Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0204(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0076/2011

Indgivne tekster :

A7-0076/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/09/2011 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0405

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 47k
Tirsdag den 27. september 2011 - Strasbourg
Erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (KOM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0377),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 133 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0186/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 5. oktober 2010(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0076/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 278 af 15.10.2010, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet
P7_TC1-COD(2010)0204

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1214/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik