Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2744(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0481/2011

Esitatud tekstid :

B7-0481/2011

Arutelud :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Hääletused :

PV 15/09/2011 - 6.4
CRE 15/09/2011 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0388

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 43k
Neljapäev, 15. september 2011 - Strasbourg
Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine
P7_TA(2011)0388B7-0481/2011

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2011. aasta resolutsioon ELi jõupingutuste kohta korruptsiooniga võitlemisel

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus” (KOM(2011)0308) ja komisjoni otsust ELi korruptsioonivastase võitluse aruandlusmehhanismi loomise kohta perioodilise hindamise eesmärgil (C(2011)3673) („ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne”),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõiget 3 ja artikli 83 lõiget 1 ning dokumenti „Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel”,

–  võttes arvesse oma 18. mai 2010. aasta kirjalikku deklaratsiooni „ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel”(1),

–  võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsust 2003/568/JSK korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud Euroopa Ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni(3) ja Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud Euroopa Ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokolli(4), millega tunnistatakse ELi finantshuve mõjutav pettus ja korruptsioon kuritegelikuks,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhinevat Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlevat konventsiooni(5), millega tunnistatakse ELi finantshuvisid kahjustav pettus ja korruptsioon kuritegelikuks,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et korruptsioon on piiriülese mõõtmega eriti raske kuritegu, millel on sageli ELi piire ületav ja nendest kaugemale ulatuv mõju, ning arvestades, et Euroopa Liidul on korruptsioonivastase poliitika valdkonnas üldine meetmete võtmise õigus;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 67 on sätestatud liidu kohustus tagada kõrge turvalisuse tase, sealhulgas kuritegevuse vastu võitlemise ja kriminaalõiguse alaste õigusaktide lähendamisega, ning arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 83 on nimetatud korruptsiooni üheks eriti ohtlikuks piiriülese mõõtmega kuriteoks;

C.  arvestades, et Stockholmi programmis (4.1) on märgitud, et korruptsioon kujutab endast jätkuvalt rahvusvahelist ohtu liidu sisejulgeolekule ning vajab selget ja kõikehõlmavat lahendust;

D.  arvestades, et neli ELi kodanikku viiest peab korruptsiooni oma liikmesriigis tõsiseks probleemiks (Eurobaromeetri 2009. aasta uuring eurooplaste suhtumise kohta korruptsiooni) ja 88% Stockholmi programmi 2008. aasta avalikus arutelus osalenud vastajatest leidis, et EL peaks korruptsiooni suhtes rohkem meetmeid võtma;

E.  arvestades, et korruptsiooni tõttu läheb igal aastal kaduma hinnanguliselt 120 miljardit eurot, mis on üks protsent ELi SKPst (KOM(2011)0308);

F.  arvestades, et korruptsioon õõnestab õigusriigi põhimõtet, viib avaliku sektori rahaliste vahendite ja ELi maksumaksjate raha väärkasutamiseni ja moonutab turgu ning sellel on olnud teatav roll ka praeguses majanduskriisis;arvestades, et korruptsioon õõnestab õigusriigi põhimõtet, viib ELi maksumaksjate raha väärkasutamiseni ja moonutab turgu ning sellel on olnud teatav roll ka praeguses majanduskriisis;

G.  arvestades, et korruptsioon, maksudest kõrvalehoidmine, maksupettused ja muud majanduskuriteod takistavad majandus- ja finantskriisist nõrgestatud liikmesriikide majanduslikku taastumist; arvestades, et ulatusliku õiguslike piirangute vähendamise ja erastamise korral on korruptsioonioht eriti suur ja seda tuleb ohjata kõigi võimalike vahenditega;

H.  arvestades, et korruptsioon toob ühiskonnale kahju, sest organiseeritud kuritegevuse rühmitused kasutavad seda muude raskete kuritegude (nt uimasti- ja inimkaubandus) toimepanekuks (KOM(2011)0308);

I.  arvestades, et juhtidel ja otsusetegijatel puudub poliitiline tahe võidelda korruptsiooniga selle mis tahes avaldumisvormis ning et korruptsioonivastaste õigusaktide rakendamine on liikmesriigiti ebaühtlane ja kokkuvõttes mitterahuldav (KOM(2011)0308);

J.  arvestades, et kolm ELi liikmesriiki ei ole ratifitseerinud Euroopa Nõukogu korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni, kaksteist ei ole ratifitseerinud selle lisaprotokolli ja seitse ei ole ratifitseerinud korruptsiooni tsiviilõiguslike aspektide konventsiooni; arvestades, et kolm liikmesriiki ei ole veel ratifitseerinud ÜRO korruptsioonivastase võitluse konventsiooni ja viis liikmesriiki ei ole ratifitseerinud OECD altkäemaksuvastast konventsiooni;

K.  arvestades, et korruptsiooni tajumine õõnestab tugevalt liikmesriikide vastastikust usaldust, mõjutades seetõttu koostööd justiits- ja siseasjades;

L.  arvestades, et koostöö justiitsvaldkonnas piiriülese mõõtmega korruptsioonijuhtumite puhul on jätkuvalt keeruline ja kohmakas;

M.  arvestades, et kui korruptsiooniga ei võidelda kiiresti ja põhjalikult, võib see õõnestada usaldust demokraatlike institutsioonide vastu ja nõrgestada poliitiliste juhtide vastutust (KOM(2011)0308);

N.  arvestades, et korruptsioon on hoidnud võimul paljusid diktaatuure ja võimaldanud neil suunata märkimisväärseid summasid välispankade kontodele, sealhulgas Euroopa pankadesse; arvestades, et liikmesriikidel on vaja suurendada oma jõupingutusi varastatud vahendite leidmiseks ja külmutamiseks välismaal, et tagastada need õigetele omanikele,

1.  tunneb heameelt, et komisjon võttis 6. juuni 2011. aastal vastu korruptsioonivastase paketi(6), mis hõlmab teatist korruptsiooniga võitlemise kohta ELis ja otsust luua ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne;

2.  palub komisjonil asetada korruptsioonivastane võitlus oma järgmiste aastate julgeolekukavades tähtsale kohale, sealhulgas sellele võitlusele eraldatavate inimressursside osas;

3.  palub komisjonil oma aruandlusmehhanismis käsitleda korruptsioonivastaste õigusaktide tõhusat rakendamist, mis on üheks põhiprobleemiks, samuti hoiatavaid karistusi, sealhulgas õiguskaitseasutuste ja kohtute poolt määratud karistusi;

4.  kutsub komisjoni üles tegelema ELi korruptsioonivastaste õigusaktide ülevõtmise ja täitmise tagamisega, sealhulgas hoiatavate karistustega, ning astuma samme, et motiveerida liikmesriike asjakohaseid rahvusvahelisi ja piirkondlikke korruptsioonivastaseid õigusakte üle võtma ja nende täitmist tagama;

5.  kutsub komisjoni üles ELi korruptsioonivastase võitluse aruandlusmehhanismi rakendamisel tagama, et ekspertrühma ja uuringukorrespondentide võrgustikku kuuluvad ka sõltumatud eksperdid, et kõik eksperdid on tunnustatud oma aususe, maine ja kogemuste poolest ning esindatud on erinevad kodanikuühiskonna organisatsioonid;

6.  palub komisjonil kaaluda korruptsioonivastase võitluse vahearuande koostamist enne 2013. aastat, arvestades selle probleemiga tegelemise pakilisust paljudes liikmesriikides valitseva majanduskriisi tõttu;

7.  kutsub komisjoni üles Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõike 1 põhjal meetmeid võtma ja kehtestama miinimumeeskirjad korruptsiooni ja karistuste määratlemiseks, arvestades korruptsiooni piiriülest mõõdet ja mõju siseturule;

8.  märgib murega, et liikmesriigid ei ole korruptsioonivastast võitlust erasektoris käsitleva nõukogu 2003. aasta raamotsuse 2003/568/JSK rakendamisel edukad olnud; nõuab tungivalt, et liikmesriigid selle raamotsuse sätted üle võtaksid ja nende täitmise tagaksid;

9.  kutsub nõukogu ja liikmesriike üles täielikult rakendama ELi 1995. ja 1997. aasta konventsioone, millega pettus ja korruptsioon tunnistatakse kuritegelikuks;

10.  soovitab komisjonil võtta ELi tasandil edasisi meetmeid väärkäitumisest teatajate kaitset käsitlevate õigusaktide ühtlustamiseks (sealhulgas kaitse laimu ja laimuga seotud kohtumenetluste ja kriminaalsüüdistuste eest) ning ebaseadusliku rikastumise kuritegelikuks tunnistamiseks;

11.  kutsub ELi institutsioone, sealhulgas ELi asutusi ja liikmesriike, tagama suuremat läbipaistvust käitumisjuhendite koostamisel või olemasolevate käitumisjuhendite täiustamisel, nii et need sisaldaksid vähemalt selgeid eeskirju huvide konflikti puhuks, ning võtma meetmeid, et vältida korruptsiooni imbumist poliitikasse ja meediasse ning selle vastu võidelda, sealhulgas läbipaistvuse suurendamise ning rahastamise järelevalve kaudu;

12.  kutsub liikmesriike üles investeerima korruptsioonivastase võitluse finants- ja inimressurssidesse; rõhutab, et liikmesriigid peaksid tegema korruptsiooniga seotud kuritegude uurimisel ja süüdistuste esitamisel koostööd Europoli, Eurojusti ja OLAFiga;

13.  kutsub komisjoni ja Eurojusti üles tagama piiriüleste korruptsioonijuhtumite korral tõhusamat ja kiiremat dokumendi- ja teabevahetust riikide kohtute vahel;

14.  kutsub nõukogu üles tagama vajalikku poliitilist tahet, mis mõnes liikmesriigis praegu puudub, et võidelda korruptsiooniga ja rakendada komisjoni korruptsioonivastase paketiga võetud meetmed ja seadusliku majanduse kaitse laiemat meetmete paketti;

15.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles tugevdama praeguse riikide teabekeskuste võrgustiku korruptsioonivastast tegevust ning palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti selle võrgustiku tööst;

16.  kutsub nõukogu ja liikmesriike üles ratifitseerima ja täielikult rakendama Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) konventsiooni, mis käsitleb võitlust välisriigi ametnikele rahvusvahelistes äritehingutes antava altkäemaksu vastu; rõhutab negatiivset mõju, mida omab välisriigi ametnikele antav altkäemaks liidu põhiõigustele, keskkonnale ja arengupoliitikale;

17.   nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks oma tööd ja täidaks ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni kohased aruandekohustused;

18.  on seisukohal, et võitlus korruptsiooniga toob kaasa suurema läbipaistvuse finantstehingutes, eelkõige nendes, millesse on kaasatud nn offshore-piirkonnad ELis ja mujal maailmas;

19.  palub nõukogul teha koostööd komisjoniga kolmandate riikidega (eelkõige nn offshore-piirkondadega), et saavutada kokkulepped teabevahetuseks ELi kodanike ja ettevõtete kohta, kellel on nendes riikides pangakontod ja kes on seotud nendes riikides tehtavate finantstehingutega;

20.  kutsub komisjoni üles seadma võitlust pangasaladusega kaitstud jurisdiktsioonides asuvate anonüümsete riiulifirmade vastu, kelle tõttu saavad võimalikuks kuritegelikud rahavood, eelseisva rahapesuvastase direktiivi reformimisel peamiseks eesmärgiks;

21.  nõuab tungivalt, et komisjon tagaks korruptsioonivastase võitluse aruandlusmehhanismi tiheda poliitilise kooskõlastamise uue pettustevastase strateegiaga ja kuritegeliku vara sissenõudmist käsitleva seadusandliku algatusega, mis sisalduvad seadusliku majanduse kaitse laiemas paketis;

22.  palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile igal aastal aruanne ELi korruptsioonivastase võitluse poliitika rakendamise kohta ja esitada vajaduse korral vahearuanded ELi korruptsioonivastase võitlusega seotud eriprobleemide kohta;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 62.
(2) ELT L 192, 31.7.2003, lk 54.
(3) EÜT C 316, 27.11.1995, lk 49.
(4) ELT C 313, 23.10.1996, lk 2.
(5) EÜT C 195, 25.6.1997, lk 2.
(6) Korruptsioonivastane pakett hõlmab teatist korruptsioonivastase võitluse kohta ELis, otsust, millega luuakse ELi korruptsioonivastase võitluse aruandlusmehhanism, aruannet nõukogu raamotsuse 2003/568/JSK (korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris) täitmise kohta ning aruannet, milles käsitletakse ELi Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide rühmas (GRECO) osalemise üksikasju.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika