Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0249(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0028/2011

Внесени текстове :

A7-0028/2011

Разисквания :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Гласувания :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Обяснение на вота
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Приети текстове
PDF 289kWORD 52k
Вторник, 27 септември 2011 г. - Страсбург
Стоки и технологии с двойна употреба ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0854),

–  като взе предвид член 133 от Договора за ЕО,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението пред Парламента (C7-0062/2010),

–  като взе предвид член 27 от Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (преработен), съгласно който Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба беше отменен, считано от 27 август 2009 г.,

–  като взе предвид поетия с писмо от 18 юли 2011 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по външни работи (A7-0028/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  Одобрява общата декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията приложена към настоящата резолюция;

3.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

4.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Настоящата позиция заменя измененията, приети на 5 април 2011 г. (Приети текстове P7_TA(2011)0125).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 септември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба
P7_TC1-COD(2008)0249

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1232/2011.)


ДОПЪЛНЕНИЕ

Изявление на Комисията:

Комисията възнамерява да преразгледа настоящия регламент не по-късно от 31 декември 2013 г., по-конкретно относно оценяването на възможността за въвеждане на генерално разрешение за износ за пратки с ниска стойност.

Изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията по отношение на пратки с ниска стойност:

Настоящият регламент не засяга националните генерални разрешения за износ относно пратки с ниска стойност, издадени от държавите-членки в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

Правна информация - Политика за поверителност