Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2755(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0480/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0480/2011

Συζήτηση :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2011 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0391

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 281kWORD 50k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012
P7_TA(2011)0391B7-0480/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της παγκόσμιας διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (WRC-12)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2011)0180) της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της παγκόσμιας διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (WRC-12),

–  έχοντας υπόψη την ημερήσια διάταξη της ITU WRC-12,

–  έχοντας υπόψη την ψηφιακή ατζέντα στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) για τους κοινούς στόχους πολιτικής για τη WRC-12,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του για το πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPP) που εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της 27ης Μαΐου 2011 για την WRC-12,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8α παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/140/EΚ της 25ης Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί την οδηγία 2002/21/EΚ της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη του 2012 θα καταλήξει με την έγκριση τροποποιήσεων επί των κανονισμών ραδιοφάσματος της ITU,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη στο πλαίσιο της ITU πρέπει να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως με τους σχετικούς κανόνες και αρχές του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φάσμα είναι ένας σπάνιος δημόσιος πόρος με κρίσιμη σημασία για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τομέων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως επισημαίνεται και στην Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, το ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο και οι υπηρεσίες επικοινωνίας ειδικότερα αποτελούν σημαντικούς φορείς ανάπτυξης και αύξησης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό μιας ψηφιακής οικονομίας μόνο μέσω της δημιουργίας μιας εύρυθμης εσωτερικής ψηφιακής αγοράς σε ένα ισότιμο πανευρωπαϊκό περιβάλλον,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απελευθέρωση επιπλέον φάσματος με εναρμονισμένο τρόπο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί σημαντική μέθοδο κατευνασμού των περιορισμών χωρητικότητας στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και παρότρυνσης για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και για οικονομική ανάπτυξη,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ζήτημα στη διάσκεψη αυτή αποτελεί η διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος και συνδέεται ειδικότερα με το ψηφιακό μέρισμα στη ζώνη των 800 MHz,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλα ακόμη θέματα που αφορούν τις πολιτικές της ΕΕ (κοινωνία της πληροφορίας, μεταφορές, διαστημική πολιτική, Galileo, εσωτερική αγορά, περιβάλλον, πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα, έρευνα κλπ),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοφάσματος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της επόμενης διάσκεψης,

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και συμφωνεί με την ανάλυση της σημασίας που αποδίδεται στον αντίκτυπο που θα έχει η WRC-12 στις πολιτικές της ΕΕ·

2.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να τοποθετείται με ενιαία φωνή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις προκειμένου να προωθεί τα συμφέροντά της και να δημιουργεί παγκόσμιες συνέργιες και οικονομίες κλίμακος στη χρήση του φάσματος· έτσι λοιπόν, παροτρύνει ένθερμα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πλήρως αυτές τις πολιτικές κατευθύνσεις και να τις προωθήσουν και να τις υπερασπιστούν ενεργά στην WRC-12· επιπλέον, πιστεύει ότι, στον βαθμό που η Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα στην ITU να τοποθετηθεί εξ ονόματος της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν στενά μια κοινή θέση της Ένωσης με βάση το RSPP, σε συνεργασία με την Επιτροπή·

3.  επισύρει την προσοχή στα 25 μεμονωμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης της WRC-12 και τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν στις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τους στόχους αυτούς και να αντιδράσουν σε οιαδήποτε τροποποίηση των ραδιοφωνικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ITU που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το πεδίο αναφοράς και την ουσία τους· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα γίνουν σεβαστές οι αρχές της Συνθήκης της ΕΕ και του κοινοτικού κεκτημένου·

5.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη με τεχνική και πολιτική στήριξη στις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες και να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη στη φάση των διαπραγματεύσεων τέτοιων διεθνών συμφωνιών, ιδίως συμφωνιών με γειτονικές τρίτες χώρες όπου μπορεί να σημειωθούν παρεμβολές λόγω διαφορετικών σχεδίων κατανομής·

6.  υπενθυμίζει τη θέση του στο RSPP, και – ειδικά όσον αφορά τη μελέτη που εκπόνησε η ίδια η ITU σχετικά με τις προηγμένες ανάγκες στον τομέα των διεθνών κινητών τηλεπικοινωνιών (IMT)– την ανάγκη κατανομής επαρκούς και κατάλληλου φάσματος για την κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών ψηφιακών πλαισίων ο όγκος των οποίων θα ανέλθει τουλάχιστον σε 1 200 MHz συνολικά μέχρι το 2015, να στηρίξουν τους στόχους πολιτικής της ΕΕ και να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην αυξανόμενη ζήτηση κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών ψηφιακών πλαισίων· υπενθυμίζει ότι οιαδήποτε νέα μέτρα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και δεν πρέπει να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ή να θέτουν σε μειονεκτική θέση τους νεοεισερχόμενους στην αγορά τηλεπικοινωνιών·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την Επιτροπή στην προσπάθεια για την εγγραφή του συγκεκριμένου θέματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης διάσκεψης της WRC το 2016· τονίζει και πάλι σε σχέση με αυτό ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να καταρτίσει λεπτομερή κατάλογο των υφιστάμενων χρήσεων ραδιοφάσματος και την αποτελεσματικότητα αυτών, όπως προτείνεται στο RSPP·

8.  επαναλαμβάνει την έκκληση προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εμμείνουν σε μια φιλόδοξη ατζέντα εναρμόνισης σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ITU και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να αναθεωρήσει την ανάγκη απελευθέρωσης συμπληρωματικών ζωνών ραδιοφάσματος, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τεχνολογιών φάσματος, την εμπειρία της αγοράς στον τομέα των νέων υπηρεσιών, τις ενδεχόμενες μελλοντικές ανάγκες για επίγειες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την έλλειψη φάσματος σε άλλες ζώνες που είναι κατάλληλες για την κάλυψη ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών προκειμένου να καταστήσουν το εγχείρημα αυτό δυνατό, εφόσον ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις, μέχρι το 2012 και το 2016·

9.  επισημαίνει ότι οι ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη· ή ύπαρξη επαρκούς και υπό αποτελεσματική διαχείριση φάσματος είναι αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν η αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών τόσο όσον αφορά τη χωρητικότητα όσο και την κάλυψη·

10.  πιστεύει ότι η ανάληψη ενεργότερου ρόλου από πλευράς ΕΕ στον τομέα της πολιτικής φάσματος προϋποθέτει την υιοθέτηση ισχυρότερης επίσημης θέσης από την ΕΕ εντός της ITU και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει με θέρμη την επανεξέταση του καθεστώτος της στην επόμενη διάσκεψη πληρεξουσίων του 2014·

11.  επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου η ΕΕ να μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από τις δυνατότητες που παρέχουν οι ευκαιρίες καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών ραδιοφάσματος·

12.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να λειτουργήσει ως αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία ραδιοφάσματος και να αποτελέσει ένα παγκόσμιο παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και συνοχής·

13.  υπογραμμίζει ότι οι συσκευές που χρησιμοποιούνται ραδιοφάσμα είναι ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις και επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης συντονισμένης παγκόσμιας προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου·

14.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα της WRC-12·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0220.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου