Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0249(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0028/2011

Esitatud tekstid :

A7-0028/2011

Arutelud :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Hääletused :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 45k
Teisipäev, 27. september 2011 - Strasbourg
Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0854);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 133;

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga ,,Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele' (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0062/2010);

–  võttes arvesse määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud)) artiklit 27, mille kohaselt on määrus (EÜ) nr 1334/2000 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks) tunnistatud kehtetuks alates 27. augustist 2009;

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 18. juuli 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A7-0028/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(1);

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Käesolev seisukoht asendab 5. aprillil 2011. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0125).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks
P7_TC1-COD(2008)0249

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1232/2011) lõplikule kujule.)


LISA

Komisjoni avaldus:

Komisjon kavatseb käesoleva määruse läbi vaadata hiljemalt 31. detsembriks 2013, eelkõige selles osas, mis on seotud hinnangu andmisega võimalusele kehtestada üldine eksportluba väikese väärtusega kaubasaadetistele.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus väikese väärtusega kaubasaadetiste kohta:

Käesolev määrus ei mõjuta väikese väärtusega kaubasaadetiste üldisi riiklikke eksportlubasid,mille liikmesriigid on väljastanud vastavalt määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 9 lõikele 4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika