Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2744(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0481/2011

Pateikti tekstai :

B7-0481/2011

Debatai :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Balsavimas :

PV 15/09/2011 - 6.4
CRE 15/09/2011 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0388

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas
P7_TA(2011)0388B7-0481/2011

2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES pastangų kovoti su korupcija

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 6 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pavadintą „Kova su korupcija ES“ (COM(2011)0308), ir į Komisijos sprendimą C(2011)3673), kuriuo nustatomas ES kovos su korupcija ataskaitos teikimo mechanizmas, skirtas periodiniam vertinimui (ES kovos su korupcija ataskaita),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį, taip pat į Stokholmo programą „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. pareiškimą dėl Sąjungos pastangų kovoti su korupcija(1),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje(2),

–  atsižvelgdamas į ES konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu(3), ir į EP protokolą, parengtą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamą prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos(4), pagal kuriuos kriminalizuojamas sukčiavimas ir korupcija, darantys poveikį ES finansiniams interesams,

–  atsižvelgdamas į ES konvenciją dėl kovos su korupcija, susijusią su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu(5), pagal kurią kriminalizuojamas sukčiavimas ir korupcija, nesusiję su ES finansiniais interesais,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi korupcija patenka į ypač sunkių nusikaltimų, kurie turi tarpvalstybinį pobūdį ir dažnai daro poveikį visai ES ir už jos ribų, sritį ir kadangi Europos Sąjunga turi bendrą teisę imtis veiksmų kovos su korupcija politikos srityje;

B.  kadangi SESV 67 straipsnyje nustatyta Sąjungos pareiga užtikrinti aukštą saugumo lygį, įskaitant vykdyti nusikaltimų prevenciją bei kovoti su nusikalstamumu ir suderinti baudžiamosios teisės aktus, ir kadangi SESV 83 straipsnyje korupcija nurodyta kaip vienas iš ypač sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį;

C.  kadangi Stokholmo programoje (4.1 punktas) korupcija nurodyta kaip viena iš tarpvalstybinių grėsmių, kuri tapo Sąjungos vidaus saugumo problema ir dėl kurios reikia imtis aiškių ir visapusiškų veiksmų;

D.  kadangi keturi iš penkių ES piliečių mano, kad korupcija yra rimta problema jų valstybėse narėse (2009 m. „Eurobarometro“ apklausa dėl europiečių požiūrio į korupciją), o 88 proc. asmenų, dalyvavusių 2008 m. viešosiose konsultacijose dėl Stokholmo programos, mano, kad ES turėtų imtis daugiau veiksmų kovodama su korupcija;

E.  kadangi manoma, kad dėl korupcijos kasmet prarandama apie 120 mlrd. eurų (tai sudaro vieną procentą ES BVP) (COM(2011)0308);

F.  kadangi korupcija kenkia teisinės valstybės principams, lemia netinkamą viešųjų lėšų apskritai ir ES lėšų, surinktų iš mokesčių mokėtojų, panaudojimą ir iškraipo rinką, ji prisidėjo prie dabartinės ekonominės krizės;

G.  kadangi ekonominės ir finansų krizės paveiktų valstybių narių ekonomikai atsigauti trukdo korupcija, mokesčių vengimas, mokestinis sukčiavimas ir kiti ekonominiai nusikaltimai; kadangi plataus masto reguliavimo panaikinimo ir privatizavimo atveju kyla itin didelė korupcijos rizika ir ši problema turi būti sprendžiama visomis įmanomomis priemonėmis;

H.  kadangi korupcija daro žalą visuomenei, nes organizuotos nusikalstamos grupuotės pasitelkia korupciją darydamos kitus sunkius nusikaltimus, pvz., prekiaudamos narkotikais ir žmonėmis (COM(2011)0308);

I.  kadangi kad vadovams ir sprendimų priėmėjams stinga tvirto politinio ryžto kovoti su visų formų korupcija, o kovos su korupcija teisės aktai valstybėse narėse taikomi nevienodai ir apskritai nepatenkinamai (COM(2011)0308);

J.  kadangi trys ES valstybės narės neratifikavo Europos Tarybos baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos, dvylika valstybių narių neratifikavo jos papildomo protokolo ir septynios – Civilinės teisės konvencijos dėl korupcijos; kadangi trys valstybės narės dar neratifikavo JT konvencijos prieš korupciją ir penkios – OECD konvencijos dėl kovos su kyšininkavimu;

K.  kadangi korupcijos suvokimas labai kenkia valstybių narių tarpusavio pasitikėjimui, taigi daro įtaką jų bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje;

L.  kadangi teisinis bendradarbiavimas tarpvalstybinio pobūdžio korupcijos bylose išlieka sudėtingas ir vangus;

M.  kadangi, jeigu su korupcija nebus nedelsiant ir tinkamai kovojama, gali kristi pasitikėjimas demokratinėmis institucijomis ir mažėti politinių vadovų atskaitingumas (COM(2011)0308);

N.  kadangi dėl korupcijos valdžioje išsilaikė daug diktatoriškų režimų, ji sudarė galimybes diktatoriams nemažą dalį lėšų perversti į užsienio bankus, įskaitant Europos bankus; kadangi valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad susektų ir įšaldytų pavogtą užsienio valstybių turtą siekiant jį grąžinti teisėtiems savininkams;

1.  palankiai vertina tai, kad 2011 m. birželio 6 d. Komisija patvirtino kovos su korupcija priemonių rinkinį(6), kuris apima komunikatą dėl kovos su korupcija Europos Sąjungoje ir sprendimą, kuriuo nustatomas ES kovos su korupcija ataskaitų teikimo mechanizmas;

2.  ragina Komisiją savo ateinančių trejų metų saugumo darbotvarkėje pirmenybę skirti kovai su korupcija, taip pat jai skirti pirmenybę ir skirstant žmogiškuosius išteklius;

3.  ragina Komisiją taikant ataskaitų teikimo mechanizmą atkreipti dėmesį į pagrindinį nerimą keliantį klausimą, susijusį su veiksmingu kovos su korupcija teisės aktų, taip pat atgrasomųjų sankcijų, įskaitant tas, kurias taiko teisėtvarkos organai ir teismai, įgyvendinimu;

4.  ragina Komisiją atkreipti dėmesį į ES kovos su korupcija teisės aktų, įskaitant atgrasomąsias sankcijas, perkėlimą ir įgyvendinimą ir imtis veiksmų skatinant valstybes nares perkelti ir įgyvendinti susijusias tarptautines ir regionines kovos su korupcija priemones;

5.  ragina Komisiją taikant ES kovos su korupcija ataskaitų teikimo mechanizmą užtikrinti, kad ekspertų grupėje ir tyrėjų korespondentų tinkle dalyvautų nepriklausomi ekspertai, kad būtų patvirtinta, jog visi ekspertai labai sąžiningi, turi labai gerą reputaciją ir geras žinias, ir kad būtų atstovaujama įvairioms pilietinės visuomenės organizacijoms;

6.  prašo Komisijos apsvarstyti galimybę iki 2013 m. skelbti tarpines kovos su korupcija ataskaitas, kadangi dėl dabartinės ekonominės krizės daugelyje valstybių narių šį klausimą reikia spręsti nedelsiant;

7.  ragina Komisiją veikti pagal SESV 83 straipsnio 1 dalį siekiant patvirtinti minimalias taisykles dėl korupcijos apibrėžties ir sankcijų už ją, atsižvelgiant į jos tarpvalstybinį pobūdį ir poveikį vidaus rinkai;

8.  susirūpinęs pažymi, kad daroma nepakankama pažanga, valstybėms narėms įgyvendinant Tarybos pamatinį sprendimą 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje; ragina valstybes nares perkelti ir įgyvendinti šio pamatinio sprendimo nuostatas;

9.  ragina Tarybą ir valstybes nares visiškai įgyvendinti 1995 m. ir 1997 m. ES konvencijas, pagal kurias kriminalizuojamas sukčiavimas ir korupcija;

10.  siūlo Komisijai imtis tolesnių veiksmų ES lygiu siekiant suderinti teisės aktus, pagal kuriuos saugomi informatoriai, įskaitant apsaugą nuo bylų ir baudžiamųjų kaltinimų dėl šmeižto ir garbės bei orumo įžeidimo, ir kriminalizuojamas neteisėtas praturtėjimas;

11.  ragina ES institucijas, įskaitant ES agentūras ir valstybes nares, užtikrinti daugiau skaidrumo rengiant naujus arba tobulinant jau galiojančius elgesio kodeksus, kuriuose bent būtų numatytos aiškios interesų konfliktų taisyklės, taip pat imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią korupcijai politikoje ir žiniasklaidoje ir kovojant su ja, pvz., gerinant finansavimo skaidrumą ir stebėseną;

12.  ragina valstybes nares kovai su korupcija skirti finansinių ir žmogiškųjų išteklių; pabrėžia, kad valstybės narės, vykdydamos nusikaltimų, susijusių su korupcija, tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, turi bendradarbiauti su Europolu, Eurojustu ir OLAF;

13.  ragina Komisiją ir Eurojustą užtikrinti veiksmingesnį ir greitesnį nacionalinių teismų, nagrinėjančių tarpvalstybinio pobūdžio korupcijos bylas, keitimąsi dokumentais ir informacija;

14.  ragina Tarybą užtikrinti politinį ryžtą, kurio kai kuriose valstybėse narėse trūksta, reikalingą kovoti su korupcija ir įgyvendinti Komisijos kovos su korupcija priemonių rinkinyje ir platesnio pobūdžio priemonių rinkinyje, skirtame teisėtos ekonomikos apsaugai, patvirtintas priemones;

15.  ragina Tarybą ir Komisiją padidinti veikiančio nacionalinių pagrindinių kovos su korupcija centrų tinklo veiksmingumą ir prašo Komisijos informuoti Europos Parlamentą apie šio tinklo veiklą;

16.  ragina Tarybą ir valstybes nares ratifikuoti ir visiškai įgyvendinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) konvenciją dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų kyšininkavimu sudarant tarptautinius verslo sandorius; pabrėžia neigiamą poveikį, kurį užsienio pareigūnų papirkinėjimas turi Sąjungos pagrindinėms teisėms, aplinkai ir vystymosi politikai;

17.   ragina Komisiją paspartinti savo darbą, kad galėtų įgyventi savo įsipareigojimus, susijusius su ataskaitų teikimu, prisiimtus pagal JT konvenciją prieš korupciją;

18.  laikosi nuomonės, kad kovojant su korupcija reikia užtikrinti didesnį skaidrumą atliekant finansinius sandorius, ypač tuos, kurie vykdomi ES arba bet kurios kitos pasaulio šalies vadinamosiose lengvatinių mokesčių teritorijose;

19.  prašo Tarybos imtis veiksmų kartu su Komisija sudarant susitarimus su trečiosiomis šalimis, ypač su vadinamosiomis lengvatinių mokesčių teritorijomis, siekiant užtikrinti keitimąsi informacija apie šiose šalyse turimas bankų sąskaitas ir atliktus finansinius sandorius, susijusius su ES piliečiais ir bendrovėmis;

20.  ragina Komisiją kovą su anoniminėmis priedangos įmonėmis, įsisteigusiomis teritorijose, kuriose taikomas banko informacijos slaptumo principas, ir sudarančiomis galimybę nusikalstamiems lėšų srautams, paversti pagrindiniu būsimos kovos su pinigų plovimų direktyvos reformos aspektu;

21.  ragina Komisiją užtikrinti griežtą kovos su korupcija ataskaitų teikimo koordinavimą su kovos su sukčiavimu strategija ir teisėkūros iniciatyva dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo, įtraukta į platesnio pobūdžio priemonių rinkinį, skirtą teisėtos ekonomikos apsaugai;

22.  prašo Komisijos kasmet Europos Parlamentui atsiskaityti apie ES kovos su korupcija politikos įgyvendinimą ir, prireikus bei esant galimybių, pateikti tarpines ataskaitas dėl konkrečių problemų, susijusių su kova su korupcija ES;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 161 E, 2011 5 31, p. 62.
(2) OL L 192, 2003 7 31, p. 54.
(3) OL C 316, 1995 11 27, p. 49.
(4) OL C 313, 1996 10 23, p. 2.
(5) OL C 195, 1997 6 25, p. 2.
(6) Kovos su korupcija priemonių rinkinys apima komunikatą dėl kovos su korupcija Europos Sąjungoje, sprendimą, kuriuo nustatomas ES kovos su korupcija ataskaitos teikimo mechanizmas, Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje įgyvendinimo ataskaitą ir ataskaitą dėl ES dalyvavimo Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO) sąlygų.

Teisinė informacija - Privatumo politika