Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0249(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0028/2011

Indgivne tekster :

A7-0028/2011

Forhandlinger :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Afstemninger :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Stemmeforklaringer
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Vedtagne tekster
PDF 106kWORD 52k
Tirsdag den 27. september 2011 - Strasbourg
Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (KOM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0854),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 133,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0062/2010),

–  der henviser til artikel 27 i forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning), på grundlag af hvilken forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er blevet ophævet med virkning fra den 27. august 2009,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. juli 2011 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0028/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  godkender Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 5. april 2011 (Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0125).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. september 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse
P7_TC1-COD(2008)0249

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1232/2011).


BILAG

Erklæring fra Kommissionen:

Kommissionen agter at tage denne forordning op til revision senest den 31. december 2013, navnlig med henblik på at vurdere muligheden for at indføre en generel udførselstilladelse for forsendelser af ringe værdi.

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om forsendelser af ringe værdi:

Denne forordning berører ikke nationale generelle udførselstilladelser for forsendelser af ringe værdi, der udstedes af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 428/2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik