Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0249(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0028/2011

Pateikti tekstai :

A7-0028/2011

Debatai :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Balsavimas :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Priimti tekstai
PDF 280kWORD 45k
Antradienis, 2011 m. rugsėjo 27 d. - Strasbūras
Dvejopo naudojimo objektai ir technologijos ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0854),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 133 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0062/2010),

–  atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) 27 straipsnį, pagal kurį Reglamentas (EB) Nr. 1334/2000, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą, panaikinamas ir nustoja galioti nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d.,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A7–0028/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(1);

2.  pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2011 m. balandžio 5 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2011)0125).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. rugsėjo 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą
P7_TC1-COD(2008)0249

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1232/2011.)


PRIEDAS

Komisijos pareiškimas:

Komisija ketina peržiūrėti šį reglamentą ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d., visų pirma dėl galimybės pradėti taikyti bendrąjį eksporto leidimą mažos vertės kroviniams vertinimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl mažos vertės krovinių:

Šis reglamentas neturi poveikio nacionaliniams bendriesiems eksporto leidimams, kuriuos valstybės narės išdavė pagal Reglamento (EB) Nr. 428/2009 9 straipsnio 4 dalį.

Teisinė informacija - Privatumo politika