Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0204(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0076/2011

Ingivna texter :

A7-0076/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/09/2011 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0405

Antagna texter
PDF 194kWORD 52k
Tisdagen den 27 september 2011 - Strasbourg
Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0377),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 133 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0186/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 5 oktober 2010(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0076/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 278, 15.10. 2010, s. 1.


Europararlamentets ståndpunkt antagen vid första behandlingen av den 27 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../2011 om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet
P7_TC1-COD(2010)0204

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2011/1214/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy