Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2802(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0488/2011

Συζήτηση :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2011 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0390

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 335kWORD 100k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Θέση και δέσμευση της ΕΕ πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών
P7_TA(2011)0390RC-B7-0488/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέση και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΠΟΥ 2008-2013 για την παγκόσμια στρατηγική για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας της 11ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών στην ευρωπαϊκή περιοχή της ΠΟΥ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/265 των ΗΕ του Οκτωβρίου 2010 για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών(3),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Μόσχας του Απριλίου του 2011 σχετικά τους υγιεινούς τρόπους ζωής και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας του Μαΐου 2011 σχετικά με τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΠΟΥ του 2008 σχετικά με την παγκόσμια εποπτεία, την πρόληψη και τον έλεγχο των χρόνιων αναπνευστικών ασθενειών(7),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Πάρμας και τη δέσμευση για δράση που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής περιοχής της ΠΟΥ τον Μάρτιο του 2011(8),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της ΠΟΥ της Αστούριας του 2011(9),

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Πρόληψη της Παχυσαρκίας που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2006(10),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 168 και 179 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων(11) και το ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 για τη Λευκή Βίβλο σχετικά με τα θέματα υγείας που συνδέονται με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων(13), το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση(14), και έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 27ης Απριλίου 2006 για τον διαβήτη(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010(16),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για την θέσπιση του έκτου κοινοτικού πλαισίου δράσης για το περιβάλλον(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(18) και το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ(19),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη δράση εναντίον του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη(20) και σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης»(21),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/513/EΚ του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2004 σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού(22),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2004 σχετικά με την υγεία της καρδιάς(23),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1350/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2008-13)(24),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1982/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)(25),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τις καινοτόμες προσεγγίσεις για τις χρόνιες παθήσεις στα συστήματα δημόσιας υγείας και υγειονομικής περίθαλψης(26),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2006 σχετικά με τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2011 για σύγχρονα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και βιώσιμα συστήματα υγείας(27),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία(28),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, το 86 % των θανάτων στην Ευρώπη προκαλούνται από μη μεταδιδόμενες ασθένειας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις συνηθέστερες μη μεταδιδόμενες ασθένειας είναι οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, ο καρκίνος και ο διαβήτης, χωρίς να υποτιμάμε άλλες σημαντικές μη μεταδιδόμενες ασθένειες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου που προκαλούν περισσότερους από 2 εκατ. θανάτους κάθε χρόνο· οι συνηθέστερες καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η νόσος της στεφανιαίας και το εγκεφαλικό, που ευθύνονται για περισσότερο από το ένα τρίτο των θανάτων (δηλαδή 741 000) και για περισσότερο από το 25 % (δηλαδή 508 000) του συνόλου των θανάτων που οφείλονται σε καρδιαγγειακές παθήσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία θανάτου με δείκτη επιπολασμού 3-4 % που αυξάνει στο 10-15 % στις μεγαλύτερες ηλικίες και, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο εκτιμάται ότι σε περίπου 2,45 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ διαγιγνώσκεται καρκίνος ενώ καταγράφονται 1,23 εκατομμύρια θάνατοι και ότι ο παιδικός καρκίνος αυξάνεται στην Ευρώπη με ρυθμό πάνω από 1 % ετησίως,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποτρέψιμες χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, όπως το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD), επιβαρύνουν εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει στρατηγική ή πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ που να στοχεύει συνολικά στον διαβήτη (τύπου 1 και τύπου 2), από τον οποίο εκτιμάται ότι πάσχουν περισσότερο από 32 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, ενώ παρεμφερής αριθμός ατόμων πάσχουν από μειωμένη ανθεκτικότητα στη γλυκόζη, με πολύ υψηλή πιθανότητα αυτό να εξελιχθεί σε κλινικά πρόδηλο διαβήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν κατά 16 % μέχρι το 2030 λόγω της επιδημικής αύξησης της παχυσαρκίας, της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης και άλλων παραγόντων που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έρευνα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις παράγοντες κινδύνου είναι υπεύθυνοι για την πλειονότητα των χρόνιων μη μεταδιδόμενων ασθενειών: ο καπνός, οι μη ισορροπημένες δίαιτες, το αλκοόλ και η έλλειψη φυσικής άσκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί είναι η έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καπνός αποτελεί την κυριότερη αιτία των αποτρέψιμων θανάτων και προκαλεί τον θάνατο του 50 % των μακροχρόνιων χρηστών καπνού,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αλκοόλ, η μη ισορροπημένη διατροφή, η ρύπανση του περιβάλλοντος και η έλλειψη φυσικής άσκησης, μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ορισμένων μορφών καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου και διαβήτη,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο ότι η φυσική άσκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των μη μεταδιδόμενων ασθενειών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά παράγοντες κινδύνου για πρόωρο θάνατο (υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, υψηλός δείκτης μάζας σώματος, διατροφή χωρίς αρκετά φρούτα και λαχανικά, έλλειψη σωματικής άσκησης, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα) συνδέονται με διαιτητικές συνήθειες και συνήθειες της σωματικής δραστηριότητας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των χρόνιων μη μεταδιδόμενων ασθενειών μπορούν να προληφθούν, ειδικότερα με τη μείωση ή την αποφυγή κομβικών παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, οι μη ισορροπημένες δίαιτες, η έλλειψη φυσικής άσκησης, η κατανάλωση αλκοόλ και η έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες δυνατότητες πρόληψης παρέχει μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική, όπου περιλαμβάνεται και η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προδιαγραφών,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την χάραξη στρατηγικών πρόληψης και έγκαιρου εντοπισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το γενετικό υπόβαθρο ή η φυσιολογική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των μη μεταδιδόμενων ασθενειών παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όπως ο χρόνιος πόνος και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, που επηρεάζουν άμεσα τον ασθενή και την ποιότητα ζωής του και πρέπει να αντιμετωπίζονται με κοινή και οριζόντια προσέγγιση, που θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της αποτελεσματικότητας από απόψεως κόστους των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς οι δυνατότητες πρόληψης των ασθενειών, μολονότι έχει αποδειχθεί ότι οι ευρείας κλίμακος στρατηγικές πρόληψης των μη μεταδιδόμενων ασθενειών που αποφέρουν σταθερές εξοικονομήσεις κόστους,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 97 % των δαπανών για την υγεία απορροφώνται επί του παρόντος από τον τομέα της θεραπείας και μόλις το 3 % επενδύονται στην πρόληψη και ότι το κόστος της θεραπείας και της διαχείρισης των μη μεταδιδόμενων ασθενειών αυξάνει δραματικά λόγω της ευρύτερης διαθεσιμότητας διαγνωστικών μεθόδων και θεραπειών,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ πιστεύει ότι η αύξηση των μη μεταδιδόμενων ασθενειών (ΜΜΑ) έχει διαστάσεις επιδημίας και εκτιμά ότι η επιδημία αυτή, μέχρι το 2030, θα στοιχίσει τον θάνατο 52 εκατομμυρίων ατόμων,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvard, κατά την περίοδο 2005 έως 2030 θα σημειωθούν λόγω των ΜΜΑ απώλειες στην παγκόσμια παραγωγή που ανέρχονται στα 25 τρισεκατομμύρια ευρώ,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΑ θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και παραβιάζουν το δικαίωμα του πληθυσμού σε υγιεινή και παραγωγική ζωή,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, όπου περιλαμβάνονται και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας όσον αφορά την υγεία και τις ΜΜΑ, όπως αναφέρουν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι παράγοντες των ΜΜΑ αναμφιβόλως συνδέονται με παγκόσμια προβλήματα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπίζονται σε συνολικό επίπεδο· εκτιμώντας ότι άλλες πτυχές μπορεί να αντιμετωπίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προγεννητικές συνθήκες, όπου περιλαμβάνεται και η έκθεση στην περιβαλλοντική ρύπανση, έχουν αντίκτυπο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σε πολλές πτυχές της υγείας και της ευημερίας, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης αναπνευστικών ασθενειών, και μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση καρκίνου και διαβήτη,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο μέσος άνθρωπος σήμερα ζει περισσότερο και υπό καλύτερες συνθήκες υγείας σε σχέση με τις προηγούμενες γενεές, η ΕΕ αντιμετωπίζει, λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού και της αύξησης των υπέργηρων, επιδημία χρόνιων παθήσεων και πολυπαραγοντική θνησιμότητα, καθώς και τη συμπαρομαρτούσα απειλή που επικρέμαται ή την αυξανόμενη πίεση που ασκείται τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες είναι επίσης σημαντικοί για τον καθορισμό της υγείας και ότι υπάρχουν ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ κρατών μελών αλλά και εντός αυτών,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι το 2020, η έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη, τους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι οδοντίατροι, οι φαρμακοποιοί και οι φυσιοθεραπευτές, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ένα εκατομμύριο άτομα,

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια ως καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία, όπως επί παραδείγματι η μόλυνση του αέρα των εσωτερικών χώρων που ευθύνεται για τον θάνατο 1,6 εκατομμυρίων ατόμων κάθε χρόνο, και αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική απειλή για την υγεία στην Ευρώπη ενώ επιφέρουν σημαντική μείωση του προσδόκιμου ζωής και της παραγωγικότητας,

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο του περιβάλλοντος στην υγεία τους, με την πιθανή επίδραση των επικίνδυνων χημικών ουσιών να αποτελεί την κυριότερη ανησυχία, ενώ, επί παραδείγματι, η μόλυνση από σωματίδια συνδέεται με περισσότερους από 455 000 θανάτους κάθε χρόνο λόγω καρδιοαναπνευστικών παθήσεων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ,

1.  ζητεί να αναληφθεί έντονη πολιτική δέσμευση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ που θα απηχεί τη σημασία και τη σοβαρότητα της παγκόσμιας επιδημίας ΜΜΑ·

2.  καλεί μετ' επιτάσεως την ΕΕ να υποστηρίξει τον τολμηρό στόχο για μείωση της αποτρέψιμης θνησιμότητας από ΜΜΑ, όπως τον στόχο που έχει θέσει η ΠΟΥ για μείωση κατά 25 % των εθνικών δεικτών θνησιμότητας μέχρι το 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες του 2010·

3.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υιοθετήσουν τις κάτωθι πέντε κομβικές δεσμεύσεις και να τις περιλάβουν στην πολιτική δήλωση της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τις ΜΜΑ που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2011:

   μείωση της αποτρέψιμης θνησιμότητας από ΜΜΑ κατά 25 % μέχρι το 2025, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΥ,
   εφαρμογή αποτελεσματικών από απόψεως κόστους και εξοικονόμησης παρεμβάσεων, όπου περιλαμβάνεται και η επιτάχυνση της εφαρμογής της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, η βελτίωση της πρόσβασης και η προώθηση υγιεινής διατροφής, όπου περιλαμβάνεται και η δράση για την μείωση της κατανάλωσης αλατιού, ζάχαρης, κορεσμένων λιπαρών και τρανς-λιπαρών, η αποτελεσματική καταπολέμηση της κατάχρησης αλκοόλ και η πρόσβαση και η προώθηση της φυσικής άσκησης, καθώς και η μείωση της έκθεσης του πληθυσμού στην περιβαλλοντική ρύπανση, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές και άλλων περιβαλλοντικών ρύπων,
   παρακολούθηση των τάσεων της θνησιμότητας λόγω ΜΜΑ και των κοινών παραγόντων κινδύνου για τις ΜΜΑ,
   ανάπτυξη παγκόσμιων και εθνικών μηχανισμών λογοδοσίας για όλους τους σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς,
   προώθηση εντός του 2012 σύμπραξης υψηλού επιπέδου για την παροχή βοήθειας όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων και τη διοργάνωση συνεδρίασης υψηλού επιπέδου το 2014 για την επισκόπηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν ενεργά την πολιτική διακήρυξη που προέκυψε από τη διάσκεψη κορυφής υψηλού επιπέδου, στην οποία συμμετείχαν όλες οι σχετικές υπηρεσίες και οργανισμοί της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σχετικές με τις ΜΜΑ προκλήσεις·

5.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κλιμακώσουν την πρωτοβάθμια πρόληψη, την έρευνα, την έγκαιρη διάγνωση και τη διαχείριση των τεσσάρων συνηθέστερων ΜΜΑ, δηλαδή των καρδιαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων, του καρκίνου και του διαβήτη, χωρίς να αγνοηθούν και άλλες σημαντικές ΜΜΑ, όπως οι νοητικές και νευρολογικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Αλτσχάιμερ· υπογραμμίζει ότι έχει μεγάλη σημασία ο έγκαιρος εντοπισμός των ατόμων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο προσβολής ή θανάτου από τις ασθένειες αυτές ή που υποφέρουν από παράγοντες προδιάθεσης, χρόνιες και σοβαρές ασθένειες και παράγοντες κινδύνου που επιδεινώνουν τις ΜΜΑ·

6.  τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης με επίκεντρο τον ασθενή για τις μακροπρόθεσμες παθήσεις, που να περιλαμβάνει την πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας, την έγκαιρη διάγνωση, την παρακολούθηση και την εκπαίδευση, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για παράγοντες κινδύνου, προδιαθέσεις και ανθυγιεινό τρόπο ζωής (κατανάλωση καπνού, κακή διατροφή, έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και κατανάλωση αλκοόλ) και τον συντονισμό της νοσοκομειακής και κοινοτικής περίθαλψης·

7.  ζητεί να υπάρξουν προληπτικές στρατηγικές για τις ΜΜΑ, που θα εφαρμόζονται από νεαρή ηλικία· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταθεί η διαπαιδαγώγηση για τις υγιείς συνήθειες σχετικά με τη δίαιτα και τη σωματική δραστηριότητα στα σχολεία· τονίζει ότι συνολικά πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι σε αυτό το εκπαιδευτικό έργο·

8.  σημειώνει ότι οι πολιτικές που αφορούν τους συμπεριφορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με τις ΜΜΑ πρέπει να εφαρμοστούν ταχέως και πλήρως, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών, ενώ ταυτόχρονα θα ανυψωθεί και η ποιότητα ζωής και η ισότιμη αντιμετώπιση στον τομέα της υγείας·

9.  αναγνωρίζει ότι η έμφαση των προτύπων χρόνιας περίθαλψης στις προχωρημένες χρόνιες παθήσεις πρέπει να μεταστραφεί προκειμένου τα άτομα να περιθάλπονται στα αρχικά στάδια των μη μεταδιδόμενων διαταραχών, με τελικό στόχο όχι απλώς τη διαχείριση των ασθενειών αλλά και τη βελτίωση της πρόγνωσης των χρόνιων διαταραχών· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, τη σημασία της παρηγορητικής περίθαλψης·

10.  χαιρετίζει την έμφαση που έδωσαν προηγούμενες προεδρίες της ΕΕ στην πρόληψη και τον έλεγχο των χρόνιων ΜΜΑ, μεταξύ των οποίων και η προτεραιότητα της ισπανικής προεδρίας για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τα συνέδρια που διοργάνωσε η πολωνική προεδρία με θέμα «Χρόνιες παιδικές παθήσεις του αναπνευστικού» και «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας - κάλυψη του χάσματος στον τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ'·

11.  ζητεί μετ' επιτάσεως την κατάρτιση σαφών πρωτοκόλλων και τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τις συνηθέστερες ΜΜΑ, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη μεταχείριση και θεραπεία των ασθενών σε όλο το φάσμα των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα, όπου περιλαμβάνονται οι εξειδικευμένοι γιατροί, οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό·

12.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η έρευνα και η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα στον τομέα των χρόνιων ασθενειών, και ιδίως των τεσσάρων συνηθέστερων ΜΜΑ, χωρίς να αγνοούνται άλλες σημαντικές ΜΜΑ, καθώς επίσης και στον τομέα της μείωσης του κινδύνου, της παρέμβασης στη δημόσια υγεία γενικά, την αλληλεπίδραση μεταξύ πηγών ρύπανσης και αντικτύπου στην υγεία, με διεπιστημονική συνεργασία για τις ΜΜΑ ως ερευνητική προτεραιότητα στις περιοχές και τις χώρες που διαθέτουν επαρκείς πόρους·

13.  απευθύνει θερμή έκκληση στα κράτη μέλη να συμμορφωθούν στις ενωσιακές προδιαγραφές στο τομέα της ποιότητας του αέρα και να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες από την ΠΟΥ κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του αέρα τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού χώρου, και τη διακήρυξη και δέσμευση της Πάρμας του 2010 για ανάληψη δράσεις, που αναφέρει την ανάγκη αντιμετώπισης του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στην υγεία·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής αναθεώρησης της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

15.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, προκειμένου να εφαρμόσουν τους στόχους που αφορούν τις ΜΜΑ και να υπερκεράσουν τις προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, να ενσωματώσουν περαιτέρω την πρόληψη και τη μείωση των παραγόντων κινδύνου σε όλους τους σχετικούς νομοθετικούς τομείς και τομείς πολιτικής, και ιδίως στις πολιτικές τους για το περιβάλλον, τα τρόφιμα και τους καταναλωτές·

16.  αναγνωρίζει, ότι σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, οι δράσεις που αφορούν θέματα υγειονομικής περίθαλψης επαφίενται κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά επισημαίνει τη σημασία χάραξης ενωσιακής στρατηγικής για τις χρόνιες ΜΜΑ, την οποία θα ακολουθήσει σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ, με εξατομικευμένες ενότητες για τις τέσσερις συνηθέστερες ΜΜΑ, όπου θα συνεκτιμώνται οι ιδιαιτερότητες λόγω φύλου, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικά σχέδια για τις ΜΜΑ, ιδίως τις τέσσερις συχνότερες ΜΜΑ, έως το 2013, με πόρους αντίστοιχους της σημασίας που έχει η επιβάρυνση από τις ΜΜΑ, και να συγκροτήσουν μηχανισμό υψηλού επιπέδου για τον συνολικό συντονισμό της δράσης σχετικά με τις ΜΜΑ·

18.  παρατηρεί ότι η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ΜΜΑ, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση των ΜΜΑ και των παραγόντων κινδύνου όπως οι προϋπάρχουσες παθήσεις και οι χρόνιες και σοβαρές ασθένειες, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το συνολικό βάρος των ΜΜΑ και έτσι να συνεισφέρει θετικά στη διατήρηση της βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων περίθαλψης·

19.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συνεχώς και να υποβάλλει εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την εκ μέρους των κρατών μελών εφαρμογή των εθνικών σχεδίων για τις ΜΜΑ, ιδίως για τις τέσσερις συνηθέστερες ΜΜΑ, με εστίαση στην πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη διαχείριση της ασθένειας και την έρευνα·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δράσεις ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός του υγειονομικού προσωπικού που εκπαιδεύεται και απασχολείται αποτελεσματικά στα συστήματα υγείας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το βάρος των ΜΜΑ·

21.  τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας συνεκτικής και συνδυασμένης προσέγγισης μεταξύ της πολιτικής διακήρυξης των ΗΕ και των συνεχιζόμενων δράσεων του Συμβουλίου της ΕΕ και της Επιτροπής, δηλαδή της διαδικασίας μελέτης για τις χρόνιες ασθένειες·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει και να αξιολογήσει τη δυνατότητα επέκτασης της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), προσθέτοντας στις αρμοδιότητές του τις ΜΜΑ, και αξιοποιώντας το ως κέντρο συλλογής στοιχείων και διατύπωσης συστάσεων για τις ΜΜΑ, παρέχοντας έτσι στους φορείς χάραξης πολιτικής, τους επιστήμονες και τους ιατρούς, τις βέλτιστες πρακτικές και ευρύτερη γνώση όσον αφορά τις ΜΜΑ·

23.  τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης προτεραιοτήτων για την κεντρική συλλογή δεδομένων προκειμένου να συγκεντρώνονται συγκρίσιμα δεδομένα που θα επιτρέψουν τον καλύτερο σχεδιασμό και την παροχή συμβουλών σε ολόκληρη την ΕΕ·

24.  ζητεί να διενεργηθεί συνολική ανασκόπηση της εφαρμογής της πολιτικής διακήρυξης των ΗΕ μέχρι το 2014·

25.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι στη συνεδρίαση των ΗΕ στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2011, θα παραστεί αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου η οποία θα παρουσιάσει μια φιλόδοξη και συντονισμένη θέση της ΕΕ·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Πρέσβη της ΕΕ στα ΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΟΥ.

(1) http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf
(2) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf
(3) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/265&Lang=E
(4) http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/moscow_declaration_en.pdf
(5) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R11-en.pdf
(6) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/83&Lang=E
(7) http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf
(8) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf
(9) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/asturiasdeclaration.php
(10) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf
(11) ΕΕ C 250 E της 25.10.2007, σ. 93.
(12) ΕΕ C 8E της 14.1.2010, σ. 97.
(13) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 561.
(14) ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 11.
(15) ΕΕ C 296 E της 6.12.2006, σ. 273.
(16) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 83.
(17) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0400.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0081.
(20) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 95.
(21) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 115.
(22) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0008:0024:EN:PDF
(23) www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/lsa/80729.doc
(24) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:en:PDF
(25) http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90798681EN6.pdf
(26) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf
(27) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122395.pdf
(28) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114352.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου