Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0204(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0076/2011

Внесени текстове :

A7-0076/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/09/2011 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0405

Приети текстове
PDF 276kWORD 53k
Вторник, 27 септември 2011 г. - Страсбург
Специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0377),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 133 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0186/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 5 октомври 2010°г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0076/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и на националните парламенти.

(1) ОВ С 278, 15.10.2010 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 септември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната
P7_TC1-COD(2010)0204

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1214/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност