Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0249(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0028/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0028/2011

Keskustelut :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Äänestysselitykset
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 50k
Tiistai 27. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. syyskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0854),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0062/2010),

–  ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 428/2009 (uudelleenlaadittu) 27 artiklan, jonka mukaisesti kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annettu asetus (EY) N:o 1334/2000 on kumottu 27. elokuuta 2009 alkaen,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. heinäkuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0028/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Tämä kanta korvaa 5. huhtikuuta 2011 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0125).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2008)0249

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1232/2011.)


LIITE

Komission lausuma

Komissio aikoo tarkastella tätä asetusta uudelleen 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä ja harkita erityisesti mahdollisuutta ottaa käyttöön arvoltaan vähäisiä toimituksia koskeva yleinen vientilupa.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma arvoltaan vähäisistä toimituksista

Tämä asetus ei vaikuta arvoltaan vähäisiä toimituksia koskeviin kansallisiin yleisiin vientilupiin, joita jäsenvaltiot ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 428/2009 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö