Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2805(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0496/2011

Forhandlinger :

PV 15/09/2011 - 11.1
CRE 15/09/2011 - 11.1

Afstemninger :

PV 15/09/2011 - 12.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0392

Vedtagne tekster
PDF 22kWORD 45k
Torsdag den 15. september 2011 - Strasbourg
Hviderusland: Arrestation af menneskerettighedsforkæmperen Ales Bjaljatski
P7_TA(2011)0392RC-B7-0496/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2011 om Hviderusland: arrestationen af menneskerettighedsforkæmperen Ales Bjaljatski

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland (Belarus), navnlig beslutningerne af 12. maj 2011(1), 10. marts 2011(2), 20. januar 2011(3) og 17. december 2009(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland, vedtaget under den 3101. samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 20. juni 2011,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra december 1998,

–  der henviser til resolutionen om foreningsfrihed i Hviderusland, vedtaget af Europarådets Konference af INGO'er (ikke-statslige internationale organisationer) den 22. juni 2011,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 17. juni 2011, hvori det fordømmer menneskerettighedskrænkelserne før, under og efter præsidentvalget i Hviderusland og opfordrer den hviderussiske regering til at bringe »forfølgelsen« af oppositionsledere til ophør,

–  der henviser til erklæringen af 5. august 2011 fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om arrestationen af Ales Bjaljatski,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at Hviderusland internationalt har forpligtet sig til at overholde de folkeretlige principper og grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstat og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

B.  der henviser til, at Ales Bjaljatski, formand for menneskerettighedscentret »Vjasna« og næstformand for Det Internationale Forbund for Menneskerettigheder (FIDH), efter at være blevet tilbageholdt i det hviderussiske indenrigsministerium detentionscenter, den 4. august 2011 i Minsk blev formelt arresteret under mistanke for omfattende skattesvig (»undladelse af at opgive indtægter i særligt stort omfang«) og den 12. august 2011 sigtet i henhold til artikel 243, del II, i den hviderussiske straffelov; der henviser til, at han risikerer at blive idømt op til fem års »frihedsbegrænsning« eller mellem tre og syv års fængsel samt at få konfiskeret sin ejendom, herunder de lokaler, Vjasna drives fra;

C.  der henviser til, at Ales Bjaljatskis private ejendomme i Minsk, hans hjem i Rakov og Vjasnas kontor i Minsk er blevet ransaget af ansatte fra Komitéen for Statens Sikkerhed (KGB) og Departementet for Finansielle Undersøgelser under Komitéen for Statskontrol, og at hans computer og andet materiale blev konfiskeret;

D.  der henviser til, at en distriktsdommer i Minsk den 16. august 2011 afviste en ansøgning fra Ales Bjaljatskis advokat om løsladelse af menneskerettighedsforkæmperen mod kaution, og at Ales Bjaljatskis varetægtsfængsling tidligere den samme uge blev forlænget til to måneder;

E.  der henviser til, at arrestationen hænger sammen med visse EU-medlemsstaters videregivelse af oplysninger om Ales Bjaljatskis bankkonti til de hviderussiske myndigheder; der påpeger, at de hviderussiske myndigheder for at fremskaffe disse oplysninger drog fordel af det internationale samarbejde inden for rammerne af en bilateral aftale om retshjælp og udnyttede systemet med internationale procedurer og aftaler vedrørende finansielle overførsler - der har til formål at opspore terrorister og kriminelle - med henblik på at tage fuld kontrol over ikke-statslige civilsamfundsorganisationer og den hviderussiske demokratiske opposition og bringe EU's støtte til det hviderussiske civilsamfund i miskredit;

F.  der henviser til, at de hviderussiske skattemyndigheder fortolkede beløbene på Bjaljatskis konti som hans personlige indkomst og anklagede ham for at holde dem skjult;

G.  der henviser til, at de hviderussiske myndigheder systematisk har nægtet at registrere næsten alle landets menneskerettighedsorganisationer på nationalt plan (Vjasna har fået afslag på registrering tre gange i de seneste år); der påpeger, at menneskerettighedsaktivisterne af denne grund og som følge af, at udenlandsk bistand til en ikke-statslig organisation i Hviderusland (i Vjasnas tilfælde finansielle midler, der skulle sætte det i stand til at hjælpe ofrene for det hviderussiske regimes masseundertrykkelse efter præsidentvalget i december 2010) skal godkendes af de hviderussiske myndigheder, er tvunget til at åbne konti i nabolandene for at kunne yde effektiv hjælp til repræsentanterne for det uafhængige civilsamfund;

H.  der henviser til, at chikane af menneskerettighedsforkæmpere og -aktivister foregår systematisk og i vidt omfang; der henviser til, at der på det seneste er fremkommet rapporter om forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, journalister og aktivister, der deltager i kampagnen for løsladelse af Ales Bjaljatski, herunder i form af fængsling, tilbageholdelse, forhør, idømmelse af bøder eller konfiskering af trykt materiale; der henviser til, at en af de berørte personer, Viktar Sazonau, for tiden afventer en retssag;

I.  der påpeger, at Ales Bjaljatskis sag indgår i et bredere mønster af langvarig og vedvarende chikane af civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere i kølvandet på præsidentvalget i december 2010, der har medført en drastisk forringelse af menneskerettighederne og de borgerlige og politiske frihedsrettigheder i Hviderusland;

J.  der påpeger, at et stort antal aktivister fra oppositionen, herunder tidligere præsidentkandidater, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, blev arresteret på grund af deres deltagelse i den fredelige demonstration efter valget den 19. december 2010 i Minsk, anklaget for at »organisere masseuro« og idømt urimeligt hårde domme på op til syv år i en top- eller mellemsikret fængselskoloni; der henviser til forlydender om, at nogle af dem har været udsat for fysisk og psykisk tortur, er blevet nægtet fornøden advokat- og lægehjælp eller efter en større operation er blevet sendt tilbage til fængslet uden at have gennemgået den fornødne rekonvalescens;

1.  udtrykker dyb foruroligelse over forværringen af situationen for menneskerettighedsforkæmpere i Hviderusland; fordømmer på det kraftigste den nylige arrestation af og anklagerne mod formanden for menneskerettighedscentret Vjasna, Ales Bjaljatski, og de hviderussiske myndigheders manglende respekt for den grundlæggende ret til forsamlingsfrihed og ytringsfrihed;

2.  beklager dybt, at de hviderussiske myndigheder vedblivende nægter at give uafhængige menneskerettighedsorganisationer i landet juridisk anerkendelse og gør det umuligt for dem at virke ved at indføre undertrykkende love, der har til hensigt at stoppe civilsamfundsaktiviteter, hvorefter menneskerettighedsforkæmpere intimideres med trusler om strafferetlig forfølgelse;

3.  mener på baggrund af denne sag og af den uhørt voldsomme fremfærd mod civilsamfundet i Hviderusland efter præsidentvalget i december 2010, at straffesagen mod Ales Bjaljatski er politisk motiveret og har til formål at forhindre ham i at udføre sit legitime arbejde som menneskerettighedsforkæmper;

4.  kræver, at Ales Bjaljatski øjeblikkeligt og betingelsesløst løslades, og at efterforskningen af og samtlige anklager mod ham frafaldes;

5.  fordømmer de aktioner, der er foretaget mod menneskerettighedscentret Vjasna, og opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at indstille alle former for forfølgelse af Ales Bjaljatski, Vjasna og centrets medarbejdere og af alle øvrige menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer i landet, samt til at respektere retsstatsprincippet;

6.  opfodrer de hviderussiske myndigheder til at ophæve artikel 193-1 i den hviderussiske straffelov, som forbyder organisering af eller deltagelse i ikke-registrerede offentlige sammenslutningers aktiviteter, eftersom denne bestemmelse er i strid med de internationale normer for foreningsfrihed og betyder, at Hviderusland bryder sine OSCE- og FN-forpligtelser;

7.  understreger, at retshjælpen mellem EU-medlemsstater og Hviderusland ikke må blive til et redskab for politisk forfølgelse og undertrykkelse;

8.  beklager dybt, at hviderussisk lov og bilaterale og internationale mekanismer forsætligt er blevet misbrugt og udnyttet af de hviderussiske myndigheder;

9.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til at overholde alle bestemmelser i FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere og til at drage omsorg for, at demokratiske principper, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder overholdes i alle forhold, i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og de internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Hviderusland har ratificeret;

10.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at revidere hviderussisk ret, især vedrørende forenings- og ytringsfriheden, og bringe den i overensstemmelse med de internationale normer, og til indtil da at afholde sig fra ethvert yderligere misbrug af loven;

11.  opfordrer Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant til at intensivere deres pres på de hviderussiske myndigheder, udvide visumforbuddet og udvide listen over personer, hvis aktiver skal indefryses, til at omfatte dem, der er involveret i anholdelsen og retsforfølgelsen af Ales Bjaljatski;

12.  fremhæver nødvendigheden af, at EU i lyset af den fortsatte og uhørt voldsomme forfølgelse af oppositionen og civilsamfundet i Hviderusland støtter demokratiopbygningen i landet og finder nye metoder til at bistå det hviderussiske civilsamfund og de uafhængige medier med at højne offentlighedens bevidsthed;

13.  opfordrer topmødet om østpartnerskabet, der finder sted i Warszawa den 28.-29. september 2011, til at forhøje bistanden og engagementet til fordel for den hviderussiske demokratiske opposition og civilsamfundsorganisationerne med henblik på at fremme og styrke deres bestræbelser på at opnå demokrati;

14.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til at garantere fornøden advokat- og lægehjælp til alle politiske fanger og til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade dem samt rense dem for samtlige anklager og tilbagegive dem deres fulde borgerlige rettigheder;

15.  understreger, at potentielle aftaler mellem EU og Hviderusland bør være underlagt streng konditionalitet og være betinget af, at Hviderusland forpligter sig til at overholde de demokratiske normer, menneskerettighederne og retsstatsprincippet som fastsat i den fælles erklæring fra topmødet for østpartnerskabet den 7. maj 2009 i Prag, der også er undertegnet af den hviderussiske regering;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, OSCE's og Europarådets parlamentariske forsamlinger og Hvideruslands regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0244.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0099.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0022.
(4) EUT C 286 E af 22.10.2010, s. 16.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik