Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2755(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0480/2011

Pateikti tekstai :

B7-0480/2011

Debatai :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Balsavimas :

PV 15/09/2011 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0391

Priimti tekstai
PDF 208kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
ES politinis požiūris dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 2012 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (angl. WRC-12)
P7_TA(2011)0391B7-0480/2011

2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos politinio požiūrio dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 2012 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (angl. WRC-12)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikatą KOM(2011)0180) dėl Europos Sąjungos politinio požiūrio, kurio rekomenduojama laikytis ITU 2012 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje (WRC-12),

–  atsižvelgdamas į ITU WRC-12 darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į strategijoje „Europa 2020 m.“ pateiktą skaitmeninę darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į Radijo spektro politikos grupės (RSPG) nuomonę dėl bendrų WRC-12 numatytų politikos tikslų,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. priimtą poziciją dėl radijo spektro politikos programos(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 27 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos išvadas dėl WRC-12,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Direktyvos 2009/140/EB, keičiančios 2002 m. kovo 7 d. Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, 8a straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2012 m. konferencijoje bus priimta ITU radijo ryšio reglamentų pakeitimų,

B.  kadangi ES valstybės narės užtikrina, jog tarptautiniai susitarimai, kurių šalimis jos tampa dalyvaudamos ITU veikloje, atitiktų galiojančius ES teisės aktus, visų pirma atitinkamas ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos taisykles ir principus,

C.  kadangi radijo spektras yra ribotas viešasis išteklius, kuris ypač svarbus vis didesnei daliai sektorių,

D.  kadangi, kaip pabrėžiama Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, ypač bevielis plačiajuostis ryšys ir ryšių paslaugos yra labai svarbūs augimo ir Europos konkurencingumo veiksniai pasauliniu mastu,

E.  kadangi Europa tik tada galės visapusiškai panaudoti skaitmeninės ekonomikos galimybes, kai sudarius vienodas veiklos sąlygas visoje Europoje bus sukurta gerai veikianti skaitmeninė vidaus rinka,

F.  kadangi pasauliniu ir Europos lygmenimis suderintas papildomo spektro atlaisvinimas yra svarbus būdas, padėsiantis spręsti ribotų pajėgumų problemą judriojo ryšio tinkluose ir paspartinsiantis naujų paslaugų atsiradimą ir ekonomikos augimą,

G.  kadangi svarbiausias konferencijos klausimas priklauso nuo galimybės naudotis radijo spektru, ypač skaitmeninio dividendo 800 MHz dažnių juostoje,

H.  kadangi keletas kitų klausimų susiję su įvairių sričių ES politika (informacinės visuomenės, transporto, kosmoso politika, „Galileo“ programa, vidaus rinka, aplinka, vaizdo ir garso politika, moksliniais tyrimais ir kt.),

I.  kadangi kiekvienoje WRC nustatoma kitos konferencijos darbotvarkė,

1.  palankiai vertina Komisijos komunikatą ir sutinka su WRC-12 poveikio svarbos įvairių sričių ES politikai tyrimo rezultatais;

2.  mano, kad daugiašalėse derybose ES privalo laikytis bendros pozicijos siekdama ginti savo interesus ir siekdama visuotinės sąveikos bei masto ekonomijos naudojant spektrą; taigi ypač ragina valstybes nares visiškai pritarti šioms politikos kryptims ir aktyviai jas propaguoti ir ginti WRC-12; be to, mano, kad kol Komisija neturi teisės ITU kalbėti ES vardu, valstybės narės kartu su Komisija turėtų glaudžiai derinti bendrą Sąjungos poziciją, grindžiamą radijo spektro politikos programa;

3.  atkreipia dėmesį į 25 WRC-12 darbotvarkės klausimus ir jų galimą poveikį ES politikai ir tikslams;

4.  ragina valstybes nares išsaugoti šiuos tikslus ir priešintis bet kokiam ITU radijo ryšio reglamentų keitimui, kuris darytų poveikį jų taikymo sričiai ir turiniui; atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos užtikrinti, kad būtų laikomasi ES Sutarties ir Bendrijos teisyno principų;

5.  mano, kad Komisija valstybėms narėms turėtų teikti techninę ir politinę pagalbą joms vedant dvišales ir daugiašales derybas su trečiosiomis šalimis ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis rengiant tarptautinius susitarimus, ypač susitarimus su trečiosiomis kaimyninėmis šalimis, nes gali kilti sunkumų dėl skirtingų paskirstymo planų;

6.  primena jos radijo spektro politikos programoje išdėstytą poziciją ir, ypač atsižvelgiant į ITU tyrimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti informacijos valdymo ir technologijų pažangiuosius poreikius, būtinybę iki 2015 m. suteikti pakankamai tinkamo radijo spektro, skirto judriuoju ryšiu perduodamam duomenų srautui, kuris siektų bent 1 200 MHz, remiant Sąjungos politikos tikslus ir siekiant kuo geriau patenkinti augančius judriuoju ryšiu perduodamo duomenų srauto poreikius; primena, kad bet kokios naujos priemonės turėtų būti skaidrios ir neturėtų iškraipyti konkurencijos ar sudaryti kliūčių naujiems telekomunikacijų rinkos dalyviams;

7.  ragina valstybes nares remti Komisiją siekiant įtraukti šį svarbų punktą į kitos 2016 m. vyksiančios konferencijos darbotvarkę; atsižvelgdamas į tai, pakartoja, kad ES svarbu parengti esamo radijo spektro naudojimo aprašą, taip pat jo veiksmingumą, kaip siūloma radijo spektro politikos programoje;

8.  primena valstybėms narėms ir Komisijai raginimą vykdyti plataus užmojo derinimo programą pagal ITU išvadas ir ragina Komisiją įvertinti ir persvarstyti, ar yra būtinybė atlaisvinti papildomą spektro juostą atsižvelgiant į spektro technologijų vystymąsi, rinkos patirtį naujų paslaugų srityje, galimus radijo ir televizijos transliavimo poreikius ateityje ir spektro trūkumą kitose juostose, kurios tinka belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, siekiant, kad tai būtų įvykdyta iki 2012 ir 2016 m., atsižvelgiant į sprendimus, kuriuos būtina priimti;

9.  pabrėžia, kad belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugos labai prisideda prie ekonomikos atsigavimo ir augimo; pakankamas ir tinkamai valdomas spektras būtinas siekiant patenkinti augančius vartotojų poreikius pajėgumų ir aprėpties aspektais;

10.  mano, kad norint užtikrinti ES svarbesnį vaidmenį įgyvendinant spektro politiką reikia siekti tvirtesnės ES oficialios pozicijos ITU, todėl tvirtai remia pasiūlymą peržiūrėti jos statusą kitoje ITU įgaliotųjų atstovų konferencijoje 2014 m.;

11.  pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti ir koordinuoti valstybių narių ir ES veiksmus siekiant, kad ES visapusiškai panaudotų naujovių diegimo galimybes radijo spektro technologijų srityje;

12.  pabrėžia, kad svarbu, jog ES veiktų kaip radijo spektro technologijų varomoji jėga ir visam pasauliui rodytų geriausios praktikos ir sanglaudos pavyzdį;

13.  atkreipia dėmesį į radijo spektrą naudojančių prietaisų pažeidžiamumą elektroninių atakų atveju ir pažymi, kad svarbu laikytis koordinuoto požiūrio pasauliniu mastu siekiant stiprinti elektroninį saugumą;

14.  prašo Komisiją pateikti WRC-12 rezultatų ir pasiekimų ataskaitą;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0220.

Teisinė informacija - Privatumo politika