Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2802(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0488/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0390

Hyväksytyt tekstit
PDF 158kWORD 71k
Torstai 15. syyskuuta 2011 - Strasbourg
EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä
P7_TA(2011)0390RC-B7-0488/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2011 EU:n kannasta ja sitoutumisesta YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon tarttumattomien tautien ennaltaehkäisemistä ja valvontaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO:n) maailmanlaajuisen strategian vuosille 2008–2013(1),

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2006 annetun WHO:n päätöslauselman tarttumattomien tautien ennaltaehkäisemisestä ja valvonnasta WHO:n Euroopan alueella(2),

–  ottaa huomioon lokakuussa 2010 annetun Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman 64/265 tarttumattomien tautien ennaltaehkäisemisestä ja valvonnasta(3),

–  ottaa huomioon huhtikuussa 2011 terveellisistä elintavoista ja tarttumattomien tautien ehkäisystä annetun Moskovan julkilausuman(4),

–  ottaa huomioon tarttumattomista taudeista toukokuussa 2011 annetun maailman terveyskokouksen päätöslauselman(5),

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin raportin tarttumattomien tautien ennaltaehkäisemisestä ja valvonnasta(6),

–  ottaa huomioon hengityselinten kroonisten sairauksien maailmanlaajuista tarkkailua, ennaltaehkäisemistä ja valvontaa käsittelevän WHO:n raportin vuodelta 2008(7),

–  ottaa huomioon WHO:n Euroopan alueen jäsenvaltioiden maaliskuussa 2011 antaman Parman julkilausuman ja toimintasitoumuksen(8),

–  ottaa huomioon WHO:n vuonna 2011 antaman Asturiasin julkilausuman(9),

–  ottaa huomioon marraskuussa 2006 hyväksytyn liikalihavuuden torjumista käsittelevän Euroopan peruskirjan(10),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT:n) 168 ja 179 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan,

–  ottaa huomioon vihreästä kirjasta ”Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä”(11) 1. helmikuuta 2007 sekä valkoisesta kirjasta ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta(12) 25. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon toimista sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi(13) 12. heinäkuuta 2007 ja syövän torjunnasta laajentuneessa Euroopan unionissa(14) 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselmat sekä diabetekseen 27. huhtikuuta 2006 tekemänsä kannanoton(15),

–  ottaa huomioon aiheesta ”Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010)” 4. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman(16),

–  ottaa huomioon kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 22. heinäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1600/2002/EY(17),

–  ottaa huomioon väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta(18) 11. marraskuuta 2010 ja terveyserojen vähentämisestä EU:ssa(19) 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission tiedonannosta: ”Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma”(20) ja komission valkoisesta kirjasta ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä”(21) 6. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon WHO tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen tekemisestä 2. kesäkuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/513/EY(22),

–  ottaa huomioon neuvoston vuonna 2004 hyväksymät päätelmät sydänterveydestä(23),

–  ottaa huomioon toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) 23. lokakuuta 2007 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1350/2007/EY(24),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 18. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY(25),

–  ottaa huomioon innovatiivisista lähestymistavoista kroonisiin sairauksiin kansanterveys- ja terveydenhuoltojärjestelmissä 7. joulukuuta 2010 hyväksytyt neuvoston päätelmät(26),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista 22. kesäkuuta 2006 ja 6. kesäkuuta 2011 aiheesta ”Kohti nykyaikaisia, tarpeita vastaavia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä” hyväksytyt neuvoston päätelmät(27),

–  ottaa huomioon aiheesta EU ja globaali terveys 10. toukokuuta 2010 hyväksytyt neuvoston päätelmät(28),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että WHO:n mukaan tarttumattomat taudit aiheuttavat yhdessä 86 prosenttia kuolemista EU:ssa;

B.  ottaa huomioon, että tavallisimmat tarttumattomat taudit ovat sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinten sairaudet, syöpä ja diabetes; ottaa huomioon, ettei muita merkittäviä tarttumattomia tauteja pitäisi laiminlyödä;

C.  ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairaudet ovat tärkein kuolinsyy ja ne aiheuttavat joka vuosi kaksi miljoonaa kuolemantapausta; ottaa huomioon, että yleisimmät sydän- ja verisuonisairaudet ovat sepelvaltimotauti ja aivohalvaukset, joiden osuudet sydän- ja verisuonitautien aiheuttamista kuolemantapauksista ovat yli kolmasosa (eli 741 000) ja hieman yli neljäsosa (eli 508 000);

D.  ottaa huomioon, että syöpä on toiseksi merkittävin kuolinsyy ja sen levinneisyys väestössä on 3–4 prosenttia ja ikääntyneiden osalta 10–15 prosenttia; ottaa huomioon, että vuosittain 2,45 miljoonalla ihmisellä todetaan syöpä ja se aiheuttaa 1,23 miljoonaa kuolemaa EU:ssa; ottaa huomioon, että lasten syöpien määrä lisääntyy yli prosentilla vuodessa Euroopassa;

E.  ottaa huomioon, että miljoonilla eurooppalaisilla on kroonisia hengityselinten sairauksia, kuten astma ja keuhkoahtaumatauti;

F.  ottaa huomioon, että ei ole minkäänlaista EU:n laajuista strategiaa tai aloitetta, joilla torjuttaisiin kokonaisvaltaisesti (1- ja 2- tyypin) diabetesta, jota 32 miljoonan ihmisen arvioidaan sairastavan EU:ssa, ja yhtä monella on heikentynyt glukoosinsieto, joka hyvin todennäköisesti etenee kliinisesti todettavaan diabetekseen; ottaa huomioon, että lukujen odotetaan nousevan 16 prosentilla vuoteen 2030 mennessä lihavuusepidemian, Euroopan väestön ikääntymisen ja muiden vielä selvittämättömien ja lisätutkimusta kaipaavien syiden seurauksena;

G.  ottaa huomioon, että suurimman osan kroonisista tarttumattomista taudeista aiheuttavat neljä tekijää: tupakointi, epätasapainoinen ruokavalio, alkoholin käyttö ja liikunnan puute; ottaa huomioon, että viidentenä tärkeänä tekijänä on pidettävä ympäristösaasteille altistumista;

H.  ottaa huomioon, että tupakointi on tärkein syy ehkäistävissä oleviin kuolemiin ja se aiheuttaa pitkään tupakoineilla jopa joka toisen pitkäaikaisen käyttäjän kuoleman;

I.  ottaa huomioon, että alkoholin käyttö, epätasapainoinen ravinto, ympäristösaasteet ja liikunnan puute voivat lisätä huomattavasti riskiä sairastua tiettyihin sydän- ja verisuonitauteihin, syöpiin ja diabetekseen;

J.  ottaa huomioon, että liikunta tunnustetaan yhä selvemmin keskeiseksi tarttumattomien tautien ehkäisykeinoksi;

K.  ottaa huomioon, että ennenaikaisen kuoleman riskitekijöistä seitsemän (korkea verenpaine, korkea kolesterolitaso, korkea painoindeksi, riittämätön hedelmien ja vihannesten kulutus, liikunnan puute, liiallinen alkoholinkäyttö ja tupakointi) liittyy ravitsemus- ja liikuntatottumuksiin;

L.  ottaa huomioon, että useimmat krooniset tarttumattomat taudit voidaan ehkäistä erityisesti vähentämällä tai välttämällä tärkeimpiä riskitekijöitä kuten tupakointia, epätasapainoista ruokavaliota, alkoholin käyttöä ja liikunnan puutetta sekä altistumista tietyille kemikaaleille; ottaa huomioon, että ympäristöpolitiikka, nykyisten lakien ja normien täytäntöönpano mukaan lukien, tarjoaa suuria mahdollisuuksia niiden ehkäisemiseen;

M.  katsoo, että ehkäisystrategioita ja varhaisen tunnistamisen strategioita kehitettäessä olisi otettava huomioon myös erilaiset lisätekijät, kuten ikä, sukupuoli, perimä tai fysiologiset tilat, muun muassa ylipaino;

N.  ottaa huomioon, että tarttumattomilla taudeilla on useimmiten samanlaisia oireita, kuten krooninen kipu ja mielenterveydelliset ongelmat, jotka vaikuttavat suoraan niitä sairastaviin ihmisiin ja heidän elämänlaatuunsa, ja niitä pitäisi käsitellä yhteisellä ja horisontaalisella toimintamallilla, niin että terveydenhuoltojärjestelmät voivat puuttua näihin sairauksiin kustannustehokkaammin;

O.  ottaa huomioon, että mahdollisuuksia tautien ehkäisemiseen ei ole tarpeeksi hyödynnetty, vaikka on osoitettu, että koko väestöä koskevilla tarttumattomien tautien ehkäisystrategioilla kustannukset vähenevät johdonmukaisesti;

P.  ottaa huomioon, että 97 prosenttia terveydenhuoltomenoista kohdistetaan nykyisin hoitoon ja vain kolme prosenttia ennaltaehkäisyyn ja että tarttumattomien tautien hoito- ja hallintakustannukset lisääntyvät räjähdysmäisesti saatavilla olevien diagnoosien ja hoitojen laajetessa;

Q.  ottaa huomioon, että WHO pitää tarttumattomien tautien lisääntymistä epidemiana ja arvioi, että niihin kuolee 52 miljoonaa ihmistä vuoteen 2030 mennessä;

R.  ottaa huomioon, että Maailman talousfoorumi ja Harvard School of Public Health ovat julkaisseet tietoja, joiden mukaan ne arvioivat, että tarttumattomien tautien vuoksi maailmantalous menettää 25 biljoonaa euroa vuosina 2005–2030;

S.  ottaa huomioon, että tarttumattomat taudit saattavat haitata Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista ja viedä ihmisiltä oikeuden terveeseen ja tuottavaan elämään;

T.  ottaa huomioon, että EU:lla on keskeinen tehtävä maailmanlaajuisia terveyshaasteita koskevan kehityksen vauhdittamisessa, terveyttä koskevat vuosituhannen kehitystavoitteet ja tarttumattomien tautien uhka mukaan lukien, kuten aiheesta EU ja globaali terveys hyväksytyissä neuvoston päätelmissä on esitetty;

U.  ottaa huomioon, että eräät tarttumattomiin tauteihin yhdistetyt tekijät ovat epäilemättä kytköksissä maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten ympäristön pilaantumiseen, ja niihin olisi siksi puututtava maailmanlaajuisesti; katsoo, että muita näkökohtia voidaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti käsitellä kansallisella tai aluetasolla;

V.  ottaa huomioon, että syntymää edeltävillä olosuhteilla, myös ympäristön saasteille altistumisella, on elinikäinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin erityisesti hengityselinten sairauksiin sairastumisen osalta ja ne voivat lisätä todennäköisyyttä sairastua syöpään ja diabetekseen;

W.  ottaa huomioon, että vaikka ihmiset keskimäärin elävät pitempään ja terveemmin kuin aiemmat sukupolvet, EU on tilanteessa, jossa samaan aikaan kun väestö ikääntyy ja kaikkein iäkkäimpiä on ensimmäistä kertaa hyvin paljon, krooniset taudit ja monisairaudet leviävät epidemian lailla, mikä uhkaa kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kestokykyä tai lisää niihin kohdistuvia paineita;

X.  ottaa huomioon, että sosioekonomiset tekijät vaikuttavat myös merkittävästi terveyteen ja että terveyseroja on sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä;

Y.  ottaa huomioon, että terveydenhoitoalan työntekijöiden (muun muassa lääkäreiden, sairaanhoitajien, hammaslääkärien, farmaseuttien ja fysioterapeuttien) vajeen arvioidaan kasvavan yli miljoonaan vuoteen 2020 mennessä;

Z.  ottaa huomioon, että yhteiskunnalliset tekijät ja ympäristötekijät olisi määriteltävä selkeästi terveyteen vaikuttavina tekijöinä, sillä esimerkiksi sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat 1,6 miljoonaa kuolemantapausta vuosittain, mikä tekee siitä keskeisen ympäristön aiheuttaman terveysuhkan Euroopassa ja laskee huomattavasti eliniän odotetta ja tuottavuutta;

AA.  ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset ovat huolissaan ympäristön mahdollisista vaikutuksista terveyteensä ja suurinta huolta aiheuttavat vaarallisten kemikaalien mahdolliset vaikutukset; ottaa huomioon, että esimerkiksi hiukkaspäästöt on yhdistetty yli 455 000 vuosittaiseen sydän- ja hengityselinten sairauksista johtuneeseen kuolemantapaukseen EU:n 27 jäsenvaltiossa;

1.  vaatii komissiolta ja EU:n jäsenvaltioilta vahvaa poliittista sitoutumista, joka ilmentää maailmanlaajuisen tarttumattomien tautien voimakkaan yleistymisen merkitystä ja vakavuutta;

2.  kehottaa EU:ta puolustamaan rohkeaa tavoitetta tarttumattomista taudeista aiheutuvien estettävissä olevien kuolemantapausten vähentämiseksi, jollainen on esimerkiksi WHO:n tavoite vähentää kuolleisuutta jäsenvaltioissa 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuodesta 2010;

3.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita antamaan tukensa seuraaville viidelle keskeiselle sitoumukselle ja sisällyttämään ne poliittiseen julkilausumaan, jonka tarttumattomia tauteja käsittelevä YK:n korkean tason kokous antaa syyskuussa 2011:

   tarttumattomista taudeista aiheutuvien estettävissä olevien kuolemantapausten vähentäminen WHO:n ehdotuksen mukaisesti 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä,
   kustannustehokkaiden ja kustannuksia säästävien toimien toteuttaminen, mukaan luettuina WHO:n tupakkavalvontapuitesopimuksen vauhditettu täytäntöönpano, mahdollisuus terveelliseen ruokavalioon ja sen edistäminen, mukaan lukien toimet suolan, sokerin, tyydyttyneiden rasvojen ja transrasvojen saannin vähentämiseksi, tehokkaat toimet alkoholin väärinkäytön torjumiseksi, liikunnan edistäminen, sekä koko väestöä koskeva ympäristösaasteille altistumisen vähentäminen, hormonaaliset haitta-aineet ja ympäristösaasteet mukaan luettuina;
   tarttumattomista taudeista aiheutuvien kuolemantapausten määrän ja yhteisten riskitekijöiden seuranta,
   yleismaailmallisten ja kansallisten vastuumekanismien kehittäminen kaikille merkittäville sidosryhmille,
   korkean tason kumppanuuden perustaminen vuonna 2012 suositusten täytäntöönpanon edistämiseksi ja korkean tason kokouksen järjestäminen vuonna 2014, jotta voidaan arvioida, missä määrin sitoumuksista on pidetty kiinni;

4.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan aktiivisesti täytäntöön korkean tason kokouksessa hyväksyttävän poliittisen julkilausuman ja ottamaan siihen mukaan kaikki asiaankuuluvat EU:n virastot ja toimielimet, jotta tarttumattomiin tauteihin liittyviin haasteisiin voidaan vastata;

5.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään neljän tavallisimman tarttumattoman taudin eli sydän- ja verisuonitautien, hengityselinten sairauksien, syövän ja diabeteksen ennaltaehkäisyä, tutkimusta, varhaista sairauden havaitsemista ja hoitoa laiminlyömättä muita merkittäviä tarttumattomia tauteja, kuten mielenterveydelliset ongelmat ja neurologiset häiriöt, Alzheimerin tauti mukaan lukien; tähdentää, että on tärkeää tunnistaa varhain henkilöt, jotka ovat erittäin alttiita sairastumaan näihin tauteihin tai menehtymään niihin tai kärsivät tautia ennakoivasta alttiudesta, kroonisista ja vakavista sairauksista ja riskitekijöistä, jotka pahentavat tarttumattomia tauteja;

6.  korostaa, että pitkäaikaisiin sairauksiin tarvitaan yhtenäistä ja kokonaisvaltaista potilaskeskeistä toimintatapaa, johon sisältyvät tautien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen, varhainen taudinmääritys, seuranta ja koulutus sekä valistuskampanjat riskitekijöistä, tautia edeltävistä olotiloista ja epäterveellisistä elämäntavoista (tupakointi, epäterveellinen ruokavalio, liikunnan puute ja alkoholin käyttö) ja sairaalahoidon ja avohuollon koordinointi;

7.  kehottaa toteuttamaan tarttumattomia tauteja koskevia ennaltaehkäiseviä strategioita varhaisesta iästä alkaen; korostaa tarvetta antaa kouluissa enemmän terveellisiin ravitsemus- ja liikuntatottumuksiin liittyvää opetusta; toteaa, että tällaiseen valistustyöhön olisi osoitettava yleisesti riittävästi resursseja;

8.  panee merkille, että tarttumattomiin tauteihin yhdistettyjä käyttäytymiseen liittyviä, sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristöön liittyviä tekijöitä koskevat toimet olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön, jotta varmistetaan mahdollisimman tehokas toiminta näiden tautien suhteen ja parannetaan elämän laatua ja terveyden tasa-arvoa;

9.  tunnustaa, että kroonisten tautien hoitomalleissa painopistettä olisi siirrettävä pitkälle edenneistä taudeista varhaisvaiheessa olevia tarttumattomia tauteja sairastavien ihmisten auttamiseen siten, että lopullisena tavoitteena ei ole pelkästään tautien saaminen hallintaan vaan myös kroonisiin tauteihin sairastuneiden hoitoennusteiden parantaminen; tähdentää samalla oireita lievittävän hoidon merkitystä;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että aiemmat EU:n puheenjohtajavaltiot ovat korostaneet kroonisten tarttumattomien tautien ennaltaehkäisyä ja valvontaa, mukaan lukien sydän- ja verisuonitautien nostaminen etusijalle Espanjan puheenjohtajakaudella ja Puolan puheenjohtajakaudella järjestetyt konferenssit lasten kroonisista hengityselinten sairauksista ja aiheesta ”Solidaarinen terveydenhuolto: EU:n jäsenvaltioiden välisten terveyserojen vähentäminen”;

11.  kehottaa laatimaan selkeät toimintaohjeet ja näyttöön perustuvat suuntaviivat yleisimmille tarttumattomille taudeille, jotta voidaan varmistaa potilaiden asianmukainen kohtelu ja hoito kaikissa terveydenhuollon ammateissa, mukaan lukien erikoislääkärit, perusterveydenhuollossa toimivat lääkärit ja erikoissairaanhoitajat;

12.  painottaa, että kaikilla tasoilla tarvitaan kroonisia tauteja ja erityisesti neljää yleisintä tarttumatonta tautia koskevaa tutkimusta ja koulutusta muita tarttumattomia tauteja laiminlyömättä sekä tutkimusta ja koulutusta, jotka koskevat riskitekijöiden pienentämistä, kansanterveystoimia yleensä sekä saastumisen aiheuttajien ja terveysvaikutusten vuorovaikutusta, ja että tarttumattomia tauteja koskevan monialaisen yhteistyön on oltava tutkimuksessa etusijalla niillä alueilla ja niissä maissa, joissa siihen on riittävästi resursseja;

13.  kehottaa vakaasti jäsenvaltioita noudattamaan EU:n ilmanlaatustandardeja ja panemaan täytäntöön WHO:n ulko- ja sisäilman laatua koskevat suuntaviivat ja vuoden 2010 Parman julkilausuman ja toimintasitoumuksen, joissa vaaditaan puuttumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin;

14.  korostaa, että tupakkatuotteita koskevaa direktiiviä on tarkistettava välittömästi ja tehokkaasti;

15.  korostaa, että tarttumattomiin tauteihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden aiheuttamiin kansanterveyden, sosiaalialan ja talouden haasteisiin vastaamiseksi on tärkeää, että EU ja sen jäsenvaltiot sisällyttävät ennaltaehkäisyn ja riskitekijöiden vähentämisen tiiviimmin kaikkiin asiaankuuluviin lainsäädännön ja toimintapolitiikan aloihin ja erityisesti ympäristö-, elintarvike- ja kuluttajapolitiikkaansa;

16.  tunnustaa, että SEUT:n 168 artiklan mukaisesti terveydenhuoltoalan toimet kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulle, mutta korostaa, että on tärkeää laatia neuvoston suosituksen mukaisesti yhteistyössä asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten potilaiden ja terveydenhoitoalan ammattilaisten, kanssa kroonisia tarttumattomia tauteja koskeva EU:n strategia, jossa on omat osiot neljälle yleisimmälle tarttumattomalle taudille ja jossa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat;

17.  kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tarttumattomia tauteja koskevia kansallisia suunnitelmia erityisesti neljästä yleisimmästä tarttumattomasta taudista vuoteen 2013 mennessä ja varaamaan niille tarttumattomien tautien aiheuttamien rasitusten suuruutta vastaavat resurssit sekä perustamaan maailmanlaajuisen korkean tason koordinointijärjestelmän tarttumattomia tauteja koskevaa toimintaa varten;

18.  panee merkille, että tarttumattomia tauteja koskevien kansallisten suunnitelmien täytäntöönpano yhdistettynä niiden ja riskitekijöiden, kuten orastavien sairauksien ja kroonisten ja vakavien sairauksien, tehostettuun ennaltaehkäisyyn, taudinmääritykseen ja hallintaan, voisi vähentää huomattavasti tarttumattomien tautien aiheuttamaa kokonaiskuormitusta ja siten myötävaikuttaa kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kestokyvyn ylläpitämiseen;

19.  kehottaa komissiota seuraamaan jatkuvasti tarttumattomia tauteja koskevien kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanossa saavutettua edistystä ja raportoimaan siitä erityisesti neljän yleisimmän tarttumattoman taudin osalta tarkkailemalla erityisesti ennaltaehkäisyssä, varhaisessa sairauden havaitsemisessa, taudin hoidossa ja tutkimuksessa saavutettua edistystä;

20.  kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin koulutetun ja terveydenhuoltojärjestelmissä työskentelevän terveydenhoitoalan henkilöstön määrän lisäämiseksi, jotta voidaan tehokkaammin selviytyä tarttumattomista taudeista johtuvasta valtavasta työmäärästä;

21.  korostaa, että tarvitaan johdonmukaisuutta ja yhdistettyä linjausta, joka kattaa YK:n poliittisen julistuksen ja EU:n neuvoston ja komission parhaillaan toteutettavat toimet eli vaaditun kroonisia sairauksia koskeva pohdintaprosessin;

22.  pyytää komissiota harkitsemaan ja arvioimaan mahdollisuutta laajentaa tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskuksen tehtäviä koskemaan tarttumattomia sairauksia ja käyttämään sitä näiden tautien kehitystä koskevien tietojen kokoamisen ja suositusten antamisen keskuksena, jolloin se tarjoaa päätöksentekijöille, tutkijoille ja lääkäreille yksityiskohtaista tietoa parhaista toimintatavoista ja tarttumattomista taudeista;

23.  korostaa, että on määriteltävä prioriteetit keskitetysti kerättäville tiedoille, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa suunnittelua ja suosituksia koko EU:ssa;

24.  vaatii YK:n poliittisen julkilausuman täytäntöönpanon perusteellista uudelleentarkastelua vuoteen 2014 mennessä;

25.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että korkean tason valtuuskunta osallistuu YK:n kokoukseen 19.–20. syyskuuta 2011 ja esittelee siellä kunnianhimoisen ja koordinoidun EU:n kannan;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä komission varapuheenjohtajalle ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n YK-suurlähettiläälle, YK:n pääsihteerille ja WHO:n pääjohtajalle.

(1)1 http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf
(2) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf
(3) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/265&Lang=E
(4) http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/moscow_declaration_en.pdf
(5) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R11-en.pdf
(6) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/83&Lang=E
(7) http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf
(8) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf
(9) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/asturiasdeclaration.php
(10) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf
(11) EUVL C 250 E, 25.10.2007, s. 93.
(12) EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 97.
(13) EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 561.
(14) EUVL C 247 E, 15.10.2009, s. 11.
(15) EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 273.
(16) EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 83.
(17) EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
(18) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0400.
(19) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0081.
(20) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 95.
(21) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 115.
(22) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0008:0024:EN:PDF
(23) www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/lsa/80729.doc
(24) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:en:PDF
(25) http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90798681EN6.pdf
(26) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf
(27) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122395.pdf
(28) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114352.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö