Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ***I
 Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη
 Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
 Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία
 Έκθεση προόδου 2010 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
 Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης - Ανατολική Διάσταση
 Αναθεώρηση ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης - Νότια Διάσταση
 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
 Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009
 Η περίπτωση του Ai WeiWei στην Κίνα
 Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης
 Ζιμπάμπουε

Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ***I
PDF 358kWORD 56k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))
P7_TA(2011)0147A7-0121/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0666),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2011, με την οποία το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η νομική βάση θα πρέπει να τροποποιηθεί και ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του επί της πρότασης της Επιτροπής στη βάση του άρθρου 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05499/2011 – C7-0032/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση της νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0121/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Απριλίου 2011 εν όψει της έκδοσης οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

P7_TC1-COD(2010)0326


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα εξής :

(1)  Η οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου(4) θεσπίζει τους κανόνες ελέγχου και τα μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών προστασίας και εποπτείας και της χρήσης εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

(2)  Κατά το παρελθόν, σποραδικές μόνον εμφανίσεις ορισμένων οροτύπων του ιού του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων καταγράφονταν στην Ένωση. Οι εν λόγω εμφανίσεις συνέβαιναν κυρίως στα νότια μέρη της Ένωσης. Ωστόσο, από την έκδοση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ και εφεξής, και, ιδίως, μετά την εισαγωγή στην Ένωση του ιού του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, ορότυποι 1 και 8, κατά τα έτη 2006 και 2007, ο ιός του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων έχει διαδοθεί περισσότερο στην Ένωση, με πιθανότητα να καταστεί ενδημικός σε ορισμένες περιοχές. Συνεπώς, έχει καταστεί δύσκολη η καταπολέμηση της διάδοσης του εν λόγω ιού.

(3)  Οι κανόνες για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού που ορίζονται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ βασίζονται στη χρήση των αποκαλούμενων «τροποποιημένων ζωντανών εμβολίων» ή «ζώντων εξασθενημένων εμβολίων», που ήταν τα μόνα διαθέσιμα εμβόλια όταν εκδόθηκε η εν λόγω οδηγία. Η χρήση των εν λόγω εμβολίων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη τοπική κυκλοφορία του ιού του εμβολίου και σε μη εμβολιασμένα ζώα.

(4)  Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της νέας τεχνολογίας, έχουν καταστεί διαθέσιμα «αδρανοποιημένα εμβόλια» κατά του καταρροϊκού πυρετού, που δεν παρουσιάζουν αυτόν τον κίνδυνο για τα μη εμβολιασμένα ζώα. Η εκτεταμένη χρήση αυτών των εμβολίων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εμβολιασμού, την περίοδο 2008-2009, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της κατάστασης της νόσου. Είναι πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι ο εμβολιασμός με αδρανοποιημένα εμβόλια είναι το προτιμώμενο μέσο για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού και για την πρόληψη της κλινικής νόσου στην Ένωση.

(5)  Για να εξασφαλισθεί ο καλύτερος έλεγχος της διάδοσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού και για να μειωθεί η επιβάρυνση στον γεωργικό τομέα που προκαλείται από την εν λόγω νόσο, ενδείκνυται να τροποποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τον εμβολιασμό που ορίζονται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την παραγωγή εμβολίων.

(6)  Για να καταστεί δυνατόν να επωφεληθεί ο εμβολιασμός για την περίοδο 2011 από τους νέους κανόνες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)  Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να καταστήσουν τους κανόνες για τον εμβολιασμό πιο ευέλικτους, και να λάβουν επίσης υπόψη το γεγονός ότι είναι πλέον διαθέσιμα αδρανοποιημένα εμβόλια που μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται επιτυχώς εκτός περιοχών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων.

(8)  Επιπλέον, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί η χρήση των ζώντων εξασθενημένων εμβολίων, δεδομένου ότι η χρήση τους ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι αναγκαία υπό ορισμένες περιστάσεις, όπως η συνέχεια της εισαγωγής νέου οροτύπου του ιού του καταρροϊκού πυρετού κατά του οποίου μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αδρανοποιημένα εμβόλια.

(9)  Επομένως, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί η οδηγία 2000/75/ΕΚ αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2000/75/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

   ι) “ζώντα εξασθενημένα εμβόλια”: εμβόλια που παρήχθησαν με την προσαρμογή απομονωμάτων του ιού του καταρροϊκού πυρετού μέσω σειριακών διόδων σε καλλιέργεια ιστών ή σε γονιμοποιημένα αυγά κότας·
"

2)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 5

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να αποφασίσει να επιτρέψει τη χρήση εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού, υπό την προϋπόθεση ότι:

   α) η απόφαση αυτή βασίζεται στο αποτέλεσμα ειδικής αξιολόγησης κινδύνου που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια αρχή·
   β) η Επιτροπή ενημερώνεται πριν από τη διενέργεια αυτού του εμβολιασμού.

2.  Οσάκις χρησιμοποιούνται ζώντα εξασθενημένα εμβόλια, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή οριοθετεί:

   α) μια ζώνη προστασίας, που αποτελείται τουλάχιστον από την περιοχή εμβολιασμού·
   β) μια ζώνη εποπτείας, που αποτελείται από ένα τμήμα του εδάφους της Ένωσης, που εκτείνεται σε τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας.

"

3)  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

   δ) εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή ενδεχόμενου προγράμματος εμβολιασμού ή κάθε άλλου εναλλακτικού μέτρου•
"

4)  Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

β)  Η ζώνη εποπτείας αποτελείται από ένα τμήμα του εδάφους της Ένωσης, που εκτείνεται σε τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και εντός της οποίας δεν έχει διενεργηθεί εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού με ζώντα εξασθενημένα εμβόλια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

"

5)  Στο άρθρο 10, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

   2. να απαγορεύεται ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου με τη χρήση ζώντων εξασθενημένων εμβολίων στη ζώνη εποπτείας.
"

Άρθρο 2

1)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 30 Ιουνίου 2011, το αργότερο, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2011, το αργότερο.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2)  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Γνώμη της 15.3.2011 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011.
(4) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 74.


Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη
PDF 302kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη
P7_TA(2011)0148RC-B7-0249/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία και την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου της 24ης Μαρτίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τη σύναψη Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου, της 26ης Οκτωβρίου 2006(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek σχετικά με την αιματηρή επίθεση εναντίον διαδηλωτών στη Συρία στις 23 Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966, του οποίου το Μπαχρέιν, η Συρία και η Υεμένη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη,

–  έχοντας υπόψη την Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 1975, της οποίας το Μπαχρέιν, η Συρία και η Υεμένη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Μπαχρέιν και την Υεμένη της 21ης Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με το Μπαχρέιν στις 10, 15 και 17 Μαρτίου 2011, σχετικά με τη Συρία στις 18, 22, 24 και 26 Μαρτίου 2011 και σχετικά με την Υεμένη στις 10, 12 και 18 Μαρτίου 2011 και στις 5 Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής στις 8 Μαρτίου 2011 με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2004, όπως επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από παρόμοιες εξελίξεις σε άλλες αραβικές χώρες, οι διαδηλωτές στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη έχουν εκφράσει θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και ισχυρή λαϊκή απαίτηση για πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη πραγματικής δημοκρατίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού, την εξασφάλιση του σεβασμού για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντίστοιχες κυβερνήσεις αντέδρασαν με αύξηση της βίαιης καταστολής, κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και εφάρμοσαν αντιτρομοκρατικούς νόμους, για να δικαιολογήσουν σοβαρά εγκλήματα, όπως εξωδικαστικές εκτελέσεις, απαγωγές και εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και άδικες δίκες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρμετρη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών από δυνάμεις ασφαλείας στο Μπαχρέιν, την Υεμένη και τη Συρία έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ζωών, τραυματισμούς και φυλακίσεις, αποτελεί δε παραβίαση του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), του οποίου οι εν λόγω χώρες αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από την πόλη Daraa της νότιας Συρίας, πριν επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συριακές αρχές κατέστειλαν τις διαδηλώσεις χρησιμοποιώντας πραγματικά πυρά για την διάλυση των ειρηνικών συγκεντρώσεων και συνέλαβαν εκατοντάδες πολίτες και κινητοποίησαν διαδηλωτές υπέρ του καθεστώτος στη Δαμασκό και σε άλλες πόλεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συριακή κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 29 Μαρτίου 2011 και ότι ανατέθηκε στον κ. Adel Safar ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης· ότι η ομιλία την οποία εκφώνησε ο Πρόεδρος Bashar al-Assad ενώπιον του συριακού κοινοβουλίου στις 30 Μαρτίου 2011 δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και δεν δημιούργησε ελπίδες για σημαντικές μεταρρυθμίσεις,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το 1963· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Νόμος Εκτάκτου Ανάγκης περιορίζει στην πράξη την άσκηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών, ενώ παράλληλα παραχωρεί στις συριακές αρχές διαρκή έλεγχο επί του δικαστικού συστήματος,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Συρίας πραγματοποίησε δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες δεσμεύεται στην ελευθερία της έκφρασης και της πολιτικής συμμετοχής (άρση του νόμου έκτακτης ανάγκης, κατάργηση του άρθρου 8 του συριακού Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι το κόμμα Μπάαθ ηγείται του κράτους και της κοινωνίας, και επίλυση του προβλήματος της απογραφής του 1962 στο κυβερνείο της αλ-Χασάκα, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι στερήθηκαν το διαβατήριό τους και καταγράφηκαν ως αλλοδαποί) αλλά δεν έχει παρουσιάσει απτή πρόοδο στα ζητήματα αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξέχων Σύρος ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικριτής της κυβέρνησης Χαϊθάμ αλ-Μαλέχ αποφυλακίστηκε τον Μάρτιο 2011 και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο συριακό καθεστώς ώστε να τηρήσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας αφετέρου εξακολουθεί να εκκρεμεί προς υπογραφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής καθυστέρησε κατόπιν αιτήματος της συριακής πλευράς από τον Οκτώβριο 2009· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της συμφωνίας αυτής,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στο Μπαχρέιν στις 14 Φεβρουαρίου 2011, κατά τις οποίες οι διαδηλωτές ζητούσαν πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όπως συνταγματική μοναρχία και μια εκλεγμένη κυβέρνηση, καθώς επίσης και να τεθεί τέρμα στη διαφθορά και την περιθωριοποίηση των Σιιτών, οι οποίοι αποτελούν πάνω από το 60% του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση του Μπαχρέιν παραμένει τεταμένη και, σύμφωνα με πληροφορίες, πενήντα έως εκατό άτομα παραμένουν αγνοούμενα από την περασμένη εβδομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλευτικό προσωπικό, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικοί ακτιβιστές έχουν συλληφθεί στο Μπαχρέιν, ενώ νοσοκομειακές πτέρυγες έχουν καταληφθεί από δυνάμεις ασφαλείας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν αιτήσεως της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, δυνάμεις ασφαλείας από χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Εμιράτα και Κουβέιτ) έχουν αναπτυχθεί στο Μπαχρέιν,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια πολίτες έχουν διαδηλώσει, εν πολλοίς ειρηνικά, στην Υεμένη από τον Ιανουάριο 2011, και σχεδόν εκατό πολίτες φέρονται να έχουν σκοτωθεί από τότε, κυρίως από τις δυνάμεις ασφαλείας που πυροβολούν στο πλήθος με πραγματικά πυρά ενώ και οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ασθενοφόρα που μετέφεραν τραυματισμένους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο νοσοκομείο παρεμποδίστηκαν στην Υεμένη από τις δυνάμεις ασφαλείας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ali Abdullah Saleh, ο οποίος κυβερνά τη χώρα επί 32 χρόνια, υποσχέθηκε να παραιτηθεί στην Υεμένη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ο Πρόεδρος δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε καμιά σημαντική ενέργεια για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για ειρηνική δημοκρατική μετάβαση,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου αποφάσισαν να καλέσουν εκπροσώπους της υεμενικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για συνομιλίες στο Ριάντ ώστε να επιλυθεί το αδιέξοδο σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι η φτωχότερη χώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με εκτεταμένο υποσιτισμό, συρρικνούμενους πετρελαϊκούς πόρους, αυξανόμενο πληθυσμό, ασθενή κεντρική κυβέρνηση, επιδεινούμενη λειψυδρία και μικρές επενδύσεις στην οικονομία της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για διχοτόμηση του κράτους της Υεμένης, λόγω μιας εύθραυστης εκεχειρίας από το Φεβρουάριο με τους Σιίτες αντάρτες του Βορρά, ενός αποσχιστικού κινήματος στον Νότο και πολλών μαχητών της αλ-Κάιντα που φέρονται να χρησιμοποιούν την Υεμένη ως βάση,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαχρέιν και την Υεμένη κηρύχθηκε πρόσφατα κατάστασης έκτακτης ανάγκης· ότι η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση της εν λόγω χώρας από τις κεφαλαιώδεις υποχρεώσεις της για υποστήριξη του κράτους δικαίου και από τις διεθνείς δεσμεύσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.  καταδικάζει κατηγορηματικά τη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφάλειας στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη, και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς το λαό των εν λόγω χωρών, επικροτεί το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους και στηρίζει σθεναρά τις νόμιμες δημοκρατικές προσδοκίες τους·

2.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν, της Συρίας και της Υεμένης να μην ασκήσουν βία κατά των διαδηλωτών, να σεβαστούν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασής τους· καταδικάζει την παρεμπόδιση, εκ μέρους των αρχών του Μπαχρέιν και της Υεμένης, της παροχής ιατρικής περίθαλψης και την άρνηση και τον περιορισμό πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγείας· τονίζει ότι οι υπεύθυνοι για τους θανάτους και τους τραυματισμούς πρέπει να λογοδοτήσουν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· καλεί τις αρχές να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και όλους τους πολίτες που συνελήφθησαν λόγω των ειρηνικών τους δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας·

3.  υπογραμμίζει ότι η χρήση βίας από ένα κράτος εναντίον του πληθυσμού του πρέπει να έχει άμεσες επιπτώσεις στις διμερείς του σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ότι η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει πολυάριθμα εργαλεία που λειτουργούν αποτρεπτικά σε σχέση με παρόμοιες ενέργειες, όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση ταξιδιών, κτλ.· υπενθυμίζει ωστόσο ότι οι πληθυσμοί ποτέ δεν επιτρέπεται να πλήττονται από μια τέτοια αναθεώρηση των διμερών σχέσεων·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να λάβουν πλήρως υπόψη τα πρόσφατα και τα συνεχιζόμενα συμβάντα και τις περαιτέρω εξελίξεις στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη στις διμερείς σχέσεις με τις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των περαιτέρω διαπραγματεύσεων σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Συρίας που εξακολουθεί να εκκρεμεί· είναι της γνώμης ότι η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας πρέπει να εξαρτηθεί από την ικανότητα των συριακών αρχών να πραγματοποιήσουν όντως τις αναμενόμενες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν εκκλήσεις για διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας από τα Ηνωμένα Έθνη ή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε σχέση με την επίθεση εναντίον διαδηλωτών στις 18 Μαρτίου 2011 στη Σανάα της Υεμένης, όπου βρήκαν το θάνατο 54 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300· καλεί την ΕΕ να αναλάβει αμέσως πρωτοβουλία για τη σύγκληση ειδικής συνόδου του ΣΑΔ για να εξετασθούν οι παραβιάσεις που διαπράχθηκαν στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη κατά την επίθεση εναντίον των διαδηλωτών και την καταστολή των διαφωνούντων·

6.  καλεί τις κυβερνήσεις του Μπαχρέιν, της Συρίας και της Υεμένης να αποδυθούν σε ανοικτή και ουσιαστική πολιτική διαδικασία και διάλογο, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προϋποθέσεις, με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική δημοκρατία, για την άρση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και για την εφαρμογή πραγματικών, φιλόδοξων και σημαντικών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη·

7.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν, της Συρίας και της Υεμένης να σεβαστούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· καλεί τις αρχές των εν λόγω χωρών να άρουν αμέσως την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και ειρηνικούς διαδηλωτές, να κατοχυρώσουν στο δίκαιο και στην πράξη την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, να εντείνουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις μειονότητες, να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση την παραίτηση της κυβέρνησης της Συρίας στις 29 Μαρτίου 2011, αλλά πιστεύει ότι δεν θα αρκέσει ως απάντηση στην αυξανόμενη απογοήτευση του λαού της Συρίας· καλεί τον Πρόεδρο Bashar al-Assad να τερματίσει την πολιτική καταστολής της πολιτικής αντιπολίτευσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να άρει πραγματικά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία ισχύει από το 1963, να προωθήσει τη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης στη Συρία και να εκπονήσει ένα απτό πρόγραμμα πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων·

9.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν και τα άλλα μέρη να αποδυθούν σε ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προϋποθέσεις, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις· χαιρετίζει την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ ότι τα ΗΕ είναι έτοιμα να προσφέρουν υποστήριξη σε προσπάθειες που δρομολογούνται από δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον τους ζητηθεί κάτι τέτοιο·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρουσία ξένων στρατευμάτων υπό τη σημαία του ΣΣΚ στο Μπαχρέιν· καλεί το ΣΣΚ να χρησιμοποιεί τους πόρους του ως περιφερειακός συλλογικός παράγοντας ώστε να λειτουργεί εποικοδομητικά και να μεσολαβεί προς το συμφέρον ειρηνικών μεταρρυθμίσεων στο Μπαχρέιν·

11.  καλεί τον Πρόεδρο Saleh της Υεμένης να πραγματοποιήσει απτά βήματα προς την υλοποίηση της υπόσχεσής του να «μεταβιβάσει ειρηνικά την εξουσία μέσω συνταγματικών θεσμών'· καλεί όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, να ενεργήσουν υπεύθυνα, να αποδυθούν σε ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να πραγματωθεί μια ομαλή πολιτική μετάβαση, και να συμπεριλάβουν στο διάλογο αυτό όλα τα κόμματα και τις κινήσεις που εκπροσωπούν το λαό της Υεμένης·

12.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το επίπεδο της φτώχειας και της ανεργίας και για τη διογκούμενη πολιτική και οικονομική αστάθεια στην Υεμένη· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η επιτόπια υλοποίηση των υποσχέσεων που συμφωνήθηκαν στη διάσκεψη δωρητών του 2006· καλεί επίσης την ΕΕ και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης αμέσως μόλις ο Πρόεδρος Σαλέχ καταστεί έτοιμος να παραχωρήσει τη θέση του σε μια δημοκρατικά συγκροτημένη κυβέρνηση·

13.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τις ειρηνικές δημοκρατικές βλέψεις των λαών του Μπαχρέιν, της Συρίας και της Υεμένης, να επανεξετάσουν την πολιτική τους απέναντι σε αυτές τις χώρες, να τηρούν τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Εξαγωγές Όπλων και να παραμένουν έτοιμα να βοηθήσουν, σε περίπτωση σοβαρής δέσμευσης των εθνικών αρχών, στην υλοποίηση απτών προγραμμάτων, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στις εν λόγω χώρες·

14.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως και αποτελεσματικά την υφιστάμενη στήριξη που παρέχεται μέσω των ENPI, EIDHR και IfS, και να εκπονήσει επειγόντως απτές προτάσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η μελλοντική ενωσιακή χρηματοδοτική βοήθεια θα μπορεί να βοηθά καλύτερα τις χώρες και τις κοινωνίες των πολιτών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου στην πορεία τους προς τη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  υπογραμμίζει τις δεσμεύσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και της Επιτροπής στην κοινή ανακοίνωση για μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία στη Νότια Μεσόγειο, σε σχέση με την περαιτέρω στήριξη του δημοκρατικού μετασχηματισμού και της κοινωνίας των πολιτών σε απάντηση στις τρέχουσες ιστορικές εξελίξεις στην περιοχή· ζητεί να χορηγηθεί βοήθεια της ΕΕ στις δημοκρατικές διαδικασίες στη Μεσόγειο και στην περιοχή του Κόλπου, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμετοχή όλων των πολιτών – ιδίως των γυναικών, οι οποίες έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στα αιτήματα για δημοκρατική αλλαγή – στην πολιτική ζωή·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Υεμένης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0109.
(2) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 436.


Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
PDF 286kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες
P7_TA(2011)0149RC-B7-0228/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) αναγνώρισαν το 1971 τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) ως το «φτωχότερο και ασθενέστερο τμήμα» της διεθνούς κοινότητας,

–  έχοντας υπόψη τα κριτήρια που έχουν οριστεί από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Πολιτικής των ΗΕ για τον προσδιορισμό των ΛΑΧ,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Παρισιού για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 1990,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος δράσης για τις ΛΑΧ για τη δεκαετία 2001-2010 (A/65/80),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο 2010,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης των Βρυξελλών για τις ΛΑΧ που εγκρίθηκε κατά την Τρίτη Διάσκεψη των ΗΕ για τις ΛΑΧ (ΛΑΧ-III) που διεξήχθη στις Βρυξέλλες τον Μάιο 2001,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το 2008 η Γενική Συνέλευση των ΗΕ για τη σύγκληση της Τέταρτης Διάσκεψης των ΗΕ για τις ΛΑΧ (ΛΑΧ-IV),

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη ΛΑΧ-IV θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του προγράμματος δράσης των Βρυξελλών που οδεύει στη λήξη του και θα προτείνει νέες δράσεις (2011-2020) που να αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων που έχουν αντληθεί και θα εντοπίσει αποφάσεις και προκλήσεις πολιτικής που θα αντιμετωπίσουν οι ΛΑΧ την προσεχή δεκαετία καθώς και τη δράση που απαιτείται να αναληφθεί,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του ΟΗΕ του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τον αναπτυξιακό στόχο της χιλιετηρίδας που συνίσταται στη μείωση της φτώχειας κατά το ήμισυ έως το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος 48 χώρες ταξινομούνται ως ΛΑΧ, εκ των οποίων 33 βρίσκονται στην Αφρική, 14 στην Ασία και 1 στη Λατινική Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 από αυτές τις χώρες είναι χωρίς διέξοδο στη θάλασσα και 12 είναι μικρά νησιά,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75% των 800 εκατ. κατοίκων των ΛΑΧ ζουν με λιγότερο από 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, ότι ο αριθμός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών αυξήθηκε από 25 που ήταν το 1971, οπόταν και καθιερώθηκε αυτή η κατηγορία από τον ΟΗΕ, σε 48 το 2011, και ότι μόνο η Μποτσουάνα το 1994, το Πράσινο Ακρωτήριο το 2007 και οι Μαλδίβες τον Ιανουάριο 2011 έπαψαν να περιλαμβάνονται στις ΛΑΧ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης για τις ΛΑΧ αυξήθηκε μόνο από 0,34 σε 0,39 ανάμεσα στο 2000 και το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον όρο οι ΛΑΧ ευρίσκονται σε καλή πορεία μόνο όσον αφορά δύο από τους επτά δείκτες των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη διεξαγωγή της ΛΑΧ-III και την έγκριση του προγράμματος δράσης των Βρυξελλών κάποια θετικά βήματα έχουν σημειωθεί, επί παραδείγματι η πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα» και οι αυξήσεις της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία διπλασιάσθηκε μεταξύ 2000 και 2008, και των αμέσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν από 6 σε 33 δισ. δολάρια ΗΠΑ, στοιχεία που επέτρεψαν σε 19 χώρες να επιτύχουν ποσοστό αύξησης της οικονομίας 3%,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις από τη διάσκεψη ΛΑΧ-IV μπορεί να επιτευχθούν μόνον εάν αντιμετωπισθούν δεόντως ζωτικής σημασίας θέματα που πλήττουν τις ΛΑΧ, όπως είναι το να εξασφαλίζεται εσωτερική συνοχή μεταξύ των πολιτικών του εμπορίου και της ανάπτυξης, του αγροτικού τομέα, της αλιείας, των επενδύσεων και της αλλαγής του κλίματος και εάν εγγραφούν στην ατζέντα σημαντικά θέματα, όπως είναι η διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως η έννοια της «σύμβασης διακυβέρνησης» (που ενσωματώνει συγκεκριμένα την καθιέρωσης κοινωνικής ασπίδας) ανάμεσα στις χώρες εταίρους και τις χώρες χορηγούς, και η ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΑΧ-IV θα επιβεβαιώσει την παγκόσμια δέσμευση στην εταιρική σχέση προς αντιμετώπιση των αναγκών των ΛΑΧ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν εξελίξει προπαρασκευαστική διαδικασία για την ΛΑΧ-IV περιλαμβάνει διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο, συνεδριάσεις σε επίπεδο περιφερειών και διασκέψεις με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, όπως είναι βουλευτές, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης συνεπάγεται την παροχή στήριξης στην υγεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στοιχείων που είναι ουσιαστικά συστατικά της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ΛΑΧ επιδεινώθηκε περαιτέρω λόγω των σε παγκόσμια κλίμακα κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τον τομέα των τροφίμων, την αλλαγή του κλίματος και τον τομέα της ενέργειας, κρίσεων που προστίθενται στις υφιστάμενες διαρθρωτικές προκλήσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο αγροτικός τομέας αποτελεί τη βάση των οικονομιών πολλών ΛΑΧ και παρέχει έως 90% των θέσεων εργασίας, η επισιτιστική ασφάλεια απειλείται,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει σημαντική ανάπτυξη χωρίς να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τα κράτη βάσει βελτιωμένης ικανότητας επίδοσης σε οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία πλούτου και δίκαιη ανακατανομή πλούτου, εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού-δημοσίου τομέα και ορθό σχεδιασμό των ξένων επενδύσεων, σε πνεύμα πλήρους σεβασμού των βασικών εργασιακών κανόνων της ΔΟΕ και των αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του όσον αφορά την εξασφάλιση σταθερότητας και νομικού πλαισίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκάστη ΛΑΧ χρειάζεται να εντοπίσει προτεραιότητες και λύσεις που να προσιδιάζουν στα δικά της δεδομένα και να βασίζονται στη δημοκρατική συμμετοχή του λαού στη λήψη αποφάσεων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης εξαρτάται από συγκεκριμένα αποτελέσματα (π.χ. σύμβαση διακυβέρνησης, κοινωνική ασπίδα, μείωση του χρέους, αναπτυξιακή βοήθεια, καινοτόμο χρηματοδότηση) και από την ποιότητα της συμβολής των συμμετεχόντων,

1.  εκτιμά ότι η τέταρτη διάσκεψη για τις ΛΑΧ πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, με βάση σαφείς δείκτες και με στόχο τη μείωση του αριθμού των ΛΑΧ κατά το ήμισυ έως το 2020, σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς και διαφανείς μηχανισμούς παρακολούθησης και εξασφάλισης συνέχειας·

2.  επισημαίνει ότι η χορήγηση βοήθειας από την ΕΕ στις ΛΑΧ θα πρέπει να προσανατολίζεται κυρίως στη δημιουργία πλούτου και την ανάπτυξη οικονομίας της αγοράς, βασικές προϋποθέσεις για την εξάλειψη της φτώχειας·

3.  ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τη συνολική μείωση της φτώχειας στις ΛΑΧ·

4.  πιστεύει ότι η ΛΑΧ-IV πρέπει να εστιάζεται στην εσωτερική συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη ως σημαντικό παράγοντα μεταστροφής της πολιτικής τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο· ζητεί συνεπώς η εκπόνηση πολιτικής σε όλους τους τομείς – όπως είναι το εμπόριο, η αλιεία, το περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, οι επενδύσεις και ο χρηματοπιστωτικός τομέας – να στηρίζει τις ανάγκες ανάπτυξης που έχουν οι ΛΑΧ με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τα εχέγγυα για αξιοπρεπές εισόδημα και μέσα διαβίωσης·

5.  παροτρύνει την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την ελάφρυνση του χρέους· επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η επίτευξη του στόχου που συνίσταται στο να ανέρχεται η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,15 έως 0,20 % του ΑΕΕ για τις ΛΑΧ, μέσω της προς τον σκοπό αυτό κινητοποίησης εγχώριων πόρων και, ως συμπληρωματικού μέτρου, μηχανισμών καινοτόμου χρηματοδότησης·

6.  υπενθυμίζει τον στόχο που αποτελεί η διαγραφή χωρών από την κατηγορία ΛΑΧ και επισημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο 2010 η συνάντηση κορυφής σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας όρισε πλαίσιο προς επιτάχυνση της εξάλειψης της φτώχειας, δημιουργία βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού των ΛΑΧ, θέσπιση χρηστής διακυβέρνησης και καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για ανάπτυξη ικανοτήτων·

7.  τονίζει ότι χρειάζεται να ληφθούν νέα μέτρα προς ενσωμάτωση των ΛΑΧ στην παγκόσμια οικονομία και βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη σχετιζόμενη με το εμπόριο βοήθεια που παρέχει για να βοηθήσει τις φτωχότερες χώρες να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό που απορρέει από την ελευθέρωση της αγοράς·

8.  υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών και ότι η ΕΕ πρέπει να συντονίζει καλύτερα την προσέγγισή της για να επιληφθεί των θεμάτων σταθερότητας στις ΛΑΧ και να υποστηρίζει τις προσπάθειες για απόκτηση των ικανοτήτων προς επίτευξη ειρηνικών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κρατών·

9.  επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια, τον αγροτικό τομέα, τις υποδομές, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χωρίς αποκλεισμούς αύξηση της οικονομίας, τη δυνατότητα πρόσβασης στις τεχνολογίες και την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη στις ΛΑΧ·

10.  ζητεί τη θέσπιση δίκαιων και ισότιμων κανόνων εμπορίου και την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων για τη δημιουργία κλίματος που ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη·

11.  υπενθυμίζει πόσο αναγκαία είναι η λήψη αποτελεσματικών μέτρων σχετικά με την αστάθεια και τη διαφάνεια των τιμών και με την επίτευξη καλύτερα ρυθμισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών, για να επιτευχθεί προστασία των ΛΑΧ και να μειωθεί το ευάλωτο που τις χαρακτηρίζει·

12.  υπενθυμίζει πόσο αναγκαία είναι η συμβολή στην ανάπτυξη των φορολογικών συστημάτων των κρατών και στη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα και καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίσουν κατάλληλους μηχανισμούς προς τούτο·

13.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συζητήσουν, στο πλαίσιο της τέταρτης διάσκεψης για τις ΛΑΧ, την εφαρμογή μηχανισμών καινοτόμου χρηματοδότησης της ανάπτυξης, όπως είναι η παγκόσμια εισφορά επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις και οι μηχανισμοί καινοτόμου χρηματοδότησης της ΕΑΒ πρέπει να θεωρούνται ουσιώδεις και συμπληρωματικοί στον αγώνα κατά της φτώχειας·

14.  παροτρύνει τα ΗΕ και την ΕΕ στη διάσκεψη ΛΑΧ-IV να επιληφθούν σοβαρά των δυσμενών αντικτύπων από την απόκτηση γεωργικής γης, όπως είναι η απαλλοτρίωση μικρών αγροτών και η μη βιώσιμη χρήση γης και υδάτων·

15.  υπενθυμίζει ότι ο μακρόπνοος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η δίκαιη ανακατανομή του πλούτου· ως εκ τούτου τονίζει ότι χρειάζεται να εντοπιστούν οι ανάγκες και οι στρατηγικές των ΛΑΧ, να διαφοροποιηθεί το εμπόριο με την προώθηση δίκαιων τιμών για την παραγωγή των ΛΑΧ και να αντιμετωπισθούν τα εμπόδια σε επίπεδο εφοδιασμού ώστε να βελτιωθεί ικανότητα εμπορικών ανταλλαγών των ΛΑΧ και η ικανότητά τους να προσελκύουν επενδύσεις, σε πνεύμα σεβασμού των βασικών εργασιακών κανόνων της ΔΟΕ και προστασίας του περιβάλλοντος·

16.  έχει επίγνωση του ότι η πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα» δεν έχει επιτύχει πλήρως τους αρχικούς στόχους της και ως εκ τούτου η ποιότητα και ο όγκος του εμπορίου από τις ΛΑΧ προς την αγορά της ΕΕ έχουν παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα των προσδοκιών, συγκεκριμένα διότι ελλείπουν οι δέουσες, σχετιζόμενες με το εμπόριο και τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδομές· πρεσβεύει την ανάπτυξη αυτών των υποδομών, οι οποίες παραμένουν στοιχείο κλειδί για την αύξηση των εμπορικών ικανοτήτων·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της βοήθειας για την ανάπτυξη, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Παρισιού και την Ατζέντα της Άκκρας·

18.  επισημαίνει το ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον αποφασιστικό του ρόλο στην έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ανάπτυξη· είναι επομένως πεπεισμένο ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλέκεται στενότερα στην προετοιμασία της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, σημαντικό να καθιερωθεί ένας μηχανισμός για την υποβολή σχετικών εκθέσεων·

19.  θεωρεί ότι η έγκριση του νέου νόμου των ΗΠΑ σχετικά με τα ορυκτά που τροφοδοτούν συγκρούσεις (conflict minerals) συνιστά σημαντική πρόοδο για την καταπολέμηση της παράνομης εξόρυξης και εμπορίας ορυκτών στην Αφρική, δραστηριότητας που τροφοδοτεί εμφύλιους πολέμους και συγκρούσεις· είναι της γνώμης ότι τα ΗΕ πρέπει να υποβάλουν παρόμοια πρόταση για να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα των εισαγομένων ορυκτών στην παγκόσμια αγορά·

20.  ζητεί να πραγματοποιείται εκτίμηση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής στις σχετικές πτυχές του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, περιλαμβανομένων του εμπορίου, της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας, ζητεί δε να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκτίμησης αυτής για τη διαμόρφωση σαφών κατευθυντήριων γραμμών για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας

21.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς η πιθανότητα περιβαλλοντικών καταστροφών οι οποίες προκαλούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού και καθιστούν επιτακτική τη χορήγηση κατεπείγουσας βοήθειας σε αυτήν την νέα κατηγορία ατόμων χωρίς εστίες·

22.  τονίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης και ζητεί την ενίσχυση των περιφερειακών πλαισίων που κατά κύριο λόγο καθιστούν δυνατή την απόκτηση πόρων, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης από τις μικρές χώρες·

23.  τονίζει ότι η έλλειψη προόδου στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές τις χώρες να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί δημοσιονομική στήριξη, η οποία συνιστά σημαντικό παράγοντα για την διεργασία απόκτησης ικανοτήτων κάθε χώρας·

24.  τονίζει πόσο σημαντική είναι για τις ΛΑΧ η ανάπτυξης τριμερούς συνεργασίας, ιδίως με αναδυόμενες χώρες, με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας περιεκτικής συνεργασίας για να επιτυγχάνονται αμοιβαία οφέλη και από κοινού ανάπτυξη·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία
PDF 365kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία
P7_TA(2011)0150B7-0226/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2010 με τον οποίο προστίθεται η Ισλανδία στον κατάλογο χωρών που δικαιούνται προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ προκειμένου να βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες να ευθυγραμμιστούν με το ευρωπαϊκό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την αίτηση της Ισλανδίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2010)0153),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Ισλανδία,

–  έχοντας υπόψη τη γενική θέση της ΕΕ και τη γενική θέση της κυβέρνησης της Ισλανδίας που εγκρίθηκε κατά την υπουργική συνεδρίαση με την οποία ξεκίνησε η διακυβερνητική διάσκεψη για την προσχώρηση της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2010-2011» (COM(2010)0660) και την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία η οποία εγκρίθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης για το 2009 όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Ισλανδία και την Τουρκία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αίτηση της Ισλανδίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της πρώτης συνεδρίασης της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Ισλανδίας που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ισλανδία ξεκίνησαν στις 27 Ιουλίου 2010 μετά από έγκριση του Συμβουλίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2010 και προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου 2011,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υπογραμμίστηκε στην ανανεωμένη συναίνεση σχετικά με τη διεύρυνση, η πρόοδος κάθε χώρας στην πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αξία της,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία συνεργάζεται ήδη στενά με την ΕΕ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), των συμφωνιών Σένγκεν και του κανονισμού του Δουβλίνου και με αυτή την ιδιότητα έχει ήδη υιοθετήσει ένα σημαντικό μέρος του κεκτημένου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία συμβάλλει στην ευρωπαϊκή συνοχή και αλληλεγγύη μέσω του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού στο πλαίσιο του ΕΟΧ και συνεργάζεται με την ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων,

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Ισλανδία τον Ιούλιο 2010· θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης της Ισλανδίας και να εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα είναι επιτυχής·

Πολιτικά κριτήρια

2.  εκφράζει ικανοποίηση για την προοπτική να έχει η ΕΕ ως νέο μέλος μια χώρα με ισχυρή δημοκρατική παράδοση και πολιτική παιδεία· υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα διευρύνει περαιτέρω το ρόλο της Ένωσης ως παγκόσμιου προωθητή και προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

3.  επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες για την ενίσχυση του νομοθετικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στην ενημέρωση· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει ικανοποίηση για την Ισλανδική Πρωτοβουλία Σύγχρονων Μέσων Ενημέρωσης, η οποία επιτρέπει τόσο στην Ισλανδία όσο και στην ΕΕ να καταλάβουν μια νομικά ισχυρή θέση όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της ενημέρωσης·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Ισλανδίας τον Οκτώβριο 2010 και είναι πεπεισμένο ότι αυτό το φόρουμ θα συμβάλει στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του ισλανδικού κοινοβουλίου (Αλθίνγκι) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης·

6.  ενθαρρύνει ένθερμα τις ισλανδικές αρχές να εναρμονίσουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές στην Ισλανδία·

7.  σημειώνει τη σωστή πρόοδο στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που έλαβαν οι ισλανδικές αρχές το Μάιο 2010 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπεροχή που δίδεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσον αφορά τους δικαστικούς διορισμούς, καθώς και για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νόμο περί δικαστικής εξουσίας οι οποίες ενισχύουν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για μια πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για το έργο που έχει επιτελέσει το Γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, καθώς και για την έκθεση της Ειδικής Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε το Δεκέμβριο 2008 από το ισλανδικό κοινοβούλιο προκειμένου να διερευνήσει και να αναλύσει τις διαδικασίες που οδήγησαν στην κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος καθώς και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση των πολιτικών, θεσμικών και διοικητικών συνεπειών της κατάρρευσης του ισλανδικού τραπεζικού συστήματος, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η εφαρμογή των συστάσεών της βρίσκεται ακόμη καθ' οδόν και πρέπει να συνεχιστεί με άκαμπτες προσπάθειες·

Οικονομικά κριτήρια

9.  εκφράζει ικανοποίηση για τα εν γένει ικανοποιητικά δεδομένα της Ισλανδίας όσον αφορά την εφαρμογή των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ και την ικανότητά της να ανθίσταται επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις και στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ·

10.  σημειώνει ωστόσο ότι η τελευταία έκθεση επιδόσεων της ΕΖΕΣ έδειξε ότι το έλλειμμα μεταφοράς νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο της Ισλανδίας αυξήθηκε κατά τι και ότι στο 1,3% παρέμεινε άνω του ενδιάμεσου στόχου του 1%, αν και μειώθηκε η καθυστέρηση μεταφοράς νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Ισλανδίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το ζήτημα Icesave, κυρίως σχετικά με την παροχή εγγυήσεων της αποπληρωμής των δαπανών που προέκυψαν στην καταβολή των ελάχιστων εγγυήσεων στους καταθέτες σε υποκαταστήματα της Landsbanki Islands hf. στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες· χαιρετίζει την έγκριση της συμφωνίας με πλειοψηφία τριών τετάρτων από το ισλανδικό κοινοβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 2011· λαμβάνει γνώση της απόφασης του Προέδρου της Ισλανδίας να θέσει το νόμο σε δημοψήφισμα και ελπίζει ότι, κατ´ αυτόν τον τρόπο, θα τεθεί τέρμα στη διαδικασία επί παραβάσει η οποία κινήθηκε στις 26 Μαΐου 2010 από την Εποπτική Αρχή της ΕΖΕΣ κατά της κυβέρνησης της Ισλανδίας·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι θεσμικές ανεπάρκειες στο χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν αντιμετωπιστεί και ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στην ενίσχυση των ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών στον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Χρηματοπιστωτικής Εποπτικής Αρχής·

13.  επιδοκιμάζει την υποβολή στην Επιτροπή εκ μέρους της Ισλανδίας του πρώτου της προενταξιακού οικονομικού προγράμματος ως σημαντικού βήματος στο προενταξιακό στάδιο, και ελπίζει ότι ο ετήσιος διμερής οικονομικός διάλογος που έχει εξαγγελθεί θα παγιώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών·

14.  ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να συνεχίσουν την τακτική της χάραξης στρατηγικής για την ελευθέρωση ελέγχων των κεφαλαίων, που συνιστά σημαντική απαίτηση για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ·

15.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη θετική τέταρτη ανασκόπηση του εφεδρικού προγράμματος του ΔΝΤ η οποία αναφέρει σε γενικές γραμμές σημαντικές εξελίξεις δημοσιονομικής και οικονομικής σταθεροποίησης στην Ισλανδία, καθώς και το γεγονός ότι μετά από συρρίκνωση επί επτά συνεχή τρίμηνα, η ισλανδική οικονομία εξήλθε από την ύφεση και το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατέγραψε αύξηση 1,2% κατά την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2010 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο·

16.  εκφράζει ικανοποίηση για τις πολιτικές για περαιτέρω διαφοροποίηση της οικονομίας της Ισλανδίας ως αναγκαίο βήμα για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία της χώρας· ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να αναπτύξουν περαιτέρω τις τουριστικές επιχειρήσεις που θεωρούνται ελπιδοφόρος μακροπρόθεσμος τομέας ανάπτυξης και έχει συνολικά συμβάλει με αυξανόμενη αναλογία στην παραγωγή και την απασχόληση·

17.  λαμβάνει γνώση της θέσης της Ισλανδίας για συμμετοχή της στην ζώνη του ευρώ, μια φιλοδοξία που μπορεί να επιτευχθεί αφού καταστεί μέλλος της ΕΕ και εφόσον πληρούνται όλοι οι αναγκαίοι όροι·

18.  εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο ανεργίας της Ισλανδίας και ιδίως της ανεργίας των νέων, καθώς και για την πτώση στις επενδύσεις και στην εσωτερική κατανάλωση μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση σημειώνοντας ωστόσο σημάδια βελτίωσης σε κάποιους από αυτούς τους τομείς· σημειώνει ότι η χαμηλού κόστους, πράσινη ενέργεια και τεχνολογία πράσινης ενέργειας που παράγει η Ισλανδία θα μπορούσε να συνιστά πολύ σημαντικότερο παράγοντα για την ανάκαμψη της οικονομίας·

19.  επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τα υψηλά επίπεδα επένδυσής της στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη και την υποστήριξη και συμμετοχή της στη στρατηγική της Λισαβόνας, περιλαμβανομένης της έγκρισης μιας στρατηγικής της Ισλανδίας για το 2020 η οποία τονίζει τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης και περιγράφει τους μετρήσιμους στόχους·

Ικανότητα υιοθέτησης των υποχρεώσεων ένταξης

20.  σημειώνει ότι η Ισλανδία, ως μέλος του ΕΟΧ, είναι αρκετά προωθημένη όσον αφορά τις απαιτήσεις 10 υπό διαπραγμάτευση κεφαλαίων και εν μέρει πληροί τις απαιτήσεις 11 υπό διαπραγμάτευση κεφαλαίων· τονίζει ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ισλανδίας βάσει της συμφωνίας του ΕΟΧ αποτελεί σημαντική απαίτηση στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης·

21.  καλεί την Ισλανδία να εντείνει τις προετοιμασίες για ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ, ιδίως στους τομείς που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ, και να εξασφαλίσει την εφαρμογή και επιβολή του έως την ημερομηνία προσχώρησης·

22.  καλεί την Ισλανδία να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή της στη γεωργική πολιτική και την πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου της ΕΕ και ιδίως να εντείνει τις προσπάθειες για να θέσει σε λειτουργία τις διοικητικές δομές που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών έως την ημερομηνία προσχώρησης· τονίζει, ωστόσο, την ιδιαιτερότητα του οικοσυστήματος της Ισλανδίας και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τις ισλανδικές αρχές να εξεύρουν αμοιβαίως ικανοποιητική συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του ισλανδικού περιβάλλοντος·

23.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κοινή αλιευτική πολιτική επί του παρόντος βρίσκεται υπό αναθεώρηση και ότι το κεκτημένο μπορεί να τροποποιηθεί πριν την προσχώρηση της Ισλανδίας, καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό τρόπο με απώτερο στόχο μια αμοιβαίως ικανοποιητική λύση για τη βιώσιμη διαχείριση και εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων·

24.  σημειώνει τις καλές επιδόσεις της Ισλανδίας στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της με ένα βιώσιμο τρόπο και με βάση επιστημονικές αξιολογήσεις·

25.  καλεί τις ισλανδικές αρχές να προσαρμόσουν τη νομοθεσία της χώρας σύμφωνα με το κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών καθώς και την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων στην παραγωγή και κατεργασία στον αλιευτικό τομέα·

26.  καλεί την Ισλανδία να συνεχίσει τις εποικοδομητικές συνομιλίες με την ΕΕ και τη Νορβηγία με στόχο την επίτευξη λύσης στη διένεξη για το σκουμπρί με βάση ρεαλιστικές προτάσεις που διασφαλίζουν το μέλλον των αποθεμάτων, προστατεύουν και διατηρούν θέσεις εργασίας στην αλιεία του πελάγους και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη βιώσιμη αλιεία·

27.  σημειώνει ότι η Ισλανδία μπορεί να παράσχει πολύτιμη συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ λόγω της πείρας της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση γεωθερμικής ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

28.  σημειώνει ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του θαλάσσιου βίου, κυρίως σχετικά με την φαλαινοθηρία· υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση της φαλαινοθηρίας αποτελεί μέρος του κεκτημένου της ΕΕ και ζητεί ευρύτερες συζητήσεις για το ζήτημα της κατάργησης της φαλαινοθηρίας και του εμπορίου προϊόντων φάλαινας·

29.  λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η Ισλανδία είναι ένα μη στρατιωτικό κράτος και δεν παράγει όπλα· εκφράζει ικανοποίηση για την συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ισλανδίας σε μη στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και την ευθυγράμμισή της με τις περισσότερες διακηρύξεις και αποφάσεις στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·

30.  επιδοκιμάζει την παράδοση της εξωτερικής πολιτικής της Ισλανδίας που ερείδεται στο διεθνές δίκαιο, στα δικαιώματα του ανθρώπου, στην ισότητα των φύλων, στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην έννοια της πολιτικής για την ασφάλεια που βασίζεται σε αξίες μη στρατιωτικού χαρακτήρα·

Περιφερειακή συνεργασία

31.  θεωρεί ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ, θα ενισχύσει τις προοπτικές της Ένωσης να διαδραματίσει ένα περισσότερο ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αρκτική συμβάλλοντας στην πολυμελή διακυβέρνηση και στις λύσεις βιώσιμης πολιτικής στην περιοχή· κρίνει θετικά τη συμμετοχή της Ισλανδίας τόσο στο Συμβούλιο Βορείων Χωρών όσο και στην πολιτική της βόρειας διάστασης της ΕΕ, στο Ευρω-αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς και στο Αρκτικό Συμβούλιο που αποτελεί το κύριο πολυμερές φόρουμ συνεργασίας στην Αρκτική· πιστεύει ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα εδραίωνε περαιτέρω την ευρωπαϊκή παρουσία στο Αρκτικό Συμβούλιο·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική και συντονισμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική και εκφράζει την άποψη ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα ενισχύσει τη βορειοατλαντική διάσταση των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης·

Κοινή γνώμη και υποστήριξη για τη διεύρυνση

33.  ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να διευρύνουν το δημόσιο διάλογο σχετικά με την προσχώρηση στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μια σταθερή δέσμευση προκειμένου να διεξαχθούν επιτυχείς διαπραγματεύσεις· επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τη δημιουργία του δημόσιου ιστότοπου eu.mfa.is και εκφράζει ικανοποίηση για τις αυξανόμενες και περισσότερο ισορροπημένες συζητήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ισλανδίας σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της ένταξης στην ΕΕ·

34.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει υλική και τεχνική υποστήριξη, εάν της ζητηθεί από τις ισλανδικές αρχές να το πράξει, προκειμένου να τις βοηθήσει να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την απόδοση ευθύνης σε σχέση με τη διαδικασία προσχώρησης και να συμβάλουν στη διοργάνωση μιας ενδελεχούς και εκτεταμένης εκστρατείας σε όλη τη χώρα η οποία θα βασίζεται σε σαφείς, ακριβείς και εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της ένταξης στην ΕΕ, έτσι ώστε οι πολίτες της Ισλανδίας να μπορούν να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή στο μελλοντικό δημοψήφισμα για την προσχώρηση·

35.  ελπίζει ότι, πέραν των διαφορετικών πολιτικών απόψεων, μια ενημερωμένη κοινή γνώμη μπορεί επίσης να επηρεάσει θετικά τη δέσμευση των ισλανδικών αρχών προς την κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ·

36.  είναι της άποψης ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθούν στους πολίτες της ΕΕ σαφείς κα πλήρως εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της προσχώρησης της Ισλανδίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες προς αυτό το σκοπό και θεωρεί ότι είναι εξ ίσου σημαντικό να ακουσθούν οι ανησυχίες και οι ερωτήσεις των πολιτών και να αντιμετωπιστούν, καθώς και να υπάρξει ανταπόκριση στις απόψεις τους και στα ενδιαφέροντά τους·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο του Αλθίνγκι και στην κυβέρνηση της Ισλανδίας.

(1) ΕΕ C 285 Ε, 21.10.2010, σ. 47.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0278.


Έκθεση προόδου 2010 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
PDF 385kWORD 105k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
P7_TA(2011)0151B7-0225/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, να χορηγηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώς υποψήφιας για ένταξη χώρας, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Ιουνίου 2006 και στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 845 (1993) και 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,

–  έχοντας υπόψη την εκπονηθείσα από την Επιτροπή έκθεση προόδου του 2010 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (SEC(2010)1332) και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2010-2011» (COM(2010)0660),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2009 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(1),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 30ής Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/212/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του Συμβουλίου Εξωτερικών της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συμφιλίωση στην περιοχή,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε καθεστώς υποψήφιας χώρας στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά ότι έκτοτε δεν προχώρησε στον καθορισμό ημερομηνίας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, παρά τις ουσιαστικές προόδους που έχει σημειώσει η εν λόγω χώρα στην πορεία της προς την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα δεν πρέπει να αποτελούν και να χρησιμοποιούνται ως εμπόδιο στην ενταξιακή διαδικασία, αν και πρέπει να διευθετηθούν πριν από την ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση της ενταξιακής διαδικασίας θα συμβάλει στη σταθερότητα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και θα ενισχύσει περαιτέρω τον διεθνοτικό διάλογο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατικοποίηση του οικονομικού διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες της διεύρυνσης επιτρέπει στην ΕΕ να εστιαστεί στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και συνεισφέρει στη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική διεύρυνσης του 2010 αναδεικνύει ως προτεραιότητες τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και τον διάλογο μεταξύ των πολιτικών παραγόντων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εφαρμόζει συνολικές διαδικασίες έγκρισης οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα νέα μέλη γίνονται δεκτά μόνο όταν έχουν εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις και μόνο με την ενεργητική συγκατάθεση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης παραμένουν θέμα προβληματισμού στις περισσότερες από τις χώρες της διεύρυνσης,

Πολιτικές εξελίξεις

1.  συμμερίζεται την εκτίμηση της εκπονηθείσας από την Επιτροπή έκθεσης προόδου 2010 σχετικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση για το άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων όπως συνιστά για δεύτερο συνεχές έτος η Επιτροπή και σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει την προηγούμενη σύστασή του προς το Συμβούλιο να αρχίσει αμέσως τις διαπραγματεύσεις·

2.  σημειώνει τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να διαδραματίσουν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη διαδικασία προετοιμασίας των εκλογών· τονίζει ότι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που διεξάγονται με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές αποτελεί σημαντικό στοιχείο μιας εδραιωμένης δημοκρατίας· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές· ανησυχεί για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να επιδιώξουν την επίτευξη συναίνεσης βάσει των δημοκρατικών θεσμών·

3.  επισημαίνει ότι υπάρχουν διμερή ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε πνεύμα καλής γειτονίας και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των συμφερόντων της ΕΕ· απευθύνει έκκληση προς όλους τους βασικούς παράγοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να δείξουν υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για την επίλυση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν τα οποία όχι μόνο παρεμποδίζουν την ενταξιακή διαδικασία της υποψήφιας χώρας, καθώς και την πολιτική της ΕΕ στην περιοχή, αλλά θα μπορούσαν να έχουν επίσης επιπτώσεις στις διεθνοτικές σχέσεις, την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη·

4.  συγχαίρει τη χώρα για τη 10η επέτειο της συμφωνίας-πλαισίου της Αχρίδας η οποία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος των διεθνοτικών σχέσεων στη χώρα και καλεί την κυβέρνηση και όλα τα κρατικά όργανα να αξιοποιήσουν αυτήν την ιστορική επέτειο ως μέσο προώθησης της συνεχούς καλλιέργειας διεθνοτικής συνεργασίας και εμπιστοσύνης· ανησυχεί, ωστόσο, για τις αυξανόμενες διεθνοτικές εντάσεις σχετικά με την ανέγερση ενός κτιρίου στη θέση του φρουρίου Kale στα Σκόπια· καλεί όλους τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες και τα μέσα ενημέρωσης να ενεργούν υπεύθυνα και να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις διεθνοτικές εντάσεις· παρατηρεί με ανησυχία τον κίνδυνο του αυξανόμενου απομονωτισμού της χώρας ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε υποκατάστατο πολιτικής λόγω της απουσίας μιας απτής ευρωπαϊκής προοπτικής·

5.  καλεί την κυβέρνηση να καλλιεργήσει συνολικό διάλογο μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων, να λάβει δεόντως υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κοινοτήτων και των μειονοτήτων στις αποφάσεις της, όπως σε σχέση με το χωροταξικό σχέδιο «Σκόπια 2014», και να αποφύγει ενέργειες και πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας εις βάρος άλλων κοινοτήτων· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής διεθνοτικών σχέσεων για την ενσωμάτωση των μειονοτήτων στη νομοθετική διαδικασία και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αποκέντρωσης σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο της Αχρίδας·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση της διένεξης για το όνομα δεν έχουν αποδώσει απτά αποτελέσματα·

Δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα

7.  υπενθυμίζει ότι η υγιής πολιτική κουλτούρα αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας· καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τερματίσουν το μποϊκοτάζ του εθνικού κοινοβουλίου και να αρχίσουν εκ νέου τον πολιτικό διάλογο εντός των θεσμικών οργάνων· θεωρεί ότι αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης να εξασφαλίσουν τη διεξαγωγή άμεσου και ανοικτού διαλόγου σχετικά με όλες τις υφιστάμενες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα· επισημαίνει ότι η πολιτική αστάθεια θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα έπρεπε να αποτελεί κοινή προτεραιότητα όλων των συνιστωσών της κοινωνίας· χαιρετίζει την έγκριση των τροποποιήσεων στον κανονισμό του κοινοβουλίου, που καθιστούν δυνατή την ουσιαστικότερη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στο έργο του· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τον ανεπαρκή διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το γενικό κλίμα δυσπιστίας και αντιπαράθεσης· παροτρύνει και τις δύο πλευρές να καλλιεργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και να επιδείξουν ισχυρή δέσμευση στη χρήση των νέων διατάξεων του κανονισμού του κοινοβουλίου με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της εποικοδομητικής συνεργασίας στη νομοθετική διαδικασία και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης·

8.  χαιρετίζει την πολιτική βούληση να ολοκληρωθεί η από μακρού αναμενόμενη ανακοίνωση ονομάτων πρακτόρων που συνδέονταν με τις πρώην γιουγκοσλαβικές μυστικές υπηρεσίες, θεωρώντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την απαλλαγή από την παλαιά κομμουνιστική εποχή· παρατηρεί, ωστόσο, ανεπαρκή πρόοδο στην πλήρη εφαρμογή των σχετικών νόμων· παροτρύνει την κυβέρνηση να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση τη διαδικασία της κάθαρσης, αποφεύγοντας την επιλεκτική της χρήση για πολιτικούς σκοπούς, όπως η πολιτική αυτονομιμοποίηση ή η δυσφήμηση πολιτικών αντιπάλων·

9.  επαινεί το άριστο έργο του απερχόμενου Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ/Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ· καταδικάζει τις άτοπες επιθέσεις πολιτικών του κυβερνώντος κόμματος εναντίον εκπροσώπων της ΕΕ και εκφράζει τη λύπη του διότι η κυβέρνηση δεν έχει διαχωρίσει απερίφραστα και δημόσια τη θέση της από τέτοιες προσβολές· θεωρεί ότι τα περιστατικά αυτά είναι άκρως επιζήμια για την εικόνα της χώρας·

10.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να βελτιωθεί η εκλογική νομοθεσία προκειμένου να εναρμονιστεί με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής της Βενετίας που παρατίθενται στην έκθεση σχετικά με τις προεδρικές και τοπικές εκλογές του 2009·

11.  επαναλαμβάνει ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη σταθερής δημοκρατίας· παρατηρεί την ύπαρξη ευρείας ποικιλίας και μίγματος δημόσιων και ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης στη χώρα· εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά ανησυχία του για την πολιτικοποίηση των μέσων ενημέρωσης και την παρέμβαση στο έργο τους· εκφράζει την ανησυχία του για την οικονομική εξάρτηση και τη συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας στα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που έχει συχνά ως αποτέλεσμα την έλλειψη συντακτικής ανεξαρτησίας και χαμηλό επίπεδο δημοσιογραφίας· εκφράζει την ανησυχία του για την αισθητή επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, όπως δείχνει η σημαντική πτώση (από την 34η στην 68η θέση) στην κατάταξη για την ελευθερία του Τύπου που δημοσίευσε η οργάνωση «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» για το 2010· σημειώνει το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του έκκληση προς τους πολίτες να καταγγέλλουν τα «μη αντικειμενικά» άρθρα του Τύπου· καλεί τους δημοσιογράφους να διατηρούν υψηλά επαγγελματικά πρότυπα στο έργο τους, να αποστασιοποιούνται από τις πολιτικές επιρροές και να ιδρύσουν επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων, ενώ ταυτόχρονα προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν την ανεξαρτησία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης με εφαρμογή ίσων κανόνων για όλα τα μέσα και με βελτίωση της διαφάνειας της ιδιοκτησίας τους·

12.  χαιρετίζει τους πολυάριθμους νόμους που έχουν ψηφιστεί για τη δικαστική μεταρρύθμιση και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω εντατικές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, προκειμένου να εξασφαλιστούν ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η ανεξαρτησία της από πολιτικές πιέσεις· υπογραμμίζει, προς τούτο, ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο πρέπει να εφαρμοστεί ταχέως και αποτελεσματικά· εκφράζει την ανησυχία του για το ρόλο που εξακολουθεί να διαδραματίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Δικαστικό Συμβούλιο και για τις κριτικές που ασκήθηκαν από την κυβέρνηση και βουλευτές εναντίον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι οποίες δημιουργούν τον κίνδυνο υπαγωγής της δικαιοσύνης σε πολιτική παρέμβαση· παρατηρεί, ωστόσο, με ικανοποίηση ότι, παρά τις διαφωνίες αυτές, όλες οι αποφάσεις του δικαστηρίου έχουν εφαρμοστεί· χαιρετίζει τις προσπάθειες για αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του δικαστικού συστήματος, ιδίως δε για μείωση του όγκου των υποθέσεων που εκκρεμούν στα περισσότερα δικαστήρια· παρομοίως, χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη νομική συνδρομή·

13.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, που εκδηλώνονται μεταξύ άλλων με την υλοποίηση του δεύτερου γύρου συστάσεων της GRECO (Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς ) και με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα· ενθαρρύνει τις αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να βελτιώνουν την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και τους πόρους του δικαστικού συστήματος· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η διαφθορά παραμένει εκτεταμένη και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω έντονες προσπάθειες για την εκρίζωσή της· υπογραμμίζει ότι επείγει η αποτελεσματική και αμερόληπτη εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς, ιδίως σε σχέση με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και με τη σύγκρουση συμφερόντων· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί το δικαστικό σύστημα χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις· χαιρετίζει τις προσπάθειες για αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του δικαστικού συστήματος· τονίζει την ανάγκη να καταρτισθεί μητρώο σε σχέση με την επιβολή των διώξεων και των καταδικών, βάσει του οποίου θα είναι δυνατό να εκτιμηθεί η πρόοδος· ζητεί την ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου να εξασφαλιστούν ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα και η εμπιστοσύνη του κοινού·

14.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεση προόδου αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν με τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μια αναλυτικότερη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς που έχει λάβει η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την απάτη, και να την συμπεριλάβει στην προσεχή έκθεση προόδου της·

15.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ζητεί, ωστόσο, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στον εν λόγω τομέα, ο οποίος εξακολουθεί να είναι πολιτικοποιημένος και στερείται ικανοτήτων και επαγγελματισμού· χαιρετίζει την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης από την κυβέρνηση και τη συγκρότηση της Υποεπιτροπής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης· εκφράζει την ανησυχία του για την αδιαφανή και ειδική για τον συγκεκριμένο σκοπό (ad hoc) διαδικασία της μετατροπής έκτακτων θέσεων σε μόνιμες, γεγονός το οποίο οδηγεί στην περαιτέρω πολιτικοποίηση της διοίκησης· ζητεί να χαραχθεί μια σαφής στρατηγική στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, η οποία να ορίζει τις ανάγκες της διοίκησης από πλευράς ικανοτήτων και δεξιοτήτων και η υλοποίησή της να γίνεται μέσω αξιοκρατικών προσλήψεων και εξέλιξης της σταδιοδρομίας· χαιρετίζει την αυξημένη πρόσληψη πολιτών από μη πλειονοτικές κοινότητες, αλλά υπογραμμίζει ότι αυτή πρέπει να στηρίζεται σε εκτίμηση των αναγκών της διοίκησης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι δεξιότητες των νέων υπαλλήλων αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας·

16.  επαινεί τη συνεχιζόμενη πρόοδο στον τομέα της αποκέντρωσης· παρατηρεί, ωστόσο, ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε κατώτερες αρχές πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή προϋπολογισμό·

17.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος· εξακολουθεί, ωστόσο, να ανησυχεί βαθύτατα για τις ταπεινωτικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες φυλακές, ιδίως όσον αφορά το συνωστισμό και το ανεπαρκές σύστημα υγειονομικής περίθαλψης· υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνει σεβαστή η αρχή σύμφωνα με την οποία οι κρατούμενοι πρέπει να τυγχάνουν κατάλληλης μεταχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών·

18.  χαιρετίζει την έγκριση του νόμου για την απογραφή πληθυσμού και νοικοκυριών 2011 και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί επαρκής προετοιμασία και επιχειρησιακή οργάνωση προκειμένου να διεξαχθεί με ακρίβεια η απογραφή· καλεί την κυβέρνηση να διαθέσει επαρκείς πόρους για την οργάνωσή της και τονίζει την ανάγκη αποπολιτικοποίησης του ζητήματος ούτως ώστε η απογραφή να είναι αμερόληπτη και με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή·

19.  υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει την ενσωμάτωση των εθνοτικών κοινοτήτων· προς τούτο, χαιρετίζει τη στρατηγική ολοκληρωμένης από κοινού εκπαίδευσης και ζητεί την ταχεία υλοποίησή της, μεταξύ άλλων με σταδιακή κατάργηση του διαχωρισμού βάσει εθνοτικών κριτηρίων και με αύξηση της εκμάθησης όλων των επίσημων γλωσσών στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τη διαδικασία διαβούλευσης με τις διαφορετικές κοινότητες και να συνεργαστεί μαζί τους στενά για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής·

20.  παρατηρεί έλλειψη προόδου στον από κοινού εορτασμό κοινών ιστορικών γεγονότων με γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, ο οποίος συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και στη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, όπως είχε τονισθεί στην προηγούμενη έκθεση· ζητεί επιμόνως την εισαγωγή σχολικών διδακτικών βιβλίων που να είναι απαλλαγμένα από ιδεολογικές ερμηνείες της ιστορίας·

21.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση της κοινότητας των Ρομά, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κακές συνθήκες ζωής και διακρίσεις στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες· υπογραμμίζει ιδίως τη δύσκολη κατάσταση των κοριτσιών και γυναικών Ρομά, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται διπλή διάκριση, τόσο λόγω εθνοτικής καταγωγής όσο και λόγω φύλου· καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει ισχυρότερη δέσμευση για την υλοποίηση της στρατηγικής για τους Ρομά και του προγράμματος δράσης για την Δεκαετία των Ρομά· χαιρετίζει από την άποψη αυτή τα μέτρα της κυβέρνησης που αποσκοπούν στην πολιτική ένταξη των Ρομά, μεταξύ άλλων τον ορισμό υπουργού που ανήκει στην εθνότητα Ρομά και είναι επιφορτισμένος με ζητήματα που αφορούν την κοινότητα των Ρομά· επαινεί την κυβέρνηση διότι συγκάλεσε συνεδρίαση για το θέμα της ένταξης των Ρομά όταν ασκούσε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης·

22.  χαιρετίζει την έγκριση του νόμου κατά των διακρίσεων που αποτελεί ζωτικό βήμα για την καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, οι οποίες εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες, και ζητεί την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο νόμος δεν περιλαμβάνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ως λόγο διακρίσεων· ζητεί την ταχεία εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων επί του θέματος αυτού με το κεκτημένο καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης, και υπογραμμίζει ότι τούτο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη· εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής μελών της επιτροπής προστασίας κατά των διακρίσεων· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν ορίστηκε στην επιτροπή κανένας εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, να αυξηθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και στη λήψη αποφάσεων στον πολιτικό και επιχειρηματικό τομέα και να προστατευθούν γυναίκες και παιδιά από την οικιακή βία·

23.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών· ενθαρρύνει τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το νόμο για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και να εξασφαλίσουν ότι το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συνοχή· χαιρετίζει την έγκριση της στρατηγικής για την καταπολέμηση της οικιακής βίας· ζητεί την εφαρμογή συστήματος στήριξης των θυμάτων· παροτρύνει την κυβέρνηση και μη κυβερνητικές οργανώσεις να προωθήσουν μέτρα που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για αυτά τα θέματα·

24.  καταδικάζει τις πρόσφατες ενέργειες εκφοβισμού και τις απευθείας επιθέσεις εναντίον οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την προσωπική δυσφήμιση των κορυφαίων στελεχών τους· χαιρετίζει τους μηχανισμούς για διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους οποίους εισήγαγε η κυβέρνηση, αλλά εκφράζει την ανησυχία του διότι δεν υπάρχει συστηματικός και διαφανής μηχανισμός για τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές, τη νομοθεσία, τα προγράμματα ή άλλα στρατηγικά έγγραφα· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, κατά μη επιλεκτικό τρόπο, προκειμένου να δοθούν ερεθίσματα για ουσιαστική δημόσια ανταλλαγή απόψεων και να συμπεριληφθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ενταξιακή διαδικασία της χώρας· τονίζει το ζωτικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας επί κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων· επαινεί την έγκριση του νέου νόμου για τις οργανώσεις πολιτών και παροτρύνει τις αρχές να εφαρμόσουν τις διατάξεις που αφορούν τους κοινωφελείς οργανισμούς εξασφαλίζοντας συστήματα χρηματοδότησης το ταχύτερο δυνατό·

25.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η βοήθεια από το ΙΡΑ αποδίδει καλά στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· ενθαρρύνει τόσο την κυβέρνησή της όσο και την Επιτροπή να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες για χρηματοδότηση από το IPA προκειμένου να γίνει περισσότερο προσιτή στις μικρότερες και μη κεντροποιημένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και άλλους δικαιούχους·

26.  υπογραμμίζει ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει κυρώσει τις οκτώ βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τα εργατικά δικαιώματα· εκφράζει την ανησυχία του διότι μόνο μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα των εργατικών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· καλεί τις αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, και, ως προς αυτό το θέμα, ενθαρρύνει επίσης την κυβέρνηση να μεριμνήσει για επαρκείς διοικητικές δυνατότητες ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή του εργατικού δικαίου· υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους και να καθιερώσει εφ' όλης της ύλης κοινωνικό διάλογο με τους σχετικούς εταίρους·

27.  υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί στυλοβάτη των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών· επισημαίνει με λύπη ότι πολλά νεκροταφεία, ενεπίγραφες τοιχογραφίες και τεχνουργήματα, τα οποία ανήκουν στη βουλγαρική πολιτιστική κληρονομιά, έχουν εγκαταλειφθεί τελείως και έχουν καταστραφεί·

28.  χαιρετίζει την πρόοδο της χώρας στην πορεία προς μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και την ευρεία συναίνεση όσον αφορά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής της χώρας· επαινεί την κυβέρνηση για τη διατήρηση μακροοικονομικής σταθερότητας παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης· επισημαίνει επίσης τις καλές προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης στα επόμενα έτη·

Κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις

29.  εκφράζει την ανησυχία του για την επίμονη και πολύ υψηλή ανεργία, ιδίως μεταξύ των νέων, που είναι κοινό φαινόμενο σε πολλές χώρες της περιοχής· καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει ταχέως αποτελεσματικότερα μέτρα για τη βελτίωση των δημόσιων επενδύσεων με επίκεντρο τις πολιτικές απασχόλησης και της απορρόφησης του εργατικού δυναμικού σε θέσεις ποιοτικής, σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις αρχές με αυξημένη βοήθεια από το IPA·

30.  παρατηρεί τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος ως συνέπεια της πραγματοποίησης οικονομικών μεταρρυθμίσεων κατά τα προηγούμενα έτη και τονίζει ότι είναι ανάγκη να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα· σημειώνει ταυτόχρονα ότι οι ξένες επενδύσεις, οι οποίες ήταν ήδη σε χαμηλό επίπεδο, μειώθηκαν κι άλλο και ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης· καλεί τις κρατικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προσέλκυση δυνητικών ξένων επενδυτών·

31.  συγχαίρει την κυβέρνηση για την αποτελεσματική και ομαλή εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς για πάνω από εκατό διαφορετικά προϊόντα ως βήμα προς την πλήρη ελευθέρωση του εμπορίου με την ΕΕ· ελπίζει ότι οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων παραγωγών δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ερεθίσματα για μεγαλύτερη οικονομική μεγέθυνση· θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο που καταδεικνύει τις προσπάθειες της χώρας να αντέξει τον αυξημένο ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσει όταν γίνει μέλος της ΕΕ·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοσθούν οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στις δημοσιονομικές δαπάνες, με βελτίωση της ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους στη δημοσιονομική διαδικασία και καθιέρωση ενός μηχανισμού αναφορών ούτως ώστε να υπάρχει λογοδοσία για τα χρήματα που δαπανώνται· υπενθυμίζει ότι οι αδιαφανείς δημοσιονομικές δαπάνες οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό και συγκρούσεις και αμφισβητεί τη νομιμότητα ορισμένων εθνικών εκστρατειών·

33.  χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση του Νόμου για την Ενέργεια που αποσκοπεί στην ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και ο οποίος είναι σύμφωνος με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες·

34.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα δημόσιων μεταφορών τόσο εντός της χώρας όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της σιδηροδρομικής σύνδεσης Σόφιας-Σκοπίων-Τιράνων)· επαναλαμβάνει προς τούτο την έκκλησή του προς τις αρχές να επενδύουν στη συντήρηση και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου το οποίο αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στο οδικό σύστημα· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τα επενδυτικά κεφάλαια στο ετήσιο πρόγραμμα σιδηροδρομικών υποδομών και καλεί την Επιτροπή να προσφέρει την απαραίτητη τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του IPA·

35.  καλεί τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας να ανοίξουν και πάλι τη διαμεθοριακή δίοδο για επιβάτες και ποδηλάτες μεταξύ Staro Konjarevo και Gabrene προκειμένου να βελτιωθεί το τμήμα του δικτύου Iron Curtain Trail («Στα ίχνη του σιδηρού παραπετάσματος») μεταξύ Strumica και Petric·

36.  χαιρετίζει την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος και να διατεθούν επαρκή κεφάλαια προς τούτο· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στις προκλήσεις στους τομείς της ποιότητας των υδάτων, της διαχείρισης των αποβλήτων και της προστασίας της φύσης· ζητεί στενότερη συνεργασία επί διασυνοριακών περιβαλλοντικών ζητημάτων βάσει των προτύπων της ΕΕ· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την έκκλησή του για ουσιαστική παρακολούθηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων στις μεθοριακές λίμνες Οχρίδα, Πρέσπα και Δοϊράνη, καθώς και στον ποταμό Αξιό· χαιρετίζει την πρωτοβουλία για την τριμερή Ευρωπεριοχή της λίμνης Πρέσπας που περιλαμβάνει την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ελλάδα και την Αλβανία· καλεί την κυβέρνηση να επεκτείνει την επιτυχημένη εμπειρία του συστήματος συλλογής λυμάτων της Οχρίδας σε άλλες λίμνες της περιοχής· επιπλέον, χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη Γευγελή·

37.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη ρύπανση του εδάφους στην πόλη Veles, η οποία έχει ανακηρυχθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως επικίνδυνο μέρος για να ζει κανείς· καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην προκειμένη περίπτωση πιστώσεις του IPA·

Περιφερειακά ζητήματα

38.  επαινεί τη χώρα για το συνεχή σταθεροποιητικό ρόλο της στην περιοχή· τονίζει τη συμμετοχή της στις μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, υπενθυμίζει, ωστόσο, στην κυβέρνηση την υποχρέωσή της να ακολουθεί τις Κοινές Θέσεις της ΚΕΠΠΑ, ιδίως όσες αφορούν περιοριστικά μέτρα, και ειδικότερα όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση της Ζιμπάμπουε·

39.  χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση που ελήφθη από τις αρχές της Σερβίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να καταργήσουν την υποχρέωση πολιτών που ταξιδεύουν μεταξύ των δύο κρατών να είναι κάτοχοι διεθνών διαβατηρίων, με σκοπό να καθιερωθεί κοινός έλεγχος των κοινών τους συνόρων·

40.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η διένεξη με την Ελλάδα για το όνομα εξακολουθεί να κλείνει το δρόμο της χώρας προς την ένταξη στην ΕΕ και υπενθυμίζει τη σύστασή του προς το Συμβούλιο για άμεση έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν στη διαδικασία αυτή οι σχέσεις καλής γειτονίας και η κατανόηση των ευαισθησιών των γειτονικών χωρών· καλεί τις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών να αποφεύγουν χειρονομίες, αμφιλεγόμενες ενέργειες και δηλώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις και να προκαλέσουν εντάσεις στις σχέσεις καλής γειτονίας· σημειώνει τον εντατικοποιημένο διάλογο μεταξύ των δύο Πρωθυπουργών και τους ενθαρρύνει να επιδείξουν πολιτική σύνεση και προθυμία για συμβιβασμό και να εξεύρουν ταχέως μια λύση ικανοποιητική και για τις δύο πλευρές·

41.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 14ης Δεκεμβρίου 2010, η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης αμοιβαία αποδεκτής λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων στο ζήτημα του ονόματος, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, έχει κεφαλαιώδη σημασία·

42.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν την ανάπτυξη ενός γενικά εφαρμόσιμου μηχανισμού διαιτησίας που θα αποβλέπει στην επίλυση διμερών ζητημάτων μεταξύ χωρών της διεύρυνσης, μεταξύ κρατών μελών και χωρών της διεύρυνσης και μεταξύ κρατών μελών·

43.  σημειώνει με ανησυχία τη χρήση ιστορικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο του διεξαγόμενου διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του φαινόμενου της λεγόμενης «αρχαιοποίησης», που απειλεί να αυξήσει τις εντάσεις με τις γειτονικές χώρες και να δημιουργήσει νέους εσωτερικούς διχασμούς·

44.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον αρμόδιο για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας Επίτροπο να διευκολύνουν μια συμφωνία για το ζήτημα του ονόματος και να προσφέρουν πολιτική καθοδήγηση, με πλήρη σεβασμό προς τη διεξαγόμενη διαδικασία διαπραγματεύσεων και τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· θεωρεί ότι η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης το ταχύτερο δυνατό θα αποτελέσει μια περίπτωση όπου θα δοκιμαστεί τόσο η μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας κοινή εξωτερική πολιτική όσο και η ικανότητα της Ένωσης να επιλύει από μακρού υφιστάμενες διεθνείς αντιπαραθέσεις στα σύνορά της·

45.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι τρίτων χωρών και να ανταμείψουν την πρόοδο και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των χωρών που πληρούν τις απαιτήσεις της Ένωσης· σημειώνει ότι, σε διαφορετική περίπτωση, η ετοιμότητα των χωρών για μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να μειωθεί·

46.  εκφράζει την άποψη ότι η περαιτέρω παράταση του status quo σε σχέση με το ζήτημα του ονόματος και με άλλα ανοικτά ζητήματα με τις γειτονικές χώρες θα μπορούσε να υπονομεύσει όχι μόνο τη σταθερότητα της χώρας και της περιοχής, αλλά και την αξιοπιστία της πολιτικής της διεύρυνσης, και, ως εκ τούτου, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιδείξουν καλή θέληση, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ως προς την επίλυση των ζητημάτων που εκκρεμούν· καλεί, από την άποψη αυτή, τις αρχές της χώρας να προωθήσουν την πρωτοβουλία συγκρότησης κοινών επιτροπών εμπειρογνωμόνων με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα σε θέματα ιστορίας και εκπαίδευσης·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

(1) EE C 341 Ε, 16.12.2010, σ. 54.
(2) ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 32.


Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
PDF 295kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
P7_TA(2011)0152RC-B7-0256/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ακτή του Ελεφαντοστού, και ιδιαίτερα εκείνο της 16ης Δεκεμβρίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Bamako της 3ης Νοεμβρίου 2000 για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες στον Γαλλόφωνο Κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ακτή του Ελεφαντοστού και ιδιαίτερα τα ψηφίσματα 1946 και 1951 (2010), και 1967, 1968 και 1975 (2011),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας Βαρόνης Catherine Ashton σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού και ιδιαίτερα εκείνες της 3ης, 10ης, 12ης και 19ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα για την Ακτή Ελεφαντοστού που ενέκρινε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων κατά την 3065η συνεδρίασή του στις 31 Ιανουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/18/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 25/2011 του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2011 για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που εγκρίθηκε στην Αντίς Αμπέμπα στις 10 Μαρτίου 2011 από το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις από 3 και 11 Μαρτίου 2011 δηλώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ακτή Ελεφαντοστού,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 18ης Μαρτίου 2011 των Συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ - ΕΕ δια της οποίας καταδικάζεται η βία και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ακτή Ελεφαντοστού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek στις 18 Μαρτίου 2011 δια της οποίας απευθύνεται έκκληση να τερματιστούν όλες οι βιαιοπραγίες σε βάρος πολιτών στην Ακτή Ελεφαντοστού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα για την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού που ενεκρίθη στις 25 Μαρτίου 2011 στην Αμπούγια από την Αρχή Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ECOWAS (Οικονομικής Κοινότητας Κρατών Δυτικής Αφρικής),

–  έχοντας υπόψη την από 25 Μαρτίου 2011 απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, για τη συγκρότηση διεθνούς ερευνητικής επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ακτή Ελεφαντοστού μετά τις προεδρικές εκλογές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες η χώρα βυθίστηκε σε βαθειά πολιτική κρίση που απορρέει από την άρνηση του σημερινού Προέδρου Laurent Gbagbo να παραδώσει την εξουσία στο νόμιμο Πρόεδρο Alassane Ouattara, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010 και αναγνωρίστηκε ως Πρόεδρος από τη Διεθνή Κοινότητα κατόπιν πιστοποίησης του εκλογικού αποτελέσματος από τα Ηνωμένα Έθνη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απέτυχαν όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική επίλυση του μετεκλογικού πολιτικού αδιεξόδου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης, της Οικονομικής Κοινότητας Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS/CEDEAO) και του Προέδρου της Νοτίου Αφρικής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου οι μάχες εντάθηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο δυτικό τμήμα της χώρας με ανησυχητικές εκθέσεις που δείχνουν αυξημένη χρήση βαρέως πυροβολικού εναντίον άμαχου πληθυσμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες ημέρες οι «Δημοκρατικές Δυνάμεις» του Προέδρου Ouattara εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση με σκοπό να επιβάλουν την εξουσία τους και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους διάφορες σημαντικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής πρωτεύουσας Γιαμουσούκρο και του Σαν Πέδρο, ενός βασικού λιμένα για τις εξαγωγές κακάο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τον Ouattara εισήλθαν πλέον στο Αμπιτζάν, με αποτέλεσμα να γίνουν έντονες μάχες με τις πιστές στον πρώην Πρόεδρο δυνάμεις,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ εκατοντάδες ζωές χάθηκαν στην Ακτή Ελεφαντοστού από το Δεκέμβριο 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θανάτων πιθανολογείται ότι είναι πολύ υψηλότερος, δεδομένου ότι οι βιαιοπραγίες που σημειώνονται στο εσωτερικό της χώρας δεν αναφέρονται πάντοτε στον τύπο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις που εμπρόθετα στρέφονται κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων και των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ συνιστούν εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή Ελεφαντοστού (ONUCI) απετέλεσε διαρκώς αντικείμενο απειλών και επιθέσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας που πρόσκεινται στον Gbagbo, ενώ ο πρώην Πρόεδρος υιοθέτησε μια εμπρηστική ρητορική που υποκινεί το λαό να ασκήσει βία εναντίον των δυνάμεων του ΟΗΕ και των ξένων που βρίσκονται στην Ακτή Ελεφαντοστού· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τραυματίστηκαν σοβαρά ή ακόμη και φονεύθηκαν,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ακτή του Ελεφαντοστού διαπράχθηκαν φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας, αναγκαστικών εξαφανίσεων και εκτελέσεων χωρίς δίκη, υπερβολικής και αδιάκριτης χρήσης βίας σε βάρος άμαχου πληθυσμού, που θεωρούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Δήλωση που υπέβαλε η Κυβέρνησή της στις 18 Απριλίου 2003 βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 3, του Καταστατικού της Ρώμης, η Ακτή του Ελεφαντοστού δεχόταν την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφός της από τις 19 Σεπτεμβρίου 2002 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ακτή του Ελεφαντοστού συνεχίζει να είναι υπό προκαταρκτική εξέταση στο Γραφείο του Εισαγγελέα του ΔΠΔ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός προς το κράτος δικαίου εξακολουθεί να λιγοστεύει στην Ακτή Ελεφαντοστού, με αυξανόμενους περιορισμούς να επιβάλλονται στην ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και του Τύπου,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού επιδεινώθηκε σοβαρά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, δεδομένου ότι ο Laurent Gbagbo έχει προχωρήσει σε παράνομες εθνικοποιήσεις στον τομέα των τραπεζών και του κακάο καθώς και σε αυθαίρετες κατασχέσεις χρημάτων και ιδιωτικών περιουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ προειδοποίησε πρόσφατα για τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες της σημερινής κατάστασης στην Ακτή Ελεφαντοστού για το σύνολο της περιοχής της Δυτικής Αφρικής,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του κλίματος τρόμου που επικρατεί στη χώρα, 1 εκατ. περίπου άτομα έχει εκτοπιστεί τόσο εσωτερικά όσο και σε γειτονικές χώρες όπως η Λιβηρία, η Γκάνα, το Τόγκο, το Μάλι και η Γουινέα,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή πενταπλασίασε την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς την Ακτή Ελεφαντοστού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ομόφωνα εγκριθείσα απόφαση υπ' αριθ. 1975(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καλείται ο κ. Gbagbo να παραιτηθεί αμέσως και ζητείται ο άμεσος τερματισμός της βίας σε βάρος πολιτών, ενώ επιβάλλονται στοχοθετημένες οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις στον κ. Gbagbo, στη σύζυγό του και σε τρεις συνεργάτες,

1.  καταδικάζει τις απόπειρες του πρώην Προέδρου Gbagbo και των υποστηριχτών του να υφαρπάξουν δια της βίας την εξουσία παρά τη βούληση του Ιβοριανού λαού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον κ. Gbagbo να παραιτηθεί και να παραδώσει αμέσως την εξουσία στον Alassane Ouattara· χαιρετίζει επ´αυτού την έγκριση της απόφασης 1975(2011), με την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προέβη στην εντονότερη δήλωσή του από την έναρξη της μετεκλογικής κρίσης στην Ακτή Ελεφαντοστού, καλώντας τον κ. Gbagbo να παραιτηθεί αμέσως·

2.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν βρέθηκε διπλωματική λύση, ακόμη και μεταξύ εκείνων που πρότεινε η Αφρικανική Ένωση, και το ότι η βία και οι ένοπλες συγκρούσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της μετεκλογικής κρίσης·

3.  χαιρετίζει την έκκληση των Δυτικοαφρικανίδων για μια ειρηνική λύση της πολιτικής διένεξης στην Ακτή του Ελεφαντοστού και για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των αυτουργών πράξεων βίας σε βάρος απλών ανθρώπων της χώρας· θεωρεί λυπηρές τις ανεπαρκείς προσπάθειες των γυναικείων οργανώσεων και των θρησκευτικών και κοινοτικών ηγετών για την άσκηση εσωτερικής πίεσης και για την προώθηση διαμεσολαβητικών προτάσεων εν όψει μιας ειρηνικής λύσης στο πολιτικό αδιέξοδο της χώρας·

4.  υπενθυμίζει ότι η μόνη πηγή δημοκρατικής νομιμότητας είναι η καθολική ψηφοφορία και ότι η εκλογή του Alassane Ouattara αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη βούληση του λαού της Ακτής του Ελεφαντοστού· καλεί επειγόντως όλους τους θεσμούς της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού (FDSCI) να αναγνωρίσουν χωρίς καθυστέρηση την εξουσία του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου Ouattara και της κυβέρνησής του·

5.  καταδικάζει με τους εντονότερο δυνατό τρόπο την κλιμάκωση της βίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού και ειδικότερα τη χρήση βαρέων όπλων κατά αμάχων, καθώς και τις συνακόλουθες σημαντικές απώλειες ζωών· εκφράζει τη θερμή αλληλεγγύη του προς όλα τα αθώα θύματα της αδικίας και της βίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού και προς τις οικογένειές τους· τονίζει ότι η βία σε βάρος αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών και των εκτοπισμένων στο εσωτερικό ατόμων, δεν θα γίνει ανεκτή και πρέπει να παύσει αμέσως·

6.  καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που επανειλημμένα διαπράχθηκαν σε βάρος αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων χωρίς δίκη και των πράξεων σεξουαλικής βίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ, οι πράξεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει τη σταθερή αντίθεσή του σε κάθε χρήση των μέσων ενημέρωσης για την υποδαύλιση του μίσους· ζητεί την άρση όλων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί ως προς την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης· καταδικάζει την απαγωγή τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων δυο πολίτες της ΕΕ, από ένα ξενοδοχείο στο Αμπιτζάν ευρισκόμενο σε συνοικία ελεγχόμενη από τις προσκείμενες στον Gbagbo δυνάμεις, και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους·

7.  τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία και ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εντοπιστούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, όλοι οι υπεύθυνοι για εγκλήματα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού· χαιρετίζει επ' αυτού τη συγκρότηση μιας εξεταστικής επιτροπής από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· επισημαίνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέφερε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσον έχει δικαιοδοσία για την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού· καλεί όλους τους παράγοντες της Ακτής Ελεφαντοστού να συνεργαστούν με τα όργανα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η απονομή δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ να παράσχει κάθε αναγκαία στήριξη σε αυτές τις έρευνες·

8.  καταδικάζει σταθερά τις πράξεις εκφοβισμού και παρεμπόδισης σε βάρος της Αποστολής του ΟΗΕ για την Ακτή του Ελεφαντοστού (ONUCI) και σε βάρος της ΕΕ·

9.  χαιρετίζει τις πρόσθετες στοχοθετημένες κυρώσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης θεώρησης εισόδου και του παγώματος περιουσιακών στοιχείων που επέβαλαν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο της ΕΕ για όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες που αντιτίθενται στην εξουσία του νόμιμου Προέδρου, και τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την παράνομη κυβέρνηση· τονίζει πως οι κυρώσεις αυτές πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μέχρις ότου ανακτήσουν την εξουσία οι νόμιμες αρχές·

10.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η απόφαση 1975(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπενθύμισε την άδεια που έχει δοθεί στην ONUCI να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να εκτελέσει την αποστολή της που συνίσταται στην προστασία του άμαχου πληθυσμού και στην αποτροπή της περαιτέρω χρήσης βαρέων όπλων, και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τις ενέργειες αυτές· ζητεί επ´αυτού μια ταχεία και ουσιαστική ενίσχυση των ικανοτήτων της ONUCI προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματικά την προστασία των αμάχων στην Ακτή Ελεφαντοστού·

11.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την εντολή της, η Αποστολή του ΟΗΕ για την Ακτή του Ελεφαντοστού (ONUCI) έχει ήδη αναλάβει δράση στο Αμπιτζάν προκειμένου να σταματήσει τη χρήση βαρέων όπλων και να προστατεύσει τους αμάχους και το προσωπικό του ΟΗΕ, με τη βοήθεια της γαλλικής δύναμης «Licorne», μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ·

12.  χαιρετίζει και υποστηρίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες που έγιναν υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS/CEDEAO) και επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ακτή Ελεφαντοστού να αποδείξουν τη δέσμευσή τους υπέρ μιας ειρηνικής δημοκρατικής πολιτικής μετάβασης ώστε να αποφευχθεί έτσι η περαιτέρω αιματοχυσία· εκφράζει την υποστήριξή του στο σχέδιο της Αφρικανικής Ένωσης για μια συνολική ειρηνική λύση στην κρίση, και τονίζει ότι όλες οι αφρικανικές χώρες πρέπει να επιδείξουν ενότητα και να ενεργήσουν συντονισμένα ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η ειρήνη στην Ακτή Ελεφαντοστού·

13.  καλεί τον Πρόεδρο Ouattara να βοηθήσει στην ειρήνευση και την εθνική συμφιλίωση, ενώ υπενθυμίζει πως δεν υπάρχει παραγραφή για τα εγκλήματα πολέμου και για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

14.  ανησυχεί έντονα για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού και στις γειτονικές χώρες και ειδικότερα στη Λιβερία· καλεί όλους τους πρωταγωνιστές στην Ακτή του Ελεφαντοστού να παράσχουν στις επί τόπου ανθρωπιστικές οργανώσεις ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της χώρας· χαιρετίζει την υπόσχεση της ΕΕ δια της Επιτρόπου κυρίας Georgieva, ότι θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης·

15.  τονίζει την ανάγκη ταχείας διεθνούς πολιτικής δράσης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού και για την πρόληψη μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης στην περιφέρεια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με άλλους διεθνείς χορηγούς βοήθειας· καλεί τη διεθνή κοινότητα να τιμήσει τις υποσχέσεις περί ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού της Ακτής του Ελεφαντοστού και των γειτονικών χωρών·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στην Αποστολή του ΟΗΕ για την Ακτή του Ελεφαντοστού (ONUCI), στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS/CEDEAO), στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον εκλεγμένο Πρόεδρο της Ακτής του Ελεφαντοστού κ. Alassane Ouattara.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0492.


Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης - Ανατολική Διάσταση
PDF 464kWORD 129k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Ανατολική Διάσταση
P7_TA(2011)0153B7-0198/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της 13ης Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 19ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)(1), της 15ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ(2), της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)(3), της 5ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ(4), της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την αναθεώρηση του ΕΜΓΕΣ(5), της 17ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο(6) και, της 20ής Ιανουαρίου 2011,σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο(8),

–  έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) μετά το 2004, και ιδίως τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, καθώς και τις συστάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας με τις χώρες, αυτές εκτός της Λευκορωσίας,

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 41 του προαναφερομένου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, όπου ζητείται η συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ – Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURO-NEST),

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που ενεκρίθησαν από κοινού με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, καθώς και την Ατζέντα Σύνδεσης με την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την ΕΠΓ, της 26ης Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2010, σχετικά με τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) (COM(2010)0207),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση (COM(2008)0823),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (COM(2007)0774), της 4ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ (COM(2006)0726), της 12ης Μαΐου 2004, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας - έγγραφο στρατηγικής (COM(2004)0373) και της 11ης Μαρτίου 2003, σχετικά με μια Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές Σχέσεις: Ένα νέο πλαίσιο με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας (COM(2003)0104),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)(9),

–  έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση 13/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Τέθηκε επιτυχώς σε εφαρμογή και παράγει αποτελέσματα το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης στον Νότιο Καύκασο (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία);»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου η ΕΕ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή των σχέσεών της με όλους τους παράγοντες και εταίρους, ιδίως με τους γείτονές της,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες με στόχο την εγκαθίδρυση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ, από την έναρξή της, οδήγησε στην ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και απέφερε ορισμένα απτά οφέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και ότι σήμερα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή, με σαφώς προσδιορισμένες προτεραιότητες δράσης, σαφή κριτήρια αναφοράς και διαφοροποίηση βασιζόμενη στις επιδόσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και μεταξύ αυτών, βασιζόμενο στις αρχές της συνοικειοποίησης και της κοινής ευθύνης καθώς και της υπαγωγής σε όρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση των σχέσεων απαιτεί ισχυρότερη κοινή δέσμευση και απτή πρόοδο προς την κατεύθυνση της χρηστής διακυβέρνησης και των δημοκρατικών προδιαγραφών,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση επικεντρώνεται σε 4 θεματικές πλατφόρμες συνεργασίας, συγκεκριμένα: δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση και σταθερότητα· οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση με τις πολιτικές της ΕΕ· περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενεργειακή ασφάλεια· και επαφές μεταξύ των ατόμων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST αποσκοπεί στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων χρησιμεύοντας ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων, εξεύρεση κοινών θέσεων επί των παγκοσμίων προκλήσεων των καιρών μας σε σχέση με τη δημοκρατία, την πολιτική, τα οικονομικά, την ενεργειακή ασφάλεια και τις κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των χωρών της περιοχής και της ΕΕ, όπως επίσης και μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει και να ενισχύσει σημαντικά μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, αυξάνοντας την οικονομική στήριξή της στις κοινωνίες των πολιτών και προωθώντας την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι προκειμένου να υποστηρίξει τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού που αποτελούν προϋπόθεση για μακροπρόθεσμη σταθερότητα,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύουν τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των ενδιαφερομένων χωρών και αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές αποτελούν επίσης σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων και προτεραιοτήτων της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές υπονομεύουν την ανάπτυξη μιας πραγματικής και αποτελεσματικής πολυμερούς διάστασης της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στις ενδιαφερόμενες χώρες εξακολουθεί να υποτιμάται,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις κατά των καταπιεστικών καθεστώτων στη Λευκορωσία, την Τυνησία και την Αίγυπτο εξέφρασαν ξεκάθαρα τις θεμιτές προσδοκίες των λαών για δημοκρατία,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξης και συνεργασίας που ακολούθησε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έναντι των αντιδημοκρατικών καθεστώτων στην Τυνησία και την Αίγυπτο απέτυχε και πρέπει να αποτελέσει δίδαγμα για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Λευκορωσία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΠΓ στο σύνολό της πρέπει να βασίζεται σε αξίες,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΜΓΕΣ συνέβαλε στην απλούστευση της χρηματοδότησης της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία σχεδιασμού του διάδοχου μέσου πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμπεράσματα της στρατηγικής αναθεώρησης της ΕΠΓ και να πραγματοποιηθεί μέσω εκτεταμένων διαβουλεύσεων,

Αναθεώρηση της ΕΠΓ - Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει την πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών στο πλαίσιο της ΕΠΓ και επιβεβαιώνει τις αξίες, τις αρχές και τις δεσμεύσεις επί των οποίων έχει βασιστεί η ΕΠΓ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η οικονομία της αγοράς, η βιώσιμη ανάπτυξη και η χρηστή διακυβέρνηση· θεωρεί ότι η ΕΠΓ εξακολουθεί να αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικής σημασίας για την εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων με τους στενότερους εταίρους μας, με στόχο την υποστήριξη των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων, και υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της αρχής της συνοικειοποίησης κατά την εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων·

2.  χαιρετίζει τη τρέχουσα αναθεώρηση της ΕΠΓ και υπογραμμίζει ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες, και τονίζει ότι, αν και οι φιλοδοξίες και οι στόχοι τους ενδέχεται να διαφέρουν, όλες αυτές οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να καταστούν οι στενότεροι πολιτικοί σύμμαχοι της ΕΕ·

3.  επισημαίνει ότι οι δύο διαστάσεις (Νότια και Ανατολική) της ΕΠΓ πρέπει να νοούνται ως αναπόσπαστα τμήματα της ίδιας πολιτικής προτεραιότητας· τονίζει την ανάγκη ευελιξίας και διαφοροποίησης της προσέγγισής μας έναντι μεμονωμένων εταίρων και προσεκτικότερης διάθεσης των πόρων·

4.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική αναθεώρηση της ΕΠΓ πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάληψη μεγαλύτερης πολιτικής δέσμευσης εκ μέρους όλων των εταίρων και να ενισχύει την βάσει επιδόσεων διαφοροποίηση σύμφωνα με σαφώς καθορισμένα κριτήρια αναφοράς·

5.  θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη αξία η συνεχής ανάλυση και αξιολόγηση όχι μόνο των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα μέσω των εφαρμοσθέντων προγραμμάτων, αλλά και της επάρκειας των πόρων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης· υποστηρίζει ότι η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τη διόρθωση πιθανών αδυναμιών και ατυχών επιλογών στο μέλλον·

6.  τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως ο ενισχυμένος ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ο ορισμός Επιτρόπου αρμόδιου για τη Διεύρυνση και την Πολιτική Γειτονίας καθώς και οι νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στοιχεία τα οποία προσδίδουν μεγαλύτερη συνοχή στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και ενισχύουν την αποδοτικότητα και τη νομιμότητα της εξωτερικής διάστασης και δράσης της· αναμένει από τα κράτη μέλη να μην αναλάβουν με τις χώρες της ΕΠΓ διμερείς πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ·

7.  καλεί την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο να συμβάλουν σημαντικά ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές αρχές θα λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη στην ανάλυση της πολιτικής κατάστασης τρίτων χωρών και θα εντάσσονται σε πιθανές πολιτικές «μετατροπής» μέσω προγραμμάτων παροχής βοηθείας·

ΕΠΓ - Ανατολή

8.  χαιρετίζει την έναρξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως πολιτικού πλαισίου για την προώθηση της ανατολικής διάστασης της ΕΠΓ που έχει ως στόχο την εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών της γειτόνων, προωθώντας την πολιτική σύνδεση, την οικονομική ολοκλήρωση και τη νομοθετική προσέγγιση και υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες εταίρους· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εκπονήσουν σαφή κριτήρια αναφοράς για τον έλεγχο αυτών των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστου εταίρου, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών στόχων και δυνατοτήτων τους· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση των εν λόγω κριτηρίων αναφοράς· τονίζει ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ότι η χρηστή διακυβέρνηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ανοικτή και διάφανη διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζεται σε δημοκρατικούς θεσμούς·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω προώθησης της σταθερότητας και της πολυμερούς οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, όπως συμφωνήθηκε στην Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Πράγα·

10.  υπογραμμίζει ότι μια ευρωπαϊκή προοπτική , σύμφωνα και με το πνεύμα του άρθρου 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές καθώς και να ενισχύσει την προσήλωσή τους σε κοινές αξίες και αρχές όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η χρηστή διακυβέρνηση·

11.  υπενθυμίζει ότι οι κοινές θεμελιώδεις αξίες, μεταξύ άλλων η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η προώθηση των ΜΚΟ, αξίες επί των οποίων βασίζονται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και η Ανατολική Εταιρική Σχέση, πρέπει να παραμείνουν η βασική παράμετρος αξιολόγησης των επιδόσεων των χωρών εταίρων μας· καλεί, για το σκοπό αυτό, όλους τους εταίρους της ΕΠΓ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επιδιώξουν μια περισσότερο φιλόδοξη προσέγγιση στην εφαρμογή των ετησίων προγραμμάτων δράσης στον τομέα αυτό·

12.  επισημαίνει ότι, από την έναρξη της ΕΠΓ το 2004, έχουν καταγραφεί ανάμικτα αποτελέσματα, με θετικές εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό σε ορισμένες χώρες εταίρους και ορισμένες αρνητικές εξελίξεις σε άλλες, ιδιαίτερα στη Λευκορωσία·

13.  σημειώνει ότι η Λευκορωσία παραμένει η μοναδική ανατολική χώρα εταίρος με περιορισμένη συμμετοχή στην ΕΠΓ και στη διμερή Ανατολική Εταιρική Σχέση καθώς και ότι η περαιτέρω συμμετοχή της σε αυτά τα προγράμματα θα εξαρτηθεί από την προθυμία της να υιοθετήσει κοινές αξίες και θεμελιώδεις αρχές· θεωρεί ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λευκορωσία απετέλεσαν προσβολή στο όραμα της ΕΕ όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Λευκορωσία, της 31ης Ιανουαρίου 2011· καλεί την ΕE να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμοστούν πλήρως τα συμπεράσματα αυτά, μεταξύ άλλων προσπαθώντας να προσελκύσει τους απλούς Λευκορώσους πολίτες στην ιδέα της μεταρρύθμισης, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και το κόστος που συνδέεται με την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν και διευκολύνοντας τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων· καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν, κατά την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν, όλη την ευελιξία που προσφέρει ο κώδικας θεωρήσεων της ΕΕ· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους χορηγούς να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δημοκρατικά προσανατολισμένων πολιτικών κομμάτων στη Λευκορωσία καθώς και τη δημιουργία μεγαλύτερων ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να ενισχύσουν τοπικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες των πολιτών στις περιοχές της Λευκορωσίας·

14.  υπογραμμίζει ότι σε ορισμένες χώρες το εκλογικό νομοθετικό πλαίσιο και η διεξαγωγή εκλογών δεν ήταν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· τονίζει εκ νέου τη σημασία ελεύθερων και ισότιμων εκλογών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και δεσμεύσεις·

15.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδιαίτερα στη δικαιοσύνη και την αστυνομία, πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕ κατά την ανάπτυξη των σχέσεών της με τους ανατολικούς εταίρους και ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο συνολικό πλαίσιο οικοδόμησης θεσμών· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθεί ο αγώνας κατά των διεθνών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και ζητεί αυξημένη αστυνομική και δικαστική συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΕ·

16.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προσλάβουν οι διμερείς σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και μια πολυμερή διάσταση με την αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες, με την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ενίσχυση διασυνοριακών σχεδίων, στην εντατικοποίηση προγραμμάτων που διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων, στην ανάπτυξη κινήτρων για την τόνωση της περιφερειακής συνεργασίας και στην περαιτέρω ενίσχυση ενός ενεργού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να προωθηθεί η απαραίτητη δημιουργία ανοικτών μη κυβερνητικών οργάνων και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή· επισημαίνει ωστόσο ότι η διμερής διάσταση παραμένει εξέχουσα και ζητεί σαφέστερη και αυστηρότερη διαφοροποίηση και υπαγωγή σε όρους, όπου οι φιλοδοξίες και οι δεσμεύσεις συνοδεύονται από την εφαρμογή και η πραγματική πρόοδος ακολουθείται από συγκεκριμένα βήματα προς την ευρωπαϊκή προοπτική· πιστεύει ακράδαντα ότι η σύσφιξη των δεσμών με τους εταίρους που σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις θα έχει θετικό αντίκτυπο στους υπόλοιπους και θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας·

17.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων που θα προσφερθεί στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα είναι, από την άποψη του χρονοδιαγράμματος και του περιεχομένου, τουλάχιστον το ίδιο - αν όχι περισσότερο - γενναιόδωρη, με αυτήν που έχει προταθεί σε άλλες γειτονικές τους χώρες, προκειμένου να μην δημιουργηθούν κίνητρα για τη χορήγηση ξένων διαβατηρίων σε πολίτες των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, πράγμα το οποίο -όπως συνέβη στην περίπτωση της Γεωργίας, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας- μπορεί να έχει αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα για τις χώρες αυτές και, συνακόλουθα, να αποβεί εις βάρος της ασφάλειας και των συμφερόντων της ίδιας της ΕΕ·

18.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί περαιτέρω η περιφερειακή συνεργασία στο χώρο του Ευξείνου Πόντου καθώς και να ενισχυθούν οι πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, ιδιαίτερα με τη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο και με την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για την αποτελεσματική της εφαρμογή· υπογραμμίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν θετικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πρωτοβουλιών και να διασαφηνίσουν, σε όλα τα επίπεδα, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η ουσιαστικής σημασίας συμπληρωματικότητα·

19.  ενθαρρύνει τις χώρες στην περιοχή να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους και να προχωρήσουν σε έναν ενισχυμένο και μακροπρόθεσμο διάλογο, σε όλα τα σχετικά επίπεδα, που θα καλύπτει τομείς όπως η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, ιδιαίτερα η διαχείριση των συνόρων, η μετανάστευση και το άσυλο, ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία, το ξέπλυμα χρήματος και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών καθώς και η αστυνομική και δικαστική συνεργασία· υπενθυμίζει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για όλες τις χώρες της ΕΠΓ, προκειμένου να προχωρήσουν προς την ένταξη στην ΕΕ·

20.  υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, κυρίως στα μέσα ενημέρωσης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και ότι ο χώρος που διαθέτουν οι φορείς της κοινωνίας και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπόκειται σε παράλογους περιορισμούς·

21.  χαιρετίζει τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των αξιών επί των οποίων βασίζεται η ΕΠΓ, κυρίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του εκδημοκρατισμού· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος αυτός καθώς και η συμμετοχή τους στην εφαρμογή και παρακολούθηση έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ και σχεδίων δράσης της ΕΠΓ πρέπει να υποστηριχτούν περαιτέρω με την παροχή οικονομικής και θεσμικής στήριξης· χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως εκείνων από τις χώρες εταίρους, στο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών· ενθαρρύνει τη συμμετοχή του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών σε επίσημες συνεδριάσεις πλατφόρμας και θεματικές ομάδες εργασίας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

22.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια εις βάθος αξιολόγηση της αξιοπιστίας όλων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλιστούν η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα των δράσεών μας·

23.  υπογραμμίζει τη σημασία των τοπικών αρχών στη δημοκρατική ανάπτυξη των χωρών εταίρων μας και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις υποστηρίξει ενεργά με στόχο την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και της τοπικής διακυβέρνησης· ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων αδελφοποίησης μεταξύ των τοπικών αρχών της ΕΕ και των χωρών εταίρων καθώς και τη δημιουργία της Τοπικής και Περιφερειακής Συνέλευσης Ανατολικής Ευρώπης και Νοτίου Καυκάσου·

24.  τονίζει τη σημασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του κοινωνικού διαλόγου ως μέρους της δημοκρατικής ανάπτυξης των ανατολικών εταίρων· υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι περιορισμένα και καλεί τους ανατολικούς εταίρους να ενισχύσουν περαιτέρω τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· υποστηρίζει την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων·

25.  τονίζει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ύπαρξης ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, και στο Διαδίκτυο, για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και ως μέσο προώθησης των ανταλλαγών και της επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνιών στην περιοχή και μεταξύ αυτών και της ΕΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τους σταθμούς Belsat, Radyo Racyja και το Ευρωπαϊκό Ράδιο για τη Λευκορωσία, καθώς και να στηρίξει τη δημιουργία και εδραίωση άλλων μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικών συνεισφορών, ως τρόπο προώθησης άμεσων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να σταματήσει η παροχή βοήθειας προς ελεγχόμενα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως αυτό ισχύει στη Λευκορωσία·

26.  υπενθυμίζει την άποψή του ότι οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την τόνωση των μεταρρυθμίσεων και πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους, χρονοδιαγράμματα και κριτήρια επιδόσεων και να συνοδεύονται από διαδικασία τακτικού ελέγχου προκειμένου να εμβαθυνθεί αποτελεσματικά η διμερής σχέση με την ΕΕ κατά τρόπο ολιστικό και προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή όλων των συνιστωσών των συμφωνιών αυτών, ήτοι των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνιστωσών και των υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αρχίσει το ταχύτερο δυνατόν η εφαρμογή των συνολικών προγραμμάτων οικοδόμησης θεσμών· υπογραμμίζει ότι, έχοντας κατά νου τον φιλόδοξο χαρακτήρα των συμφωνιών σύνδεσης και της κρίσιμης σημασίας που έχουν για το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις χώρες αυτές με τεχνική και οικονομική βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν οι τελευταίες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για την εφαρμογή τους· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ευθύνη της να ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους αρμόδιους εισηγητές σχετικά με τις εντολές διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες σύνδεσης και σχετικά με την πορεία των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων·

27.  χαιρετίζει το έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ στην Αρμενία και τη δημιουργία παρόμοιας ομάδας στη Μολδαβία· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και την Επιτροπή να συζητήσουν τη δυνατότητα παροχής παρόμοιας βοήθειας σε άλλους ανατολικούς εταίρους·

28.  θεωρεί ότι η αυξημένη οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για κοινωνική και πολιτική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι οι Ουσιαστικές και Εκτεταμένες Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών με την ΕΕ πρέπει να καθιερωθούν μόνον εφόσον πληρούνται οι απαραίτητοι όροι· τονίζει ότι οι ζώνες αυτές παραμένουν για τις χώρες εταίρους ένα από τα βασικά κίνητρα για τη σύναψη Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους αξιολογούνται πλήρως και εν ευθέτω χρόνω· αναγνωρίζει ότι η έννοια των Ουσιαστικών και Εκτεταμένων Ζωνών Ελεύθερων Συναλλαγών πρέπει, με τη σειρά της, να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στις ανατολικές χώρες εταίρους·

29.  υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης διμερούς και πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της ΕΠΓ, δεδομένου ότι τούτο θα αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες, θα βελτιώσει το πολιτικό κλίμα στην περιοχή και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών εταίρων· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της δημιουργίας ζωνών ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των χωρών εταίρων·

30.  σημειώνει την αυξανόμενη οικονομική παρουσία της Κίνας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

31.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η κινητικότητα των πολιτών, να διατηρηθούν οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων και να εξασφαλιστεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως μέσω συμφωνιών διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και μέσω συμφωνιών επανεισδοχής, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης ελευθέρωση των θεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι· καλεί την ΕΕ να διεξαγάγει ενεργά και με ταχείς ρυθμούς διαπραγματεύσεις για το σκοπό αυτό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη εφαρμογή των συμφωνιών διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων· συστήνει να περιλαμβάνουν οι διμερείς συμφωνίες διατάξεις για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας των χωρών της ΕΠΓ περί μετανάστευσης· τονίζει ότι η εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών και πολιτικών, ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής ασύλου, πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τις προδιαγραφές της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

32.  υπογραμμίζει περαιτέρω το γεγονός ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό κίνητρο για την προώθηση του εκδημοκρατισμού και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους, καθώς και ως μέσο αναγνώρισης συγκεκριμένης προόδου που έχει επιτελεσθεί προς την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΓ·

33.  προτείνει να δημοσιεύει η Επιτροπή ετήσια έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες επανεισδοχής·

34.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητη μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ και της FRONTEX·

35.  προτρέπει την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα σπουδαστών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και επιχειρηματιών, εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους και ενισχύοντας και διευρύνοντας υφιστάμενα προγράμματα χορήγησης υποτροφιών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, νέα σχέδια που θα επικεντρώνονται σε μια περισσότερο δομημένη συνεργασία στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας που προωθεί ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων και εταιρικές σχέσεις μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της έρευνας· χαιρετίζει την καθιέρωση εταιρικών σχέσεων κινητικότητας με τη Μολδαβία και τη Γεωργία και ενθαρρύνει τη σύναψη παρόμοιων εταιρικών σχέσεων με άλλους ανατολικούς εταίρους ως τμήμα της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται καλύτερα οι δυνατότητες ευελιξίας που προσφέρει ο κώδικας θεωρήσεων Σένγκεν προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα αυτών των κατηγοριών ατόμων·

36.  επαναβεβαιώνει την αποφασιστική υποστήριξή του προς το πρόγραμμα υποτροφιών που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για τους απόφοιτους πανεπιστημίων από τις χώρες της ΕΠΓ και της ΕΕ στο Κολλέγιο της Ευρώπης· είναι πεπεισμένο ότι τούτο θα δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν μελλοντικοί συνομιλητές από την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες, δηλαδή το προσωπικό για θέσεις απασχόλησης που συνδέονται με την ΕΕ-ΕΠΓ, οι οποίοι θα διαθέτουν πλήρη επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά την ουσία και το πνεύμα των πολιτικών, της νομοθεσίας και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

37.  τονίζει τη σημασία της τομεακής συνεργασίας, δεδομένου του αυξανόμενου βαθμού αλληλεξάρτησης, ιδίως σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση, η πληροφορική, η έρευνα, οι μεταφορές, η κοινωνική ανάπτυξη και ένταξη, η απασχόληση και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και η συνεργασία στο τομέα της υγείας· υπογραμμίζει ότι η ενισχυμένη τομεακή συνεργασία θα μπορούσε να ενδυναμώσει τις συνέργειες μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ και της ΕΠΓ· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι περισσότερες χώρες εταίροι πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνάψουν πρωτόκολλα με την ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα και υπηρεσίες· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας στην Κοινότητα Ενέργειας·

38.  θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί η ενεργειακή συνεργασία, η ενεργειακή απόδοση και η προώθηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που θα συνιστούν καίριους στόχους στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους εταίρους της ΕΠΓ· υπογραμμίζει τη στρατηγική σπουδαιότητα του έργου Nabucco και της ταχείας υλοποίησής του, καθώς και της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό τη μορφή του προγράμματος AGRI·

39.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθεί κατάλληλο επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ για τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και τονίζει εκ νέου την αξία του ΕΜΓΕΣ ως χρηματοδοτικού μέσου της ΕΠΓ, το οποίο πρέπει να εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται πιο ευέλικτα στις διαφορετικές ανάγκες των γειτονικών χωρών και περιοχών, να διασφαλίζει την άμεση διασύνδεση μεταξύ των πολιτικών στόχων της ΕΠΓ και του προγραμματισμού του ΕΜΓΕΣ και να αντικατοπτρίζει τον βασιζόμενο στις επιδόσεις χαρακτήρα της μελλοντικής ΕΠΓ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη εξασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας και ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των κρίσεων, καθώς και καλύτερα στοχευμένης βοήθειας, η οποία προορίζεται κυρίως για την κοινωνία των πολιτών και για δράσεις τοπικού επιπέδου, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και ότι η χρηματοοικονομική βοήθεια δεν υπόκειται σε αδικαιολόγητη κρατική παρέμβαση· υπογραμμίζει την αξία που έχει ο έλεγχος της διαχείρισης και των διαδικασιών εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ και τονίζει ότι θεμελιώδες κριτήριο για τη χρηματοδότηση σχεδίων πρέπει να είναι η προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη τοπικών οικονομιών, λαμβανομένων υπόψη του πραγματικού κόστους και της ουσιαστικής συμβολής εκάστου έργου· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να πραγματοποιήσουν έγκαιρες διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του μελλοντικού σχεδιασμού του διάδοχου μέσου·

40.  ζητεί την αύξηση και καλύτερη χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο του Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και στο πλαίσιο του Μέσου Μη Κρατικών Παραγόντων για τη στήριξη μικρής κλίμακας τοπικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που εκτελούνται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα στη Λευκορωσία·

41.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης επαρκών επιπέδων χρηματοδότησης, και ενθαρρύνεται από τον βελτιωμένο συντονισμό του έργου των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χορηγών με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να δημιουργηθούν συνέργειες· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμβάλει επίσης στην καλύτερη χρήση των υφισταμένων πόρων από τις χώρες εταίρους με αυξημένη έμφαση στην πρακτική συνεργασία ούτως ώστε τα θεσμικά όργανα αυτών των χωρών να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διάφορες συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την ΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η άμεση σύνδεση μεταξύ επιδόσεων και χρηματοοικονομικής βοήθειας (λ.χ. το μέσο διευκόλυνσης της διακυβέρνησης στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ), ιδίως στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

42.  θεωρεί ότι η δημοσιονομική στήριξη θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσε να παράσχει πραγματικά κίνητρα στο μέλλον· εκτιμά, ωστόσο, ότι η στήριξη αυτή πρέπει να βασίζεται στην αρχή της διαφοροποίησης και να υπάγεται σε όρους, μεταξύ άλλων την προσήλωση των δικαιούχων χωρών σε κοινές αξίες και αρχές, αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού και αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου, χαμηλά επίπεδα διαφθοράς και ικανότητα χρησιμοποίησης της στήριξης αυτής με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία·

43.  ζητεί τη σημαντική αύξηση των ανώτατου ορίου της κατηγορίας 4 στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού, ιδίως για το ΕΜΓΕΣ, δεδομένου ότι κατά τα τελευταία χρόνια έχει μεν επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην προώθηση αυξημένης συνεργασίας και σταδιακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων, πρέπει όμως να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες καθώς προκύπτουν νέες προκλήσεις και νέοι τομείς συνεργασίας·

44.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδοτική στήριξη, όχι όμως εις βάρος της χρηματοδότησης προς την Ένωση για τη Μεσόγειο, την ανατολική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

45.  επισημαίνει ότι, μολονότι η βοήθεια μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός για τις χώρες της ΕΠΓ, δεν αρκεί για να διασφαλίσει βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη· καλεί συνεπώς τις χώρες της ΕΠΓ να ενισχύσουν και να κινητοποιήσουν τους εγχώριους πόρους τους, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών στο πρόγραμμα εργασίας της ΕΠΓ, καθώς και τη μεγαλύτερη οικειοποίηση των σχεδίων της ΕΠΓ·

46.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση της διάστασης «Νεολαία» της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συνιστά σημαντική επένδυση για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών γειτόνων της με μεγάλο δυναμικό για τα προσεχή χρόνια και στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού των εν λόγω εταίρων και της εναρμόνισης της νομοθεσίας τους με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει το επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο έχει διατεθεί για τον ΕΜΓΕΣ για το 2011 στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2011, για την ενίσχυση της διάστασης «Νεολαία» της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης παρέχοντας:

   α) μικρές επιδοτήσεις που θα χορηγούνται μέσω διαδικασιών υποβολής προτάσεων που κινεί η Επιτροπή ή αντιπροσωπεία της ΕΕ και απευθύνεται σε οργανώσεις νέων προερχόμενων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για κοινά σχέδια
   β) υποτροφίες για σπουδαστές από ανατολικές χώρες της ΕΠΓ·

47.  χαιρετίζει το αποτέλεσμα της διάσκεψης των χορηγών που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2011 για τη Λευκορωσία, η οποία συγκέντρωσε ποσόν περίπου 87 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων, ερευνητικών κέντρων και οργανώσεων σπουδαστών·

48.  επισημαίνει την αυξημένη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ επί θεμάτων ασφαλείας στο πλαίσιο της Ανατολικής Γειτονίας με τη συγκρότηση Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της ΕΕ στη Μολδαβία και της Αποστολής Επιτήρησης της ΕΕ στη Γεωργία· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και την ΕΥΕΔ να αναλάβουν ενεργότερη δράση για την επίλυση των παρατεινόμενων συγκρούσεων στην Υπερδνειστερία και στο Νότιο Καύκασο, με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα τη μη άσκηση βίας, την αυτοδιάθεση και την εδαφική ακεραιότητα, με την υιοθέτηση ενεργότερων πολιτικών θέσεων και με ενεργότερη συμμετοχή και ενεργότερο ρόλο σε μόνιμες και επί τούτου δημιουργημένες δομές για την επίλυση των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των ήδη υφισταμένων διαπραγματευτικών πλαισίων, ιδίως σε πλαίσιο ΟΑΣΕ·

49.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν περισσότερα μέτρα και προγράμματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων τη δημιουργία νέων αποστολών και στρατηγικών προώθησης της δημόσιας επικοινωνίας και την εξέταση πραγματιστικών πρωτοβουλιών και καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως οι άτυπες επαφές και διαβουλεύσεις με τις κοινωνίες των αποσχισθέντων εδαφών, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική μη αναγνώρισης που ακολουθεί η ΕΕ, με στόχο τη στήριξη της πολιτικής παιδείας και του κοινοτικού διαλόγου· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας καθώς και να αναπτυχθεί η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων συμφωνιών σύνδεσης· θεωρεί ότι οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ εξακολουθούν να διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο, ιδιαίτερα όπου η αποστολή τους έχει περιφερειακή διάσταση, όπως στο Νότιο Καύκασο· εκτιμά ότι πρέπει να εφαρμοστούν περισσότερα και καλύτερα μέτρα με στόχο την επίλυση των παρατεταμένων συγκρούσεων στην περιοχή που παρεμποδίζουν την πολυμερή διάσταση·

50.  εφιστά, εν προκειμένω, την προσοχή στο γεγονός ότι η έλλειψη προόδου στη διευθέτηση ανεπίλυτων συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο έχει παρεμποδίσει την ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας στην περιοχή, με εξαίρεση το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο, και, κατά συνέπεια, έχει αποδυναμώσει την ΕΠΓ· θεωρεί ότι έχει υψίστη σημασία να προσδιοριστούν τομείς συνεργασίας όπου θα μπορούν να συμμετέχουν οι τρεις χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά το διάλογο μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών, των οργανώσεων νεολαίας, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης καθώς και της οικονομικής αλληλεπίδρασης, και καλεί την ΕΥΕΔ να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει επίσης τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Τουρκίας σε αυτήν την πρωτοβουλία·

51.  πιστεύει ότι, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις χώρες αυτές και να ενισχυθεί η συμμετοχή της ΕΕ στην επίλυση παρατεταμένων συγκρούσεων στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων, ο διορισμός Ειδικών Εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, ιδίως στην περίπτωση της Υπερδνειστερίας και του Νότιου Καυκάσου· τονίζει ότι το έργο των Ειδικών Εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συντονίζεται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής·

52.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι βιαίως εκτοπισθέντα άτομα (τόσο πρόσφυγες όσο και εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας) εξακολουθούν να στερούνται των δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων του δικαιώματος επιστροφής στη χώρα τους, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του δικαιώματος στην ατομική ασφάλεια, ως συνέπεια των ένοπλων συγκρούσεων στα εδάφη των χωρών εταίρων· καλεί όλα τα μέρη να αναγνωρίσουν αδιαμφισβήτητα και άνευ όρων τα δικαιώματα αυτά, την ανάγκη για ταχεία υλοποίησή τους και γρήγορη επίλυση αυτού του προβλήματος κατά τρόπον που σέβεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου· καλεί εν προκειμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν και να αυξήσουν τη βοήθεια και τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση, ιδίως συμβάλλοντας στην ανακαίνιση και κατασκευή των αναγκαίων κτιρίων και δρόμων, υποδομών υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, νοσοκομείων και σχολείων·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

53.  τονίζει τον καθοριστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην τόνωση του πολιτικού διαλόγου και στην ενίσχυση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στις γειτονικές χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων μέσω κοινοβουλευτικών αποστολών παρακολούθησης εκλογών· υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να αυξήσει τη συνοχή των κοινοβουλευτικών του οργάνων, να ενισχύσει τις σχέσεις του με την κοινωνία των πολιτών και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του έργου των οργάνων του, μεταξύ άλλων με την καλύτερη αξιοποίηση των αντιπροσωπειών του σε διακοινοβουλευτικά όργανα·

54.  επαναβεβαιώνει την σθεναρή υποστήριξή του προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST και υπογραμμίζει το ρόλο της στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών και στην κοινοβουλευτική διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· θεωρεί ότι η Συνέλευση αυτή θα συμβάλει εποικοδομητικά στην εφαρμογή της ενισχυμένης ΕΠΓ και θα προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει ότι βουλευτές της Λευκορωσίας είναι ευπρόσδεκτοι να μετάσχουν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST, αλλά μόνον εφόσον το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας εκλεγεί δημοκρατικά και αναγνωριστεί ως δημοκρατικά εκλεγμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

55.  τονίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις φάσεις και σε όλους τους τομείς ανάπτυξης της ΕΠΓ τόσο στον προσδιορισμό των στρατηγικών επιλογών όσο και στον έλεγχο της εφαρμογής της ΕΠΓ και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για άσκηση του δικαιώματος κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΠΓ, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια τακτικών συζητήσεων με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του ΕΜΓΕΣ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την περιορισμένη πρόσβαση στα έγγραφα και τις περιορισμένες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της εκπόνησης των σχετικών προγραμματικών εγγράφων· ζητεί να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο η πρόσβαση στις εντολές διαπραγμάτευσης για όλες τις διεθνείς συμφωνίες που ευρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

56.  επιδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου για σύγκληση δεύτερης Συνόδου Κορυφής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για να καταγράψουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να επανεξετάσουν τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προκειμένου να μπορεί να εξακολουθήσει να παράγει και στο μέλλον σημαντικά αποτελέσματα·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Επιτροπή των Περιφερειών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της ΕΠΓ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 312.
(2) ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 443.
(3) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 760.
(4) ΕΕ C 285 E, 26.11.2009, σ. 11.
(5) ΕΕ C 76 E, 25.3.2010, σ. 83.
(6) ΕΕ C 41 E, 19.2.2009, σ. 64.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0193.
(9) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.


Αναθεώρηση ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης - Νότια Διάσταση
PDF 425kWORD 149k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση
P7_TA(2011)0154B7-0199/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) μετά το 2004, και ιδίως τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της,

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν από κοινού με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, το Μαρόκο , την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2003 με τίτλο «Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: Ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας» (COM(2003)0104), της 12ης Μαΐου 2004 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας – Έγγραφο Στρατηγικής (COM(2004)0373), της 4ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ (COM(2006)0726), της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (COM(2007)0774), και της 12ης Μαΐου 2010 σχετικά με τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (COM(2010)0207),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας στις 8 Μαρτίου 2011 (COM(2011)0200) σχετικά με μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τις χώρες της νότιας Μεσογείου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών για την ΕΠΓ της 26ης Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την ΕΠΓ(1), της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)(2), της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(3), της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο(4), της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης(5), της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο(6), και της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον Ποταμό Ιορδάνη με ειδική αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία(8), της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(9) και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την νότια γειτονία και τη Λιβύη ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκο της 13ης Οκτωβρίου 2008 για τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στο Μαρόκο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 26ης Οκτωβρίου 2010 για τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στην Ιορδανία,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 13 και 14 Μαρτίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2008 με θέμα «Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» (COM(2008)0319),

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης για τη Μεσόγειο που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία την 3η και 4η Νοεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βαρκελώνης για τη θέσπιση ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, η οποία εγκρίθηκε κατά την ευρωμεσογειακή διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που διατύπωσε το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣ-ΕγΜ) κατά τη συνεδρίασή του στο Παρίσι (12 Ιουλίου 2008), στο Κάιρο (20 Νοεμβρίου 2009), στο Ραμπάτ (22 Ιανουαρίου 2010), στο Παλέρμο (18 Ιουνίου 2010) και στη Ρώμη (12 Νοεμβρίου 2010),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΕΜΚΣ που εγκρίθηκε στο Αμμάν στις 13 Οκτωβρίου 2008 και διαβιβάστηκε στην πρώτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις των επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο που εγκρίθηκαν κατά την έκτη σύνοδο ολομέλειας που συνήλθε στο Αμμάν στις 13 και 14 Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ιδρυτικής συνόδου της Περιφερειακής και Τοπικής Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης (ARLEM) που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 21 Ιανουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 που προβλέπει τις γενικές διατάξεις για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)(11),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του ΕΚ προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη Συμφωνία Πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης της 13ης Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών, η αρχή του κράτους δικαίου, η ενίσχυση της ασφάλειας, η δημοκρατική σταθερότητα, η ευημερία, η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, του πλούτου και των ευκαιριών στην κοινωνία και συνεπώς η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προώθηση της καλής διακυβέρνησης αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και στόχους της ΕΕ και πρέπει να συνιστούν κοινά αποδεκτές αξίες από την ΕΕ και τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ και να καταστούν πρωταρχικοί στόχοι της ΕΠΓ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της ΕΠΓ πρέπει να λάβει υπόψη τις διαδηλώσεις για ελευθερία, δημοκρατία και μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώρες στη νότια γειτονία της ΕΕ και κατέδειξαν την ισχυρή λαϊκή επιθυμία για αληθινή δημοκρατία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αναταραχή, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άνιση κατανομή του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης και στην έλλειψη ελευθεριών και που εκφράζει μια γενική δυσαρέσκεια του πληθυσμού από τα κυβερνώντα καθεστώτα, επεκτάθηκε σε ολόκληρη την περιοχή,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ήρθαν να προστεθούν στις ήδη υφιστάμενες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις των χωρών εταίρων, ιδίως σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ανεργίας και της αύξησης των τιμών, που οδήγησαν στις εξεγέρσεις στην περιοχή,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα στη Τυνησία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στη Συρία, στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Ιορδανία και σε άλλες χώρες που ζητούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις απαιτούν από την ΕΕ να προσαρμόσει καταλλήλως την ΕΠΓ προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά τη διαδικασία των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα να καταδικάσει απερίφραστα τη χρήση βίας κατά την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξή της το 2004, η ΕΠΓ έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και ότι δεν κατόρθωσε να επιφέρει τις αναγκαίες πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των σχέσεών της, η ΕΕ παραμελούσε το διάλογο με τις κοινωνίες των πολιτών και τις δημοκρατικές δυνάμεις στη νότια ακτή της Μεσογείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αδυναμίες και προκλήσεις δεν έχουν εκλείψει και ότι η προσοχή πρέπει πλέον να επικεντρωθεί στην εφαρμογή της ΕΠΓ καταβάλλοντας προσπάθεια συνεργασίας με εταίρους που εκπροσωπούν πραγματικά τη κοινωνία των πολιτών και με θεσμικά όργανα που έχουν κρίσιμη σημασία για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, με σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες δράσης, σαφή κριτήρια και διαφοροποιήσεις βάσει επιδόσεων και επιτευγμάτων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και των κρατών της Νότιας διάστασης της ΕΠΓ, οι οποίες απαιτούν λύσεις προς το κοινό συμφέρον όλων των εταίρων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να καθορίζει καλύτερα τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητές της όσον αφορά την εταιρική της σχέση με ανατολικούς και νότιους γείτονες και να αποδίδει τη δέουσα σημασία στα σχετικά ζητήματα στη πολιτική της ατζέντα και στο δημοσιονομικό της σχεδιασμό,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΠΓ πρέπει να περιλαμβάνει πλέον φιλόδοξα και αποτελεσματικά μέσα προκειμένου να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στη γειτονία της ΕΕ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε τις προϋποθέσεις προκειμένου η ΕΕ να βελτιώσει την αποδοτικότητα και συνεκτικότητα των πολιτικών και της λειτουργίας της, ιδίως στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων με τη δημιουργία της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΥΕ/ΑΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι η φωνή της ΕΕ ακούγεται στη διεθνή σκηνή,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσει περαιτέρω τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης στα άρθρα 3 και 21 αυτής και θέτει την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήτοι τον καθολικό και αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση θα αναπτύξει ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες με στόχο την εγκαθίδρυση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας που θα βασίζεται στις αξίες της Ένωσης και θα χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστούν εμπόδιο στην υλοποίηση της ΕΠΓ, παρακωλύοντας την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη καθώς και την περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα και ασφάλεια,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναζήτηση της βραχυπρόθεσμης σταθερότητας έχει συχνά επισκιάσει στο παρελθόν τις αξίες της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις της ΕΕ με τους νότιους γείτονές της,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, ενισχύοντας την υποστήριξή της προς την οικοδόμηση θεσμών, την κοινωνία των πολιτών και τη βούλησή της να ξεκινήσει διαδικασίες εκδημοκρατισμού, ειδικότερα δε τη συμμετοχή των γυναικών, και τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, που αποτελούν προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, η δημοκρατία και η αρχή του κράτους δικαίου, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης και ατιμωτικής μεταχείρισης καθώς και η απόρριψη της ποινής του θανάτου αποτελούν θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος η Ένωση για τη Μεσόγειο έχει περιέλθει σε αδράνεια, ιδίως μετά την αναβολή επ' αόριστον της Δεύτερης Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ένωσης για τη Μεσόγειο και υπουργικών συνόδων καθώς και την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιφερειακό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται η Ένωση για τη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από τοπικές συγκρούσεις, πολιτικές κρίσεις και αύξηση των κοινωνικών εντάσεων και επισκιάστηκε από τις λαϊκές εξεγέρσεις στην Τυνησία, την Αίγυπτο και σε άλλες χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες στο σύνολό τους θέτουν εμπόδια στη λειτουργία των οργάνων της Ένωσης για τη Μεσόγειο καθώς και στην έναρξη μεγάλων σχεδίων περιφερειακής ολοκλήρωσης που όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατά τη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων τον Ιούλιο του 2008, και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης για τη Μεσόγειο κατά τη σύνοδό τους που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο, η οποία είχε στόχο να ενισχύσει την πολιτική της ΕΕ στην περιοχή, αποδείχτηκε ανίκανη να διασκεδάσει την αυξανόμενη δυσπιστία και να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των ενδιαφερομένων ανθρώπων,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη την ευκαιρία που παρέχει η εγκαθίδρυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο προκειμένου να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διμερών πολιτικών αφενός και των περιφερειακών πολιτικών αφετέρου, ώστε να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά οι στόχοι της ευρωμεσογειακής συνεργασίας,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι διεθνείς παράγοντες, και ειδικότερα οι χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), ενισχύουν περαιτέρω την οικονομική τους παρουσία και την πολιτική τους επιρροή στη νότια γειτονία της ΕΕ,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν επιτείνει τις υφιστάμενες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις στις χώρες του Νότου που συνεργάζονται στο πλαίσιο της ΕΠΓ, ενώ το κόστος των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τη σύγκλιση με το κεκτημένο και την προσαρμογή στην προοδευτική αύξηση των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων αποτελεί μια επιπρόσθετη πρόκληση στους νότιους γείτονες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν σημαντικά στη πολιτική αναταραχή και στα αιτήματα για εκδημοκρατισμό και μεταρρυθμίσεις,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων και ειδικότερα η δίκαιη κατανομή των υδάτων με γνώμονα τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, έχει τεράστια σημασία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές τάσεις δεικνύουν ότι κατά την επόμενη εικοσαετία ο πληθυσμός στα κράτη μέλη της ΕΕ θα παραμείνει στάσιμος αλλά ο αριθμός των ηλικιωμένων θα αυξηθεί, ενώ ο πληθυσμός στις νότιες χώρες της ΕΠΓ, ιδίως όσον αφορά τον ικανό προς εργασία πληθυσμό, θα αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες αυτές ενδέχεται να μην μπορεί να συμβαδίσει με την προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού, δεδομένου ότι ειδικά ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν ήδη υψηλά ποσοστά ανεργίας και ακόμη υψηλότερα επίπεδα ανεργίας των νέων,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στις νότιες χώρες της ΕΠΓ εξακολουθεί να αποτελεί πηγή σοβαρών ανησυχιών, δεδομένου ότι αφορά μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, καθώς και κρατικούς οργανισμούς,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΓΕΣ έχει συμβάλει στην απλοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία επεξεργασίας του διάδοχου μέσου πρέπει να αντανακλά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και ειδικότερα τις δικαιολογημένες προσδοκίες του πληθυσμού για δημοκρατία, τα συμπεράσματα της στρατηγικής αναθεώρησης της ΕΠΓ και να πραγματοποιηθεί μέσω διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα τους τοπικούς φορείς,

Αναθεώρηση της ΕΠΓ – Γενικές παρατηρήσεις

1.  επιβεβαιώνει τις αξίες, τις αρχές και τις δεσμεύσεις επί των οποίων έχει βασιστεί η ΕΠΓ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η δημοκρατία, η αρχή του κράτους δικαίου, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών, η υπεύθυνη διακυβέρνηση, η οικονομία της αγοράς και η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και ότι η ΕΠΓ πρέπει να αποτελέσει ένα σταθερό πλαίσιο για την εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων με τους στενότερους εταίρους μας με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων προκειμένου να διασφαλιστούν και εδραιωθούν η δημοκρατία, η πρόοδος και οι κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες για όλους· υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της αρχής της κοινής ευθύνης και κοινής αποστολής όσον αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΠΓ· εκτιμά ότι από την έναρξή της, το 2004, η ΕΠΓ, ως ενιαίο πολιτικό πλαίσιο, βασισμένο στη διαφοροποίηση με βάση την απόδοση και την προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες βοήθεια, έχει προσφέρει απτά οφέλη τόσο για τους εταίρους της ΕΠΓ όσο και για την ΕΕ·

2.  υπενθυμίζει ότι η ΕΠΓ απέτυχε να προωθήσει και να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στο Νότο, και ειδικότερα στη Τυνησία, στην Αίγυπτο στη Λιβύη, στη Συρία, στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Ιορδανία και σε άλλες χώρες που ζητούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις· καλεί μετ' επιτάσεως την ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από τα γεγονότα αυτά και να αναθεωρήσει την πολιτική της στον τομέα της υπεράσπισης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μηχανισμός εφαρμογής της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες· επιμένει ότι στην αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα κριτήρια σχετικά με την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, τον πλουραλισμό και την ελευθερία του Τύπου και την καταπολέμηση της διαφθοράς· ζητεί τον καλύτερο συντονισμό με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης ως προς τις εν λόγω χώρες·

3.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει σθεναρά τη διαδικασία των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη περιοχή, χρησιμοποιώντας όλα τα υφιστάμενα μέσα στο πλαίσιο της ΕΠΓ και υιοθετώντας, οπουδήποτε παρίσταται ανάγκη, τα νέα μέσα προκειμένου να συνοδεύσει κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τη διαδικασία της δημοκρατικής μετάβασης επικεντρώνοντας την προσοχή στο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ανταποκρινόμενη έτσι στις ανάγκες και προσδοκίες του πληθυσμού των νοτίων γειτόνων μας·

4.  υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων που προβλέπονται για την ΕΠΓ στο πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ για την μετά το 2013 περίοδο, τονίζοντας τις προτεραιότητες στη νότια διάσταση της ΕΠΓ κατόπιν των τελευταίων γεγονότων· θεωρεί ότι οι προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε χώρας·

5.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να υποβληθεί στις γειτονικές χώρες συγκεκριμένη προσφορά μιας ισχυρότερης πολιτικής εταιρικής σχέσης και οικονομικής ολοκλήρωσης, που θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της κοινής ευθύνης και της ύπαρξης προϋποθέσεων και θα εξειδικεύεται ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των επί μέρους χωρών και περιοχών, προκειμένου οι πλέον προηγμένοι εταίροι να υιοθετήσουν ταχύτερα τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ·

6.  ζητεί να επικεντρωθεί περισσότερο η προσοχή στη συνεργασία με τις κοινωνίες των πολιτών, καθώς αυτές ήταν οι κυριότερες κινητήριες δυνάμεις των λαϊκών εξεγέρσεων σε ολόκληρη την περιοχή·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί κατάλληλο επίπεδο ενωσιακής χρηματοδότησης για τη συνεργασία με τη γειτονία και τονίζει εκ νέου την αξία του ΕΜΓΕΣ ως του κυριότερου χρηματοδοτικού μέσου της ΕΠΓ, το οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται πιο ευέλικτα στις διαφορετικές ανάγκες των γειτονικών χωρών και περιοχών, να διασφαλίζει την άμεση διασύνδεση μεταξύ των πολιτικών στόχων της ΕΠΓ και του προγραμματισμού του ΕΜΓΕΣ, και να αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα της μελλοντικής ΕΠΓ που θα βασίζεται σε επιδόσεις· τονίζει ωστόσο την ανάγκη για παροχή καλύτερα στοχοθετημένης βοήθειας, ιδίως προς την κοινωνία των πολιτών και σε τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω· τονίζει τη σημασία των διαδικασιών ελέγχου, διαχείρισης και εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ·

8.  υπογραμμίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων επαρκών οικονομικών, ανθρωπίνων και τεχνικών πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα μπορέσει να ανταποκριθεί κατά τον δέοντα τρόπο σε περίπτωση οποιουδήποτε μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος σύμφωνα με το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ·

9.  τονίζει με έμφαση ότι η στρατηγική αναθεώρηση της ΕΠΓ πρέπει να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις αδυναμίες της πολιτικής και να αντανακλά την ανάληψη αυξημένων πολιτικών υποχρεώσεων εκ μέρους όλων των εταίρων και συγχρόνως να ενισχύει μια διαφοροποίηση βάσει επιδόσεων, στηριζόμενη σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια, αποδίδοντας ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή στην επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί η πολυμερής διάσταση, καθώς και να οδηγήσει σε ενισχυμένο, συνεχή και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο με τις χώρες εταίρους·

10.  θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη αξία η συνεχής αξιολόγηση και εκτίμηση όχι μόνο των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί έως σήμερα μέσω των εφαρμοσθέντων προγραμμάτων, αλλά και της επάρκειας των πόρων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης· έχει την άποψη ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης πιθανών αδυναμιών και ατυχών επιλογών στο μέλλον·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναθεωρήσουν την ΕΠΓ για τους νότιους γείτονες παρέχοντας τα μέσα και τη βοήθεια για μια πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία και θέτοντας τις βάσεις για βαθιές πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις· επιμένει ότι στην αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα κριτήρια σχετικά με την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

12.  αναγνωρίζει και υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ «των Ευρωπαίων γειτόνων» - χώρες που μπορούν επίσημα να ενταχθούν στην ΕΕ αφού εκπληρώσουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης - και των «γειτόνων της Ευρώπης» - κράτη τα οποία δεν μπορούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ λόγω της γεωγραφικής τους θέσης·

13.  υποστηρίζει συνεπώς την άποψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και επείγον να επανεξεταστεί και να διορθωθεί η στρατηγική της ΕΕ για τη Μεσόγειο και ότι η νέα αυτή στρατηγική πρέπει να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο και την υποστήριξη προς όλες τις δημοκρατικές και κοινωνικές δυνάμεις, περιλαμβανομένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο να ορίσει μια δέσμη πολιτικών κριτηρίων την οποία πρέπει να πληρούν οι χώρες ΕΠΓ ώστε να τους αναγνωριστεί «προηγμένο καθεστώς'·

14.  τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας και ιδίως ο ενισχυμένος ρόλος του ΥΕ/ΑΕ, η δημιουργία της ΕΥΕΔ καθώς και οι νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου η εξωτερική πολιτική της ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και νομιμότητα της εξωτερικής διάστασης και δράσης της· εκτιμά ότι, μόνο εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή μπορέσουν να αντλήσουν τα κατάλληλα διδάγματα από τα γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος και να προβούν σε μια εμπεριστατωμένη και πλήρη ανάλυση των αδυναμιών και των ελλείψεων της ισχύουσας ΕΠΓ, θα μπορέσει η ΕΕ να αναπτύξει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική πολιτική έναντι των μεσογειακών εταίρων·

15.  τονίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών του Νότου και υπογραμμίζει ότι η στενή αυτή συνεργασία είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών·

16.  φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να διδαχθεί από τα πρόσφατα γεγονότα στις γειτονικές χώρες του Νότου και ότι, υπό το φως αυτό, η ΕΠΓ πρέπει να αναθεωρηθεί, με στόχο μια εταιρική σχέση με κοινωνίες και όχι μόνο με κράτη·

Νότια Διάσταση

17.  υπενθυμίζει τη σημασία της σύστασης ειδικής ομάδας, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ικανοποιώντας έτσι τις εκκλήσεις των υπέρμαχων των δημοκρατικών αλλαγών για παρακολούθηση των διαδικασιών μετάβασης στη δημοκρατία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και στην οικοδόμηση θεσμών, συμπεριλαμβανομένης μίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης·

18.  υποστηρίζει σθεναρά, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή, τη δικαιολογημένη επιθυμία για δημοκρατία που εξέφρασαν άνθρωποι σε πολλές χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ και καλεί τις αρχές των χωρών αυτών να διασφαλίσουν το συντομότερο δυνατό την ειρηνική μετάβαση σε μια πραγματική δημοκρατία· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική αναθεώρηση της ΕΠΓ πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη και να αντικατοπτρίζει αυτές τις εξελίξεις·

19.  απευθύνει, στο πλαίσιο αυτό, έκκληση στην ΕΕ να υποστηρίξει σθεναρά τον δημοκρατικό μετασχηματισμό στους νότιους γείτονες σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες κινητοποιώντας, αναθεωρώντας και προσαρμόζοντας τα υφιστάμενα μέσα που έχουν ως στόχο να υποβοηθήσουν τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις· καλεί στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν βραχυπρόθεσμα μεταβατικούς μηχανισμούς χρηματοπιστωτικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, σε εκείνες τις χώρες που τους χρειάζονται λόγω των γρήγορων δημοκρατικών αλλαγών και τις ασυνήθους μείωσης της ρευστότητας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναθεωρήσει το συντομότερο δυνατό τα Εθνικά Ενδεικτικά Προγράμματα 2011-2013 της Τυνησίας και της Αιγύπτου προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες επείγουσες ανάγκες των εν λόγω εταίρων όσον αφορά την οικοδόμηση της δημοκρατίας·

20.  τονίζει τη σημασία της επιτάχυνσης του πολιτικού διαλόγου με τους νότιους γείτονες της ΕΕ· υπογραμμίζει εκ νέου ότι η ενίσχυση της δημοκρατίας, η αρχή του κράτους δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς, και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία αυτού του διαλόγου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του σεβασμού της ελευθερίας συνείδησης, θρησκείας, και σκέψης, της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, της προστασίας των μειονοτήτων, και της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού·

21.  σημειώνει ότι σε ορισμένες χώρες εταίρους το προηγμένο καθεστώς έχει ήδη χορηγηθεί ή αποτελεί σήμερα αντικείμενο διαπραγμάτευσης· τονίζει τη σημασία μιας περισσότερο διαφανούς και συνεκτικής προσέγγισης αναφορικά με τη διαφοροποίηση αυτή, προκειμένου να εφαρμοστεί μια ουσιαστική διαδικασία παραγωγής αποτελεσμάτων και θέσπισης σαφών κριτηρίων ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να χορηγείται το προηγμένο καθεστώς·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης στο προηγμένο καθεστώς· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη χορήγηση του προηγμένου καθεστώτος σε τρίτες χώρες όταν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια·

23.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως στο δικαστικό σώμα και στην αστυνομία, πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ κατά την ανάπτυξη των σχέσεών της με τους νότιους γείτονες·

24.  απαιτεί να ζητείται σε όλα τα στάδια η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στις χώρες εταίρους και την εκπόνηση των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ, ως συνέπεια του νέου του ρόλου βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να συμπράξουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης απόφασης για τη χορήγηση του προηγμένου καθεστώτος, με τη δημιουργία ενός σαφούς μηχανισμού διαβούλευσης που θα εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται, καθώς και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κατευθυντηρίων γραμμών που πρέπει να ορίζουν τα σχέδια δράσης·

25.  τονίζει ότι μια αποτελεσματική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των νότιων γειτόνων της μπορεί να βασίζεται μόνο σε μια συνέργεια μεταξύ διασυνδεδεμένων διμερών και πολυμερών διαστάσεων της συνεργασίας αυτής· εκφράζει συνεπώς της λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΠΓ δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη της την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμερούς διάστασης·

26.  αποτίει φόρο τιμή στους λαούς της Τυνησίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης για το θάρρος τους να εξεγερθούν διεκδικώντας δημοκρατία και ελευθερία· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υποστηρίξουν πλήρως τη διαδικασία εκδημοκρατισμού·

27.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών κατά τη διάρκεια της ειρηνικής εξέγερσης στην Τυνησία και την Αίγυπτο και καλεί τις αρχές να διερευνήσουν τα γεγονότα αυτά και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη·

28.  πιστεύει ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων αποτελεί την αιτία της πολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Μεσογείου στο σύνολό της·

29.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ να παρέμβει ενεργά για τη διευθέτηση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης στην περιοχή, διασφαλίζοντας τον ενεργό ρόλο της ΕΕ ως αποφασιστικής σημασίας παράγοντα, και όχι απλώς ως πληρωτή στην ειρηνευτική διαδικασία στην κεντρική Μέση Ανατολή καθώς και στην κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Σαχάρα· πιστεύει ότι η διευθέτηση των συγκρούσεων αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής καθώς και για την πρόοδο της περιφερειακής διάστασης της ΕΠΓ και της πολυμερούς συνεργασίας όπως η Ένωση για τη Μεσόγειο επισημαίνει ότι η επίτευξη μιας ευρείας διευθέτησης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, των διαφόρων συγκρούσεων και ιδίως της αραβοϊσραηλινής διένεξης στη νότια γειτονία της ΕΕ, αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια πλήρη επιτυχία της ΕΠΓ·

30.  πιστεύει ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος στο χώρο της Μεσογείου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της αλληλεγγύης, της ανοχής και της ευημερίας των λαών της και αναμένει ότι η αναθεώρηση θα λάβει υπόψη της την ανάπτυξη μέτρων για το σκοπό αυτό·

31.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επ' αόριστον αναβολή της δεύτερης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης για τη Μεσόγειο και των συναντήσεων υπουργών , η οποία εκπέμπει ένα αρνητικό μήνυμα προς τους λαούς και τα θεσμικά όργανα της περιοχής· φρονεί ότι η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς καθορισμού των διαδικασιών και οργάνων της Ένωσης για τη Μεσόγειο· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές εντάσεις και οι περιφερειακές συγκρούσεις στην περιοχή της Μεσογείου δεν πρέπει να υπονομεύσουν τη δυνατότητα επίτευξης συγκεκριμένης προόδου προς την κατεύθυνση της τομεακής και πολυμερούς συνεργασίας και ότι μέσω της υλοποίησης μεγάλων σχεδίων ολοκλήρωσης και ειλικρινούς πολιτικού διαλόγου η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης που ευνοεί την επίτευξη των στόχων της κοινής δικαιοσύνης και ασφάλειας με πνεύμα αλληλεγγύης και ειρήνης·

32.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη χρηματοδότησης της Ένωσης για τη Μεσόγειο καθώς και το περιορισμένο ενδιαφέρον των κρατών μελών και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου· εκφράζει τη λύπη του για την ασαφή στάση της ΕΕ όσον αφορά τη μεσογειακή πολιτική και ζητεί ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για την ανάπτυξη και σταθεροποίηση της περιοχής· επιμένει ότι η ευρωμεσογειακή διαδικασία ολοκλήρωσης πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ·

33.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο πρέπει να αποκτήσει νέα δυναμική, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εξελίξεις στην περιοχή· πιστεύει ότι η νέα αυτή Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να προωθήσει μια υγιή οικονομική, κοινωνική και δημοκρατική ανάπτυξη και να δημιουργήσει μια ισχυρή και κοινή βάση για μια στενή σχέση μεταξύ της ΕΕ και των νότιων γειτόνων της· τονίζει ότι η νέα αυτή κοινότητα θα προσέφερε νέες ευκαιρίες για μια βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή που θα στηριζόταν σε διαφορετικές κοινωνίες και δεν θα εξαρτάτο αποκλειστικά από την εύθραυστη πολιτική βούληση των αυταρχικών ηγετών της περιοχής·

34.  σημειώνει ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να μελετήσει το γεγονός ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο απέτυχε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και να αξιολογήσει τις μελλοντικές προκλήσεις καθώς και να εξετάσει νέους τρόπους ενίσχυσης των διμερών μέσων στο πλαίσιο της ΕΠΓ· πιστεύει στη συνάρτηση αυτή ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι σε τομείς στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί απτή πρόοδος·

35.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την εγκαθίδρυση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρου εμπορίου· ζητεί την πραγματοποίηση συγκεκριμένων και συντονισμένων διαπραγματεύσεων, όταν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, για τη δημιουργία ευρέων και συνεκτικών ζωνών ελευθέρου εμπορίου με στόχο την εγκαθίδρυση ενός ευρωμεσογειακού χώρου ελευθέρου εμπορίου, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα εκάστης χώρας εταίρου, υπό την προϋπόθεση ότι οι κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις των συμφωνιών αυτών θα αξιολογηθούν πλήρως εν ευθέτω χρόνω· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διάφοροι παράγοντες δεν έχουν επιτύχει πραγματική πρόοδο προκειμένου να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις· ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη διμερούς και πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας Νότου-Νότου, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε απτά οφέλη στους πολίτες και να βελτιώσει το πολιτικό κλίμα στην περιοχή·

36.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα σημαντικότερα ειδικά προβλήματα σε κάθε ενδιαφερόμενη χώρα, επαναλαμβάνει ωστόσο ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ιδίως της νέας γενιάς, πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής γειτονίας·

37.  πιστεύει ότι η ενίσχυση της υποπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και χωρών της ΕΠΓ με συγκεκριμένα κοινά συμφέροντα, αξίες και επιδιώξεις θα μπορούσε να προσδώσει μια θετική δυναμική σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες της μεταβλητής γεωμετρίας ως πρότυπο συνεργασίας και υπογραμμίζει ότι η μελλοντική ΕΠΓ πρέπει να διευκολύνει και να προωθεί την προσέγγιση αυτή κυρίως μέσω της περιφερειακής χρηματοδότησης·

38.  πιστεύει ότι το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας με τις νότιες χώρες· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των συμφωνιών με όλες τις γειτονικές χώρες του Νότου· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των ισχυουσών διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και όλων των περιφερειακών παραγόντων όσον αφορά τα ζητήματα της μετανάστευσης και ειδικότερα της επανεισδοχής·

39.  εκφράζει τη λύπη του για την ασύμμετρη προσέγγιση της ΕΕ σε σχέση με τους ανατολικούς και νότιους γείτονές της στον τομέα της πολιτικής για την κινητικότητα και τις θεωρήσεις· τάσσεται, με στόχο την κινητικότητα, υπέρ της διευκόλυνσης των διαδικασιών θεώρησης για τις νότιες χώρες της ΕΠΓ –ειδικά για τους φοιτητές– ερευνητές και επιχειρηματίες και υπέρ της θέσπισης μιας ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα· τονίζει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ορισμένες χώρες της ΕΠΓ στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις αξίες και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ· τονίζει ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες εταίρους πρέπει να προβλέπονται μόνο για τους παράνομους μετανάστες, αποκλείοντας συνεπώς εκείνους που έχουν δηλωθεί ως αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες ή άτομα χρήζοντα προστασίας, και επαναλαμβάνει ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης εφαρμόζεται σε οιονδήποτε διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου, να υποβληθεί σε απάνθρωπη μεταχείριση ή σε βασανιστήρια· ζητεί στενότερη συνεργασία για τον τερματισμό της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των διακινούμενων εργαζόμενων τόσο στην ΕΕ όσο και στις νότιες χώρες της ΕΠΓ·

40.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θέσουν στην κορυφή της ατζέντας του διαλόγου με τις νότιες χώρες της ΕΠΓ τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που συνίστανται στην κατάργηση της ποινής του θανάτου, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών– και θεμελιωδών ελευθεριών και ιδίως στην ελευθερία της συνείδησης και της θρησκείας, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και των μέσων ενημέρωσης, στο σεβασμό της αρχής του κράτους δικαίου, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της βάναυσης και απάνθρωπης μεταχείρισης, στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην επικύρωση διαφόρων μέσων του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων·

41.  ζητεί να δοθεί εκ νέου προσοχή στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΕΠΓ με τις νότιες χώρες στο ζήτημα του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, για όλες ειδικά τις θρησκευτικές μειονότητες, στις ενδιαφερόμενες χώρες· υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα της θρησκευτικές ελευθερίας συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων, είτε κατά μόνας είτε από κοινού με άλλους, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, μέσω της λατρείας, της διδασκαλίας, των εθίμων και τελετουργιών και ότι η ελευθερία αυτή περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα της αλλαγής θρησκείας·

42.  τονίζει ότι οι συμβατικές σχέσεις με όλες τις χώρες της ΕΠΓ περιέχουν συμφωνίες για τη δημιουργία ενός τακτικού φόρουμ για την εξέταση, υπό μορφή υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητημάτων σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου· ζητεί από την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσει πλήρως τις υφιστάμενες υποεπιτροπές και, σε όλες τις διαπραγματεύσεις, να ασκήσει πίεση προκειμένου αυτές να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συστήνει την αναβάθμιση σε κανονική υποεπιτροπή της άτυπης ομάδας εργασίας με το Ισραήλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα · καλεί την ΕΥΕΔ να συμμετάσχει επίσης σε μια δομημένη συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου (COHOM) και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

43.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργά την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας της επικοινωνίας και της πρόσβασης στις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου·

44.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ενισχύσουν τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των οργανώσεων για των γυναικών, όσον αφορά τον έλεγχο της πολιτικής και τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της βοήθειας μέσω μιας ειδικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων· τονίζει στη συνάρτηση αυτή την ανάγκη ενίσχυσης των γυναικών και καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αναλύσουν συστηματικά τις επιπτώσεις από πλευράς φύλου των σχεδίων και προγραμμάτων τους και να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναθεώρησης των συνταγματικών διατάξεων, των ποινικών κωδίκων, του οικογενειακού δικαίου και άλλων τομέων του αστικού δικαίου καθώς και στο πλαίσιο του διαλόγου με τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί μετ' επιτάσεως την ΥΕ/ΑΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις μεταξύ τρίτων χωρών και ΕΕ, όταν οι χώρες αυτές δεν εξασφαλίζουν σε επαρκή βαθμό στις πολιτικές τους τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν τους πιο πιστούς και ισχυρούς συμμάχους της ΕΕ στον αγώνα για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της υπεύθυνης διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους· ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων στη συνεργασία της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες του Νότου· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύσουν περισσότερο και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα στη συνάρτηση αυτή το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

45.  τονίζει την ανάγκη υλοποίησης της ισότιμης μεταχείρισης των φύλων και της υποστήριξης ειδικών δράσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή μια αποτελεσματική και συστηματική προσέγγιση του ζητήματος της ισότητας ανδρών και γυναικών στις χώρες της ΕΠΓ· καλεί μετ' επιτάσεως τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών να ενισχύσουν την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών, να καταπολεμήσουν τον αναλφαβητισμό των γυναικών και να προωθήσουν την απασχόληση των γυναικών προκειμένου να διασφαλίσουν μια επαρκή εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα·

46.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας δομημένης συνεργασίας στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης και έρευνας με στόχο την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων και εκπαιδευτικών συστημάτων, με στόχο, ειδικότερα, την αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών, ερευνητών και καθηγητών, σε συνδυασμό με μέτρα για την καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων'· επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό τη στήριξη που παρέχει το πρόγραμμα Tempus στην ανώτερη εκπαίδευση και τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 2 του προγράμματος ERASMUS Mundus καθώς και την ίδρυση του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI), το οποίο συγκροτεί ένα ευρωμεσογειακό δίκτυο πανεπιστημίων και στις δύο πλευρές της Μεσογείου·

47.  τονίζει τη σημασία των τοπικών αρχών για τη δημοκρατική ανάπτυξη των χωρών εταίρων μας και ενθαρρύνει την επέκταση των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών της ΕΕ και των χωρών εταίρων·

48.  τονίζει τη σημασία των εργατικών συνδικάτων και του κοινωνικού διαλόγου ως τμήμα της δημοκρατικής ανάπτυξης των νότιων εταίρων· ενθαρρύνει τις χώρες εταίρους να ενισχύσουν τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· τονίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο κοινωνικός διάλογος για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων στην περιοχή·

49.  τονίζει τη σημασία της στενότερης διασύνδεσης των επενδύσεων, της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε μια κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της περιοχής, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις γυναίκες και τις μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι νέοι· τονίζει συγχρόνως τη μεγάλη σημασία της περαιτέρω υποστήριξης τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων με στόχο την αναζωογόνηση των πόλεων και περιοχών που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα·

50.  τονίζει ότι ένα λειτουργικό, αποδοτικό και ασφαλές διατροπικό σύστημα μεταφορών αποτελεί βασική και απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη που ενισχύει το εμπόριο και την ολοκλήρωση μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στο μεσογειακό Νότο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ενδιάμεση εκτίμηση του σχεδίου δράσης για τις περιφερειακές μεταφορές (2007-2013) για το χώρο της Μεσογείου και να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα σε κάθε μελλοντικό σχέδιο δράσης για τις μεταφορές·

51.  πιστεύει ότι η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει γενική αρχή της αναθεώρησης της ΕΠΓ, η οποία πρέπει να αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας, στην ανάπτυξη του πλούσιου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της περιοχής και στην προώθηση πολιτικών και σχεδίων που ευνοούν την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων που σπανίζουν·

52.  καλεί εκ νέου το Συμβούλιο, την Επιτροπή και κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν ένα συνολικό σχέδιο για την αποκατάσταση της καταστροφής που έχει υποστεί ο Ιορδάνης και τη συνέχιση της παροχής χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης για την αποκατάσταση του ποταμού, και ιδίως του Κάτω Ιορδάνη, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

53.  υπογραμμίζει τις μεγάλες δυνατότητες της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, ηλιακή και κυματική ενέργεια· υποστηρίζει τη συντονισμένη εφαρμογή του μεσογειακού σχεδίου ηλιακής ενέργειας και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες πρέπει να αποσκοπούν στην κάλυψη των βασικών αναγκών των χωρών εταίρων, καθώς και την έγκριση της ευρωμεσογειακής στρατηγικής για την ενεργειακή αποδοτικότητα· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της προώθησης των διευρωμεσογειακών διασυνδέσεων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και το πετρελαίου προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, μέσω της χρήσης ευφυών δικτύων που συνδέουν όλο τον ευρωμεσογειακό χώρο·

54.  υπενθυμίζει τη σημασία της γεωργίας προς όφελος των τοπικών γεωργών, της ανάπτυξης της υπαίθρου, της επισιτιστικής ασφάλειας και κυριαρχίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόσβασης στο νερό και της ορθολογικής χρήσης του και της ενέργειας· συνιστά η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας να αποτελέσει προτεραιότητα της ΕΠΓ και να υποστηρίξει κατ' αυτό τον τρόπο τον ευρωμεσογειακό οδικό χάρτη για τη γεωργία και να προωθήσει τη σταθερότητα των τιμών των τροφίμων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο·

55.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη δημιουργία μιας ευρωμεσογειακής ομάδας πολιτικής προστασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι η αύξηση της έκτασης και του αριθμού των φυσικών καταστροφών καθιστά επιτακτική τη διάθεση σχετικών πόρων και ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών στον ευρωμεσογειακό χώρο·

56.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της στενότερης συνεργασίας με πολυμερείς περιφερειακούς οργανισμούς του Νότου και κυρίως με τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Αφρικανική Ένωση με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων στους προαναφερθέντες τομείς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός νέου δομημένου διαλόγου με τους οργανισμούς αυτούς κατά την αναθεώρηση της ΕΠΓ·

57.  τονίζει την αξία που έχει ο ΕΜΓΕΣ ως μέσο χρηματοδότησης της ΕΠΓ· τονίζει ωστόσο την ανάγκη για μεγαλύτερη ευλυγισία και παροχή στοχοθετημένης βοήθειας, ιδίως προς την κοινωνία των πολιτών και σε τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω· ζητεί επίσης να πραγματοποιηθεί μια εμπεριστατωμένη ανάλυση αποδοτικότητας του ΕΜΓΕΣ με στόχο να αξιοποιηθούν καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα και κεφάλαια που διατίθενται για τις σχέσεις της ΕΕ με τους νότιους γείτονές της και να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια και η στήριξη των ευνοούμενων χωρών χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο· πιστεύει ότι η διαφάνεια της χρηματοδότησης και η θέσπιση μηχανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στα χρηματοδοτικά μέσα έχουν αποφασιστική σημασία· τονίζει τη σημασία των διαδικασιών ελέγχου, διαχείρισης και εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης διασυνοριακών σχεδίων, της επέκτασης προγραμμάτων για την προώθηση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και της ανάπτυξης κινήτρων για την περιφερειακή συνεργασία· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να πραγματοποιήσουν εγκαίρως διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της προσεχούς προετοιμασίας του διάδοχου μέσου·

58.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 23 του κανονισμού για τον ΕΜΓΕΣ που υπέβαλε η Επιτροπή το Μάιο του 2008 και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2008, η οποία θα καθιστούσε δυνατή την επανεπένδυση των κονδυλίων που προέρχονται από παλαιότερες δράσεις και θα παρείχε συνεπώς στην ΕΕ το μέσο που χρειάζεται απαραιτήτως προκειμένου να αμβλύνει τις συνέπειες της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία και της υπέρμετρης αύξησης των τιμών των τροφίμων των γειτονικών περιοχών και ιδίως του Νότου·

59.  τονίζει ότι ο ΕΜΓΕΣ δεν αποτελεί το μόνο μέσο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο της ΕΠΓ και επιμένει ότι κατά συνέπεια είναι απαραίτητη μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση όλων των χρηματοδοτικών μέσων· ζητεί συνεπώς από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παράσχουν μια σαφή εικόνα των ποσών που καταβάλλονται σε κάθε αποδέκτρια χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης ανά μέσο·

60.  υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων που προορίζονται για τη νότια διάσταση της ΕΠΓ στο πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση ανταποκρίνεται στις πολιτικές φιλοδοξίες και προκειμένου να χορηγείται το προηγμένο καθεστώς χωρίς να θίγονται οι υπόλοιπες προτεραιότητες της ΕΠΓ· τονίζει με έμφαση την ανάγκη να τηρηθεί η συμφωνία που ακολούθησε τη δήλωση της Επιτροπής ενώπιον της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων το 2006, η οποία προβλέπει τη διάθεση των 2/3 των συνολικών πιστώσεων του ΕΜΓΕΣ στις νότιες χώρες και του 1/3 στις ανατολικές χώρες με βάση δημογραφικά κριτήρια·

61.  τονίζει ωστόσο ότι η αύξηση των διατιθέμενων κονδυλίων πρέπει να βασίζεται σε μια ακριβή αξιολόγηση των αναγκών και να συμβαδίζει παράλληλα με την αύξηση της αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και ιεραρχημένα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των αποδεκτριών χωρών·

62.  χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει η ΕΤΕπ –ο Ευρωμεσογειακός Φορέας Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (EIB-FEMIP)– και τονίζει την ανάγκη συνεργιών με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αναπτύσσουν δράση στην περιοχή και προτείνει εκ νέου την ίδρυση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την κοινή ανάπτυξη Ευρώπης-Μεσογείου, στο οποίο η ΕΤΕπ θα εξακολουθούσε να αποτελεί τον κύριο μέτοχο· υποστηρίζει την αύξηση του ανώτατου ορίου της εγγύησης της ΕΤΕπ, προκειμένου αυτή να μπορέσει να διατηρήσει το ρυθμό των δράσεών της στην περιοχή τα επόμενα έτη· καλεί την ΕΤΑΑ να τροποποιήσει το καταστατικό της προκειμένου να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία χρηματοοικονομικής βοήθειας·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

63.  τονίζει την καθοριστική σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενίσχυση της ιδέας ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένες με τη δημοκρατική διακυβέρνηση και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στις νότιες χώρες της ΕΠΓ καθώς και στην προώθηση του πολιτικού διαλόγου, της πλήρους ελευθερίας, των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της αρχής του κράτους δικαίου στις γειτονικές της χώρες, ιδίως μέσω των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

64.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΠΓ, πραγματοποιώντας συγχρόνως τακτικό διάλογο με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του ΕΜΓΕΣ· χαιρετίζει την ευρεία διαβούλευση στο πλαίσιο της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ σχετικά με την αναθεώρηση της ΕΠΓ και ευελπιστεί ότι η Επιτροπή και ΕΥΕΔ θα διασφαλίσουν τις δομημένες και διεξοδικές διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και κατά την εκπόνηση των σχετικών εγγράφων, όπως τα σχέδια δράσης της ΕΠΓ· επιπλέον, ζητεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενο των εντολών που αφορούν όλες τις υπό διαπραγμάτευση διεθνείς συμφωνίες με τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, βάσει του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην ΥΕ/ΑΕ, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών της ΕΠΓ και στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

(1) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 312.
(2) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 760.
(3) ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 443.
(4) ΕΕ C 76 E, 25.3.2010, σ. 76.
(5) ΕΕ C 76 E, 25.3.2010, σ. 83.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0192.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0314.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0038.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0064.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0095.
(11) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.


Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
PDF 287kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
P7_TA(2011)0155RC-B7-0244/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το βιασμό ως έγκλημα πολέμου(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη Νότια Γειτονία, και ιδίως τη Λιβύη(5),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Catherine Ashton, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου 2010,

   έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, Catherine Ashton, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διεθνή ημέρα της γυναίκας, στις 8 Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1888 (2009) για τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης,

–  έχοντας υπόψη το διορισμό, το Μάρτιο 2010, Ειδικού Εκπροσώπου στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων, και τη νέα Μονάδα του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων (Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και τη Δήλωση 3318 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 14ης Δεκεμβρίου 1974 για την προστασία γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε ένοπλες συρράξεις, ιδίως δε την παράγραφο 4, στην οποία ζητείται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων κατά της δίωξης, του βασανισμού, της άσκησης βίας και της ταπεινωτικής μεταχείρισης των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως αυτές που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων, η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, καθώς και η Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη άλλες πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της βίας κατά των γυναικών, όπως τη Διακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραμμα Δράσης της 25ης Ιουνίου 1993 που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Α/CONF. 157/23) και τη δήλωση για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών της 20ής Δεκεμβρίου 1993 (A/RES/48/104),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 12ης Δεκεμβρίου 1997 με τίτλο «Πρόληψη του εγκλήματος και μέτρα ποινικού δικαίου για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» (A/RES/52/86), της 18ης Δεκεμβρίου 2002 με τίτλο «Δράση για την εξάλειψη των εγκλημάτων τιμής κατά των γυναικών» (A/RES/57/179), και της 22ας Δεκεμβρίου 2003 με τίτλο «Εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών» (A/RES/58/147),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν κατά την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου(6), της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες - Πρόγραμμα Δράσης, «Πεκίνο, 10 χρόνια μετά»(7), και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με το «Πεκίνο, 15 χρόνια μετά» - Πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Ένταση των προσπαθειών για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών» (A/RES/61/143), και τα ψηφίσματα 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης για τη σύσταση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εγκρίθηκε το 1998, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, στα οποία ο βιασμός, η σεξουαλική δουλεία, ο εξαναγκασμός σε πορνεία, η καταναγκαστική εγκυμοσύνη και η καταναγκαστική στείρωση ή κάθε άλλη μορφή σεξουαλικής βίας, ορίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου και εξισώνονται με μορφή βασανιστηρίου και σοβαρό έγκλημα πολέμου, ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι πράξεις αυτές αποτελούν συστηματική πρακτική ή τελέστηκαν κατά τη διάρκεια διεθνών ή εσωτερικών συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στις εξεγέρσεις για περισσότερη δημοκρατία, δικαιώματα και ελευθερίες στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα που βρίσκονται στην εξουσία στη Λιβύη και την Αίγυπτο επιδίδονται σε σεξουαλικές επιθέσεις στο πλαίσιο των συγκρούσεων που συνοδεύουν τις εξεγέρσεις αυτές, επιθέσεις που στοχεύουν τις γυναίκες και, κυρίως, τις καθιστούν ευάλωτες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται ότι γίνεται συστηματική χρήση της βίας ως μέσου εκφοβισμού και ταπείνωσης των γυναικών, μεταξύ άλλων και στα στρατόπεδα προσφύγων, και ότι το κενό εξουσίας που έχει προκύψει μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία Λίβυα, η Iman al-Obeidi, η οποία κατέθεσε σε δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο της Τρίπολης ότι βιάστηκε ομαδικά και κακοποιήθηκε από στρατιώτες, τέθηκε υπό κράτηση στις 26 Μαρτίου 2011 σε άγνωστη τοποθεσία και οι άνδρες τους οποίους κατηγορεί για βιασμό την έχουν μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αίγυπτο διαδηλώτριες καταγγέλλουν ότι υποβλήθηκαν σε «τεστ παρθενίας» από το στρατό, αφού συνελήφθησαν στην πλατεία Ταχίρ στις 9 Μαρτίου 2011 και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε βασανισμούς και βιασμό, ενώ τα «τεστ παρθενίας» πραγματοποιήθηκαν και φωτογραφήθηκαν παρουσία ανδρών στρατιωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες Αιγύπτιες θα δικαστούν σε στρατοδικεία διότι από τα «τεστ παρθενίας» προέκυψε ότι δεν ήταν παρθένες και ότι ορισμένες απειλήθηκαν με την απαγγελία κατηγορίας για πορνεία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός και η σεξουαλική δουλεία, όταν είναι τμήμα ευρέως διαδεδομένης και συστηματικής πρακτικής, αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου η εκδίκαση των οποίων θα πρέπει να υπάγεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα ο βιασμός αναγνωρίζεται επίσης ως στοιχείο του εγκλήματος της γενοκτονίας όταν διαπράττεται με την πρόθεση να καταστραφεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μια στοχευμένη ομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίζει προσπάθειες με στόχο να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία των δραστών σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και παιδιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι ο αντίκτυπος των ένοπλων συγκρούσεων στις γυναίκες είναι τεράστιος και χωρίς μέτρο σύγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και την πρόληψη των συγκρούσεων θα πρέπει να ενισχυθεί και ότι θα πρέπει να παρέχεται καλύτερη προστασία στις γυναίκες και τα παιδιά σε περιοχές πολέμου και συγκρούσεων, μέσω της συμμετοχής, της πρόληψης και της προστασίας,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820, 1888, 1889 και 1325 αποτελούν κοινό μέλημα και κοινή ευθύνη κάθε κράτους μέλους του ΟΗΕ, είτε θίγεται από συρράξεις, είτε έχει την ιδιότητα χορηγού ή άλλη ιδιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επισημανθεί η έγκριση, το Δεκέμβριο του 2008, των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος τους, που αποτελούν σαφές πολιτικό μήνυμα ότι συνιστούν προτεραιότητες για την Ένωση,

1.  καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να αντιταχθούν σθεναρά στη χρήση σεξουαλικών επιθέσεων, τον εκφοβισμό και τη στοχοποίηση των γυναικών στη Λιβύη και την Αίγυπτο·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τα καταναγκαστικά «τεστ παρθενίας» στα οποία υποβλήθηκαν από τον αιγυπτιακό στρατό διαδηλώτριες που συνελήφθησαν στην πλατεία Ταχίρ και θεωρεί την πρακτική αυτή απαράδεκτη, δεδομένου ότι ισοδυναμεί με βασανιστήρια· καλεί το ανώτατο στρατοδικείο της Αιγύπτου να λάβει άμεσα μέτρα για να τερματισθεί αυτή η εξευτελιστική μεταχείριση και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια όλων καθώς και να καταστήσει σαφές στις στρατιωτικές δυνάμεις ότι τα βασανιστήρια και οιαδήποτε άλλη κακοποίηση, περιλαμβανομένων των καταναγκαστικών «τεστ παρθενίας», δεν θα γίνονται πλέον ανεκτά και ότι θα διερευνώνται πλήρως·

3.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να λάβουν επειγόντως μέτρα για να σταματήσουν τα βασανιστήρια, να διερευνήσουν όλες τις υποθέσεις κακοποίησης ειρηνικών διαδηλωτών και να παύσουν να προσάγουν αμάχους ενώπιον στρατοδικείων· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για καταγγελίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για συλλήψεις και καταδίκες ανηλίκων από στρατοδικεία·

4.  συνιστά να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη έρευνα προκειμένου οι δράστες να θεωρηθούν υπόλογοι, με ιδιαίτερη αναφορά στα εγκλήματα που, σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διαπράχθηκαν από το Μουαμάρ Καντάφι· εκτιμά ότι οι υπαίτιοι των πράξεων αυτών πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και οι γυναίκες που καταγγέλλουν τις κακοποιήσεις αυτού του είδους πρέπει να προστατεύονται από τυχόν αντίποινα·

5.  τονίζει ότι όλοι πρέπει να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους για το δημοκρατικό μέλλον της χώρας τους χωρίς να συλλαμβάνονται, να βασανίζονται ή να υποβάλλονται σε ταπεινωτική ή μεροληπτική μεταχείριση·

6.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι αλλαγές που διαδραματίζονται στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή πρέπει να συμβάλουν στον τερματισμό των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία επί ίσοις όροις με τους άνδρες και σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)·

7.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζονται γενικά τα δικαιώματα των γυναικών στις νέες δημοκρατικές και νομικές δομές αυτών των κοινωνιών·

8.  τονίζει ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος των γυναικών στις επαναστάσεις και τη διαδικασία εκδημοκρατισμού, ενώ υπογραμμίζει τις ειδικές απειλές που αντιμετωπίζουν και την ανάγκη υποστήριξης και προάσπισης των δικαιωμάτων τους·

9.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν ενεργά και μακροπρόθεσμα, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325, και τη δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο των θεσμικών οργάνων και μηχανισμών ελέγχου που προβλέπονται σε αυτό, και από τα Ηνωμένα Έθνη να διασφαλίσουν την εφαρμογή του ψηφίσματος σε όλα τα διεθνή επίπεδα·

10.  υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο των πολιτικών Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εκδημοκρατισμού, και τονίζει την ανάγκη να μοιράζεται η ΕΕ την εμπειρία της σχετικά με την πολιτική ισότητας και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου·

11.  τονίζει την ανάγκη υλοποίησης της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών και υποστήριξης ειδικών δράσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και συστηματική προσέγγιση του ζητήματος της ισότητας στις χώρες της ΕΠΓ· προτρέπει τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών να ενισχύσουν την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών, περιλαμβανομένων της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και της προώθησης της απασχόλησης, και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, προκειμένου να διασφαλίσουν την ουσιαστική εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα· τονίζει ότι η ισότητα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εκδημοκρατισμού και ότι, επιπλέον, η εκπαίδευση των γυναικών και των κοριτσιών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων τους·

12.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θέσουν στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών τους με τις νότιες χώρες της ΕΠΓ τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που συνίστανται στην κατάργηση της θανατικής ποινής, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, και των θεμελιωδών ελευθεριών, και στην κύρωση διαφόρων πράξεων του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας.

(1) ΕΕ C 41 E, 19.2.2009, σ. 83.
(2) ΕΕ C 285 E, 21.10.2010, σ. 53.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0439.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0064.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0095.
(6) ΕΕ C 59, 23.02.2001, σ. 258.
(7) ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 247.
(8) ΕΕ C 348 E, 21.12.2010, σ. 11.


Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009
PDF 459kWORD 99k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση 2009 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2010/2248(INI))
P7_TA(2011)0156A7-0073/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2009 του ομίλου της ΕΤΕπ (έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης, χρηματοοικονομική έκθεση και στατιστική έκθεση),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ετήσια έκθεση 2008 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2007 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0073/2011),

Το νέο καταστατικό της ΕΤΕπ

1.  επικροτεί τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας οι οποίες επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ, όσον αφορά μεταξύ άλλων: την απόκτηση συμμετοχών σε ίδια κεφάλαια ως συμπλήρωμα των συνήθων δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· τη δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών ή άλλων οντοτήτων, ρύθμισης των λεγόμενων ειδικών δραστηριοτήτων και παροχής ευρύτερων υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας· και την ενίσχυση της ελεγκτικής επιτροπής·

2.  υπενθυμίζει τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, οι οποίες διευκρινίζουν τους χρηματοδοτικούς στόχους της ΕΤΕπ στις τρίτες χώρες· υπενθυμίζει επίσης ότι οι στόχοι αυτοί οφείλουν να στηρίζουν τις γενικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 5 της ΣΕΕ και τους σκοπούς των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ που ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ·

3.  έχει επίγνωση του αιτήματος ορισμένων κρατών μελών να αναλάβει η ΕΤΕπ μεγαλύτερους κινδύνους στις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες, αλλά εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τούτο δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση AAA της ΕΤΕπ, κεντρικό στοιχείο που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να χορηγεί τα δάνειά της υπό τους καλύτερους όρους·

4.  υπενθυμίζει ότι αποστολή της ΕΤΕπ είναι να στηρίζει τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ και ότι η ΕΤΕπ λογοδοτεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην OLAF, στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και, σε εθελοντική βάση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

5.  συνιστά πάντως να εξετασθεί η πρόταση καθιέρωσης προληπτικού κανονιστικού ελέγχου για την ποιότητα της οικονομικής κατάστασης της ΕΤΕπ, για την ακριβή μέτρηση των αποτελεσμάτων της και για το βαθμό συμμόρφωσής της με τους κανόνες της χρηστής επιχειρηματικής πρακτικής·

6.  προτείνει να διενεργείται ο εν λόγω κανονιστικός έλεγχος:

   από την ΕΚΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ·
   ή, ελλείψει αυτής της δυνατότητας και κατόπιν πρωτοβουλίας της ίδιας της ΕΚΤ, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών με ή χωρίς την συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011, νομική ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών δυνατοτήτων για τον προληπτικό έλεγχο της ΕΤΕπ·

8.  προτείνει να διεκπεραιώσει η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, λόγω του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της και της εμπειρίας της στην χρηματοδότηση μεγάλων υποδομών, το έργο της στρατηγικής ανάλυσης της χρηματοδότησης των επενδύσεων χωρίς να αποκλείεται καμία εναλλακτική δυνατότητα: επιδοτήσεις, καταβολή των εγγεγραμμένων ποσών από τα κράτη μέλη στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ, εγγραφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ, δάνεια, καινοτόμα μέσα, κατάλληλη χρηματοοικονομική τεχνική προσαρμοσμένη στα μακροπρόθεσμα σχέδια που δεν είναι άμεσα αποδοτικά και κερδοφόρα, ανάπτυξη συστημάτων εγγυήσεων, δημιουργία τμήματος επενδύσεων εντός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτικές κοινοπραξίες μεταξύ αρχών ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού επιπέδου, και συμπράξεις ιδιωτικού - δημόσιου τομέα·

9.  υπενθυμίζει εντούτοις τις προειδοποιήσεις και τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι ένα τμήμα της ΕΤΕπ που αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων εξαιρείται από τη διαδικασία απαλλαγής, γεγονός το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και καθιστά δύσκολη την κατάρτιση συνολικής εικόνας των αποτελεσμάτων· εμμένει στο αίτημα που διετύπωσε προς την ΕΤΕπ να του παράσχει πλήρη ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα: δηλαδή τους στόχους που έθεσε και πέτυχε, τους λόγους ενδεχόμενων ελλείψεων και τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συντονισμού με την ΕΤΕπ και την αποτελεσματικότητά αυτών·

10.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την ΕΤΕπ δήλωση όσον αφορά δράσεις με μείζονα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που τυγχάνουν της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει ότι, στο τέλος του 2009, οι εγγυήσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για δάνεια που χορήγησε η ΕΤΕπ ανήλθαν σε ύψος 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ· τονίζει ότι το ποσόν αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ και αναμένει λεπτομερείς διευκρινήσεις όσον αφορά τους ενεχόμενους κινδύνους· υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ οφείλει επίσης να εξηγήσει πώς διατίθενται οι τόκοι των δανείων που προκύπτουν από αυτό το μεγάλο ύψος των εγγυήσεων·

12.  ζητεί λεπτομερείς διευκρινίσεις όσον αφορά τα έξοδα διαχείρισης που έλαβε η ΕΤΕπ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

13.  διατυπώνει εκ νέου την πρόταση του, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να γίνει μέλος της ΕΤΕπ·

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην ΕΕ
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ΕΤΕπ

14.  επικροτεί την εστίαση της ΕΤΕπ στους τρεις τομείς όπου η κρίση έχει πλήξει δριμύτερα την Ευρώπη, και συγκεκριμένα στους τομείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των περιφερειών σύγκλισης και των δράσεων για το κλίμα·

15.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΤΕπ στη στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως σε εποχές χρηματοπιστωτικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης, και την καλεί να διευκολύνει την αλληλεπίδραση του οικείου συστήματος συνολικών δανείων με τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων·

16.  επισημαίνει την σημασία των ΜΜΕ για την ευρωπαϊκή οικονομία και, για το λόγο αυτό, επικροτεί το γεγονός ότι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ αυξήθηκαν από το 2008 έως το 2011 φθάνοντας σε συνολικό ύψος 30,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, και αναγνωρίζει ότι το ποσόν αυτό υπερβαίνει το ετήσιο επιδιωκόμενο ποσόν των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εν λόγω περίοδο· επικροτεί τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress τον Μάρτιο του 2010 με χρηματοδοτικούς πόρους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ· υπογραμμίζει, ωστόσο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όταν προσπαθούν να λάβουν πίστωση και καλεί, εν προκειμένω, την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια κατά τη χορήγηση δανείων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· ζητεί, για το σκοπό αυτό, να θεσπιστούν σαφείς όροι χρηματοδότησης και αυστηρότερα κριτήρια αποτελεσματικότητας της χορήγησης δανείων για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· ζητεί να προβλέπεται υποχρέωση της ΕΤΕπ να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά τη χορήγηση δανείων της προς τις ΜΜΕ, όπου θα περιλαμβάνεται αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας αυτής της χορήγησης δανείων, καθώς και των μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη μεγαλύτερου συντελεστή διείσδυσης·

17.  συνιστά να είναι ο ρόλος της ΕΤΕπ περισσότερο εστιασμένος, επιλεκτικός, αποτελεσματικός και να έχει ως γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων· υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ, στην προσπάθεια ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οφείλει να συμπράττει ιδίως με διαφανείς και υπεύθυνους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνδέονται με την τοπική οικονομία· εκτιμά ότι η ΕΤΕπ, όσον αφορά τη χορήγηση δανείων προς τις ΜΜΕ, οφείλει να αναλαμβάνει δράση και να δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπό της, ιδίως όσον αφορά το εκταμιευόμενο ποσό, τον αριθμό των δανείων που χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα και τις περιοχές και τους κλάδους της βιομηχανίας που υπήρξαν οι αποδέκτες των εκταμιευθέντων ποσών· εκτιμά ότι πρέπει να παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί·

18.  επικροτεί το γεγονός ότι η πρόσβαση της ΕΤΕπ σε ρευστότητα της ΕΚΤ μέσω της Κεντρικής Τράπεζας του Λουξεμβούργου συμφωνήθηκε με την προοπτική να διευκολυνθούν τα δανειοδοτικά προγράμματα και η διαχείριση ρευστότητας της ΕΤΕπ·

19.  σημειώνει ότι η σύγκλιση, ως στόχος της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, αποτελεί κεντρικό στόχο και της ΕΤΕπ· τονίζει την προστιθέμενη αξία των κοινών δράσεων ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της τεχνικής βοήθειας (JASPERS), η οποία προσφέρει πρόσθετη στήριξη και μόχλευση στις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων·

20.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει να παρέχει στις περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο της σύγκλισης την τεχνική συνδρομή και τη συγχρηματοδότηση που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών πόρων που καθίστανται διαθέσιμοι γι' αυτές, ιδίως για σχέδια σε τομείς προτεραιότητας, όπως ο τομέας των υποδομών μεταφοράς, και για άλλα σχέδια που συντείνουν στην αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και για σχέδια που αποτελούν μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020, σύμφωνα με υψηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και προδιαγραφές διαφάνειας·

21.  καλεί την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει πλήρως τις πράξεις της με τον ευρωπαϊκό στόχο της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να εγκρίνει σχέδιο σταδιακής κατάργησης των δανείων για έργα ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων δανείων για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα, και διπλασιασμού των προσπαθειών για μεγαλύτερη μεταφορά τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδοτικών από ενεργειακή άποψη τεχνολογιών·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη διαφάνειας ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα «συνολικά δάνεια» χορηγούνται και εποπτεύονται από φορολογική άποψη και κατά συνέπεια θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι παραλήπτες των δανείων δεν θα χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους ή άλλες μεθόδους φοροδιαφυγής·

23.  ζητά μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), ιδίως προκειμένου να συνδεθεί στενότερα ο προσανατολισμός του ΕΤΑΕ με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, και ζητεί εν προκειμένω να βελτιστοποιηθεί τόσο ο καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στις οντότητες όσο και η χρησιμοποίηση των αντίστοιχων ισολογισμών τους·

24.  επικροτεί την απόφαση του Ομίλου ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενότερα με την Επιτροπή στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής όσον αφορά τις τρεις κοινές πρωτοβουλίες JESSICA, JEREMIE και JASMINE, που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την πολιτική συνοχής αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη και να αυξήσουν το αποτέλεσμα μόχλευσης των Διαρθρωτικών Ταμείων· αναγνωρίζει ότι η ανωτέρω συνεργασία αποδείχθηκε χρήσιμη και επωφελής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης·

Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ μετά το 2013

25.  εκτιμά ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να αυξηθούν σημαντικά οι στρατηγικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στους καίριους τομείς των ευρωπαϊκών υποδομών και της ευρωπαϊκής συνοχής· ζητεί δε σε αυτό πλαίσιο:

   μεγαλύτερη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
   σαφή υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΤΕπ έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
   στοχοθετημένη χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων·

26.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να χαράξει τη μετά το 2013 επιχειρησιακή στρατηγική της σε αρμονία με τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

27.  πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 υιοθετεί μια ενδιαφέρουσα και θετική προσέγγιση όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή, προς αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτών των μέσων, να έχουν κατά νου τους ακόλουθους στόχους: απλούστευση των διαδικασιών και μεγιστοποίηση των πολλαπλασιαστικών παραγόντων και της καταλυτικής επίδρασης του ομίλου της ΕΤΕπ, προκειμένου να προσελκυσθούν επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

28.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να δίνει κεντρικό ρόλο στις κοινές πρωτοβουλίες με την Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Επιτροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική συνοχής· αναγνωρίζει το ρόλο αυτών των πρωτοβουλιών ως καταλύτη για περαιτέρω εξελίξεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προπαρασκευή της επόμενης περιόδου προγραμματισμού μετά το 2013·

29.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να ορίσει ιεράρχηση προτεραιοτήτων στα επενδυτικά της σχέδια, με τη χρήση μεθόδων όπως είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους, ώστε να επιτυγχάνει το υψηλότερο δυνατόν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για το ΑΕγχΠ·

30.  στηρίζει επενδυτικούς φορείς υψηλού επιπέδου όπως η ΕΤΕπ, κυρίως λόγω της ειδικευμένης εμπειρίας της στη χρήση καινοτόμων μέσων όπως ο διαρθρωμένος χρηματοδοτικός μηχανισμός, η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου και το ευρωπαϊκό μέσο χρηματοδότησης για καθαρές μεταφορές·

31.  ενθαρρύνει την επέκταση του συνδυασμού επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια της ΕΤΕπ ως μέσου για την αύξηση του αποτελέσματος μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων, υπό τον όρο ότι τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι έξυπνα, ολοκληρωμένα και ευέλικτα·

32.  θεωρεί ότι η εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία και χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την παρούσα περίοδο προγραμματισμού θα επιτρέψει τόσο στην Επιτροπή όσο και στην ΕΤΕπ να προχωρήσουν πέρα από το παρόν πεδίο και την παρούσα χρήση αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων και να καινοτομήσουν επεκτείνοντας το φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων·

33.  πιστεύει ότι χρειάζονται σαφείς και αυτοτελείς στόχοι και νομικά πλαίσια για τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της δικής της χρηματοδότησης, καθώς και για τη μελλοντική έκδοση «ομολόγων έργου» (project bonds)·

34.  επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ αυτοχρηματοδοτείται μέσω της επιτυχούς έκδοσης κοινών ομολόγων με την εγγύηση όλων των κρατών μελών της ΕΕ·

35.  επικροτεί την ιδέα των «ομολόγων έργου», που αποσκοπούν στη βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολόγων που εκδίδονται από τις ίδιες τις εταιρείες στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της πληροφορικής, καθώς και της πορείας προς μία πράσινη οικονομία· πιστεύει ότι η έκδοση τέτοιων ομολόγων έργου θα είχε θετικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και συμπληρώνουν τις εθνικές επενδύσεις και τις επενδύσεις του Ταμείου Συνοχής· θεωρεί ότι το μέσο αυτό πρέπει να βελτιώσει την πιστοληπτική διαβάθμιση επιλεγμένων έργων και να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις που θα συμπληρώσουν τις εθνικές επενδύσεις και τις επενδύσεις του Ταμείου Συνοχής·

36.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία «ομολόγων έργου'· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη δημιουργία αυτών των μέσων και ζητεί να εξεταστεί, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως πρώτου αναχώματος κάλυψης κινδύνου με ανώτατο όριο ως προς την ενδεχόμενη απώλεια, ενώ η ΕΤΕπ θα επιτελεί ρόλο δευτερεύοντος χρηματοδότη·

37.  πιστεύει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για πρόσθετη στήριξη εκ μέρους της ΕΤΕπ στους ακόλουθους τομείς: ΜΜΕ, εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και υποδομή, καθώς και άλλα πρωτεύοντα έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ως μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

38.  προτρέπει την ΕΤΕπ να προβεί σε επενδύσεις στις εμπορευματικές μεταφορές στον τομέα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθώς και σε άλλα διευρωπαϊκά δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών με έμφαση στα λιμάνια της Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Βαλτικής Θάλασσας ώστε αυτά να συνδεθούν οριστικά με τις ευρωπαϊκές αγορές·

39.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη για την υλοποίηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), με σκοπό την πρόκληση αποτελέσματος μόχλευσης για περισσότερες επενδύσεις εκ μέρους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι και σε αυτόν τον τομέα τα «ομόλογα έργου» μπορούν να λειτουργήσουν ως συμπληρωματικό επενδυτικό μέσον παράλληλα με τους πόρους που διατίθενται για το ΔΕΔ-Μ· ζητεί να εστιασθούν οι μελλοντικές επενδύσεις στα διασυνοριακά τμήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η προκύπτουσα ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

40.  προτρέπει την ΕΤΕπ να επενδύσει στον αγωγό αερίου Nabucco και σε άλλα σημαντικά σχέδια στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας (ΔΕΔ-E) που θα επιτρέψουν να καλυφθεί η μελλοντική ενεργειακή ζήτηση της ΕΕ με διαφοροποίηση της ομάδας των προμηθευτριών χωρών, με βελτίωση του μίγματος πολιτικής της EE και με υποβοήθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της Ένωσης·

Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ έξω από την ΕΕ
Ρόλος της ΕΤΕπ στις υπό ένταξη χώρες

41.  υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ, ως μέρος των δραστηριοτήτων της στις υπό ένταξη χώρες, πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις περιβαλλοντικές υποδομές, στα ΔΕΔ και στα ΔΕΔ-Ε και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με βάση υψηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και προδιαγραφές διαφάνειας, και, σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα, πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερα στο σιδηρόδρομο·

42.  υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να παράσχει τεχνική βοήθεια στις υπό ένταξη χώρες, όπως προβλέπεται στο νέο άρθρο 18 του καταστατικού της·

Ο ρόλος της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας και δη το άρθρο 209 ΣΕΚ (σε συνδυασμό με το άρθρο 208 ΣΕΚ), το οποίο ορίζει ότι ΕΤΕπ συμβάλλει, υπό τους όρους που προβλέπονται στο καταστατικό της, στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την περαιτέρω επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

44.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική στρατηγική και οι χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ πρέπει να συμβάλουν στις γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, στην προσπάθεια ανάπτυξης και παγίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στον στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΤΕπ οφείλει να εξασφαλίζει, σε όλα τα σχετικά στάδια των προγραμμάτων της, τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα·

45.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα της «ομάδας εργασίας των σοφών», σύμφωνα με τα οποία πρέπει να εξεταστεί η ανάπτυξη μιας «πλατφόρμας της ΕΕ για την εξωτερική συνεργασία και ανάπτυξη'· εντούτοις καλεί την ΕΤΕπ και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν προσεκτικά κατά πόσον είναι εφικτή αυτή η νέα προσέγγιση και ποιές θα είναι οι επιπτώσεις της μακροπρόθεσμα για την αποτελεσματικότητα της συνολικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ώστε οι συνολικές αναπτυξιακές πολιτικές και οι στόχοι να μην εξουδετερωθούν από τη δημιουργία μηχανισμών χωρίς προκαταρκτική αξιολόγηση των στόχων και των προτεραιοτήτων που αυτοί θα εξυπηρετούν·

46.  επικροτεί την προτεινόμενη νέα απόφαση που θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΤΕπ να στηρίζει τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, θα αντικαταστήσει τους περιφερειακούς στόχους με οριζόντιους στόχους υψηλού επιπέδου και θα επιτρέψει την κατάρτιση επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών για κάθε περιφέρεια που εμπίπτει στην εξωτερική εντολή· υπενθυμίζει την ανάγκη καθορισμού σαφών προτεραιοτήτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι αστικές υποδομές, η ανάπτυξη δήμων και κοινοτήτων, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς τοπικής ιδιοκτησίας·

47.  συνιστά τις ακόλουθες ενέργειες προς ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη:

   αύξηση του ειδικευμένου προσωπικού με εστίαση και εμπειρογνωσία στα ζητήματα της ανάπτυξης και στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και αύξηση της τοπικής παρουσίας προσωπικού σε τρίτες χώρες,
   αύξηση του μεριδίου συμμετοχής τοπικών φορέων στα έργα,
   πρόσθετα κεφάλαια ειδικού προορισμού για τα σχέδια που έχουν στόχο την ανάπτυξη,
   χορήγηση περισσότερων ενισχύσεων,
   διερεύνηση της δυνατότητας να συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες υπό μια ενιαία αυτοτελή οντότητα·

48.  συνιστά την εστίαση της ΕΤΕπ στις επενδύσεις σε σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Υποσαχάρια Αφρική·

Συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και διεθνών, περιφερειακών και εθνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

49.  αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, των πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης, των περιφερειακών τραπεζών ανάπτυξης, των ευρωπαϊκών διμερών οργανισμών ανάπτυξης και των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να ενισχυθεί προς στήριξη των πολιτικών της ΕΕ·

50.  πιστεύει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας, υπό τους ίδιους όρους και σε βάση αμοιβαιότητας, με τα περιφερειακά και εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων και εστίαση σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες·

51.  ενθαρρύνει την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης που τελεί υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΤΕπ, της ΕΤΑΑ και της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλες τις εκτός ΕΕ κοινές χώρες δραστηριοποίησης με διττό σκοπό να καταστούν τα δάνεια συνεκτικά μεταξύ τους και συνεκτικά με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος·

Εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα

52.  καλεί την ΕΤΕπ να θεσπίσει σαφείς όρους χρηματοδότησης για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και να ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την διαφάνεια και την αύξηση της υποχρέωσης λογοδοσίας, ιδίως κατά τη χορήγηση δανείων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· εκτιμά ότι η ΕΤΕπ οφείλει να επικαιροποιήσει και να καταστήσει αυστηρότερη την πολιτική της όσον αφορά τα εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα προχωρώντας πέρα από τους ίσους όρους που προβλέπονται στους καταλόγους του ΟΟΣΑ, και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας που επιτρέπουν ενδεχομένως τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή·

53.  εκτιμά ότι η στήριξη στον κατάλογο εξωχώριων χρηματοπιστωτικών κέντρων του ΟΟΣΑ δεν αρκεί και ότι πρέπει να ισχύουν όλοι οι διεθνώς αναγνωρισμένοι κατάλογοι μέχρις ότου η ΕΕ καταρτίσει δικό της κατάλογο· θεωρεί εντούτοις ότι η ΕΤΕπ οφείλει να διενεργεί τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση και εποπτεία για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας και να δημοσιοποιεί τακτικά τα αποτελέσματα, τα οποία θα συμπληρώνουν τις αναλύσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών καταλόγων αναφοράς·

54.  υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ δεν πρέπει να συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα που υλοποιείται μέσω μη συνεργάσιμης περιοχής δικαιοδοσίας, όπως προσδιορίζονται από τον ΟΟΣΑ, την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση και εποπτεία·

55.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να εφαρμόσει την επικαιροποιημένη και δημοσιευμένη πολιτική της για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας/εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα με πολύ αυστηρό τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικές της πράξεις δεν θα συμβάλλουν σε καμία μορφή φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

56.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της σε θέματα εξωχώριων χρηματοπιστωτικών κέντρων, αναφέροντας ειδικότερα τον αριθμό των αιτήσεων που απερρίφθησαν λόγω μη συμμόρφωσης και τον αριθμό των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων που ζητήθηκαν και εκτελέστηκαν με σκοπό τη συμμόρφωση·

57.  καλεί την ΕΤΕπ να προωθήσει περαιτέρω μια προληπτική και έγκαιρη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν κάθε έργο, μαζί με τις δικές της αξιολογήσεις των επιπτώσεων του έργου στους τομείς του περιβάλλοντος, των κοινωνικών θεμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης, τις εκθέσεις εποπτείας και τις εκθέσεις εκ των υστέρων αξιολόγησης·

o
o   o

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε όλες τις τράπεζες περιφερειακής ανάπτυξης και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 81 E, 15.3.2011, σ. 135.
(2) ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 147.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0223.


Η περίπτωση του Ai WeiWei στην Κίνα
PDF 280kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την υπόθεση του Ai WeiWei
P7_TA(2011)0157RC-B7-0274/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύμα αιτημάτων στο διαδίκτυο για μια κινέζικη «επανάσταση των γιασεμιών» (που έχει εμπνευστεί από πολιτικές εξελίξεις στην Τυνησία, την Αίγυπτο και τη Λιβύη) κατέληξε σε σειρά δράσεων και σε εκτεταμένη βίαιη καταστολή ακτιβιστών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και διαφωνούντων εκ μέρους των κινεζικών αρχών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνώς ανεγνωρισμένος καλλιτέχνης και επικριτής του καθεστώτος, Ai WeiWei, έχει εξαφανιστεί μετά τη σύλληψή του καθώς περνούσε από ελέγχους ασφάλειας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου την Κυριακή 3 Απριλίου 2011,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την κράτησή του, η αστυνομία διενήργησε, σύμφωνα με πληροφορίες, αιφνιδιαστική έρευνα στο ατελιέ του και έχει κατασχέσει διάφορα αντικείμενα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόσφατα, παρεμποδίστηκε η μετακίνηση του Ai WeiWei στο Όσλο για την τελετή απονομής του Βραβείου Νόμπελ για την Ειρήνη, και ότι τελούσε υπό κατ' οίκον περιορισμό μετά τα εγκαίνια της έκθεσής του με θέμα τους ηλιόσπορους στο Λονδίνο, καθώς και ότι λεηλατήθηκε το ατελιέ του στη Σαγκάη,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ai WeiWei είναι ευρύτατα γνωστός εκτός της Κίνας, αλλά και ότι δεν του επιτρέπεται να εκθέτει τα έργα του ως καλλιτέχνης στην Κίνα, μολονότι το έργο του έχει γίνει γνωστό μετά τη σύμπραξή του στο σχεδιασμό του Ολυμπιακού Σταδίου που θυμίζει «φωλιά πουλιών»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ai WeiWei έφθασε στην πρώτη γραμμή της εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας με τη δημοσίευση των ονομάτων των παιδιών που ήταν θύματα του σεισμού στο Σιχουάν και ότι εν συνεχεία υπέστη ξυλοδαρμό από αγνώστους με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Γερμανίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ai WeiWei είναι μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες που έχουν υπογράψει το Χάρτη 08, μια αναφορά που προτρέπει την Κίνα να προχωρήσει σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.  καταδικάζει την άδικη και απαράδεκτη κράτηση του επικριτή του καθεστώτος και διεθνώς ανεγνωρισμένου καλλιτέχνη Ai WeiWei·

2.  ζητεί να απελευθερωθεί πάραυτα και χωρίς όρους ο Ai WeiWei, και εκφράζει την αλληλεγγύη του στις ειρηνικές του δράσεις και πρωτοβουλίες υπέρ δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  τονίζει ότι η αστυνομία έχει αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες στη σύζυγο του Ai WeiWei σχετικά με τους λόγους της κράτησής του·

4.  τονίζει ότι η κράτηση του Ai WeiWei αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εκτεταμένης πρόσφατης βίαιης καταστολής των ακτιβιστών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των διαφωνούντων στην Κίνα, με πολυάριθμες συλλήψεις, υπερβολικές ποινές φυλάκισης, αυξημένη ατομική παρακολούθηση και εντεινόμενους καταπιεστικούς περιορισμούς ξένων δημοσιογράφων·

5.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, Catherine Ashton, να εξακολουθήσει να θίγει το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ανώτατο επίπεδο στις επαφές της με τις κινεζικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης καταδίκης του Liu Xianbin σε 10 χρόνια και του Liu Xiaobo σε 11 χρόνια καθώς και, για παράδειγμα, τις υποθέσεις του Liu Xia, του Chen Guangcheng, του Gao Zhisheng, του Liu Xianbin, του Hu Jia, του Tang Jitian, του Jiang Tianyong, του Teng Biao, του Liu Shihui, του Tang Jingling, του Li Tiantian, του Ran Yunfei, του Ding Mao και του Chen Wei, και επισημαίνει επίσης με ανησυχία τις συνθήκες καταπίεσης που υφίστανται οι σύζυγοι και οι οικογένειές τους – και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις υποθέσεις αυτές μετά τον προσεχή πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, στον οποίο θα μετάσχει η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος·

6.  επισημαίνει ότι η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα εξακολουθεί να προβληματίζει σοβαρά· τονίζει την ανάγκη συνεκτικής αξιολόγησης του διαλόγου μεταξύ ΕΕ-Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νομικού σεμιναρίου μεταξύ ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να εκτιμηθεί η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί·

7.  καλεί την Αντιπροσωπεία του για τις Σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να εξετάσει και να αντιμετωπίσει πλήρως το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά, ειδικότερα, τις υποθέσεις που αναφέρονται στο ψήφισμά του κατά την προσεχή διακοινοβουλευτική συνάντηση·

8.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να επανεξετάσει τον εν λόγω διάλογο με στόχο την αποτελεσματική του διαμόρφωση και την εστίασή του σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, και να λάβει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την ταχεία διοργάνωση του προσεχούς διαλόγου για τα δικαιώματα του ανθρώπου όπου θα θιγούν οι υποθέσεις αυτές και άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

9.  υπενθυμίζει ότι στην Κίνα κυβερνά ένα κόμμα από το 1949, και ότι στο πλαίσιο αυτό των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, και ενόψει της επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, τα πολιτικά κόμματα στην ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους·

10.  υποστηρίζει την άποψη ότι η ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Κίνας πρέπει να συμβαδίζει με την εξέλιξη ενός πραγματικού, εποικοδομητικού και αποτελεσματικού πολιτικού διαλόγου και ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της νέας συμφωνίας πλαισίου που αποτελεί προς το παρόν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Κίνα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και στην Πολιτική Ασφάλειας, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή και στον Πρόεδρο, Πρωθυπουργό και στην Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


Απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης στο Νεπάλ θιβετιανής κυβέρνησης
PDF 276kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη εξόριστης θιβετιανής κυβέρνησης στο Νεπάλ
P7_TA(2011)0158RC-B7-0263/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Νεπάλ(1) και το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με το Θιβέτ(2),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 29ης Μαΐου 2010 του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Ban Ki-moon για την πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  εκτιμώντας ότι η κατοχή του Θιβέτ από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας εμποδίζει τους Θιβετιανούς να εκλέξουν δημοκρατικά τους αντιπροσώπους τους στο έδαφος του Θιβέτ.

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 82 000 εξόριστοι Θιβετιανοί από ολόκληρο τον κόσμο κλήθηκαν να ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου 2011, για να εκλέξουν τον νέο Kalon Tripa (Πρωθυπουργό) της εξόριστης θιβετιανής κυβέρνησης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές χιλιάδες Θιβετιανοί στο Νεπάλ δεν έλαβαν άδεια από τις αρχές του Νεπάλ στο Κατμαντού να ψηφίσουν, λόγω των αυξανόμενων πιέσεων που ασκήθηκαν από την κινεζική κυβέρνηση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη σε προηγούμενο γύρο ψηφοφορίας στο Νεπάλ στις 3 Οκτωβρίου 2010, η αστυνομία του Κατμαντού κατάσχεσε κάλπες και έκλεισε εκλογικά κέντρα της θιβετιανής κοινότητας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Μαρτίου 2011 ο Δαλάι Λάμα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να παραιτηθεί επίσημα από τον πολιτικό ηγετικό του ρόλο στη θιβετιανή εξόριστη κυβέρνηση που εδρεύει στη Dharamsala της Ινδίας, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική δομή του θιβετιανού κινήματος την παραμονή των εκλογών ώστε να επιλεγεί μια νέα γενεά θιβετιανών πολιτικών ηγετών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ισχυρισθεί ότι οι διαδηλώσεις των Θιβετιανών αποτελούν παραβίαση της πολιτικής της για «Μια Κίνα», έχει επαναλάβει τη δέσμευσή της να μην επιτρέψει «δραστηριότητες εναντίον της κυβέρνησης του Πεκίνου» στο έδαφός της και έτσι έχει επιβάλει γενικευμένη απαγόρευση στις κινήσεις ομάδων Θιβετιανών σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις κινεζικές αρχές,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Νεπάλ, ιδίως η αστυνομία, έχουν κατ' επανάληψη καταγγελθεί ότι παραβιάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι των εξόριστων Θιβετιανών στο Νεπάλ, ότι τα δικαιώματα αυτά διασφαλίζονται για όλα τα πρόσωπα στο Νεπάλ από διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος το Νεπάλ, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική κατάσταση πολλών προσφύγων στο Νεπάλ, και ιδίως Θιβετιανών, δημιουργεί ανησυχίες,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της να υποστηρίζει τη δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση κατά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, εγκρίνοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη της δημοκρατίας κατά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, στις 17 Νοεμβρίου 2009,

1.  υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοκρατικές εκλογές αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται, να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται σε κάθε δημοκρατικό κράτος·

2.  καλεί την κυβέρνηση του Νεπάλ να υποστηρίξει τα δημοκρατικά δικαιώματα του θιβετιανού λαού, ο οποίος διεξάγει μια μοναδική εσωτερική εκλογική διαδικασία η οποία υπάρχει από το 1960, δηλαδή την οργάνωση δημοκρατικών εκλογών και τη συμμετοχή σε αυτές·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία των ειρηνικών δημοκρατικών εκλογών για την ενίσχυση και την προστασία της θιβετιανής ταυτότητας τόσο εντός όσο και εκτός του εδάφους του Θιβέτ·

4.  παροτρύνει τις αρχές του Νεπάλ να σεβαστούν τα δικαιώματα των Θιβετιανών στο Νεπάλ σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, όπως αυτά διασφαλίζονται για όλα τα πρόσωπα στο Νεπάλ από διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες το Νεπάλ είναι συμβαλλόμενο μέρος·

5.  καλεί τις αρχές να απέχουν από προληπτικές συλλήψεις και περιορισμό των διαδηλώσεων και της ελευθερίας του τύπου, οι οποίες αρνούνται το δικαίωμα σε νόμιμη ειρηνική έκφραση και συγκέντρωση, σε όλες τις δραστηριότητες της θιβετιανής κοινότητας στη χώρα και παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να συμπεριλάβει τα εν λόγω δικαιώματα και να εξασφαλίσει τη θρησκευτική ελευθερία στο νέο σύνταγμα του Νεπάλ, το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ έως τις 28 Μαΐου 2011·

6.  καλεί τις αρχές του Νεπάλ να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εγχώρια νομοθεσία τους όσον αφορά τη μεταχείριση της θιβετιανής κοινότητας και παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να αντισταθεί στις έντονες πιέσεις που ασκούνται από την κινεζική κυβέρνηση για φίμωση της θιβετιανής κοινότητας στο Νεπάλ με χρήση περιορισμών που είναι όχι μόνο αδικαιολόγητοι αλλά και παράνομοι βάσει του εγχώριου και του διεθνούς δικαίου·

7.  θεωρεί ότι η συνέχιση της πλήρους εφαρμογής της «Συμφωνίας Κυρίων» για τους Θιβετιανούς πρόσφυγες από τις αρχές του Νεπάλ είναι κεφαλαιώδης προκειμένου να διατηρηθούν επαφές μεταξύ της UNHCR και των θιβετιανών κοινοτήτων·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, μέσω της αντιπροσωπείας της στο Κατμαντού, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ, ιδίως δε τη μεταχείριση των Θιβετιανών προσφύγων και το σεβασμό των συνταγματικά και διεθνώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, και παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ να θέσει στις αρχές του Νεπάλ και της Κίνας τις ανησυχίες σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης του Νεπάλ για παρεμπόδιση των θιβετιανών εκλογών·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση του Νεπάλ, και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0245.
(2) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 463.


Ζιμπάμπουε
PDF 288kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 για τη Ζιμπάμπουε
P7_TA(2011)0159RC-B7-0265/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Ζιμπάμπουε, με πιο πρόσφατο εκείνο της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε(1),

–  έχοντας υπόψη την από 15 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση του Συμβουλίου 2011/101/ΚΕΠΠΑ(2) που ανανεώνει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012 τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε που επιβλήθηκαν δυνάμει της κοινής θέσης 2004/161/ΚΕΠΠΑ(3), και του από 8 Δεκεμβρίου 2008 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1226/2008(4) της Επιτροπής, περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συμβουλίου για ορισμένα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ζιμπάμπουε, της 15ης Φεβρουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν του Livingstone, στις 31 Μαρτίου 2011, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Οργάνου της Τρόικας της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC) σχετικά με την Πολιτική, και τη Συνεργασία στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Πολιτική Συμφωνία (ΣΠΣ) που δημιούργησε την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) της Ζιμπάμπουε τον Φεβρουάριο 2009,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών, που επικυρώθηκε από τη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση πράξεων εκφοβισμού, αυθαίρετων συλλήψεων, και εξαφανίσεις πολιτικών αντιπάλων του κόμματος Zanu-PF κατά τους τελευταίους μήνες, ενώ έχουν στοχοποιηθεί πολλά μέλη του MDC, ορισμένοι βουλευτές του MDC και σημαντικά στελέχη της ηγεσίας του MDC, όπως ο υπουργός ενέργειας Elton Mangoma, η συνυπουργός Εσωτερικών Theresa Makone και ο εκδιωχθείς πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ζιμπάμπουε Lovemore Moyo,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρωθυπουργός της Ζιμπάμπουε, Morgan Tsvangirai, επιβεβαίωσε ο ίδιος ότι ο Πρόεδρος Robert Mugabe και το κόμμα Zanu-PF απέτυχαν να ανταποκριθούν στους όρους της Συνολικής Πολιτικής Συμφωνίας του 2009 και ότι προβαίνουν σε πράξεις βίαιου εκφοβισμού σε βάρος μελών του MDC-T και MDC-M της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Ζιμπάμπουε,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία δύο έτη η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Ζιμπάμπουε αγωνίσθηκε να φέρει τη σταθερότητα στη χώρα και απέτυχε να εξομαλύνει την οδό για τη δημοκρατική μετάβαση μέσω αξιόπιστων εκλογών, λόγω της αυθαίρετων παρεμβάσεων από το κόμμα Zanu-PF· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ήδη τρομακτική πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό από τον Δεκέμβριο 2010,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες ασφάλειας της Ζιμπάμπουε έκαναν πρόσφατα επιδρομή στα γραφεία μερικών ΜΚΟ (Φόρουμ ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Κρίση στη Συμμαχία της Ζιμπάμπουε) καθώς και στην έδρα του MDC, κατέσχεσαν έγγραφα ΜΚΟ και προέβησαν σε αυθαίρετες συλλήψεις μελών ΜΚΟ και μελών του προσωπικού του MDC για να τα υποβάλουν σε ανακρίσεις, και στη συνέχεια τα απελευθέρωσαν τους κρατουμένους χωρίς να τους απαγγείλουν κατηγορία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Jenni Williams και η Magodonga Mahlangu, δύο ηγετικές μορφές της Οργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών «Γυναίκες της Ζιμπάμπουε, ξεσηκωθείτε» (WOZA), καθώς και ο Abel Chikomo, διευθυντής του Φόρουμ ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ζιμπάμπουε, και άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν συστηματικά παρενοχλήσεις από την αστυνομία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2011, 46 ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών συνελήφθησαν από τις υπηρεσίες ασφάλειας με την κατηγορία της προδοσίας για τη διοργάνωση δημόσιας προβολής βίντεο που έδειχνε τις πρόσφατες λαϊκές διαδηλώσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή· ότι, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, μερικοί από αυτούς τους ακτιβιστές ξυλοκοπήθηκαν, βασανίστηκαν και κρατήθηκαν στην απομόνωση,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες ασφάλειας της Ζιμπάμπουε αφαίρεσαν από το MDC το δικαίωμα να οργανώνει πολιτικές συγκεντρώσεις, ενώ το Zanu-PF παραμένει ελεύθερο να πραγματοποιεί πολιτικές συγκεντρώσεις, γεγονός που παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα της Ζιμπάμπουε,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Zanu-PF ξεκίνησε πρόσφατα εθνική εκστρατεία για να υποχρεώσει τους πολίτες της Ζιμπάμπουε να υπογράψουν αναφορά με την οποία απευθύνεται έκκληση για την απόσυρση των διεθνών περιοριστικών μέτρων που ισχύουν σε βάρος σημαντικών μελών της κλίκας του Mugabe· επισημαίνει ότι εκείνοι που αρνήθηκαν να υπογράψουν την αναφορά ξυλοκοπήθηκαν άγρια ή συνελήφθησαν,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «περιοριστικά μέτρα» της ΕΕ στοχοποιούν συγκεκριμένα 163 σημαντικά στελέχη του καθεστώτος εκμετάλλευσης του Mugabe και εκείνων που έχουν συμβάλει στη διατήρησή του και δεν έχει επιπτώσεις στο λαό της Ζιμπάμπουε ευρύτερα ή στην οικονομία της Ζιμπάμπουε,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς εξακολουθούν να ανησυχούν για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα αδαμαντωρυχεία της Chiadzwa (Marange), ιδιαίτερα όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλη των υπηρεσιών ασφάλειας της Ζιμπάμπουε και διστάζουν, κατά συνέπεια, να δώσουν στα διαμάντια που προέρχονται από την Chiadzwa την πιστοποίηση της διαδικασίας Kimberley,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζιμπάμπουε παραμένει πάμπτωχη μετά από χρόνια οικονομικής κακοδιαχείρισης του καθεστώτος Mugabe και εξακολουθεί να λαμβάνει εκτεταμένη ανθρωπιστική και λοιπή βοήθεια τόσο από την ΕΕ όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Δανία, καθώς επίσης τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νορβηγία, οι οποίες καλύπτουν τις πλέον βασικές ανάγκες μεγάλης μερίδας του πληθυσμού της Ζιμπάμπουε,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρωθυπουργός της Ζιμπάμπουε παρακίνησε την ΕΕ να μη δεχθεί τα διαπιστευτήρια της κ. Margaret Muchada, διορισθείσας πρέσβειρας της Ζιμπάμπουε στην ΕΕ εφόσον ο μονομερής διορισμός της από τον Πρόεδρο Mugabe παραβιάζει το Σύνταγμα της Ζιμπάμπουε και τους όρους της Συνολικής Πολιτικής Συμφωνίας,

1.  ζητεί την άμεση κατάπαυση όλων των παρενοχλήσεων, φυλακίσεων και πράξεων βίας με πολιτικά κίνητρα που διαπράττονται από τις κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας της Ζιμπάμπουε και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες είτε ελέγχονται άμεσα είτε είναι πιστές στον Mugabe και στο κόμμα Zanu-PF· τονίζει ότι οι υπεύθυνοι για παρόμοιες παραβιάσεις και καταχρήσεις θα πρέπει να λογοδοτήσουν·

2.  επιμένει να αποδοθεί στο λαό της Ζιμπάμπουε η ελευθερία έκφρασης και του συνέρχεσθαι και να σταματήσει ο εκφοβισμός των πολιτικών και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών (ιδιαιτέρως των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), και ότι κάθε εκλεγμένος αντιπρόσωπος, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, καθώς και ΜΚΟ, πολιτικοί ακτιβιστές, ο Τύπος και οι απλοί πολίτες να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς το φόβο της βίαιης καταστολής, της αυθαίρετης φυλάκισης ή των βασανιστηρίων·

3.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωση όλων εκείνων των ατόμων που συνελήφθησαν αυθαίρετα, ιδιαίτερα των αξιωματούχων και οπαδών του MDC· καταδικάζει τις συνθήκες φυλάκισης και κράτησης που παραβιάζουν τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  παρακινεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργό δέσμευση μαζί με την Αφρικανική Ενότητα και την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC), ιδιαίτερα δε τη Νότιο Αφρική, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα σημειωθούν πράξεις βίας και εκφοβισμού κατά τις μελλοντικές εκλογές στη Ζιμπάμπουε· είναι της άποψης, ωστόσο, ότι οι γρήγορες εκλογές δεν θα λύσουν θέματα πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης που εκκρεμούν· θεωρεί ότι οι εκλογές θα πρέπει να βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης και κυκλοφορίας, με άμεση παύση των παρενοχλήσεων, και της φυλάκισης ατόμων λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων·

5.  χαιρετίζει το ανακοινωθέν της 31ης Μαρτίου 2011 στο Livingstone της Τρόικας της SADC και παροτρύνει την SADC να αναλάβει την πρωτοβουλία για να διασφαλίσει ότι οι συστάσεις του ανακοινωθέντος θα εφαρμοσθούν πλήρως από όλα τα κόμματα στη Ζιμπάμπουε, προκειμένου να διοργανωθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη Ζιμπάμπουε·

6.  καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα της Ζιμπάμπουε να καταλήξουν σε συμφωνία για έναν οδικό χάρτη με στόχο τις ελεύθερες, δίκαιες και υπό διεθνή εποπτεία εκλογές στη Ζιμπάμπουε·

7.  παροτρύνει όλα τα πολιτικά κόμματα της Ζιμπάμπουε να αναλάβουν και πάλι πλήρη δέσμευση όσον αφορά τη εν εξελίξει διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, με στόχο να προκύψει ένα νέο σύνταγμα στη Ζιμπάμπουε, αποδεκτό από το λαό της χώρας, το οποίο θα ισχύσει πριν από τις επόμενες εκλογές·

8.  επιδοκιμάζει την πρόσφατη ανανέωση (τον Φεβρουάριο 2011) του καταλόγου της ΕΕ που αφορά τα υπό απαγόρευση άτομα και οντότητες που έχουν δεσμούς με το καθεστώς του Mugabe· τονίζει ότι τα περιοριστικά αυτά μέτρα στοχεύουν αποκλειστικά στην κλεπτοκρατία της Ζιμπάμπουε και δεν προτίθενται με κανένα τρόπο να πλήξουν συνολικά το λαό της Ζιμπάμπουε·

9.  παροτρύνει την ΕΕ να διατηρήσει τα περιοριστικά μέτρα κατά των υπό απαγόρευση ατόμων και οντοτήτων που έχουν δεσμούς με το καθεστώς του Mugabe έως ότου υπάρχουν πραγματικά στοιχεία αλλαγής προς το καλύτερο στη Ζιμπάμπουε· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και τα κράτη μέλη να προβούν σε ενέργειες ώστε να εξηγήσουν αυτή την πραγματικότητα στη Ζιμπάμπουε και σε διεθνές επίπεδο και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο ώστε να λάβουν στήριξη για μια ταχεία αλλαγή στην πραγματική δημοκρατία και οικονομική πρόοδο στη χώρα·

10.  καλεί την ΕΕ να αρνηθεί να δεχθεί οιοδήποτε πρέσβη της Ζιμπάμπουε στην ΕΕ ο οποίος δεν θα έχει διορισθεί με βάση τη δέουσα συνταγματική διαδικασία και το σεβασμό της Συνολικής Πολιτικής Συμφωνίας·

11.  επιμένει να τηρήσουν οι αρχές της Ζιμπάμπουε τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη διαδικασία Kimberley, να αποστρατιωτικοποιήσουν πλήρως τα αδαμαντωρυχεία του Marange, και να επιβάλουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής των διαμαντιών·

12.  χαιρετίζει την ΕΕ και εκείνα τα κράτη μέλη καθώς και άλλες χώρες που εξακολουθούν να παρέχουν χρηματοδότηση στηρίζοντας άμεσα το λαό της Ζιμπάμπουε, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η στήριξη θα εξακολουθήσει να διοχετεύεται μέσω των καλή τη πίστη ΜΚΟ, είναι καλά στοχοθετημένη και αποδίδονται οι δέοντες λογαριασμοί, αποφεύγοντας τις κυβερνητικές υπηρεσίες·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις των χωρών G8, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ζιμπάμπουε και της Νότιας Αφρικής, τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοπολιτείας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους Προέδρους της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, και τον Γενικό Γραμματέα και τις Κυβερνήσεις της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC) και το Κοινοβουλευτικό Φόρουμ της SADC.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0388.
(2) ΕΕ L 42, 16.2.2011, σ. 6.
(3) ΕΕ L 50, 20.2.2004, σ. 66.
(4) ΕΕ L 331, 10.12.2008, σ. 11.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου