občanskoprávní úmluvu o korupci; tři členské státy ještě neratifikovaly Úmluvu OSN proti korupci a pět členských států EU neratifikovalo Úmluvu OECD o boji proti podplácení;

K.  vzhledem k tomu, že vnímání korupce vážně narušuje vzájemnou důvěru mezi členskými státy, což má vliv na spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

L.  vzhledem k tomu, že soudní spolupráce v případech korupce s přeshraničním rozměrem je velmi složitá a zdlouhavá;

M.  vzhledem k tomu, že korupce může také narušovat důvěru v demokratické instituce a oslabovat odpovědnost politického vedení, není-li neprodleně a řádně řešena (KOM(2011)0308);

N.  vzhledem k tomu, že korupce udržovala u moci mnoho diktátorských režimů a dovolila jim přesouvat značné množství peněz na zahraniční bankovní účty, včetně evropských; vzhledem k tomu, že členské státy musí zvýšit své úsilí k dohledání a zmrazení zcizených zahraničních aktiv, aby mohly být vráceny jejich právoplatným vlastníkům;

1.  vítá, že Komise přijala dne 6. června 2011 protikorupční balíček(6), který obsahuje sdělení o boji proti korupci v EU a rozhodnutí, kterým se zavádí „zpráva o boji proti korupci v EU“;

2.  vyzývá Komisi, aby v rámci své bezpečnostní agendy pro nadcházející roky upřednostnila boj proti korupci, mimo jiné i pokud jde o přidělení lidských zdrojů na tento program;

3.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím svého informačního mechanismu řešila klíčový problém týkající se účinného uplatňování protikorupčních zákonů a odrazujících sankcí, včetně těch, které ukládají donucovací a soudní orgány;

4.  vyzývá Komisi, aby se zabývala prováděním a prosazováním protikorupčních právních předpisů EU, včetně odrazujících sankcí, a učinila opatření, která by stimulovala členského státy k provádění a prosazování příslušných mezinárodních a regionálních nástrojů boje proti korupci;

5.  vyzývá Komisi, aby při uplatňování protikorupčního informačního mechanismu EU zajistila, aby v nezávislé expertní skupině a v síti výzkumných zpravodajů byli nezávislí odborníci, aby všichni odborníci prokázali vysokou úroveň bezúhonnosti, renomé a kvalifikace a aby v ní byly zastoupeny různé organizací občanské společnosti;

6.  žádá Komisi, aby zvážila vydání předběžných protikorupčních zpráv do roku 2013 vzhledem k naléhavosti řešení tohoto problému v souvislosti se současnou hospodářskou krizí v mnoha členských státech;

7.  vyzývá Komisi, aby na základě čl. 83 odst. 1 SFEU přijala minimální pravidla pro definování korupce a stanovení sankcí za ni s ohledem na její přeshraniční důsledky a dopady na vnitřní trh;

8.  se znepokojením konstatuje, že na úrovni členských států nedošlo k pokroku v provádění rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV o boji proti korupci v soukromém sektoru; naléhavě vyzývá členské státy, aby provedly a prosazovaly dodržování ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí;

9.  vyzývá Radu a členské státy, aby plně uplatňovaly úmluvy EU z roku 1995 a 1997, které kriminalizují podvod a korupci;

10.  navrhuje, aby Komise přijala další opatření na úrovni EU k harmonizaci právních předpisů o ochraně informátorů (včetně ochrany před soudními spory pro urážku na cti a pomluvu a obvinění z trestných činů) a ke kriminalizaci nezákonného obohacování;

11.  vyzývá všechny orgány a instituce EU, včetně agentur EU a členských států, aby zajistily větší transparentnost vypracováním etických kodexů nebo zkvalitněním již existujících kodexů, které by obsahovaly alespoň jasná pravidla týkající se střetu zájmů, a přijaly opatření v oblasti prevence a boje proti korupci pronikající do politiky a médií, včetně zvýšení transparentnosti a dohledu nad financováním a poskytováním finančních prostředků;

12.  vyzývá členské státy, aby investovaly finanční a lidské zdroje do boje proti korupci; zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy spolupracovaly s Europolem, Eurojustem a OLAF při vyšetřování a stíhání trestných činů spojených s korupcí;

13.  vyzývá Komisi a Eurojust, aby zajistily efektivnější a rychlejší výměnu dokumentů a informací mezi vnitrostátními soudy v případech korupce s přeshraničním rozměrem;

14.  vyzývá Radu, aby zajistila nezbytné politické odhodlání, které v současné době v některých členských státech chybí, k boji proti korupci a k provádění opatření přijatých Komisí v rámci jejího protikorupčního balíčku a širšího balíčku na ochranu zákonného hospodářství;

15.  vyzývá Radu a Komisi, aby zefektivnily stávající síť národních kontaktních míst proti korupci, a žádá Komisi, aby informovala Evropský parlament o činnosti této sítě;

16.  vyzývá Radu a členské státy, aby ratifikovaly a plně uplatňovaly Úmluvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích; zdůrazňuje negativní dopad, který má podplácení cizích úředníků na základní práva Unie, životního prostředí a rozvojové politiky;

17.  naléhavě vyzývá Komisi, aby urychlila práci a mohla tak splnit své povinnosti podávat zprávy podle Úmluvy OSN proti korupci;

18.  zastává názor, že boj proti korupci vyžaduje větší transparentnost finančních transakcí, a to zejména těch, do nichž jsou zapojeny tzv. offshore jurisdikce v rámci EU i jinde ve světě;

19.  žádá Radu, aby jednala společně s Komisí při vytváření dohod se třetími zeměmi (zejména tzv. offshore jurisdikcemi) s cílem zajistit těmto zemím výměnu informací o bankovních účtech a finančních transakcích týkající se EU občanům a podnikům;

20.  vyzývá Komisi, aby se boj proti anonymním fiktivním společnostem v tajných jurisdikcích umožňujícím nezákonné finanční toky stal klíčovým prvkem nadcházející reformy směrnice proti praní špinavých peněz (AML);

21.  vyzývá Komisi, aby zajistila silnou politickou koordinaci protikorupčního informačního mechanismu s novou strategií boje proti podvodům a legislativní iniciativou k vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti, která je součástí širšího balíčku na ochranu zákonného hospodářství;

22.  žádá Komisi, aby každoročně podávala Evropskému parlamentu zprávu o provádění protikorupční politiky a aby předkládala, pokud je to opodstatněné a uskutečnitelné, průběžné zprávy o konkrétních problémech souvisejících s bojem proti korupci v EU;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

(1) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 62.
(2) Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 54.
(3) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 49.
(4) Úř. věst. C 313, 23.10.1996, s. 2.
(5) Úř. věst C 195, 25.6.1997, s. 2.
(6) Protikorupční balíček obsahuje sdělení o boji proti korupci v EU, rozhodnutí o zřízení protikorupčního informačního mechanismu, zprávu o provádění rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV o boji proti korupci v soukromém sektoru a zprávu o možných způsobech účasti EU na činnosti Skupiny států proti korupci (GRECO), která působí v rámci Rady Evropy.

Právní upozornění - Ochrana soukromí