Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0249(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0028/2011

Ingivna texter :

A7-0028/2011

Debatter :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Omröstningar :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Röstförklaringar
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Antagna texter
PDF 203kWORD 47k
Tisdagen den 27 september 2011 - Strasbourg
Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0854),

–  med beaktande av artikel 133 i EG-fördraget,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.3 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0062/2010),

–  med beaktande av artikel 27 i förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (omarbetning), enligt vilken förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden trädde ur kraft från och med den 27 augusti 2009,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 juli 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0028/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet godkänner parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande som bifogas denna resolution

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ståndpunkten ersätter de ändringar som antogs den 5 april 2011 (Antagna texter P7_TA(2011)0125).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 27 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
P7_TC1-COD(2008)0249

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2011/1232/EU.)


BILAGA

Uttalande från kommissionen:

Kommissionen avser göra en översyn av denna förordning senast den 31 december 2013, framför allt av om det skulle gå att införa ett generellt exporttillstånd för sändningar av lågt värde.

Uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om sändningar av lågt värde

Denna förordning påverkar inte nationella generella exporttillstånd för sändningar av lågt värde, vilka medlemsstaterna utfärdat i enlighet med artikel 9.4 i förordning (EG) nr 428/2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy