Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0249(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0028/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0028/2011

Debates :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Balsojumi :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Balsojumu skaidrojumi
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Pieņemtie teksti
PDF 276kWORD 44k
Otrdiena, 2011. gada 27. septembris - Strasbūra
Divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrole ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0854),

–  ņemot vērā EK līguma 133. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0062/2010),

–  ņemot vērā 27. pantu Regulā (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta versija), saskaņā ar kuru no 2009. gada 27. augusta ir atcelta Regula (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2011. gada 18. jūlija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A7-0028/2011),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā(1);

2.  Apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  pieņem zinašanai Komisijas paziņojumu, kas iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

4.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Šī nostāja aizstāj 2011. gada 5. aprīlī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2011)0125).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 27. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2011, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei
P7_TC1-COD(2008)0249

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1232/2011.)


PIELIKUMS

Komisijas paziņojums

Komisija ir paredzējusi pārskatīt šo regulu ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī, jo īpaši attiecībā uz to, lai izvērtētu iespēju ieviest vispārēju eksporta atļauju zemas vērtības sūtījumiem.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums par zemas vērtības sūtījumiem

Šī regula neattiecas uz valsts vispārējām eksporta atļaujām nelielas vērtības sūtījumiem, kuras dalībvalstis izsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 428/2009 9. panta 4. punktu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika