Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2814(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0490/2011

Arutelud :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Hääletused :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0389

Vastuvõetud tekstid
PDF 126kWORD 45k
Neljapäev, 15. september 2011 - Strasbourg
Näljahäda Ida-Aafrikas
P7_TA(2011)0389RC-B7-0490/2011

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2011. aasta resolutsioon näljahäda kohta Ida-Aafrikas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Aafrika Sarve piirkonna kohta,

–  võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 24. augusti 2011. aasta avaldust ELi reageeringu kohta näljahädale Aafrika Sarve piirkonnas,

–  võttes arvesse 25. augustil 2011 Addis Abebas toimunud rahastajate konverentsi tulemusi,

–  võttes arvesse ÜRO aastatuhande arengueesmärke,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse oma 17. veebruari 2011. aasta resolutsiooni toiduainete hinnatõusu kohta(1),

–  võttes arvesse Jack Langi (ÜRO peasekretäri erinõunik Somaalia rannikuvetes toimuva piraatluse juriidilistes küsimustes) aruannet,

–  võttes arvesse Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse, Puntlandi ja Galmuduugi piirkondlike omavalitsuste ning Ahlu Sunna Wal Jama'a liikumise poolt 6. septembril 2011. aastal vastu võetud Somaalia ülemineku lõpuleviimise rakendusplaani;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et viimase 60 aasta rängimas näljahädas on hukkunud kümneid tuhandeid inimesi, nälg ähvardab 750 000 inimest ning 13,3 miljonit inimest Somaalias, Etioopias, Kenyas, Eritreas ja Djiboutis vajavad hädasti toiduabi;

B.  arvestades, et kohati ületab alatoitumuse määr hädaolukorra piiri kolmekordselt ja et hinnangute kohaselt halveneb olukord Aafrika Sarve piirkonnas veelgi, enne kui see paremusele pöördub; eeldatavasti on olukord kõige karmim 2011. aasta oktoobris ning paranemislootust ei ole enne 2012. aasta algust;

C.  arvestades, et näljahäda on veelgi teravdanud muu hulgas relvakonfliktid, ressursinappus, kliimamuutus, rahvaarvu kiire kasv, infrastruktuuride puudumine, moonutatud kaubandusstruktuur ja põhitarbekaupade kõrged hinnad;

D.  arvestades, et kõige raskem on olukord Somaalias, kus üle poole rahvastikust sõltub toiduabist ja 1,4 miljonit inimest on olnud sunnitud kodudest lahkuma ning UNICEFi teatel on Somaalia lõunaosas 780 000 last akuutses alatoitluses;

E.  arvestades, et Somaalia humanitaarolukorda halvendavad mässuliste ja valitsusvägede vahel 20 aastat kestnud konflikti tagajärjed; arvestades, et sissirühmitus al-Shabab hoiab oma kontrolli all paljusid piirkondi, kus näljahäda on välja kuulutatud, ning on sundinud mitmeid lääneriikide abiagentuure piirkonnast lahkuma, mis abi kohaletoimetamist tõsiselt takistab;

F.  arvestades, et Eritrea valitsus keelab selgelt toidu ja muu humanitaarabi toimetamise oma elanikkonnani;

G.  arvestades, et üle 860 000 inimese on julgeoleku, toidu ja vee otsinguil põgenenud Somaaliast naaberriikidesse, eelkõige Kenyasse ja Etioopiasse, ning Dadaabi laagrisse Kenyas on kogunenud üle 420 000 inimese;

H.  arvestades, et Dadaabi laager on praegu suurim põgenikelaager maailmas ja seal elab 440 000 inimest, ehkki see on ette nähtud 90 000 jaoks, ning arvestades, et humanitaarolukord laagrites halveneb iga päevaga, neis puhkevad epideemiad – esineb näiteks koolerat ja leetreid, samuti on teatatud mitmetest vägistamisjuhtudest;

I.  arvestades, et 80% põgenikest on naised ja lapsed, kellest paljud on kogenud teel või põgenikelaagrites seksuaalset vägivalda ja hirmutamist;

J.  arvestades, et avaliku korra puudumine kaldal on viinud piraatluse sagenemisele India ookeanis, mis takistab piirkonda ja sealt välja suunduvaid tarneid, ning ELi mereväeoperatsioon EUNAVOR on suutnud piraatlust vaid ära hoida ja ohjeldada, mitte aga tegeleda probleemi algsete põhjustega;

K.  arvestades, et EL on lubanud anda 2011. aasta jooksul 158 miljoni euro ulatuses humanitaarabi, millele lisandub 440 miljonit eurot liikmesriikidelt ning üle 680 miljoni euro, mis on mõeldud piirkonna pikaajaliseks abistamiseks põllumajanduse, maapiirkondade arengu ja toiduga kindlustatuse vallas kuni 2013. aastani;

L.  arvestades, et Aafrika Liidu juhid on lubanud humanitaaroperatsiooni toetada rohkem kui 350 miljoni USA dollariga;

M.  arvestades, et on ülimalt vajalik suurendada kiiresti hädaabi, et rahuldada humanitaarabi vajadusi ja hoida ära olukorra halvenemine; arvestades, et maailma toiduabi programmil (WFP) jääb järgmise kuue kuu jooksul põua tagajärgedega seotud tegevuseks Djiboutis, Etioopias, Kenyas ja Somaalias puudu 190 miljonit USA dollarit;

N.  arvestades, et Aafrika Sarve piirkonnas suurenev maa kokkuostmine (peamiselt välisinvestorite poolt) on sealset habrast põllumajandus- ja toidusüsteemi veelgi nõrgestanud, lubatud kasu uute töökohtade, toiduvarude suurenemise ja majandusarengu näol on aga jäänud tulemata;

O.  arvestades, et kliimamuutus on oluliselt mõjutanud piirkonna teraviljasaaki, mis koos ülemaailmse majanduslanguse ning kasvavate toidu- ja kütusehindadega on pidurdanud vaesuse vähendamist ning aastatuhande arengueesmärkide täitmist;

P.  arvestades, et Maailmapanga 2011. aasta augusti toiduhindade aruande (Food Price Watch) kohaselt seavad kõrged ja kõikuvad toiduhinnad arengumaade vaeseima elanikkonna ohtu ning see suurendab hädaolukorda Aafrika Sarve piirkonnas;

Q.  arvestades, et nende riskimaandusvahendite suurenenud likviidsus ja juurdepääsetavus on seotud aluseks olevate hetketurgude kõrgete hindade ja suure hinnakõikumisega, ning arvestades, et reguleerijatel on raskem neist turgudest täielikku ülevaadet saada, sest valdav osa kõnealustest tehingutest toimub börsiväliselt;

1.  väljendab sügavat kurbust piirkonda tabanud inimkaotuste ja kannatuste pärast; nõuab ELi abi suuremat koondamist piirkondadesse, kus näljahäda on kõige suurem, et kindlustada kõige nõrgematele toiduabi, tervishoid, puhas vesi ja sanitaarvahendid;

2.  palub kõiki piirkonna võime ja rühmitusi võimaldada humanitaarabiorganisatsioonidel takistamatult hädasolijateni jõuda ja kaitsta alati tsiviilelanikkonda, eelkõige naisi ja lapsi, kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustega; nõuab humanitaarabi koridoride avamist, et toimetada toiduaineid ja abi kriisipiirkondades kaugemale;

3.  nõuab, et kõik osalised lõpetaksid viivitamata tsiviilisikute, eelkõige naiste ja laste vastu toime pandud rikkumised, võtaksid süüdlased vastutusele ning kindlustaksid abi kättesaadavuse ja kõigi konflikti ning põua eest põgenevate inimeste vaba liikumise; mõistab karmilt hukka islamistliiku sissirühmituse al-Shabab, mis takistab abiagentuuridel ja maailma toiduabi programmil toiduabi jagamist; tuletab kõigile piirkonna riikidele meelde rahvusvahelises õiguses sätestatud kohustust põgenikke aidata ja kaitsta;

4.  nõuab, et rahvusvaheline üldsus tegutseks aktiivsemalt ja kahekordistaks oma jõupingutusi selle hädaolukorra lahendamiseks, et tulla toime kasvavate vajadustega humanitaarabi järgi ja hoida ära olukorra halvenemine, arvestades, et kasutadaolevaid rahalisi vahendeid napib;

5.  rõhutab, et abi tuleb kontrollida ja selleks on vaja määrata kindlaks usaldusväärsed partnerid kohapeal, sealhulgas edukalt tegutsevad abiagentuurid ja kohalike kogukondade juhid; samuti on vaja paremini koordineerida ja jaotamist paremini korraldada, et hoida ära abisaadetiste kõrvaletoimetamist ja rüüstamist;

6.  palub komisjonil kiiresti parandada üleminekut ELi humanitaarabi ja arenguabi vahel, sest põuakriis Aafrika Sarve piirkonnas näitab selgesti, et aastatepikkust hädaabi ei ole tulemuslikult täiendatud pikaajalise arengupoliitikaga, eriti põllumajanduse osas; palub komisjonil ja ELi liikmesriikidel toetada Ida-Aafrika riikide projekte ennetusvõime suurendamiseks ning varajase hoiatamise süsteemide loomiseks näljahäda ja põua puhuks;

7.  tunneb heameelt, et Aafrika Liit on võtnud kohustuse osaleda humanitaarabioperatsioonis, kaasa arvatud AMISOMi rahukaitsemissioonis; kahetseb aga, et lubatud 20 000 Aafrika Liidu rahukaitsjast on seni Somaaliasse jõudnud vaid 9000;

8.  rõhutab, et Aafrika Sarve piirkonnas tervikuna ja eelkõige Somaalias valitsevale näljahädale suudetakse lahendus leida ainult juhul, kui nii kohalikud osalejad kui ka rahvusvaheline üldsus tegelevad põhjuseks olevate poliitiliste, majanduslike, keskkonnaalaste ja julgeolekuprobleemidega; nõuab, et kõnealuse piirkonna jaoks töötataks välja ELi strateegia, milles esitataks poliitilised eesmärgid ja selgitataks, kuidas on omavahel seotud humanitaar-, arengu-, julgeoleku- ja sõjalised meetmed;

9.  palub kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil hinnata kriitiliselt Djibouti rahuprotsessi; rõhutab, et on vaja kaasata kõik Somaalia konfliktist mõjutatud inimesed kõikidel tasanditel, sealhulgas kodanikuühiskond ja naiste rühmitused; julgustab kehtestama rahvusliku leppimise korda, et alustada riigi ülesehitamist;

10.  rõõmustab ELi ja selle liikmesriikide võetud kohustuste üle; tuletab siiski meelde, et ÜRO hädaabiüleskutse kohaselt vajatavast summast puudub ikka veel miljard USA dollarit; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus täidaks oma lubadused, jagaks toiduabi ja parandaks kriisipiirkonnas tervishoiutingimusi;

11.  nõuab, et senisest suurem osa ELi ametlikust arenguabist suunataks põllumajandustootmisse ning arenguriikide karjakasvatajate toetuseks, et toiduga kindlustatust suurendada; nõuab seda arvestades tungivalt, et rahvusvaheline üldsus teeks pikaajalisi investeeringuid põllumajandusse, mis on piirkonna peamine toidu ja sissetuleku allikas, samuti jätkusuutliku infrastruktuuri loomisse, ning võimaldaks põllumajanduslikele väiketootjatele juurdepääsu maa kasutamisele, kindlustades sellega kohalikku turgu ja tagades Aafrika Sarve piirkonna elanikele vastuvõetava igapäevase toidu;

12.  nõuab, et teave toiduvarude kohta ja rahvusvahelise hinnakujunduse kohta oleks läbipaistvam, kvaliteetsem ja ajakohasem;

13.  nõuab, et liikmesriigid tagaksid, et toidu- ja põllumajanduskaupade turul spekuleerivad finantsinstitutsioonid lõpetaksid kuritarvitusliku spekuleerimise, mis tõstab hindasid ja muudab need kõikuvaks, ning seaksid Aafrika Sarve piirkonna ja kõigi arengumaade vaesuse ja inimkannatuste vähendamise toiduhindadega spekuleerimisest saadavast tulust kõrgemale;

14.  nõuab tungivalt, et nimetatud institutsioonid võtaksid oma sotsiaalset vastutust tõsiselt ning kehtestaksid sise-eeskirjad, millega kindlustataks, et nende tegevus toidu- ja põllumajanduskaupade turul piirdub riskimaandamist vajavate reaalmajanduse ettevõtete teenindamisega;

15.  kutsub G20 rühmitust üles tõhusamalt töötama selle nimel, et kokku leppida ülemaailmses reguleerimises, mille abil välditaks kuritarvituslikku spekuleerimist ning kooskõlastataks ennetusmehhanismide loomist ülemaailmsete toiduhindade liigse kõikumise vastu; rõhutab, et G20 peab kaasama ka rühmitusse mittekuuluvad riigid, et tagada ülemaailmne lähenemine;

16.  palub komisjonil esitada ettepanekud finantsinstrumentide turgude direktiivi (2004/39/EÜ) ja turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi (2003/6/EÜ) muutmiseks, et hoida ära kuritarvituslikku spekuleerimist;

17.  rõhutab, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel (ESMA) peab olema kaubaturu järelevalves juhtroll; kinnitab, et ESMA peaks olema reguleerimisvahendite kohaldamisel eriti hoolikas, et ennetada manipuleerimist ning kuritarvitusi toidu- ja põllumajanduskaupade turul;

18.  kutsub komisjoni üles ajakohastama oma maapoliitika suuniseid seoses maade hõivamisega, et tagada ühtlustamine maailma toiduga kindlustamise komitee (CFS) vabatahtlike suunistega maa, kalavete ja metsade vastutustundliku majandamise kohta ning omistada sellele suuremat tähtsust arengukoostööprogrammide ja kaubanduspoliitika kaudu ja osalemisega mitmepoolsetes finantsinstitutsioonides, nagu Maailmapank ja IMF;

19.  palub komisjonil ja piirkonna riikide valitsustel hinnata käimasoleva põllumaade kokkuostmise mõju maapiirkondades valitsevale vaesusele ja näljahädast tabatud piirkondadele; palub, et komisjon võtaks maa hõivamise küsimuse arenguriikidega peetavate poliitiliste dialoogide päevakorda, et parandada aruandlust ja järelevalvet ulatusliku maa kokkuostmise üle ning toetada arenguriike investeerimist puudutavate otsuste tegemisel;

20.  nõuab olulisi pingutusi, et kliimamuutusega kohanemist ELi arengupoliitikas paremini arvesse võtta; palub, et EL niisugust rahastamist märgatavalt suurendaks ning tagaks, et see oleks ametliku arenguabi täienduseks, et olla innustavaks eeskujuks eesseisval COP 17 kohtumisel kliimaga kohanemise poliitika paremal rakendamisel ning tugevdada säästva arengupoliitika rahvusvahelist juhtimist;

21.  kutsub ÜROd, komisjoni ning kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles võtma meetmeid seoses toksiliste jäätmete ebaseadusliku kaadamisega Somaalia vetes ja töötama välja poliitika, et hoida ära võimalik oht elanike tervisele;

22.  väljendab muret seoses hiljutiste teadetega ametliku arengupoliitika kuritarvitamisest poliitilisteks surveavaldusteks Etioopias; kutsub ELi ja liikmesriike tagama, et abi kasutataks rangelt ainult vaesuse leevendamiseks ning seda tehtaks aruandekohustuslikult ja läbipaistvalt, kasutades täielikult ära Cotonou lepingu inimõigusi käsitlevaid punkte;

23.  palub komisjonil karjakasvatajad paremini ELi arengupoliitikasse kaasata, kuna nemad tagavad olulise osa majandustegevusest ja valgu tootmisest piirkonnas; on veendunud, et karjakasvatajate eluviisi kaitseks kogu piirkonnas on tungivalt vaja dialoogi kohalike võimudega, tunnistades, et nende rändav eluviis sobib väga hästi kuivadele aladele, kus tingimused ei võimalda paikset asustust;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO Julgeolekunõukogule ja peasekretärile, Aafrika Liidu institutsioonidele, IGADi riikide valitsustele ja parlamentidele, Üleaafrikalisele Parlamendile, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, G20 eesistujale ning ELi liikmesriikide valitsustele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0071.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika