Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2755(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0480/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0480/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0391

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 39k
Torstai 15. syyskuuta 2011 - Strasbourg
EU:n poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012
P7_TA(2011)0391B7-0480/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2011 Euroopan unionin poliittisesta lähestymistavasta ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (WRC-12)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon KOM(2011)0180 Euroopan unionin poliittisesta lähestymistavasta ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (WRC-12),

–  ottaa huomioon ITU WRC-12 -konferenssin ohjelman,

–  ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän digitaalisen asialistan,

–  ottaa huomioon RSPG:n lausunnon WRC-12-konferenssin yleisistä poliittisista tavoitteista,

–  ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 hyväksytyn radiotaajuuspoliittista ohjelmaa koskevan kantansa(1),

–  ottaa huomioon 27. toukokuuta 2011 WRC-12-konferenssista annetut liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7. maaliskuuta 2002 annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun direktiivin 2009/140/EY 8 a artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2012 konferenssissa on tarkoitus hyväksyä ITU:n radio-ohjesääntöön tehtävät muutokset;

B.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansainväliset sopimukset, joiden sopimuspuolia ne ITU:n puitteissa ovat, noudattavat voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä ja erityisesti EU:n sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän asiaa koskevia sääntöjä ja periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että taajuudet ovat niukka julkinen voimavara, joka on erittäin tärkeä yhä useammille aloille;

D.  ottaa huomioon, että langattomat laajakaista- ja viestintäpalvelut ovat erityisen merkittäviä kasvua ja Euroopan kilpailukykyä yleisellä tasolla edistäviä tekijöitä, kuten eurooppalaisessa digitaalistrategiassa korostetaan;

E.  ottaa huomioon, että Eurooppa pystyy käyttämään täysimääräisesti hyväksi digitaalitalouden potentiaalia ainoastaan siten, että luodaan hyvin toimivat digitaaliset sisämarkkinat, joilla vallitsevat Euroopan laajuiset yhtäläiset toimintaedellytykset;

F.  katsoo, että lisätaajuuksien vapauttaminen yhdenmukaisesti koko maailman ja Euroopan tasolla on merkittävä keino helpottaa matkaviestinverkkojen kapasiteettirajoituksia sekä edistää uusia palveluja ja talouskasvua;

G.  ottaa huomioon, että tämän konferenssin keskeisiä asioita ovat radiotaajuuksien saatavuus ja erityisesti taajuusylijäämä 800 MHz:n taajuusalueella;

H.  ottaa huomioon, että useat muut asiat ovat olennaisia EU:n politiikkojen kannalta (tietoyhteiskunta, liikenne, avaruuspolitiikka, Galileo, sisämarkkinat, ympäristö, audiovisuaalipolitiikka, tutkimus jne.);

I.  ottaa huomioon, että kussakin WRC-konferenssissa vahvistetaan seuraavan konferenssin asialista;

1.  suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ja yhtyy analyysiin, joka koskee EU:n politiikkoihin kohdistuvan WRC-12-konferenssin vaikutuksen merkitystä;

2.  katsoo, että EU:n on etujensa edistämiseksi puhuttava yhdellä äänellä monenvälisissä neuvotteluissa, jotta voidaan luoda kattavia synergioita ja mittakaavaetuja taajuuksien käytössä; kannustaa siksi jäsenvaltioita voimakkaasti tukemaan täysimääräisesti näitä poliittisia suuntaviivoja ja edistämään ja puolustamaan niitä aktiivisesti WRC-12-konferenssissa; katsoo lisäksi, että niin kauan kuin komissiolla ei ole oikeutta puhua ITU:ssa EU:n puolesta, jäsenvaltioiden olisi tiiviisti koordinoitava radiotaajuuspolitiikkaan perustuvaa unionin yhteistä kantaa yhdessä komission kanssa;

3.  kiinnittää huomiota WRC-12-konferenssin asialistan 25 erilliseen kohtaan ja niiden mahdolliseen EU:n politiikkoihin ja tavoitteisiin kohdistuvaan vaikutukseen;

4.  kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan nämä tavoitteet ja vastustamaan kaikkia ITU:n radio-ohjesäännön muutoksia, jotka vaikuttaisivat niiden soveltamisalaan ja sisältöön; pyytää tässä yhteydessä komissiota varmistamaan, että EU:n perustamissopimuksen ja ”yhteisön säännöstön” periaatteita noudatetaan;

5.  katsoo, että komission olisi tuettava teknisesti ja poliittisesti jäsenvaltioita niiden kahdenvälisissä ja monenvälisissä neuvotteluissa kolmansien maiden kanssa ja tehtävä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, kun kansainvälisistä sopimuksista neuvotellaan erityisesti sellaisten naapurissa sijaitsevien kolmansien maiden kanssa, joissa voi ilmaantua erilaisista jakosuunnitelmista johtuvia häiriöitä;

6.  palauttaa mieliin radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa esitetyn kantansa ja – ottaen erityisesti huomioon ITU:n oman tutkimuksen kehittyneiden IMT-järjestelmien tarpeista – tarpeen jakaa mobiilidataliikenteelle riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti taajuuksia niin, että vuoteen 2015 mennessä taajuuksia on kaiken kaikkiaan vähintään 1 200 MHz, jotta voidaan tukea unionin poliittisia tavoitteita ja vastata mahdollisimman hyvin mobiilidataliikenteen kasvavaan kysyntään; muistuttaa, että kaikkien uusien toimenpiteiden olisi oltava avoimia eikä niillä saisi vääristää kilpailua tai haitata uusien yrittäjien pääsyä televiestintämarkkinoille;

7.  kehottaa jäsenvaltioita tukemaan komissiota sen edistäessä tämän olennaisen kohdan sisällyttämistä vuonna 2016 järjestettävän seuraavan WRC-konferenssin asialistalle; toistaa tässä yhteydessä, että on tärkeää, että EU kartoittaa nykyisten taajuuksiensa käyttöä ja sen tehokkuutta radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa ehdotetulla tavalla;

8.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edelleen edistämään kunnianhimoisia yhdenmukaistamistavoitteita ITU:n päätelmien mukaisesti sekä kehottaa komissiota arvioimaan ja tarkastelemaan lisätaajuuksien vapauttamistarvetta ottaen huomioon taajuusteknologioiden kehityksen, uusista palveluista saadut markkinakokemukset, maanpäällisen radio- ja televisiolähetystoiminnan mahdolliset tulevat tarpeet ja langattoman laajakaistan käyttöön soveltuvien taajuuksien puutteen muilla taajuusalueilla, jotta tämä on mahdollista toteuttaa vuoteen 2012 ja 2016 mennessä edellyttäen, että välttämättömät päätökset tehdään;

9.  korostaa, että langattomat laajakaistapalvelut edistävät merkittävästi talouden elpymistä ja kasvua; katsoo, että riittävät ja tehokkaasti hallinnoidut taajuudet ovat tarpeen, jotta voidaan vastata kaistanleveyden kasvavaan kysyntään kuluttajien keskuudessa sekä kattavuuden että kapasiteetin osalta;

10.  katsoo, että EU:n entistä vahvempi rooli taajuuspolitiikassa edellyttää entistä vahvempaa EU:n virallista asemaa ITU:ssa, ja tukee sen vuoksi voimakkaasti sen aseman uudelleentarkastelua ITU:n täysvaltaisten edustajien seuraavassa konferenssissa vuonna 2014;

11.  korostaa, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja koordinointi ovat tärkeitä, jotta EU voi hyötyä täysimääräisesti radiotaajuusteknologioiden innovaatiomahdollisuuksista;

12.  korostaa, että EU:n on tärkeää toimia edelläkävijänä radiotaajuusteknologiassa ja olla maailmanlaajuisena parhaiden käytäntöjen ja yhteenkuuluvuuden esimerkkinä;

13.  korostaa, että radiotaajuuksia käyttävät laitteet ovat haavoittuvia verkkohyökkäyksille, ja painottaa, että tarvitaan koordinoituja maailmanlaajuisia toimia verkkoturvallisuuden tehostamiseksi;

14.  pyytää komissiota raportoimaan WRC-12-konferenssin tuloksista ja saavutuksista;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0220.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö