Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2206(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0265/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0265/2011

Συζήτηση :

PV 26/09/2011 - 19
CRE 26/09/2011 - 19

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/09/2011 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0407

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 429kWORD 147k
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Τουρισμός στην Ευρώπη
P7_TA(2011)0407A7-0265/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την Ευρώπη, τον πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη (2010/2206(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βασικές κατευθύνσεις για την βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού» (COM(2003)0716),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό: Για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού» (COM(2006)0134),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ατζέντα για έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» («Agenda 21») (COM(2007)0621),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020. Μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού (COM(2010)0117),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Μαδρίτης «Προς ένα κοινωνικά υπεύθυνο τουριστικό μοντέλο» που εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών της 15ης Απριλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το θέμα «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (14944/10),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο: ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (CoR 342/2010),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση 86/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/578/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση των κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος για τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων(5),

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του οικολογικού σήματος της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις νέες προοπτικές και προκλήσεις για έναν αειφόρο ευρωπαϊκό τουρισμό(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό: για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης των επιπτώσεων του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη στήριξη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την αναφορά της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής για την ενιαία αγορά και την προστασία του καταναλωτή, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0265/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού αντιπροσωπεύει το 10 % του ΑΕΠ και το 12 % της συνολικής απασχόλησης, και ότι είναι η τρίτη σημαντικότερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ότι αποτελεί τον κύριο πόρο για ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ, όπως π.χ. τα νησιά, και ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της ΕΕ, καθώς επίσης και στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός συμβάλλει επίσης στην αύξηση του ανθρώπινου πλούτου, τις ανταλλαγές, την ευημερία, την καλή διαβίωση, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή· εκτιμώντας ότι, κατά συνέπεια, η προσοχή θα πρέπει να εστιασθεί σε μια ποιοτική προσέγγιση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως από άποψη διεθνών αφίξεων και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί αυτή η υπεροχή με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν, κατά πρώτο λόγο, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ανταγωνισμός και η διαρκώς μεταβαλλόμενη ζήτηση της αγοράς και, κατά δεύτερο λόγο, η ανάγκη εξασφάλισης μεγαλύτερης και μονιμότερης βιωσιμότητας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού στην Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυάριθμες προκλήσεις: την παγκόσμια οικονομική κρίση, την ανταγωνιστικότητα άλλων προορισμών εκτός ΕE και την ποικιλομορφία της τουριστικής προσφοράς, τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τις εποχικές διακυμάνσεις της τουριστικής δραστηριότητας, τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τον αυξανόμενο αντίκτυπο των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς και πολλά απρόβλεπτα γεγονότα που πλήττουν κατά καιρούς τον κλάδο,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός συνεισφέρει στην προώθηση της Ευρώπης και της πολιτιστικής και γλωσσικής της κληρονομιάς, ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ποικιλομορφία, στη διατήρηση των κοινών αξιών και στην εδραίωση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας, καταγωγής και ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία, ο πολύπλευρος χαρακτήρας και η πολυ-πολιτισμικότητα της Ευρώπης προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη κάθε μορφής θεματικού τουρισμού και ότι η ανάπτυξη και προώθηση των μορφών του διαφοροποιημένου τουρισμού μπορεί να αποτελέσει τη μόνη ουσιαστική απάντηση στις στρεβλώσεις, τα προβλήματα και την υποβάθμιση που επιφέρει το μοντέλο του άναρχου και ισοπεδωτικού μαζικού τουρισμού,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας (άρθρο 195), ο τουρισμός καθίσταται ειδική αρμοδιότητα της ΕΕ, δεδομένου ότι της επιτρέπει να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τομέα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και αποκλείοντας, ταυτόχρονα, οποιαδήποτε εναρμόνιση των νομικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τη νέα αυτή αρμοδιότητα, απαιτείται η κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής με σαφείς και φιλόδοξους στόχους, που θα σέβεται απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι νέες αρμοδιότητες και η μελλοντική πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό θα έχουν την αποδοτικότητα και την ορατότητα που απαιτούν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επισκέπτες μας, δεν απαιτείται μόνο μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης, αλλά πρέπει επίσης να διατεθούν επαρκείς πόροι στο πλαίσιο του οικονομικού προγραμματισμού της ΕΕ 2014-2020,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών και ορισμένων νησιωτικών περιοχών της ΕΕ εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τις εναέριες μεταφορές, λόγω του ιδιαίτερα απομακρυσμένου και απομονωμένου τους χαρακτήρα και ότι, για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προσαρμοσμένα στην εξάρτησή τους από αυτό το είδος μεταφοράς,

1.  εκφράζει την ικανοποίηση του για τη στρατηγική πολιτικής που παρουσίασε η Επιτροπή, η οποία ορίζει 21 συγκεκριμένες δράσεις για την αναζωογόνηση του τουριστικού τομέα· θεωρεί ότι το συγκεκριμένο έγγραφο και το σχέδιο εφαρμογής του, αντιπροσωπεύουν μια ανθεκτική βάση επί της οποίας μπορεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα στοχεύει σε ένα ανταγωνιστικό, σύγχρονο, ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό, προσιτό σε όλους· ενθαρρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο του σχεδίου εφαρμογής, να θεσπίσει το συντομότερο δυνατόν πιθανά ειδικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων· ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν, υποβάλλοντας προγράμματα για κάθε δράση, σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της σε δράσεις προτεραιότητες με καινοτόμο χαρακτήρα που ενέχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

2.  πιστεύει ότι η βάση για μια στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό συνίσταται, αφενός σε μια δέσμη ειδικών μέτρων που θα αφορούν αποκλειστικά τον τουριστικό τομέα και αφετέρου, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του τουρισμού, στο συντονισμό με τους άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός συστήματος που θα ευνοεί πραγματικά τον τουρισμό· κρίνει, επίσης, αναγκαία μια ακριβή εκτίμηση των συνεπειών των μέτρων που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς στον τομέα του τουρισμού και ζητεί την υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών, τόσο μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών όσο και μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνοχής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική για τον τουρισμό· θεωρεί ουσιώδες να μεριμνήσει η Επιτροπή για μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ των σχετικών Γενικών Διευθύνσεων·

4.  τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας, αφενός μεταξύ των ενωσιακών, διεθνών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και αφετέρου μεταξύ των θεσμικών φορέων στο σύνολο τους και των παραγόντων του τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οριζόντια ζητήματα του τουρισμού, τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή της επικουρικότητας· υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός υπάγεται άμεσα στην αρμοδιότητα πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών και δήμων που, κατά συνέπεια, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση των έργων και των ειδικών δράσεων· ελπίζει ότι, και στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, οι περιφέρειες και οι δήμοι θα συνεργαστούν στενότερα μεταξύ τους και θα διαδραματίσουν βιώσιμο, άμεσο και ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της νέας πολιτικής για τον τουρισμό· πιστεύει ότι, για την ίδια χρονική περίοδο, ειδικά μέσα προγραμματισμού, όπως οι στρατηγικές για τις μακροπεριφέρειες, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ενδοπεριφερειακό και διαπεριφερειακό τουρισμό και να ενισχύσουν την ελκυστικότητα και την προβολή των ευρωπαϊκών περιφερειών και δήμων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση δύο νέων αρχών για τον τουρισμό: της «διαπεριφερειακότητας» και της «συμπληρωματικότητας», για την προώθηση κοινού σχεδιασμού και συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών υπηρεσιών σε ενιαίο γεωγραφικά χώρο, π.χ. είτε μεταξύ γειτονικών περιφερειών διαφορετικών κρατών μελών, είτε σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο μεταξύ περιφερειών που συνδέονται με κοινά στοιχεία·

Ανταγωνιστικός, σύγχρονος και ποιοτικός τουρισμός

6.  φρονεί ότι ο τουρισμός πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής καινοτομίας της ΕΕ και επαναβεβαιώνει ότι η αναζωογόνηση του τουρισμού αποτελεί στρατηγικό και σημαντικό στόχο στον τομέα της απασχόλησης στα διάφορα κράτη μέλη· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που εξασφαλίζουν καινοτομία από κάτω προς τα πάνω και σταθερότητα στον τομέα, ενώ εγγυώνται επίσης την ποιότητα, την ποικιλομορφία και την αυθεντικότητα των περιφερειών όπου έχουν την έδρα τους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει σε μεγαλύτερο βαθμό αυτήν την προσέγγιση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τουριστικής προσφοράς υπηρεσιών·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώνει και να δημοσιεύει κάθε χρόνο τις ορθές πρακτικές στον τομέα του τουρισμού·

8.  συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να αναπτύξει από κοινού με τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις εθνικά τουριστικά πρακτορεία ένα «σήμα της Ευρώπης» με σκοπό την προώθηση του της Ευρώπης συνολικά σε ολόκληρο τον κόσμο ως τουριστικό προορισμό· για το σκοπό αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει ενημερωτικές εκστρατείες σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εταιρείες τουρισμού· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο οποιωνδήποτε πρωτοβουλιών για την προώθηση του τουρισμού, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να τονίζεται η εδαφική ποικιλομορφία της Ευρώπης, ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποφεύγεται η ευνοϊκότερη μεταχείριση ορισμένων ευρωπαϊκών προορισμών σε σχέση με άλλους, και φρονεί ότι το «σήμα της Ευρώπης» δεν πρέπει να εμποδίζει τις διάφορες περιφέρειες, πόλεις και τοπικές οντότητες να προβάλλουν ελεύθερα την εικόνα τους·

9.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία σχετικά με το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» ως μέσο για την ανάδειξη κάποιων σημαντικών τόπων που αντιπροσωπεύουν την ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης· τονίζει ότι πρέπει να συντονιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την συμμετοχή των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και άλλων ιστορικών διαδρομών· θεωρεί αναγκαίο τον συντονισμό με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως το Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΕΕ Europa Nostra, με σκοπό την αποφυγή των επικαλύψεων· καλεί τη Επιτροπή να επισημάνει στα κράτη μέλη ότι οι χώροι που λαμβάνουν το «σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς» πρέπει πάντα να παραμένουν ανοικτοί και προσιτοί, ακόμη και ότι για το σκοπό αυτό πρέπει μάλιστα να προβλεφθεί προσωπικό ασφαλείας (skeleton staff)·

10.  απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να ταχθεί υπέρ της συμπερίληψης στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς των λαϊκών παραδόσεων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των μαγειρικών παραδόσεων, με σκοπό τη διαφύλαξή τους για τις μελλοντικές γενιές και την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προαγωγή των λαϊκών παραδόσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

11.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στον τουρισμό, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ενδεχόμενη ανάγκη να αναθεωρηθούν οι προσεγγίσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση, οι όροι χρηματοδότησης και οι διαδικασίες συμμετοχής των πολιτιστικών φορέων και ενώσεων, με στόχο την πραγματοποίηση επενδύσεων σε βιώσιμες και μακροχρόνιες διαδικασίες και εταιρικές σχέσεις·

12.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας, για παράδειγμα μέσω εταιρικών σχέσεων ή της σύναψης διεθνών συμφωνιών εναέριων μεταφορών, με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα με τις γειτονικές χώρες και τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια αγορά πολλών εκατομμυρίων δυνητικών νέων τουριστών· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της συνεχούς καταβολής προσπαθειών ενίσχυσης της προβολής, της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της διαφοροποίησης του τουρισμού στην Ευρώπη και ζητεί την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης και συνδυασμένων τουριστικών προϊόντων, ούτως ώστε να προσελκυσθούν επισκέπτες από αυτές της νέες αγορές που είναι πηγές τουριστών·

13.  θεωρεί σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα και την υποχρέωση της ΕΕ να ελέγχει την είσοδο των συνόρων της, να αναπτύξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική περισσότερο συντονισμένων και απλοποιημένων διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα δημιουργίας κοινών προξενικών γραφείων/κέντρων σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η έγκαιρη εφαρμογή των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων και η μείωση του γραφειοκρατικών δαπανών· για τον σκοπό αυτόν, πέραν της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης των γραφείων των αντιπροσωπειών της ΕΕ στον κόσμο, ώστε να εκδίδουν τουριστικές θεωρήσεις σε συνεργασία με τις εθνικές πρεσβείες των κρατών μελών και να διερευνήσει πρόσθετους τρόπους απλοποίησης του ζητήματος των τουριστικών θεωρήσεων, όπως «ομαδικές τουριστικές θεωρήσεις» για οργανωμένες ομάδες και ευκολότερη πρόσβαση για όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους·

14.  ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που αποτελούν κίνδυνο για τους τουρίστες στο εξωτερικό, να εκτιμήσουν, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τη σκοπιμότητα της κωδικοποίησης μιας ομοιόμορφης διαδικασίας για τη δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με την «επικινδυνότητα» του ταξιδιού, με την δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κώδικα του βαθμού επικινδυνότητας, αναγνωρίζοντας στις πιο σοβαρές περιπτώσεις το δικαίωμα των τουριστικών πρακτόρων να ζητήσουν κοινοτική ενίσχυση, εντός των ορίων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων·

15.  καλεί την Επιτροπή να συναγάγει συμπεράσματα από πρόσφατες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως η έκρηξη του ηφαιστείου, και να εκπονήσει ειδικά σενάρια σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, ώστε ο συντονισμός και η ομοιόμορφη δράση σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την πληροφόρηση και τη λήψη μέτρων να αποτελέσουν τον κανόνα·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές η ένταξη των προϊόντων τους στο εμπόριο και η προβολή των προορισμών· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα «ΤΠΕ και Τουρισμός», με την έναρξη ειδικού πιλοτικού σχεδίου, μέχρι τα τέλη του 2011, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην συμμετοχή των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην «Αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς», ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων τομέων όπως της κλωστοϋφαντουργίας, των μεταφορών, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της αυτοκινητοβιομηχανίας· ζητεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τομέα και την εξάλειψη των εμποδίων που συνεχίζουν να υπάρχουν στην εσωτερική αγορά και παρεμποδίζουν την ανάπτυξή της· καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη την επικράτειά τους, προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών και η δημιουργία διαλειτουργικότητας μεταξύ των τουριστικών φορέων·

17.  ζητεί να καλλιεργηθεί και να υποστηριχθεί το επιχειρηματικό πνεύμα στον τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τους νέους, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως στις μικροπιστώσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες·

18.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ένα ειδικό κέντρο καινοτομίας για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα·

19.  εκτιμά ότι η βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα θα ωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από μια περισσότερο συντονισμένη προσέγγιση της έρευνας και ανάπτυξης και από την προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

20.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Εικονικό Παρατηρητήριο Τουρισμού, το οποίο να είναι συνδεδεμένο όχι μόνον με τα ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και με τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές, με σκοπό την προώθηση της έρευνας της αγοράς, εφαρμόζοντας συστήματα ανταγωνιστικής συλλογής πληροφοριών, την παροχή στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις πληροφοριών μακροπρόθεσμης εμβέλειας σχετικά με την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης και τη δημιουργία συνθηκών για την καλύτερη στρατηγική τοποθέτηση των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εθνικούς παράγοντες του τομέα, καινοτόμες δράσεις που μπορούν να αναληφθούν για την προώθηση ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών ad hoc, στο περιθώριο των μεγάλων ιστορικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσουν ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προσεχή έτη, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι παγκόσμιες εκθέσεις και άλλες διοργανώσεις, προκειμένου να προωθηθεί ο προορισμός «Ευρώπη» με ολόκληρη την πλούσια ποικιλομορφία του· φρονεί ότι οι πάσης φύσεως ευρωπαϊκές και διεθνείς εκδηλώσεις θα πρέπει να προωθηθούν σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες τοπικές τουριστικές εγκαταστάσεις·

22.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προοπτικές της πύλης www.visiteurope.com, την οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η διαθεσιμότητά της και ο απόλυτα προσιτός χαρακτήρας της (παροχή πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και τις κύριες γλώσσες εκτός ΕΕ, με ιδιαίτερα έμφαση στις γλώσσες των χωρών BRIC, χρήση μορφότυπων προσιτών στα άτομα με προβλήματα όρασης, και με πληροφορίες στη νοηματική γλώσσα για τους κωφούς και χρήση όλων των τεχνολογικών εφαρμογών) και να αποτελέσει μια πραγματική ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τον τουρισμό, με εύκολη πρόσβαση στην τουριστική εθνική, περιφερειακή και τοπική πύλη του κάθε κράτους μέλους· θεωρεί, επιπλέον, ότι η πύλη πρέπει να καθιστά περισσότερο ορατά το σύστημα του ευρωπαϊκού σήματος για τον τουρισμό ποιότητας καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες όπως οι Calypso, NECSTouR και EDEN και ότι πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες στους τουρίστες σχετικά με τα δικαιώματά τους σε διαφορετικές συνθήκες·

23.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μαζί με τα κράτη μέλη τη δυνατότητα δημιουργίας ενός «Ευρωπαϊκού τουριστικού χάρτη», με σκοπό να ενθαρρυνθεί η τακτική προσέλευση των τουριστών από κράτη μέλη και τρίτες χώρες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, μέσω της παροχής πληροφοριών που θα περιλαμβάνουν τον κατάλογο των δικαιωμάτων τους, διευκολύνσεις και αρμόδιες υπηρεσίες·

24.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ότι είναι επομένως σημαντικό να προωθείται η πρόσβαση στις τουριστικές τοποθεσίες παρέχοντας στους επισκέπτες εργαλεία για τη διευκόλυνση της επίσκεψής τους και την υποβοήθηση της κατανόησης σχετικών πληροφοριών, όπως ακουστικές ξεναγήσεις ή ενημερωτικά φυλλάδια, που παρέχουν επεξηγήσεις σε δύο τουλάχιστον επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όταν οι τοποθεσίες τις οποίες επισκέπτονται οι τουρίστες λαμβάνουν στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία·

25.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους παράγοντες στον τομέα του τουρισμού, να εκτιμήσει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού σήματος για τον «Τουρισμό ποιότητας», προσδιορίζοντας τα ελάχιστα κοινά κριτήρια ποιότητας· θεωρεί ότι αυτό θα συμβεί με το συντονισμό τόσο των καλύτερων εμπειριών που έχουν αποκτήσει τα διάφορα κράτη μέλη όσο και των επιχειρηματικών ενώσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα γενικό σήμα συμπληρωματικό προς τα εθνικά σήματα το οποίο θα αναγνωρίζεται με βάση την εθελοντική διαπίστευση·

26.  θεωρεί ότι, προκειμένου να αποτραπούν ο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των καταναλωτών και η υπερβολική επιβάρυνση των εταιρειών, πρέπει να αποφευχθεί η διάδοση των σημάτων και να περιοριστεί ο αριθμός τους, ώστε να καθίστανται περισσότερο αναγνωρίσιμα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα υφιστάμενα σήματα από την άποψη της αξιοπιστίας τους, της διαφάνειάς τους και του ελέγχου της συμμόρφωσής τους· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να προωθήσουν τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές και να εξετάσουν μακροπρόθεσμα την πιθανότητα μιας σταδιακής συγχώνευσης σε ένα μοναδικό σήμα, του «ευρωπαϊκού σήματος για την ποιότητα» και του «οικολογικού σήματος για τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων'·

27.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια ειδική πρωτοβουλία για την σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων κατάταξης των καταλυμάτων (ξενοδοχείων, ξενώνων, ενοικιαζόμενων δωματίων, κλπ), μέσω του προσδιορισμού των ελάχιστων κοινών κριτηρίων, ξεκινώντας από τις θετικές εμπειρίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τις επιχειρηματικές ενώσεις (π.χ. ένωση Hotelstars Union) και τους εκπροσώπους του τομέα· φρονεί ότι η σταδιακή αυτή εναρμόνιση θα μπορούσε να ενισχύσει τόσο την ορατότητα της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού όσο και τις πληροφορίες που παρέχονται στους τουρίστες· καλεί τον ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας να:

   συνεχίσει τις προσπάθειές του για μια σταδιακή εναρμόνιση της κατάταξης των ξενοδοχείων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αφορούν τη δυνατότητα πρόσβασης·
   συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα και να τα ενημερώνει τακτικά σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί·

28.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί η δέουσα προσοχή στο θέμα της ασφάλειας στα διάφορα είδη ξενοδοχείων, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες πυρασφάλειας και τα μέτρα ασφαλείας για το μονοξείδιο του άνθρακα· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για εφαρμογή της μεθόδου MBS (Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων), με την επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου του 1986 ή να αναληφθούν εναλλακτικές κανονιστικές δράσεις στις περιπτώσεις στις οποίες η αυτορρύθμιση είναι αναποτελεσματική· επισημαίνει ακόμα τον σημαντικό ρόλο της κατάρτισης του προσωπικού των ξενοδοχείων σχετικά με τον σχεδιασμό για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση της πυρασφάλειας και τονίζει την ανάγκη συστηματικής συλλογής δεδομένων για την ασφάλεια των καταλυμάτων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μη λησμονούνται ποτέ οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της κατάρτισης που αφορά την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με την πρόληψη των πυρκαγιών και την ασφάλεια των καταλυμάτων·

29.  θεωρεί σκόπιμο η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον τομέα του τουρισμού και τους κοινωνικούς εταίρους, να καταρτίσει χάρτη των υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων (Tourism Skill Competence Framework) ως αφετηρία για την ανάπτυξη πρακτικών μέτρων με στόχο την προσαρμογή της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας στον τουριστικό τομέα στην Ευρώπη·

30.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ενθαρρύνει την κινητικότητα και να αξιοποιήσει και να προωθήσει τη δια βίου μάθηση, τα συστήματα επαγγελματικής και πανεπιστημιακής κατάρτισης και τις μαθητείες στον τουριστικό τομέα, να διατηρεί στενή επαφή με τον κόσμο της έρευνας και των επιχειρήσεων και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία στον τομέα του τουρισμού στο όγδοο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες» και το πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επιλογών σταδιοδρομίας και συνεπώς πρέπει να αναπτυχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη δυνατότητα αναθεώρησής τους, ώστε να παρέχουν κατάρτιση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εξυπηρέτηση των πελατών, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα·

31.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να παρακολουθεί πιο προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες στα κράτη μέλη όσον αφορά τον τουριστικό τομέα·

32.  ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην τουριστική βιομηχανία από τα κράτη μέλη, ώστε να καθίσταται δυνατή, τόσο για όποιον εργάζεται ήδη όσο και για όποιον σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα, η εύρεση των καλύτερων δυνατών επαγγελματικών προοπτικών και η ενθάρρυνση, κατά συνέπεια, της κινητικότητας των εργαζομένων του κλάδου· πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αφενός του εποχικού χαρακτήρα της εργασίας στον κλάδο, και αφετέρου της «μαύρης» εργασίας·

33.  επισημαίνει τη στενή σχέση μεταξύ τουρισμού και μεταφορών και ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των εθνικών, περιφερειακών και διασυνοριακών υποδομών, για τα διάφορα μέσα μεταφορών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πρόοδο και την έγκαιρη υλοποίηση των έργων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και στην ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η συντροπικότητα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση των τουριστικών ρευμάτων, ιδιαίτερα στις εποχικές αιχμές και στις πάσης φύσεως περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την χρήση περισσότερο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, όπως π.χ. τον συνδυασμό δημόσιων συγκοινωνιών, τρένων, ποδηλασίας και πεζοπορίας· ζητεί, μεταξύ άλλων, από την Επιτροπή να διευκολύνει και να υποστηρίξει, και στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, την ανάπτυξη των συνδέσεων με τα νησιά, τις αγροτικές περιοχές, τις ορεινές περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και, γενικότερα με τους δυσπρόσιτους προορισμούς·

35.  επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθούν τα συστήματα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πώλησης των εισιτηρίων για τα διάφορα μέσα μεταφοράς, πράγμα που θα τόνωνε τη διατροπικότητα του συστήματος, θα διευκόλυνε τις διεθνείς μετακινήσεις μεταξύ των κρατών μελών, θα εξασφάλιζε την ελεύθερη κυκλοφορία και θα παραμέριζε τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς· εκτιμά ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης, πρέπει να υπάρξει εστίαση στις ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία·

36.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, και ιδιαίτερα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βραχυπρόθεσμα ένα φιλόδοξο και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο με ένα σύνολο κοινών κανόνων που να καλύπτουν όλους τους τρόπους μεταφοράς, συνοδευόμενο από ειδικούς κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τρόπου μεταφοράς·

37.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ενός χάρτη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των τουριστών, στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι αρχές που αφορούν την προσβασιμότητα, την πληροφόρηση, την διαφάνεια των τιμών, την αποζημίωση κ.λπ.· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ανεξάρτητο σύστημα διαιτησίας, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν πράγματι να διασφαλίσουν την τήρηση των δικαιωμάτων αυτών·

Βιώσιμος και διαφοροποιημένος τουρισμός

38.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική για τον τουρισμό πρέπει να ενσωματώνει με συνέπεια την αειφόρο ανάπτυξη: να εκπληρώνει τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των σημερινών γενεών, χωρίς να παραβλέπει τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών·

39.  χαιρετίζει την προθυμία της Επιτροπής να διαφοροποιήσει τα διαθέσιμα είδη τουρισμού και να καταπολεμήσει, κατ' αυτόν τον τρόπο, τις επιπτώσεις της εποχικότητας· τονίζει, ειδικότερα, την σημασία της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προώθηση του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού και περιβαλλοντικού τουρισμού μέσω θεματικών διαδρομών/δρομολογίων που δεν αναδεικνύουν μόνο τις πολιτιστικές και ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις της ηπείρου μας, αλλά συνεισφέρουν επίσης στην προώθηση ενός εναλλακτικού, βιώσιμου και προσιτού σε όλους τουρισμού· θεωρεί ότι η χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο και η ιστιοπλοΐα, πρέπει να προωθείται σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδρομές·

40.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η ευρωπαϊκή τουριστική προσφορά από εκείνη άλλων κρατών/ηπείρων, είναι πολύ σημαντικό να συνδεθεί ο παραδοσιακός τομέας του τουρισμού με την τοπική προσφορά από άποψη προϊόντων και υπηρεσιών και υλικών και άυλων αγαθών·

41.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν, και με χρηματοδοτικά μέσα, την ανάπτυξη νέων και τη διατήρηση των υφιστάμενων «ευρωπαϊκών διαδρομών», μεταξύ άλλων και στα νησιά, στις παράκτιες, ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές· φρονεί ότι οι διαδρομές αυτές θα πρέπει να αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, μέσω της προώθησης και της διασύνδεσης συμβολικών χώρων, όπως καθεδρικών ναών, πανεπιστημίων, αρχαιολογικών χώρων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και συμβολικών προσωπικοτήτων και υπέρμαχων της Ευρώπης· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και περιουσίας για τις μελλοντικές γενιές·

42.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, προκειμένου να συνδεθούν μεταξύ τους οι υπάρχουσες περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές και να αυξηθεί ο βιώσιμος, ενεργειακά αποδοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον ποδηλατικός τουρισμός στην ΕΕ·

43.  τονίζει τη σημασία των δικτύων όπως NECSTouR και EDEN για τη ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιοχών και για την προώθηση των βιώσιμων προορισμών· τονίζει επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινών δεικτών για την βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, σε στενή συνεργασία με την «Ομάδα για την βιωσιμότητα του τουρισμού» και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

44.  φρονεί ότι, με δεδομένη την ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει πιο ενεργά τη βιομηχανική κληρονομιά της Ευρώπης, το δυναμικό της οποίας δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επαρκώς· τονίζει με έμφαση ότι η ανάπτυξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ευρώπης, ως μείζονος τομέα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να ωφελήσει επίσης δευτερεύοντες προορισμούς και να συμβάλει στην επίτευξη ενός περισσότερο βιώσιμου, διαφοροποιημένου και ομοιόμορφα κατανεμημένου τουριστικού τομέα στην Ευρώπη, μέσω της διατήρησης, της μετατροπής και αποκατάστασης των βιομηχανικών χώρων·

45.  θεωρεί ότι ο τουρισμός στην ύπαιθρο και ο αγροτουρισμός πρέπει να ενισχυθούν κατάλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για τομείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, διαφοροποιούν την οικονομία και τις πηγές εισοδήματος της υπαίθρου, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές, συγκρατούν τον πληθυσμό στην επαρχία αποτρέποντας την ερήμωσή της και συνδέονται άμεσα με την προώθηση των παραδοσιακών, οικολογικών και φυσικών προϊόντων διατροφής· παρατηρεί ότι, για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση στο δίκτυο μεταφορών καθώς επίσης και στις υποδομές του τομέα της πληροφορικής σε αυτές τις περιοχές· εκτιμά ότι αυτό συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της προώθησης νέων μορφών τουρισμού, της επέκτασης των τουριστικών περιόδων και της ανακατανομής των τουριστικών δραστηριοτήτων μεταξύ των περιοχών με υψηλή τουριστική συγκέντρωση και των περιοχών με έντονο αλλά όχι επαρκώς αξιοποιημένο τουριστικό δυναμικό·

46.  θεωρεί ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα των γεωργών να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στις τοπικές αγορές, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις του τομέα της εστίασης να αγοράζουν ευκολότερα τα τοπικά προϊόντα που χρειάζονται·

47.  υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός στη φύση συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθεί η προσοχή στα εθνικά πάρκα και στις προστατευόμενες περιοχές, ώστε να καταστούν πιο προσιτές στους τουρίστες, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης διασυνοριακών διαδρομών που θα σέβονται την περιβαλλοντική κληρονομιά και την τοπική βιοποικιλότητα·

48.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη νέων διαδρομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, του τουρισμού στη φύση και του τουρισμού αναψυχής·

49.  υπενθυμίζει ότι τα ταξίδια που συνδέονται με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση, με την νεολαία και τον αθλητισμό καθίστανται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη, τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να στηρίξουν τέτοιες μορφές τουρισμού, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στους νέους τύπους καταναλωτών που προκύπτουν από τη δημογραφική αλλαγή και για να λάβουν υπόψη νέες μορφές τουρισμού που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών· εφιστά την προσοχή στον μείζονα ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση του τουρισμού, με τη μετακίνηση τόσο θεατών όσο και αθλητών στις αθλητικές εκδηλώσεις και ζητεί τη θέσπιση ειδικών πολιτικών για την προώθηση και την υποστήριξη του αθλητικού τουρισμού·

50.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια οριζόντια κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα, τον κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, την υγιεινή διατροφή και τη χρήση της γης και των φυσικών πόρων, προκειμένου να διαδοθούν οι πληροφορίες και τα χρήσιμα υλικά, να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να μετριαστεί ο αντίκτυπος του τουρισμού στο περιβάλλον·

51.  επικροτεί τις εθελοντικές προσπάθειες της βιομηχανίας να κατανοήσει και να μειώσει τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον και στους προορισμούς, όπως το χρηματοδοτούμενο εν μέρει από την ΕΕ σύστημα βιωσιμότητας Travelife, ένα καινοτόμο σύστημα που βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές και τη βιομηχανία να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της στην αλυσίδα εφοδιασμού·

52.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει, καινοτόμους πρωτοβουλίες τουριστικών ΜΜΕ και να διατηρήσει και να βελτιώσει τον πλούτο της βιοποικιλότητας μέσω της προώθησης του οικοτουρισμού·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής ημέρας υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού, οργανώνοντας σε όλα τα κράτη μέλη ενημερωτικές ημερίδες για την προαγωγή των μορφών βιώσιμου τουρισμού και της υπεύθυνης συμπεριφοράς των τουριστών·

54.  υπογραμμίζει τον σημαντικό αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος στις ευρωπαϊκές τουριστικές περιοχές, και ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες, δηλαδή στις παράκτιες περιοχές, στα νησιά και στις ορεινές περιοχές· φρονεί ότι θα πρέπει να καταρτισθούν στρατηγικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μεταξύ άλλων μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της διαφοροποίησης των τουριστικών υπηρεσιών, της ενίσχυσης των πολιτικών πρόληψης και μετριασμού των φυσικών κινδύνων, της προσαρμογής των υποδομών, της πρόληψης των επιπτώσεων της λειψυδρίας και της διατήρησης της βιωσιμότητας της πανίδας, της χλωρίδας και του τοπίου στις εκάστοτε περιοχές·

55.  υπενθυμίζει ότι οι παράκτιες ζώνες αποτελούν τον κύριο τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη και ότι η κατάσταση αυτή επιβάλλει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις μεθόδους χωροταξικού σχεδιασμού για τις παράκτιες περιοχές, στους κινδύνους εντατικής αστικοποίησης, στην ανάγκη διατήρησης της ποιότητας και βιωσιμότητας των παράκτιων περιοχών, της κληρονομιάς τους και των υποδομών παροχής υπηρεσιών για τους τουρίστες· τονίζει ότι, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για παράκτιο, νησιωτικό και θαλάσσιο τουρισμό, πρέπει να επενδυθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθούν η προστασία των ευρωπαϊκών ακτών από το φαινόμενο της διάβρωσης και η προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς και της πανίδας και να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας βιώσιμος και ποιοτικός τουρισμός με σκοπό το κολύμπι και τις καταδύσεις· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για έναν βιώσιμο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και ζητεί να αναπτυχθούν ανάλογες ειδικές στρατηγικές για τα νησιά, τις ορεινές περιοχές και άλλες ευαίσθητες περιοχές·

56.  τονίζει εκ νέου την σημασία του θαλάσσιου τουρισμού ως χαρακτηριστικού ορισμένων παραθαλάσσιων ευρωπαϊκών περιοχών καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο η οδηγία 2006/123/ΕΚ έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ σε αυτόν τον τομέα και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να προτείνει μέτρα για να μετριαστεί αυτός ο αντίκτυπος και να εξασφαλίσει ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της οδηγίας· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να εξετάσουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων για να καλυφθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί οι τουριστικοί φορείς λόγω της θέσπισης της νέας νομοθεσίας η οποία επιφέρει την απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων και προκαλεί ζημιές από αναπόσβεστες επενδύσεις για ανακαίνιση ή προσαρμογή των εγκαταστάσεών τους σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε προηγουμένως· φρονεί ότι οι δράσεις αυτές είναι αναγκαίες για να προστατευθούν οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι φορείς και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ναυτιλιακής πολιτικής, την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, τόσο με στόχο την προσαρμογή των λιμενικών τερματικών σταθμών στις ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όσο και για να διασφαλιστούν διασυνδέσεις με άλλους τρόπους μεταφοράς και σύνδεσμοι με τουριστικές υπηρεσίες στην ενδοχώρα, δεδομένου ότι πρόκειται για παράγοντες ουσιαστικής σημασίας στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών των επιβατών, του τουρισμού με κρουαζιερόπλοια και του τουρισμού αναψυχής· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να άρουν οποιουσδήποτε περιορισμούς ενδέχεται να έχουν·

58.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρώπη θα επιφέρουν συνεχή αύξηση του τουρισμού στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα του ιαματικού τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες κοινοτικές διατάξεις για θέματα που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα υποβολής ενιαίας νομοθετικής πρότασης σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό, για την παροχή μιας οργανικής και κατοχυρωμένης δομής στον τομέα του τουρισμού, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, και διευκρινίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ιαματικών λουτρών που λειτουργούν στα κράτη μέλη, ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ· τονίζει την σημασία της νέας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία σε διασυνοριακό επίπεδο και φρονεί ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να επιβληθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τα κριτήρια και τους όρους που επιτάσσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί απόλυτα ικανοποιητική εφαρμογή·

59.  υπογραμμίζει το οικονομικό βάρος του «τουρισμού για ψώνια'· τονίζει ότι αυτή η μορφή τουρισμού αποτελεί για μεγάλο αριθμό τουριστών σοβαρό λόγο επίσκεψης στην ΕΕ, οι επιχειρήσεις και μάρκες της οποίας κυριαρχούν παγκοσμίως στον τομέα των προϊόντων πολυτελείας· υπογραμμίζει ότι ενώ ο τομέας αυτός είναι σε πλήρη άνθηση, η ΕΕ αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από άλλους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς που προσφέρουν, παραδείγματος χάρη, διευκολύνσεις για αφορολόγητες αγορές ή επιστροφή ΦΠΑ· συνιστά, συνεπώς, να καταβληθεί προσπάθεια, σε συνεργασία με τον τομέα των προϊόντων πολυτελείας και τους επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού, με νέα μέτρα και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να διατηρήσει την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά της·

60.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί ο ευρωπαϊκός επιχειρηματικός τουρισμός στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της οικονομικής σημασίας που έχει για ορισμένους τόπους στην Ευρώπη και του αριθμού των υπηρεσιών που συνδέονται με την υποδοχή και την οργάνωση εκθέσεων, σαλονιών, συνεδρίων και άλλων επιχειρηματικών εκδηλώσεων (ξενοδοχεία και εστίαση, εμπορικά καταστήματα, μεταφορές, πρακτορεία επικοινωνίας και εκδηλώσεων κ.λπ.)·

61.  υπενθυμίζει ότι ο από ηθική άποψη υπεύθυνος τουρισμός αποτελεί απαρέγκλιτο στόχο· χαιρετίζει τον κώδικα δεοντολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) και ευελπιστεί ότι θα υιοθετηθεί τάχιστα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· εν προκειμένω, χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να επεκτείνει την εθνική δικαιοδοσία των κρατών μελών, ώστε να καλύπτει τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που διαπράττονται στο εξωτερικό, ποινικοποιώντας στην ουσία, κατ' αυτόν τον τρόπο τον σεξουαλικό τουρισμό·

Τουρισμός για όλους

62.  υπογραμμίζει ότι ο εποχικός χαρακτήρας, που συνιστά εγγενές στοιχείο της τουριστικής δραστηριότητας, μπορεί να αποτελέσει πηγή ανασφάλειας όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας· ζητεί, εν προκειμένω, την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής υπέρ των εποχικών εργαζομένων, κυρίως μέσω της επέκτασης των τουριστικών περιόδων με τη διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων·

63.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο για την προώθηση του σταδιακού μετριασμού του εποχικού χαρακτήρα του τουρισμού· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω με βάση τα θετικά μέχρι τώρα αποτελέσματα, την προπαρασκευαστική δράση «Calypso» και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια σε αυτήν τη δράση για να επιτρέψει στις ομάδες μειονεκτούντων ανθρώπων, όπως οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με αναπηρία, η νέοι και οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις διακοπές, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των εκτός τουριστικής αιχμής τουριστικών περιόδων και όταν ταξιδεύουν εκτός των εθνικών συνόρων· ζητεί εν προκειμένω να υπάρξει περαιτέρω σχεδιασμός όσον αφορά τη φυσική προσβασιμότητα, την κατάλληλη παροχή υπηρεσιών και την αξιόπιστη πληροφόρηση και να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών στα τουριστικά προϊόντα· είναι της γνώμης ότι πολλές από τις ήδη υπάρχουσες ορθές πρακτικές που δίνουν έμφαση στην εύκολη πρόσβαση και την ενδυνάμωση θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης·

64.  τονίζει τη σημασία, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με την αναπηρία, να εξασφαλιστεί για τα άτομα με αναπηρία η πρόσβαση όχι μόνο σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς αλλά και με την στέγαση, τις υπηρεσίες εστίασης, την παροχή πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμες σε όλους και τις τουριστικές υπηρεσίες γενικότερα· τονίζει ότι, στη συνέχεια, θα πρέπει να παρασχεθούν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση για όλους όσον αφορά όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν τον τουρισμό·

65.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων αναστήλωσης, συντήρησης και προστασίας των χώρων πολιτιστικού, ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των τουριστών σε αυτούς· ενθαρρύνει τους νέους να συμμετάσχουν εθελοντικά στα προγράμματα αυτά, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του 2011, που έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού·

66.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει επίσης τον λεγόμενο τουρισμό της αμοιβαιότητας (Visiting Friends and Relatives – VFR - επίσκεψη φίλων και συγγενών) ως σημαντικό μέσο ενίσχυσης της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού·

Τουρισμός και πόροι

67.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει, να επεκτείνει και να αναβαθμίσει το προφίλ των χρηματοδοτικών μέσων που διαχειρίζονται οι διάφορες γενικές διευθύνσεις και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του τουρισμού και να ελέγξει την ορθή τους χρήση, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)· θεωρεί ότι σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών, είναι ουσιώδους σημασίας να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στις αλλαγές που συντελούνται στα πεδία του τουρισμού και της πελατείας, στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και στις ανάγκες της τοπικής ανάπτυξης· ζητεί, επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει σαφή σήμανση της χρηματοδοτικής στήριξης που διατίθεται για έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό και να δημιουργήσει μια προσιτή βάση δεδομένων μεταξύ των ΓΔ, ούτως ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να βελτιωθεί η σχετική πληροφόρηση·

68.  επισημαίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική συνοχής στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020· ζητεί οι κανονισμοί σχετικά με τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές και τα διαρθρωτικά ταμεία να περιλαμβάνουν μεταξύ των προτεραιοτήτων τους την αποκατάσταση των τουριστικών περιοχών που έχουν παρακμάσει, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητά τους·

69.  ενθαρρύνει, επίσης, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν πλήρως από τα μέσα επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται από το ΕΚΤ και από άλλα κοινοτικά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά ταμεία· θεωρεί ουσιώδες να συνειδητοποιήσουν τα κράτη μέλη και οι λοιποί φορείς ότι πρέπει να προβαίνουν σε προκηρύξεις διαγωνισμών σχετικά με τον τουρισμό, με βάση τις προβλεπόμενες προτεραιότητες των διαρθρωτικών ταμείων·

70.  ζητεί τη δημιουργία, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για το 2014-2020, ειδικού προγράμματος για τον τουρισμό, που να στοχεύει ιδιαίτερα στις πολύ μικρές και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να ενθαρρύνει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για πανευρωπαϊκά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να επενδύσουν στον τομέα αυτόν·

71.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα πιλοτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται μετά το 2011, και να εξεταστούν ενδεχομένως νέα σχέδια που θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή της νέας στρατηγικής·

Διάφορα σημαντικά ζητήματα για τον τομέα του τουρισμού

72.  παρατηρεί ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις χρειάζονται συγκρίσιμα, υψηλής ποιότητας στατιστικά δεδομένα για σκοπούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των διαρθρώσεων προσφοράς και ζήτησης και για την ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να μεριμνήσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, ώστε τα δεδομένα αυτά να καταστούν διαθέσιμα για ολόκληρη την Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό στην ύπαιθρο και τον αγροτουρισμό και ότι οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες βασίζονται σε εκτιμήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δράσεις που προβλέπονται με στόχο την εδραίωση της βάσης κοινωνικοοικονομικών γνώσεων στον τομέα του τουρισμού, δεδομένου ότι πρέπει να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η επιβολή πρόσθετων οικονομικών και διοικητικών επιβαρύνσεων·

73.  συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το Σεπτέμβριο 2011 για την αναθεώρηση της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε έκτακτες περιστάσεις που οφείλονται, για παράδειγμα, σε ορισμένα κλιματικά και φυσικά φαινόμενα, ή σε πολιτικές αναταραχές· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η όλη ιδέα του «οργανωμένου ταξιδιού» είναι εδώ και καιρό παρωχημένη και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης, να υπαγάγει όλους τους φορείς που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες στην ίδια νομοθεσία· τονίζει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον καταναλωτή και ο θεμιτός ανταγωνισμός διαδραματίζουν εν προκειμένω κεντρικό ρόλο·

74.  επισημαίνει την ευκαιρία που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο για σταδιακή εναρμόνιση ενός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον τομέα του τουρισμού στα κράτη μέλη, ως απαραίτητη προϋπόθεση για ένα διαφανή ανταγωνισμό μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη συζήτηση που ξεκίνησε με την δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ·

75.  καλεί τα κράτη μέλη να έχουν κατά νου τις αρνητικές επιπτώσεις της ολοένα και μεγαλύτερης τάσης για αύξηση των φόρων που επιβάλλονται στους τουρίστες που ταξιδεύουν προς την ΕΕ και εντός των κρατών μελών της ΕΕ, όπως του φόρου επί των καυσίμων, των τελών ασφάλειας, και των αερολιμενικών, δημοτικών και λιμενικών τελών· υπογραμμίζει ότι, εάν πρόκειται να εφαρμοστεί πρόσθετος φόρος στον τομέα του τουρισμού, θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί με το δέοντα τρόπο, ούτως ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ενημέρωσης των τουριστών και των φορέων·

76.  καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να επισπεύσει τις διαδικασίες για την έγκριση της πρότασης οδηγίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ (TOMS), προβλέποντας τη θέσπιση ενός μηχανισμού συμμετοχής ικανού να μηδενίσει την στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των τουριστικών πρακτόρων, δεδομένου ότι η έλλειψη ομοιομορφίας στις εθνικές νομοθεσίες προκαλεί σήμερα σοβαρές επιπτώσεις·

77.  υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης μιας ενεργού πολιτικής ανταγωνισμού που θα παρακολουθεί οποιαδήποτε τάση συγκέντρωσης στον τομέα ή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έως τα τέλη του 2012 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τουρισμό, σύμφωνη και επιπρόσθετη προς τη σημερινή στρατηγική και το σχέδιο υλοποίησής της·

79.  θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί μια ειδική τεχνική ομάδα καθηκόντων για τον τουρισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό να παρακολουθεί από κοντά την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων της Επιτροπής και τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

o
o   o

80.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 384 της 31.12.1986, σ. 60.
(2) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59.
(3) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(4) ΕΕ L 116 της 9.5.2009, σ. 18.
(5) ΕΕ L 198 της 30.7.2009, σ. 57.
(6) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.
(7) ΕΕ C 193 E της 17.8.2006, σ. 325.
(8) ΕΕ C 297 Ε της 20.11.2008, σ. 184.
(9) ΕΕ C 45 Ε της 23.2.2010, σ. 1.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0057.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου