Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2036(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0293/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0293/2011

Συζήτηση :

PV 26/09/2011 - 24
CRE 26/09/2011 - 24

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2011 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0402

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 391kWORD 103k
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων
P7_TA(2011)0402A7-0293/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων (2011/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων το 2009» (COM(2010)0595),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις προτάσεις για την ανάπτυξη του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που τέθηκε σε ισχύ την 3η Μαΐου 2008 και επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Δεκεμβρίου 2010, και ειδικότερα το άρθρο 24(4),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων που παρουσιάστηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 12, 13 και 14 Απριλίου 2011 στις Βρυξέλλες(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0293/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ υπογραμμίζει πως η ΕΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενο ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων παιδείας καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία τους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προοίμιο της Σύμβασης του 1994 σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων δηλώνεται ότι το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων αποτελεί «sui generis» σύστημα και ότι με το σύστημα αυτό πραγματοποιείται μια μορφή συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος, καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της Σύμβασης επιτρέπει σε άλλα παιδιά να φοιτούν στα σχολεία, στα πλαίσια των ορίων που έχουν καθοριστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο το οποίο, σύμφωνα με το σημείο II.7 του Κεφαλαίου XII της Συλλογής Αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου, μπορεί να χορηγήσει καθεστώς κατηγορίας Ι και σε «προσωπικό οποιασδήποτε κοινοτικής οργανώσεως που δημιουργείται από πράξη των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο προσωπικό στην υπηρεσία άλλων οργανώσεων που αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΕΣ) επιτρέπουν στους μαθητές να επιβεβαιώσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και να αποκτήσουν γνώσεις τουλάχιστον δύο γλωσσών σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής τους γλώσσας, τις οποίες ενθαρρύνονται να μάθουν από εξαιρετικά μικρή ηλικία, προβάλλοντας τη σημασία της πολυπολιτισμικότητας και καλλιεργώντας την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΕΣ δεν μπορούν να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία με τα διεθνή σχολεία με την έννοια ότι δεν αποτελούν επιλογή των γονέων αλλά ανταποκρίνονται στις ανάγκες για διδασκαλία των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος λειτουργίας των ΕΣ, ο οποίος στηρίζεται από της ιδρύσεώς τους σε μία διακυβερνητική σύμβαση, χρειάζεται να βελτιωθεί, και πρέπει το σύστημα να αποκτήσει νομική βάση η οποία να επιτρέπει την απλούστευσή του και την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητάς του,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο τον Απρίλιο 2009,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πεντηκονταετής και πλέον λειτουργία των Ευρωπαϊκών Σχολείων έχει δείξει ότι το σύστημα και το εκπαιδευτικό μοντέλο τους είναι μοναδικά και ελκυστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης είναι να ανοίξουν και σε άλλους μαθητές της Ένωσης το συγκεκριμένο σύστημα και το ευρωπαϊκό απολυτήριο, δεδομένου ότι οι στόχοι της μεταρρύθμισης δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ριζική αλλαγή του νομικού καθεστώτος επί του οποίου βασίζεται το όλο σύστημα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή στην έκθεσή της για το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων το 2009(6) επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν και να επιδεινώνονται συστημικά προβλήματα, όπως η έλλειψη αποσπασμένων εκπαιδευτικών και οι καθυστερήσεις ή η μη πρόβλεψη επαρκούς υποδομής στους τόπους εγκατάστασης σχολείων, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στην πολιτική εγγραφών, στην ποιότητα της ζωής των μαθητών, των γονέων και των δασκάλων, και στις δημοσιονομικές πτυχές της λειτουργίας των σχολείων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα σχολεία των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου παρατηρείται έλλειψη κτιρίων και υποδομής, που βλάπτει την ποιότητα της εκπαίδευσης και δεν επιτρέπει την εγγραφή άλλων παιδιών πέρα από τα παιδιά των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η παροχή εκπαίδευσης της ίδιας ποιότητας σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα, τον τόπο όπου βρίσκεται το σχολείο ή την κατηγορία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών Σχολείων, το 2009, είχε ως κύριο στόχο να ανοίξει τα σχολεία σε ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο κοινό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο βασίζονται τα ΕΣ θα πρέπει να προωθηθεί στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι παρέχει προστιθέμενη αξία, και να καταστεί αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών τους συστημάτων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να ενταχθούν στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα –που είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά στις εξετάσεις για την απόκτηση ευρωπαϊκού απολυτηρίου- μαθητές προερχόμενοι από διαφορετικούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς χώρους, που μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές ικανότητες και κλίσεις, και ότι ως εκ τούτου απαιτείται να προβλέπεται κατάλληλη παιδαγωγική υποστήριξη για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN),

ΙΔ.  αναγνωρίζοντας συνεπώς την ανάγκη να καθιερωθεί ένα πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών εκτός του απολυτηρίου, για τους μαθητές που προσανατολίζονται στην επαγγελματική κατάρτιση,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί μεταξύ άλλων τη θέσπιση δοκιμαστικού σχεδίου για ένα κέντρο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον προϋπολογισμό του 2008 είχε εγγραφεί ποσό 200 000 ευρώ για τον συγκεκριμένο σκοπό, και ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν τελικά για τη χρηματοδότηση μελέτης σχετικά με την πολιτική και την πρακτική σε σχέση με τις SEN στα Ευρωπαϊκά Σχολεία,

ΙΣΤ.  υπενθυμίζοντας ότι η Σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων αναφέρει στο άρθρο 4 πως, για την προώθηση της προσέγγισης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των μαθητών των διάφορων γλωσσικών τμημάτων και τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών, προβλέπεται η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα σε τάξεις του ίδιου επιπέδου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν,

ΙΖ.  υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, τα ΕΣ χρηματοδοτούνται ουσιαστικά με συνεισφορές των κρατών μελών υπό μορφή απόσπασης καθηγητών, οι οποίες το 2010 κάλυψαν το 21% του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων, και από εξισορροπητική εισφορά της ΕΕ για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του συνολικού ποσού των δαπανών των σχολείων και των συνολικών εσόδων τους από άλλες πηγές, η οποία το 2010 κάλυψε περίπου το 58% του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα ΕΣ εξαρτώνται, μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου τους, από ένα διακυβερνητικό εκτελεστικό όργανο,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 25 προβλέπεται πως ο προϋπολογισμός των ΕΣ μπορεί να περιλαμβάνει οικονομική εισφορά η οποία αποφασίζεται με ομοφωνία από το Ανώτατο Συμβούλιο,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ότι η Επιτροπή έχει ζητήσει για τον λόγο αυτό μεταρρυθμίσεις με στόχο τον εξορθολογισμό του κόστους των ΕΣ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τούτο δεν θα έπρεπε ωστόσο να έχει επίπτωση στην εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και ειδικές ανάγκες ή στη διδασκαλία στη μητρική γλώσσα, ούτε να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της διδασκαλίας γλωσσών άλλων από τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις δύο τελευταίες διευρύνσεις της ΕΕ, ο αριθμός των μαθητών χωρίς γλωσσικό τμήμα (SWALS) αυξάνεται διαρκώς, και ότι οι μαθητές αυτοί δεν θα πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική θέση, κατ' οιονδήποτε τρόπο, λόγω του γεγονότος ότι δεν υφίσταται σχετικό γλωσσικό τμήμα,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των μαθητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων αποτελεί άμεση απόρροια της πολιτικής προσλήψεων που ακολούθησαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μετά το 2004, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόσληψη ατόμων ηλικίας κάτω των 30 ετών· οι ηλικιακά νέοι αυτοί υπάλληλοι δημιούργησαν στο μεταξύ οικογένειες και έγραψαν τα παιδιά τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SWALS επωφελούνται από ενισχυτική διδασκαλία στη γλώσσα του γλωσσικού τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθούν τα μαθήματα, καθώς και από διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας, δεδομένου ότι χρειάζονται τουλάχιστον λίγες ώρες την εβδομάδα για να διατηρούν την επαφή με τη μητρική τους γλώσσα και τον πολιτισμό τους,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2004 καθιερώθηκε ειδική εισφορά επί του μισθού των υπαλλήλων, που προορίζεται μεταξύ άλλων για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, με δεδηλωμένο σκοπό την κάλυψη του κόστους της κοινωνικής πολιτικής, της βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, και των Ευρωπαϊκών Σχολείων,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία θεωρούνται συχνά αδίκως ελιτίστικα σχολεία, πολυτέλεια και όχι ανάγκη, ενώ η αποστολή τους είναι στην πραγματικότητα να παρέχουν εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα σε μαθητές των οποίων οι γονείς μπορεί να αναγκαστούν να αλλάξουν τόπο υπηρεσίας ή να επανενταχθούν στη χώρα καταγωγής τους, καθώς και να αναπτύξουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην παιδεία·

2.  υπενθυμίζει ότι το ειδικό αυτό εκπαιδευτικό σύστημα επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν όλα τα μαθήματα (ειδικότερα τα μαθήματα θετικών επιστημών) στη μητρική τους γλώσσα με καταρτισμένους καθηγητές, ή, στην περίπτωση των SWALS, με την αναγκαία ενισχυτική διδασκαλία και παράλληλα με μαθήματα για τη διατήρηση της μητρικής τους γλώσσας·

Οργάνωση και εξάπλωση του συστήματος του ευρωπαϊκού απολυτηρίου

3.  εκτιμά ότι το ειδικό αυτό εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετούν όλα τα μαθήματα σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, με ειδικευμένους καθηγητές, διατηρώντας ταυτοχρόνως την μητρική τους γλώσσα·

4.  θεωρεί ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αποτελούν εξαίρετο εκπαιδευτικό υπόδειγμα και βασίζοντα σε μια δοκιμασμένη και αποδεδειγμένης αξίας προσέγγιση της διδασκαλίας, θα πρέπει να καταστούν παράδειγμα μιας από τις καλύτερες δυνατές μορφές σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, βασισμένης στη διάδοση του πολιτισμού, των αξιών και των γλωσσών της Ευρώπης, η δε ενσωμάτωση ορισμένων στοιχείων του μοντέλου αυτού, όπως η έμφαση στη γλωσσομάθεια, στα εθνικά και τα περιφερειακά εκπαιδευτικά συστήματα θα συμβάλει στην επαγγελματική κινητικότητα και θα βοηθήσει στην προώθηση της πολυγλωσσίας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

5.  θεωρεί ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο στις κοινωνίες τους·

6.  θεωρεί ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία θα πρέπει επίσης να προωθούν την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία, και να αποτελούν πρότυπα για την προστασία και την προώθηση των γλωσσών μικρότερης διεθνούς χρήσης· πιστεύει ότι αν είναι μικρός ο αριθμός των μαθητών που χρειάζονται εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, τούτο δεν θα πρέπει να οδηγεί στη διακοπή της εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη γλώσσα, δεδομένου ότι η παιδεία στη μητρική γλώσσα αποτελεί την ιδρυτική αρχή των Ευρωπαϊκών Σχολείων·

7.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να καταστεί το πρόγραμμα σπουδών των Ευρωπαϊκών Σχολείων περισσότερο συμβατό με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση επανένταξη των μαθητών που επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους·

8.  θεωρεί ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που καλούνται να δεχτούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία πρέπει να συνοδεύονται από πραγματική ενίσχυση της διαχειριστικής τους αυτονομίας –για παράδειγμα να τους επιτρέπεται να βρίσκουν άλλους χρηματοδοτικούς πόρους– και αύξηση των μέσων για την άσκηση της αυτονομίας αυτής, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν κατά τη μεταρρύθμιση του 2009· θεωρεί, επίσης, ότι η οργανωτική μεταρρύθμιση που θα πραγματοποιηθεί δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ιδρυτικές αρχές των Ευρωπαϊκών Σχολείων·

9.  πιστεύει ότι η παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής αυτονομίας σε καθένα από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία μπορεί να προσφέρει ένα αποτελεσματικό μέσο για την καλύτερη διαχείριση των πόρων που τους διατίθενται· τονίζει ότι τούτο πρέπει να εφαρμοστεί μόνο εφόσον προηγηθεί αξιολόγηση από πλευράς Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αύξηση της αυτονομίας θα λειτουργήσει προς όφελος των σχολείων·

10.  τονίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία βρίσκονται επί του παρόντος σε νομικό κενό, που εκδηλώνεται με την ασαφή νομική και δικαιοδοτική υπόσταση των πράξεων που εκδίδονται από τα όργανα των σχολείων, τις ανεπαρκείς δυνατότητες προσβολής των πράξεων αυτών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, και την αδυναμία προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

11.  θεωρεί ότι το ισχύον διακυβερνητικό νομικό καθεστώς των ευρωπαϊκών σχολείων έχει φτάσει στα όριά του και χρειάζεται ριζική αλλαγή· η αλλαγή αυτή πρέπει να είναι τέτοιας φύσης ώστε να επιτρέπει στη Ένωση, με τη δράση της να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, χωρίς να παραγκωνίζει την αρμοδιότητά τους, καθώς και να εκδίδει νομικά δεσμευτικές πράξεις για το σκοπό αυτό κατά την έννοια των άρθρων 2 και 6 της ΣΛΕΕ·

12.  εμμένει στην ανάγκη να αποκτήσουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατάλληλη νομική βάση, στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ, και ελπίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού της Επιτροπής, από κοινού με την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου –αρμόδια, σύμφωνα με το παράρτημα VII του Κανονισμού του, για την προώθηση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων– να μπορέσει να συμμετάσχει σε όλες τις συζητήσεις για το θέμα αυτό, καθώς και σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον των Ευρωπαϊκών Σχολείων·

13.  θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία θα πρέπει να τεθούν υπό την αιγίδα της Ένωσης· θεωρεί ότι μια ικανοποιητική νομική βάση για το θέμα αυτό θα μπορούσε να είναι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ το οποίο αναφέρει: «Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία» και στη συνέχεια προσδιορίζει τους στόχους της δράσης της Ένωσης που αντιστοιχούν στους στόχους των ευρωπαϊκών σχολείων·

14.  καλεί το Ανώτατο Συμβούλιο να προβλέπει νωρίτερα τις ανάγκες για υποδομή και να λαμβάνει μέτρα που να επιτρέπουν την ικανοποίηση της πραγματικής ζήτησης για ευρωπαϊκή εκπαίδευση· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σχολείων τύπου ΙΙ και ΙΙΙ·

15.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές κυβερνήσεις που διαθέτουν νομοθετικές εξουσίες στον τομέα της εκπαίδευσης να προωθήσουν την ιδέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων στην επικράτειά τους με τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση, την προώθηση του ευρωπαϊκού απολυτηρίου και τη δημιουργία πιλοτικών ιδρυμάτων, όπως προβλέφτηκε κατά τη μεταρρύθμιση του 2009, με σκοπό το άνοιγμα του συστήματος ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις ευρωπαϊκές σπουδές και να προωθηθεί το ευρωπαϊκό απολυτήριο σε όλα τα κράτη μέλη·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών τους, αξιοποιώντας την εκπαιδευτική πείρα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ώστε να προωθηθεί η προσέγγιση των εθνικών συστημάτων και του συστήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου· επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο των προγραμμάτων σπουδών στους τομείς των γλωσσών, της ιστορίας και της γεωγραφίας, όσον αφορά την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη -σε κάποιο από τα μαθήματα του απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου- ειδικής διδακτικής ενότητας σχετικά με το ιστορικό, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει την προσέγγιση των νέων στην διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδιώξουν έναν συλλογικό προβληματισμό σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να επιτευχθεί ο στόχος για άνοιγμα του συστήματος·

18.  συνιστά στα κράτη μέλη να προωθήσουν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους συστήματος ορισμένες ιδέες δανεισμένες από το σύστημα των ΕΣ προκειμένου να ενθαρρύνουν ήδη από την πιο νεαρή ηλικία την αντίληψη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

19.  ζητεί από Κεντρική Αρχή Εγγραφών να καταρτίσει κατάσταση ανταλλαγών για όλους τους γονείς που δεν εξασφάλισαν θέση για τα παιδιά τους στο σχολείο της επιλογής τους, ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να μετεγγραφούν στο σχολείο που επιθυμούν μέσω ανταλλαγής με άλλο μαθητή·

20.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της Σύμβασης με την οποία ορίζεται το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, οι μαθητές που διαθέτουν ευρωπαϊκό απολυτήριο μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της ΕΕ, με τα ίδια δικαιώματα όπως οι πολίτες του αντίστοιχου κράτους που διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα, και προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση προς τις σχετικές διατάξεις, προκειμένου το ευρωπαϊκό απολυτήριο να αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και να αποφεύγονται οποιεσδήποτε διακρίσεις μεταξύ των μαθητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και εκείνων που διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα σε εθνικό επίπεδο·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλα τους τα πανεπιστήμια και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν για την αναγνώριση της εκπαίδευσης των μαθητών από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία τις ίδιες απαιτήσεις που εφαρμόζουν και για τους μαθητές από τα εθνικά τους σχολεία, και να τους παρέχουν τα ίδια μόρια για την εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες και πιθανότητες όταν υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

22.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές κυβερνήσεις με νομοθετικές εξουσίες στον τομέα της παιδείας να διαμορφώσουν κατάλληλα ένα μέρος μέρος του συστήματος δημόσιας εκπαίδευσής τους έτσι ώστε να μπορούν να χορηγούν ευρωπαϊκό απολυτήριο στους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

23.  παροτρύνει το Ανώτατο Συμβούλιο να δραστηριοποιηθεί περισσότερο για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ακολουθώντας τα παραδείγματα των εκπαιδευτικών συστημάτων που ανέδειξαν ως καλύτερα του κόσμου οι μελέτες PISA, και ενθαρρύνει την αδελφοποίηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων με εθνικά σχολεία ως μέσο για την προώθηση των ανταλλαγών μαθητών και καθηγητών ώστε να γίνει γνωστό το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων στα κράτη μέλη, κατά τα πρότυπα του προγράμματος Comenius·

Δημοσιονομικές πτυχές

24.  επισημαίνει ότι τα έσοδα παραμένουν στάσιμα ή σημειώνουν πτωτική τάση, κυρίως σε σχέση με τις εγγραφές από συμβεβλημένους οργανισμούς ή οικογένειες εκτός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι οποίες δεν γίνονται πλέον δεκτές ελλείψει θέσεων, και προτρέπει για την αναζήτηση νέων λύσεων, δεδομένου ότι υπάρχουν νέοι οικονομικοί πόροι στο πλαίσιο της κινητικότητας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και άλλων διεθνών θεσμικών οργάνων·

25.  επισημαίνει την ανάγκη για εξορθολογισμό του διοικητικού κόστους των Ευρωπαϊκών Σχολείων, αλλά υπογραμμίζει ότι οι απόπειρες περιορισμού των δαπανών δεν πρέπει να αμφισβητούν τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η ιδέα των ΕΣ, όπως η διδασκαλία στη μητρική γλώσσα από φυσικούς ομιλητές, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα βασικά μαθήματα, όπως οι φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, και να αποβαίνουν εις βάρος της ποιότητας της διδασκαλίας· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες εκπαίδευσης για τα παιδιά από όλες τις γλωσσικές κοινότητες των Ευρωπαϊκών Σχολείων·

26.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει τη συμμετοχή της στον προϋπολογισμό κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι αρχές αυτές και να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN) ή άλλα μαθησιακά προβλήματα που απαιτούν ειδική υποστήριξη, και να υποβάλλει λεπτομερή ανάλυση των κονδυλίων που διατίθενται για μαθητές με SEN, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των σχετικών κονδυλίων· καλεί την Επιτροπή, πριν αποφασίσει οποιεσδήποτε δημοσιονομικές αλλαγές να εκπονήσει, σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τους συλλόγους γονέων/καθηγητών, αξιολόγηση επιπτώσεων των επιμέρους δυνατοτήτων εξορθολογισμού του συστήματος, στην οποία να εξετάζονται και οι εκπαιδευτικές πτυχές·

27.  εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει βραχυπρόθεσμα τις δεσμεύσεις της, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την επικρατούσα συγκυρία δημοσιονομικής λιτότητας, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 προβλέπει αύξηση κατά 1,7% για τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων, σε μια εποχή όπου η δημοσιονομική στενότητα υποχρέωσε την Επιτροπή να προτείνει πάγωμα των διοικητικών δαπανών της και αύξηση κατά 1,3% για τις διοικητικές δαπάνες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων γενικότερα· δεσμεύεται να εξετάσει προσεκτικά τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στις σχετικές θέσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι δημοσιονομικές ανάγκες·

28.  υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή της Ένωσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι δυσανάλογα μικρή σε σύγκριση με την οικονομική συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της·

29.  επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες περικοπές του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων αποτελούν σοβαρή απειλή στην ποιότητα της εκπαίδευσης και τη σωστή λειτουργία τους, και αντιτίθεται ως εκ τούτου σε οιεσδήποτε περικοπές στον προϋπολογισμό·

30.  θεωρεί ότι πολλά από τα συστημικά προβλήματα οφείλονται σε μη εκπλήρωση υποχρεώσεων των κρατών μελών· επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά νομική εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών βάσει της Σύμβασης·

31.  διαπιστώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη αποδεσμεύονται ολοένα και περισσότερο από τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την απόσπαση καθηγητών, επικαλούμενα κυρίως τη διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό μαθητών της εθνικότητάς τους και στη συνεισφορά που τους ζητείται να πραγματοποιήσουν στον προϋπολογισμό των Σχολείων·

32.  επισημαίνει ότι η μέθοδος επιμερισμού του κόστους πρέπει να συμβάλλει και στην προώθηση ενός δικαιότερου συστήματος όσον αφορά την καταβολή των διδάκτρων που χρεώνονται σε γονείς οι οποίοι δεν εργάζονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή σε επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί τα Ευρωπαϊκά Σχολεία·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση συστήματος πινάκων προσλήψεων για την κάλυψη των θέσεων που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με αποσπασμένους καθηγητές και εκείνων που πρέπει να καλυφθούν με τοπικό προσωπικό, και τούτο προκειμένου να εξασφαλίζονται αφενός η κάλυψη των αναγκών σε καθηγητές και αφετέρου η ποιότητα και η συνέχεια της διδασκαλίας·

34.  παροτρύνει για τη δημιουργία νέων γλωσσικών τμημάτων, όταν επιτυγχάνεται το ποσοστό μαθητών, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι SWALS να παρακολουθούν διδασκαλία στη μητρική τους γλώσσα και να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση σε σχέση με τους μαθητές άλλων γλωσσικών τμημάτων, και παράλληλα να μειώνονται τα έξοδα που συνδέονται με το ειδικό καθεστώς των SWALS·

35.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η έλλειψη αποσπασμένων καθηγητών πρέπει να αντισταθμίζεται με προσλήψεις τοπικών υπαλλήλων, οι αποδοχές των οποίων καταβάλλονται από τα ΕΣ· ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη που δεν συμβάλλουν οικονομικά με την απόσπαση καθηγητών να καταβάλλουν ισοδύναμη οικονομική εισφορά στον προϋπολογισμό των σχολείων·

36.  θεωρεί ότι το ισχύον σύστημα χρηματοδότησης επιβάλλει δυσανάλογη επιβάρυνση όσον αφορά τις αποσπάσεις και την παροχή υποδομής σε ορισμένα κράτη μέλη, και ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να αναθεωρήσει τον τρόπο χρηματοδότησης των ΕΣ και το σύστημα πρόσληψης καθηγητών·

37.  επιβεβαιώνει ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς και με συνέπεια, ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Σύμβασης και του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και να διασφαλίζονται η ποιότητα της διδασκαλίας και ισότιμες και ισοδύναμες συνθήκες διδασκαλίας για τα παιδιά όλων των γλωσσικών κοινοτήτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη αναφορά που υπέγραψαν οι σύλλογοι γονέων και καθηγητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων των Βρυξελλών, όπου τονίζονται οι σοβαρές απειλές που συνεπάγονται οι προτεινόμενες περικοπές για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την εύρυθμη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Σχολείων και, συνεπώς, αντιτίθεται σε οποιεσδήποτε περικοπές του προϋπολογισμού·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις για τον προσδιορισμό του ποσοστού της ειδικής εισφοράς για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία·

39.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό σε μακροπρόθεσμη προοπτική να καταστεί διαφανέστερη η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διασφάλιση του ανοικτού χαρακτήρα και της ποικιλομορφίας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, παράλληλα δε να καθιερωθεί βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναφέρει για ποιους σκοπούς έχει χρησιμοποιηθεί η ειδική εισφορά· ζητεί από την Επιτροπή να το ενημερώσει σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 2009 καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τα προσεχή έτη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολιτική ακινήτων·

Παιδαγωγικές πτυχές

40.  επιθυμεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, με το οποίο επιδιώκεται η προσέγγιση μεταξύ των μαθητών των διαφόρων γλωσσικών τμημάτων μέσω της διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων σε μικτές τάξεις του ίδιου επιπέδου, να γενικευτεί η χρησιμοποίηση των κύριων γλωσσών στη διδασκαλία όλων των μη βασικών μαθημάτων, χωρίς τούτο να αποβεί εις βάρος των μαθητών που η μητρική τους γλώσσα δεν συγκαταλέγεται στις κύριες γλώσσες·

41.  πιστεύει ακράδαντα στην εγγενή αξία της διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων σε «λιγότερο χρησιμοποιούμενες» εθνικές γλώσσες που ομιλούνται από μικρό αριθμό πολιτών της ΕΕ·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη για εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Σχολείων, χωρίς πρόσθετο κόστος για τα Σχολεία, και τη σημασία της ολοκλήρωσης των πραγματοποιούμενων μεταρρυθμίσεων όσον αφορά το ευρωπαϊκό απολυτήριο·

43.  ζητεί να εφαρμόζονται κριτήρια αριστείας για την πρόσληψη τοπικού προσωπικού, να εξασφαλίζονται η ποιότητα της διδασκαλίας, η κατάρτιση και η αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας, και να διασφαλιστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο η αξιολόγηση των επαγγελματικών ικανοτήτων του προσωπικού αυτού από επιθεωρητές·

44.  θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπονται ειδικά προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικά εργαστήρια για τους καθηγητές που προέρχονται από τα διάφορα εθνικά συστήματα, τα οποία να τους προετοιμάζουν -σύμφωνα με κοινά πρότυπα και κριτήρια- για να ενταχθούν στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων·

45.  επιβεβαιώνει ότι η ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN) παραμένει προτεραιότητα, και ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία οφείλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Ανώτατο Συμβούλιο να μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζονται συντελεστές στη συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών κατά τον υπολογισμό του μεγέθους των τάξεων, και να εξασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση των μαθητών αυτών·

46.  ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο των ΕΣ να εφαρμόσει τις συστάσεις σχετικά με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN), που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της έρευνας που διεξήγαγε το 2009 ομάδα Σουηδών ειδικών, και να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τους μαθητές SEN·

47.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύστημα που να λειτουργεί σωστά, το οποίο θα βοηθάει τους μαθητές με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (π.χ. βοήθεια από ειδικούς καθηγητές), προκειμένου να εξασφαλίζεται η κινητικότητα των γονέων τους·

48.  επισημαίνει ότι το επίσημο ποσοστό σχολικής αποτυχίας 2,7% που ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο δεν αντανακλά τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των σχολικών αποτελεσμάτων στα διάφορα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ενώ εδώ και πολλά χρόνια παρατηρείται αφύσικα υψηλό ποσοστό αποτυχίας στο γαλλόφωνο τμήμα· ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να εξετάσει τα εκπαιδευτικά και τα οικονομικά αίτια και τις συνέπειες της δυσλειτουργίας αυτής, του ποσοστού αποτυχίας γενικότερα και των διαρκώς υψηλών ποσοστών μαθητών που επαναλαμβάνουν τάξη·

49.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Ανώτατο Συμβούλιο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για τους μαθητές που εγκαταλείπουν την προετοιμασία για το ευρωπαϊκό απολυτήριο και να εξετάσει την καθιέρωση πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών άλλου από το ευρωπαϊκό απολυτήριο, για τους μαθητές που προσανατολίζονται στην επαγγελματική κατάρτιση· υποστηρίζει ότι οιοδήποτε νέο πιστοποιητικό θα πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση αντίκτυπου, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι προσθέτει αξία στα ήδη υφιστάμενα πλαίσια προσόντων·

50.  υπογραμμίζει εκ νέου ότι η παροχή βοήθειας στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να παραμείνει στόχος προτεραιότητας, κυρίως διότι σήμερα τα Ευρωπαϊκά Σχολεία δεν προσφέρουν την δυνατότητα παρά μόνον ενός τύπου τίτλου σπουδών και πρέπει κατά συνέπεια να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή πλαισίωση, προκειμένου να αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η σχολική αποτυχία, και να μην κινδυνεύουν να καταλήξουν σε αδιέξοδο οι μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση, για λόγους γλωσσικούς ή άλλους, σε εναλλακτικές κατευθύνσεις στην εθνική εκπαίδευση της χώρας υποδοχής·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

(1) ΕΕ L 212 της 17.8.1994, σ. 3.
(2) ΕΕ C 193 Ε της 17.8.2006, σ. 333.
(3) ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1.
(4) http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf.
(5) Έγγρ.: 2011-02-D-39-fr-1.
(6) COM(2010)0595.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου