Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2235(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0264/2011

Внесени текстове :

A7-0264/2011

Разисквания :

PV 26/09/2011 - 21
CRE 26/09/2011 - 21

Гласувания :

PV 27/09/2011 - 8.13
CRE 27/09/2011 - 8.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0408

Приети текстове
PDF 451kWORD 143k
Вторник, 27 септември 2011 г. - Страсбург
Пътната безопасност в Европа през периода 2011‐2020 г.
P7_TA(2011)0408A7-0264/2011

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно пътната безопасност в Европа през периода 2011‐2020 г. (2010/2235(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система“ (COM(2009)0279),

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство ‐ към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144);

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011‐2020 година“ (СOM(2010)0389),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 2 и 3 декември 2010 г. относно съобщението на Комисията, озаглавени „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011‐2020 година“ (16951/10),

–  като взе предвид проучването(1) с цел оценка на Комисията относно Третата програма за действие за безопасност по пътищата,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите, озаглавено „Насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011‐2020 година“ (CdR 296/2010),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Към европейско пространство на пътна безопасност“ (CESE 539/2011),

–  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН, озаглавена „Подобряване на световната безопасност по пътищата“ от 10 май 2010 г. (64/255),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г., озаглавена „Европейската програма за действие за безопасност по пътищата – да намалим наполовина броя на жертвите на пътнотранспортните произшествия в Европейския съюз до 2010 г.: общи усилия“(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2006 г. относно безопасността по пътищата: довеждане на системата за спешни повиквания от автомобили „eCall“ до гражданите(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно Третата програма за действие за безопасност по пътищата ‐ оценка в средносрочен план(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие относно интелигентните транспортни системи(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие относно градската мобилност(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта(8),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0264/2011),

А.  като има предвид, че през 2009 г. над 35 000 души са убити и над 1 500 000 са ранени при пътнотранспортни произшествия (ПТП) в Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че статистически към всяко произшествие, довело до смърт, има други четири произшествия, които водят до постоянни увреждания, 10, които предизвикват сериозни наранявания, и 40, които предизвикват леки наранявания,

В.  като има предвид, че обществените разходи, произтичащи от ПТП, се оценяват на 130 млрд. евро годишно,

Г.  като има предвид, че поставената в Третата програма за действие цел за намаляване наполовина на броя на загиналите при ПТП в ЕС до края на 2010 г. не е постигната, като при все това се наблюдава значително намаляване на броя на загиналите при ПТП в ЕС,

Д.  като има предвид, че в ЕС все още съществува сравнително висока степен на търпимост на обществото по отношение на ПТП и че всяка година автомобилният транспорт е причина за жертви, чийто брой съответства на този от 250 падания на средноголеми пътнически самолети,

Е.  като има предвид, от една страна, че трябва да бъдат полагани все по-сериозни усилия, за да се намали броят на жертвите на ПТП, и, от друга страна, че трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че няма да се появи безразличие в хода на намаляването на общия им брой,

Ж.  като има предвид, че пътната безопасност е задача на цялото общество,

З.  като има предвид, че само 27,5 % от мерките, предвидени в Третата програма за действие, са приложени в пълна степен, и че поради това са необходими значително по-амбициозни цели и мерки за подобряване на пътната безопасност, в сравнение с предложените досега от Комисията,

И.  като има предвид, че законодателната рамка за регламенти и директиви, основани на научни данни, все още не е напълно използвана и че приложеното европейско право може да помогне да бъде спасен животът на хора,

Й.  като има предвид, че вече са приети и през идните няколко години ще влязат в сила много законодателни мерки за подобряване на пътната безопасност като Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури,

К.  като има предвид, че Комисията не представи предложение за нова програма за действие преди изтичането на Третата програма за действие за безопасност по пътищата,

Л.  като има предвид, че вероятността за смърт при ПТП, изчислена за изминат километър, за пешеходец е 9 пъти, за велосипедист - 7 пъти, а за мотоциклетист - 18 пъти по-голяма от тази за пътуващ в лек автомобил,

М.  като има предвид, че близо 55 % от смъртоносните ПТП се случват на селските пътища, 36 % - в градските райони и 6 % - на автомагистралите,

Н.  като има предвид, че ако бъдат включени пътуванията до и от работното място, 60 % от трудовите злополуки с фатален изход са ПТП,

О.  като има предвид, че броят на смъртните случаи по пътищата спада постоянно, но броят на завършилите със смърт произшествия с мотоциклетисти е постоянен, като на много места нараства,

П.  като има предвид, че общественият транспорт за превоз на пътници е много по-безопасен от моторизирания индивидуален транспорт,

Р.  като има предвид, че мъртвият ъгъл на тежкотоварните автомобили представлява смъртна опасност за велосипедисти и пешеходци,

С.  като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред демографски промени и че потребностите от мобилност на възрастните хора трябва да получат особено внимание,

Т.  като има предвид, че новите технически развития, например в областта на хибридните автомобили и електрифицирането на двигателните системи, представляват нови предизвикателства пред спасителните екипи,

У.  като има предвид, че прилагането на европейските, националните, регионални и местни мерки трябва да бъде стриктно координирано,

Ф.  като има предвид, че Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури изисква осъществяването на проверки на пътната безопасност и проверки на безопасността като част от редовната поддръжка на пътищата; като има предвид, че тази директива се прилага само по отношение на пътната инфраструктура на Трансевропейската мрежа (TEN-T), като оставя много национални и местни пътища без уредба,

Х.  като има предвид, че редовните проверки на всички европейски пътища от компетентните органи са съществен елемент от превенцията на потенциални опасности за участниците в движението,

Ц.  като има предвид, че наличните данни за причините за произшествия и наранявания са от решаващо значение за подобряването на пътната безопасност, както става ясно, наред с другото, от проектите по VERONICA,

Основи

1.  Приветства настоящото съобщение на Комисията, като при все това призовава Комисията да доразвие представените идеи до края на 2011 г. в реална програма за действия, която да обхваща подробен списък от мерки с ясни графици за тяхното изпълнение, инструменти за мониторинг с цел редовен контрол на ефективността им, както и разпоредба за средносрочен преглед;

2.  Изразява съгласие със становището на Комисията, че за повишаване на безопасността на пътя е необходим съгласуван, цялостен и интегриран подход, и призовава към това, свързаните с безопасността на пътя аспекти да бъдат разглеждани във всички релевантни области на политиката, като образование, здравеопазване, околна среда и социална политика, както и полицейско и съдебно сътрудничество;

3.  Призовава Комисията да подобри рамковите условия за по-безопасен и по-екологичен транспорт, като вървене пеш, каране на велосипед, ползване на автобусен или железопътен транспорт, с което да насърчи тяхното използване.

4.  Предлага, като приоритетен въпрос, назначаването на координатор за пътната безопасност на ЕС, като част от Европейската комисия, в срок до 2014 г., който следва:

   да насърчава - като авторитет в областта на пътната безопасност - текущи проекти за пътна безопасност, както и да поставя началото на нови и иновативни такива проекти, въз основа на своя опит, експертни познания и умения
   да координира мерките за пътна безопасност в рамките на Комисията и между държавите-членки
   да улеснява на високо политическо равнище изготвянето, изпълнението и влизането в сила на ефективни и съгласувани политики за пътна безопасност в съответствие с целите на ЕС
   да осъществява надзор върху определени проекти като хармонизирането на показатели, данни и, доколкото е възможно, национални планове за пътна безопасност
   да насърчава обмена на най-добри практики и изпълнението на разпоредбите за пътна безопасност в сътрудничество с всички заинтересовани лица, държавите-членки и техните регионални и местни органи
   да осъществява връзка между съответните политически и академични среди с цел осигуряване на поле за мултидисциплинарен подход;

5.  Призовава Комисията да създаде форум за сътрудничество, в който прокурори, правоприлагащи органи, сдружения на жертви и центрове за наблюдение на безопасността на пътя могат да обменят информация за най-добрите практики и да си сътрудничат по-тясно за подобряване на прилагането на законодателството в областта на пътната безопасност както на национално, така и на транснационално равнище;

6.  Изтъква, че надлежното прилагане и по-ефективното привеждане в действие на вече приети закони и мерки трябва да получи особено внимание; същевременно изтъква, че възможностите за законодателни мерки на равнището на ЕС все още не са изчерпани;

7.  Изразява съжаление, че бюджетът на ЕС за пътна безопасност е значително намален в последните години, и призовава Комисията да промени тази тенденция;

8.  Силно подкрепя целта за намаляване наполовина в срок до 2020 г. на общия брой смъртни случаи при ПТП в ЕС спрямо този през 2010 г. и във връзка с това призовава за ясни и измерими цели за този период, сред които

   намаляване на убитите при ПТП деца на възраст под 14 години с 60 %,
   намаляване на броя на пешеходците и велосипедистите, загинали в пътнотранспортни сблъсъци, с 50 % и
   намаляване на ранените с опасност за живота хора с 40 % въз основа на дефиниция, която следва да се изготви бързо и да бъде еднаква за целия ЕС;

Етични аспекти

9.  Изтъква, че всеки гражданин на ЕС не само има право на самостоятелно използване на пътищата и на безопасен автомобилен транспорт, но и преди всичко задължението за допринасяне за пътната безопасност чрез своето поведение; счита, че публичните органи и ЕС имат морално и политическо задължение да приемат мерки и действия за справяне с този обществен проблем;

10.  Потвърждава своето становище, че е необходима допълваща, дългосрочна стратегия, която да надхвърля времевия хоризонт на настоящото съобщение и да има за цел предотвратяването на всички смъртни случаи в автомобилния транспорт („Vision Zero“); като съзнава, че това не може да бъде осъществено без широкото използване на технологията в автомобилите и разработването на надлежни мрежи за ИТС, призовава Комисията да развие основните аспекти на една такава стратегия и да ги представи в рамките на идните три години;

11.  Твърди, че уважението към живота и човешката личност следва да намери израз в един споделен културен и етичен процес, с който пътят би бил съзнателно разглеждан като една човешка общност;

12.  Призовава Комисията и държавите-членки да признаят официално третата неделя на месец ноември за Световен ден на жертвите на пътнотранспортни произшествия, както вече направиха Организацията на обединените нации и Световната здравна организация, за да се повиши обществената осведоменост по този въпрос;

Доказани практики и тяхното приложение в национални планове

13.  Призовава Комисията да положи повече усилия за насърчаване на обмена на знания и най-добри практики между държавите-членки, така че по-голяма част от тях да бъдат застъпени в национални, регионални и местни планове за пътна безопасност, като по този начин се създаде възможност за това, дейностите да се установят на възможно най-твърда методическа основа, и така да се допринесе за създаването на европейско пространство на пътна безопасност;

14.  Призовава Комисията да направи оценка на Европейската харта за пътна безопасност и да даде тласък за създаването на подобни харти на регионално и местно равнище;

15.  Изтъква, че ясните, количествени цели дават нови стимули за подобряването на пътната безопасност и представляват неотменими елементи за сравнения на постигнатото от държавите-членки, както и за мониторинга и оценката на изпълнението на мерки в областта на пътната безопасност; счита, че следва да бъде направен опит да се оцени количествено приносът на всяка отделна държава-членка за постигане на целта през 2020 г.; счита, че този принос следва да бъде използван като насока при установяването на приоритетите за националните политики за пътна безопасност;

16.  Подкрепя Комисията в усилията й да насърчава изработването на национални планове за пътна безопасност от държавите-членки; изисква да се наложи задължително изискване за изготвянето и публикуването на тези планове съобразно хармонизирани, общи насоки; при все това изтъква, че държавите-членки следва да разполагат с широко поле за действие, за да приспособят съответните мерки, програми и цели спрямо националните характеристики;

17.  Призовава Комисията незабавно да определи конкретна година за безопасен търговски автомобилен транспорт;

18.  Призовава Комисията да създаде наръчник за най-добри практики за медицинско обслужване на ранените на местопроизшествието, за да гарантира, че те получават по-бързо и по-ефективно медицинско лечение, което е ключов фактор за оцеляването на най-сериозно наранените;

19.  Призовава Комисията да изготви, заедно със социалните партньори, стратегия за намаляване на броя на произшествията, претърпени от работници по пътя за и от работа; призовава държавите-членки и Комисията да насърчат предприятията да съставят планове за пътна безопасност; призовава Комисията да положи максимални усилия, за да гарантира, че могат да бъдат издавани удостоверения, съгласно Европейската харта за пътна безопасност, на предприятия, които въвеждат планове за пътна безопасност за своите работници;

Подобряване на показатели и данни

20.  Счита висококачествените и съпоставими данни, обхващащи всички участници в движението, в това число велосипедисти и пешеходци, за основна предпоставка за успешна политика в областта на пътната безопасност;

21.  Призовава Комисията да изготви изследване на икономическото и социално въздействие на смъртните случаи и нараняванията по пътищата върху обществото в държавите-членки на ЕС;

22.  Призовава Комисията до края на 2013 г. да приложи набор от допълнителни, хармонизирани показатели като част от проекта „SafetyNet“, въз основа на които може да се осъществи по-добър мониторинг, както и съществени сравнения на постигнатото от държавите-членки;

23.  Призовава Комисията до 2012 г. да разработи предложение за подобряването на базата от данни по отношение на причините за произшествия и наранявания, както и анонимни данни за степента на нараняванията и резултата от тях; призовава освен това за извършването на подробно мултидисциплинарно изследване на произшествията в представителни за движението по пътищата зони във всички държави-членки, с подкрепата на Европейския съюз;

24.  Призовава Комисията в рамките на две години да изработи хармонизирани дефиниции на „опасен за живота“, „тежко ранен“ и „леко ранен“, което ще позволи сравнимост между мерките и тяхното въздействие в държавите-членки;

25.  Призовава за развитието на истински център на ЕС за наблюдение на пътната безопасност, чиято задача да бъде да изготвя обобщение на съществуващите инициативи относно събирането на данни, да изготвя предложение с цел подобряване на обмена на данни, както и да систематизира данни от вече съществуващи бази, както и знания от изпълнението на проекти на ЕС като „SafetyNet“, VERONICA или „DaCoTa“, и ги прави достъпни за всички, след обработка до постигане на разбираем вид и ежегодно актуализиране;

26.  Призовава държавите-членки да спазват съществуващите задължения за предоставяне на данни и да постигат конкретен напредък към обмен на данни в случай на трансгранични нарушения на правилата за движение по пътищата; призовава държавите-членки да хармонизират системите за събиране на данни, като използват софтуер за предаване на данни в реално време за чувствителни данни, който да бъде поетапно въведен до 2014 г.;

Поле на действие
Подобряване на обучението и поведението на участниците в автомобилния транспорт

27.  Изтъква, че пътната безопасност зависи до голяма степен от предпазливостта, съобразителността и взаимното уважение, както и спазването на съществуващите правила, което е пряко свързано с необходимостта от систематично подобряване на качеството на обучението от страна на школите за кормуване и качеството на процедурата по издаване на свидетелства за управление на МПС;

28.  Счита, че концепцията за обучението през целия живот следва да заеме по-високо място в областта на автомобилния транспорт и поради това подкрепя дейността на центровете за безопасно шофиране като ефективна форма на систематично обучение на водачите във всеки професионален контекст и във всеки контекст на свободното време; застъпва становището, че обучение за движението по пътищата и програми за обучение на участниците в движението следва да започват на ранна възраст в семейството и в училището и следва да обхващат колоезденето, ходенето пеш и използването на обществения транспорт;

29.  Призовава за мерки за подобряване на обучението на нови водачи, като шофиране само с придружител от 17-годишна възраст, или въвеждането на система за постепенно обучение по шофиране за шофьорски курсове, която включва практическо обучение дори след като шофьорът в минал успешно своя изпит; освен това призовава за въвеждането на задължително обучение по безопасност за млади и начинаещи участници в движението, така че те да могат да получат практически опит в справянето с редици опасни ситуации;

30.  Призовава, при обучението на шофьори и като един от основните елементи от обучението на млади шофьори, който ще доведе до безопасност на пътя и ще я повиши, да се отдаде спешно внимание на най-важните причини за смъртни случаи в автомобилния транспорт и за сериозни наранявания, като например превишена скорост, шофиране след употреба на алкохол и наркотици или определени медикаменти, които засягат способността за шофиране, непоставен предпазен колан или друго предпазващо оборудване, като каски за водачите на двуколесни превозни средства, използване на мобилни устройства и умора;

31.  Изразява убеденост в необходимостта от по-добро обучение на начинаещите шофьори по отношение на ролята на гумите за пътната безопасност и необходимостта от спазване на основните правила за правилна поддръжка и използване на гумите; във връзка с това призовава държавите-членки, в изпитите за вземане на свидетелство за управление на МПС, надлежно и навременно да прилагат Директивата относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства и на разпоредбите в нея, които предвиждат задължително включване на раздел за знания за гумите, както и на раздел за основна поддръжка на автомобила като цяло;

32.  Счита, че по време на шофьорските курсове следва да се обърне по-голямо внимание на моторизираните двуколесни превозни средства и тяхната видимост;

33.  Призовава към това, обучението по кормуване и шофьорските изпити да отдават по-голям приоритет на обезопасяването на товарите в частния транспорт;

34.  Призовава за задължителни опреснителни курсове по първа медицинска помощ на всеки 10 години за всички притежатели на свидетелства за управление на МПС;

35.  Насърчава държавите-членки да въведат специални точкови системи за санкции за най-опасните нарушения като най-ефективно допълнение към финансовите глоби;

36.  Препоръчва въвеждането на устройства за автоматично спиране, в случай че шофьорът е употребил алкохол („Alcolocks“), в автомобилите на участници в движението, които вече са осъждани повече от един път за шофиране в пияно състояние, като мярка на реинтеграция;

37.  Призовава за офталмологичен преглед за всички шофьори от категория A и B на всеки 10 години, а за шофьори над 65-годишна възраст - на всеки 5 години; призовава държавите-членки да постановят задължителен медицински преглед за шофьори на определена възраст, да установят физическите, умствени и психологически способности, необходими за продължаване на шофирането, въз основата на статистическите си данни за съответните възрастови групи;

38.  Призовава Комисията да изготвя, на всеки три години, кампании за пътна безопасност на ЕС по конкретна тема и систематично да използва каналите за комуникации, които са се развили в резултат от прилагането на Хартата за пътна безопасност за тези кампании;

39.  Призовава Комисията да се заеме, като част от пътната безопасност, с броя смъртни случаи при автомобилни произшествия на железопътни прелези, където произшествията често са причинени от неправилно поведение от страна на участниците в движението, включително поемане на прекомерни рискове, липса на внимание, неразбиране на пътните знаци;

Хармонизиране и изпълнение на правила в областта на автомобилния транспорт

40.  Изисква решителни усилия за хармонизиране на пътните знаци и правила до 2013 г.; изтъква, че знаците следва да бъдат поддържани в добро състояние, така че да се гарантира, че те са ясно видими и се подменят своевременно, когато това е необходимо с оглед на промяна в условията;

41.  Призовава Комисията да приеме във възможно най-кратки срокове спецификацията на Интелигентната транспортна система (ИТС) за приоритетни действия във връзка с безопасността и сигурността на пътя, както е посочено в член 3, букви б) до е) от Директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни системи;

42.  Счита действителното налагане на съществуващите правила за основен стълб на политиката на ЕС в областта на пътната безопасност; изисква по-добър обмен между държавите-членки във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата в отделните държави-членки и преследване на тези нарушители в съответствие с действащото национално право, и във връзка с това призовава държавите-членки да установят ежегодни национални цели за контрол в областта на превишаването на скоростта, шофирането след употреба на алкохол или под влиянието на наркотици и поставянето на предпазни колани и каски, както и да предприемат решителни действия за гарантиране на това, че тези проверки се осъществяват;

43.  Посочва важната роля на организацията TISPOL при обмена на доказани практики за прилагане на правилата за движение по пътищата;

44.  Подчертава, че един хармонизиран и ефективен подход за проверки е от съществено значение за транспонирането на социалните правила в автомобилния транспорт (Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) № 3821/85), които са от изключителна важност за пътната безопасност; поради това, още веднъж призовава Комисията да предприеме действия по исканията, отправени от Парламента в неговата резолюция от 18 май 2010 г. относно наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт;

45.  Призовава Комисията да преразгледа законодателството в областта на времето за шофиране и почивка, за да позволи на водачите на тежкотоварни автомобили на дълги разстояния да прекарват своите седмични периоди на почивка в домовете си, като винаги взема мерки това да може да бъде постигнато, без да се правят компромиси с целите на Европейския съюз за пътна безопасност; вярва, че ограниченията в движението на товарния превоз трябва да бъдат хармонизирани в целия Европейски съюз;

46.  Приветства приемането на второ четене на Директивата за трансграничния обмен на информация относно нарушения, свързани с пътната безопасност, която представлява още една стъпка към подобряване на пътната безопасност с ясна европейска добавена стойност; очаква с нетърпение доклада на Комисията относно прилагането на тази директива, както и нови законодателни предложения за подобряване на трансграничното прилагане, които ще включват всички държави-членки;

47.  Призовава Комисията да подкрепи, като първа мярка, развитието на техники за идентифициране на лица, които шофират под въздействието на наркотици и медикаменти, които оказват влияние върху способността им да шофират, и като втора мярка да предложи законодателство на ЕС за забрана на шофирането под влияние на наркотици или горепосочените медикаменти, което да се прилага ефективно;

48.  Призовава за хармонизиране за целия ЕС на пределната стойност на съдържанието на алкохол в кръвта; препоръчва ограничение от 0 ‰ с малко, научно обосновано допустимо отклонение за измерване за начинаещи шофьори през първите 2 години и за професионални шофьори във всеки един момент;

49.  Изисква въвеждането на системи за контрол, с които да могат системно да се установяват и наказват в т.ч. нарушенията по отношение на скоростта на мотоциклетистите;

50.  Призовава за повсеместна забрана в Европа на производството, вноса и разпространението на системи, които предупреждават шофьорите за пътни проверки (напр. радарни устройства за предупреждение и устройства за противодействие на лазери или навигационни системи, които автоматично сигнализират за проверки на движението по пътя);

51.  Призовава за въвеждането на забрана в целия ЕС на практиката на писане на текстови съобщения, изпращане на електрони писма или търсене в интернет по време на управление на моторно превозно средство, която следва да бъде приведена в изпълнение от държавите-членки посредством най-добрата налична технология;

52.  Призовава Комисията да състави, в срок от две години, законодателно предложение за хармонизиран подход към зимните гуми за пътнически автомобили, автобуси и тежкотоварни автомобили в регионите на ЕС, като отчита климатичните условия във всяка държава-членка;

53.  Очаква, в срок до 2015 г., Комисията да прегледа прилагането на третата директива относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства и да я приведе в съответствие с изменящите се обстоятелства, и призовава, наред с другото, да бъде отдадено дължимото внимание на факта, че използването за частни цели на превозни средства от категория M1 с тегло над 3,5 тона – по-специално мобилни къщи – де факто вече не е възможно; призовава обучението за управление на мобилни къщи с тегло, което само леко надвишава 3,5-тонното ограничение, да бъде на разположение не само на лицата със свидетелство за управление на моторни превозни средства от категория C, предназначено за водачи на търговски автомобили, но и за лица със свидетелство за управление на моторни превозни средства от категория B, предназначено за частни участници в движението;

54.  Решително препоръчва на компетентните органи да въведат ограничение на скоростта от 30 км/ч в жилищните зони и по всички еднолентови пътища в градски зони, които не разполагат с отделна велосипедна алея, с оглед на по-ефективната защита на уязвимите участници в движението;

Създаване на безопасна инфраструктура на автомобилния транспорт

55.  Безрезервно подкрепя подхода на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане на ЕС като цяло само за онези инфраструктури, които са в съответствие с директивите на ЕС относно пътната безопасност и безопасността на тунелите, включително изграждането на пътища от по-нисък клас; във връзка с това изисква усилията в граничните сектори да бъдат концентрирани по-специално върху намаляването на броя на участъците с висока степен на опасност, пътните участъци с повишена концентрация на пътнотранспортни произшествия и железопътните прелези;

56.  Отново заявява, че една добре запазена пътна инфраструктура допринася за намаляване на смъртните случаи и нараняванията на участници в движението; призовава държавите-членки да съхраняват и развиват своята пътна инфраструктура чрез редовна поддръжка и новаторски методи, като например използване на интелигентни пътни маркировки, които показват безопасните дистанции и посоката на пътуване и пасивно безопасната пътна инфраструктура; подчертава, че нормите за поставяне на знаци, особено при пътностроителни дейности, трябва да бъдат спазвани, тъй като те са от основно значение за осигуряване на високо равнище на пътна безопасност;

57.  Призовава Комисията и държавите-членки да обърнат по-голямо внимание на пътното проектиране, да съдействат за прилагането на вече налични ефективни по отношение на разходите мерки и да насърчават изследвания, които ще дадат възможност на създателите на политики да разберат по-добре как следва да се развива пътната инфраструктура, за да се подобри пътната безопасност и за да се съобрази положението със специфичните нужди на застаряващото население и уязвимите участници в движението;

58.  Приветства факта, че Комисията съсредоточава своето внимание върху най-уязвимите групи участници в движението (водачи на двуколесни моторни превозни средства, пешеходци и други), при които цифрите за произшествията са все още прекалено високи; призовава държавите-членки, Комисията и бранша да имат предвид тези участници в движението, когато проектират пътната инфраструктура и оборудване, така че изградените пътища да бъдат безопасни за всички участници в движението; призовава, в контекста на пътното планиране и поддръжка, за по-сериозно обмисляне на инфраструктурни мерки за защита на велосипедистите и пешеходците, напр. мерки за разделяне на движението, разширяване на мрежите от велосипедни алеи и организация и прелези за безпрепятствен достъп за пешеходците;

59.  Призовава Комисията да гарантира увеличаването на сигурността на обектите, в които се осъществява пътностроителна дейност, чрез насоки за проектиране и оборудване на обекти, които следва да бъдат стандартизирани във възможно най-голяма степен на европейско равнище, така че водачите на МПС да не бъдат изправяни пред нови, непознати обстоятелства във всяка държава; призовава за насоки, които следва да включват надлежно поставяне на знаци, премахване на оригиналната пътна маркировка, използване на защитни огради и прегради, маркиране на пътните ленти с предупредителни светлинни ориентири или знаци и маркировка за отклонение, като се избягват много тесни отклонения и се гарантира безопасност през нощта.

60.  Подчертава необходимостта от адекватни пътни настилки, които подобряват устойчивостта на занасяне, работата при различни климатични и метеорологични условия и видимостта и изискват малко поддръжка, като по този начин увеличават безопасността на ползвателите на инфраструктурата;

61.  Изисква широко използване на знаци, посочващи скоростта на автомобилите в даден момент, и усилия знаците да бъдат по-забележими и разбираеми, като се избягват комбинации от знаци, които са трудни за разбиране;

62.  Подчертава важността на това да се гарантира националната пътна инфраструктура, която не е включена в мрежата за ТЕМ-T, също да бъде подобрена от гледна точка на пътната безопасност, по-специалност в регионите на ЕС с нискокачествена инфраструктура и незадоволително равнище на безопасност на движението по пътищата;

63.  Призовава Комисията да определи, а държавите-членки – да приложат, подходящи мерки с цел предотвратяване на произшествията на междуселските пътища, в селските райони и в тунелите и намаляване на сериозността на щетите;

64.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да призоват своите национални, регионални и местни органи да проектират своите пътища по такъв начин, че последните да не създават каквато и да е било опасност за двуколесните моторни превозни средства; посочва, че обичайните предпазни парапети край пътя представляват смъртна опасност за мотоциклетистите, и призовава държавите-членки (включително чрез замяна на съществуващите предпазни парапети) спешно да въведат оборудване с допълнителни предпазни планки над и под предпазните парапети, както и с други алтернативни пътни преградни системи, в съответствие със стандарта EN 1317, за да намалят отраженията от произшествията за всички участници в движението; обръща внимание на опасността, която се крие за мотоциклетистите, от бетонни кръпки, които осигуряват много по-ниско сцепление от нормалната асфалтова пътна настилка;

65.  Призовава Комисията да насърчава създаването на насоки за подпомагане на най-добрата практика при мерките за успокояване на движението по пътищата, базирани на физични и оптични нововъведения, наред с другото чрез изпълнение на съфинансирани от ЕС проекти за научноизследователска и развойна дейност във връзка с успокояването на пътното движение с цел намаляване на произшествията, шума и замърсяването на въздуха;

66.  Призовава държавите-членки да изготвят и актуализират редовно карта на най-опасните участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия в своите пътни мрежи, които следва да бъдат предоставени на разположение на обществото и следва да бъдат достъпни посредством автомобилните навигационни системи;

67.  Счита, че концепциите за „път, подразбиращ поведение“(„self-explaining road“) и „обезопасена крайпътна среда“ („forgiving roadside“) са неразделна част от политиката в областта на пътната безопасност и поради това следва да бъдат насърчавани с финансиране от ЕС и текущ обмен на най-добри практики;

68.  Призовава държавите-членки да въведат като задължително добавянето на набразден участък от настилката, като неразделна част от пътностроителните и пътноремонтните дейности;

69.  Обръща внимание на конкретната опасност, която крият железопътните прелези, и призовава държавите-членки, когато изграждат или възстановяват тези прелези, да включват различни нива или, при пътища от по-нисък клас, да монтират бариери, преграждащи целия път;

70.  Посочва Директива 2008/96/EO относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури във връзка с необходимостта от достатъчно безопасни зони за паркиране в близост до магистрали; изтъква значението на спазването на времето за управление и почивка и въвеждането на хармонизиран режим за налагане на наказания и призовава Комисията и държавите-членки да предоставят достатъчно на брой места за паркиране (количествен критерий) и сигурни и безопасни места за паркиране, които съответстват на минималните социални стандарти и разполагат с услуги за поддръжка и помощ (качествен критерий) за професионалните шофьори на тежкотоварни автомобили; изисква предвиждането на такива места за паркиране, когато пътната инфраструктура е в етап на планиране или е в процес на подобряване, и разходите за строителство да бъдат разглеждани като годни за съфинансиране по програмите на Общността (например програмата ТЕМ-T);

71.  Призовава за забрана на изпреварванията от камиони в опасни участъци от автомагистралите;

72.  Призовава държавите-членки и пътните оператори да осигурят подходящо проектирани съоръжения, които подобряват безопасността и всички са подходящо оборудвани с пътни знаци и са добре осветени, за да бъдат по-лесни за използване от участниците в движението, особено за мотоциклетисти и велосипедисти;

Пускане в движение на по-безопасни автомобили

73.  Препоръчва задължителното въвеждане на устройства за автоматично спиране в случай употреба на алкохол от шофьора („Alcolocks“) – с малко, научно обосновано допустимо отклонение за измерване - във всички нови видове автомобили за професионален превоз на пътници и стоки; призовава Комисията да подготви в срок до 2013 г. предложение за Директива за въвеждане на устройства за автоматично спиране в случай употреба на алкохол от шофьора („alcolocks“), включително съответни спецификации за неговото техническо изпълнение;

74.  Призовава Комисията да продължи да се съсредоточава върху подобряването на пасивната безопасност на автомобилите, например чрез най-съвременни системи за управление на катастрофи, по-специално да подобри съвместимостта между големи и малки автомобили и между тежкотоварни превозни средства или лекотоварни автомобили; призовава да се запази ударението върху намаляването на сериозността на катастрофите с уязвими участници в движението; призовава Комисията да предложи преразглеждане на законодателството на ЕС за предни нискоразположени защитни устройства по такъв начин, че да се установи оптималният капацитет за поглъщане на енергия и височината на предните нискоразположени защитни устройства, необходими за осигуряване на ефективна защита за шофьорите на леки автомобили в случай на катастрофа;

75.  Призовава Комисията в рамките на две години да представи доклад относно това, доколко повишената защита на пътниците чрез укрепване на A-, B- и C-стълбовете на автомобилите пречи на всеобхватната видимост за водача и дали това се отразява върху безопасността на по-уязвимите участници в движението;

76.  Призовава Комисията в рамките на две години да представи доклад относно свързаните с безопасността аспекти на електрическата мобилност, включително e-велосипеди и електровелосипеди;

77.  Призовава Комисията да представи в срок до 2013 г. предложение, предназначено да гарантира монтирането на всяко ново моторно превозно средство, като стандарт, на подобрена система за напомняне за колана за предните и задните седалки, която издава както звукови, така и визуални предупреждения;

78.  Призовава Комисията да оцени ползата от монтирането на системи за предупреждение срещу умора и да ги направи задължителни, ако е уместно;

79.  Призовава производителите на автомобили да обръщат особено внимание при разработката на електрически автомобили и други нови технологии на задвижване на ефективната защита както на пътниците, така и на оказващите помощ и спасителните екипи от нови източници на опасност в случаите на произшествие;

80.  Призовава държавите-членки да осъществяват по-ефективен и съществен надзор върху вноса на оборудване, компоненти и резервни части за МПС, мотоциклети и велосипеди, за да гарантират тяхната пригодност и съответствие с високи европейски стандарти за защита на потребителите;

81.  Призовава Комисията да разгледа подробно възможната връзка между подобрената технология за безопасност на автомобилите и информираността за намален риск за шофьора и да предаде доклад по този въпрос в Парламента в срок от две години;

82.  Призовава Комисията да установи единна европейска зона за редовни технически проверки на всички моторни превозни средства и техните свързани със безопасността електронни системи; очаква най-строгите, еднообразни стандарти да формират основата за тези проверки; очаква отговорни за провеждането на проверки и издаването на свидетелства за техническа изправност да бъдат независими органи за проверка, сертифицирани въз основа на хармонизиран стандарт; очаква да бъде гарантирано взаимното признаване на тези свидетелства за техническа изправност;

83.  Призовава Комисията в рамките на две години да установи общи стандарти за техническия контрол след тежки произшествия;

84.  Призовава Комисията да съдейства за повишаване на стандартите за безопасност на автомобилите, като например автомобилна технология, внедрена в автомобилите, като средство за предотвратяване на настъпването на произшествия; подчертава важната роля на интелигентните системи за управление на движението (ИСУД) за намаляването на броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия, отново изтъква екологичния потенциал на интелигентните автомобили и интелигентните пътища, както и научноизследователските пилотни проекти за V2V и V2R устройства; и призовава Комисията и държавите-членки да се концентрират върху използването на ИСУД, а не само върху пътищата, които представляват част от ТЕМ;

85.  Призовава Комисията да заложи общи стандарти за автомобилните гуми, по-специално за нишките и налягането на гумите, и да въведе съответни проверки; подкрепя включването на проверки на гумите в редовните прегледи на техническата изправност, извършвани на автомобилите; подкрепя по-ефективното прилагане на правилата, свързани с автомобилните гуми, чрез по-чести крайпътни технически проверки; призовава Комисията да предложи спецификации за Системите за следене на налягането в гумите (TPMS) с оглед осигуряване на правилно използване на гумите, което ще бъде от полза както за пътната безопасност, така и за околната среда;

Използване на съвременни технологии за автомобили, инфраструктура и аварийни услуги

86.  Изисква подробностите относно информацията за състоянието на пътя, информацията за участъци от пътя, които са особено опасни или необичайни, и за съществуващите правила в областта на транспорта в съответните държави-членки (например относно режима на ограничения на скоростта и максималното разрешено ниво на съдържание на алкохол в кръвта) да се предоставят на участниците в движението преди и по време на пътуването с помощта на интелигентни транспортни системи; очаква потенциалът на Европейската спътникова навигационна система „Галилео“ да бъде изцяло използван в тази сфера;

87.  Призовава Комисията да представи в срок до края на 2012 г. законодателно предложение, включително график и подробна процедура на одобрение, предвиждащо поетапното въвеждане, първоначално в автомобили под наем, а впоследствие и в търговски и частни автомобили, на цялостна система за запис на произшествия със стандартизирана разпечатка, която записва съотносими данни преди, по време на и след произшествията „устройство за запис на данни от събития“; подчертава, в тази връзка, необходимостта да бъдат защитени личните данни на лицата и да се използват съхранените данни само за разследване на произшествието;

88.  Призовава Комисията да разработи предложение за оборудването на автомобили с интелигентни системи за регулиране на скоростта, което да включва график, процедури за техническо допускане и необходимата за това пътна инфраструктура;

89.  Призовава Комисията да подкрепи действия, които насърчават потребителите, когато купуват автомобили, да приемат новаторски технологии за безопасност на автомобилите, много от които все още не са задължителни, но имат очевидни плюсове за безопасността; призовава застрахователните дружества да демонстрират по-голяма готовност да предлагат по-благоприятни цени на шофьорите, чиито автомобили са снабдени със системи за безопасност, които са доказали, че предотвратяват произшествия или намаляват уврежданията, причинени от тях;

90.  Призовава Комисията да проведе проучване на нови технологии, които могат да помогнат за подобряване на пътната безопасност, като иновационни (напр. адаптивни) системи за предните светлини;

91.  Настоятелно призовава Комисията да ускори своята оценка на Директива 2007/38/ЕО; призовава за отчитане на технологичния напредък чрез оборудване на всички тежкотоварни автомобили със специални огледала за задно виждане, камери/ устройства за наблюдение или други технически инструменти, които елиминират невидимата за шофьора зона, по-конкретно с цел предотвратяване на произшествия, засягащи велосипедисти и пешеходци, които се намират в невидимата за шофьора зона;

92.  Приветства заявената цел на Комисията да обърне специално внимание на безопасността на мотоциклетистите;

93.  Счита поетапното, задължително въвеждане на антиблокиращи спирачни системи във всички нови мотоциклети за важна мярка, която би могла съществено да намали броя на сериозните произшествия с мотоциклети;

94.  Призовава държавите-членки да предприемат стъпки за осигуряване на въвеждането на изискванията, наложени на търговските автомобили, в съответствие с техническите условия, напр. по отношение на устройствата за предупреждение за умора и разсейване;

95.  Препоръчва монтирането на климатични инсталации във всички видове по-нови тежкотоварни автомобили на дълги разстояния и в по-старите видове в зависимост от техническата осъществимост; счита, че тези системи следва да функционират и при изключен двигател, за да се гарантира подходящ отдих за водача на превозното средство; призовава Комисията да уточни понятието „подходящи условия за спане“ във връзка с член 8, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006;

96.  Приветства обявеното от Комисията ускоряване на въвеждането на „eCall“ и призовава Комисията в рамките на идните две години да провери и евентуално предложи използването му и при мотоциклетите, тежките товарни автомобили и автобусите, като се отдаде особено внимание на специалните нужди на лицата с увреждания;

97.  Призовава Комисията да изготви мерки в подкрепа и защита на членовете на спасителните служби в случай на произшествие, като възможност за установяване или получаване на място на информация за вида двигател на автомобила, пасивно оборудване за безопасност, като въздушни възглавници, или използването на специфични материали, както и цялата друга съответна техническа информация за спасителни действия за всеки модел автомобил, за да се ускорят спасителните действия;

Защита на по-уязвимите участници в движението

98.  Изисква защитата на по-уязвимите участници в движението, като например мотоциклетисти, пешеходци, работници от службите за поддържане на пътищата, велосипедисти, деца, възрастни хора и хора с увреждания, да бъде отчитана в по-голяма степен като неотменна съставна част на пътната безопасност, например чрез използването на новаторски автомобилни и инфраструктурни технологии; призовава за отделяне на по-голямо внимание на нуждите на възрастните хора и лицата с намалена мобилност като участници в движението; във връзка с това призовава държавите-членки да разработят програми, които предотвратяват произшествията поради напреднала възраст и които помагат на възрастните хора да останат активни участници в движението; препоръчва използването на бариери за пътна безопасност с гладки лицеви части и създаването на специални ленти за уязвими участници в движението;

99.  Приканва Комисията, държавите-членки и органите на местното самоуправление да насърчават схеми за „безопасни маршрути до училище“, за да се повиши безопасността на децата; посочва, че в допълнение към въвеждането на ограничения на скоростта и създаването на училищна пътна полиция изправността на автомобилите, използвани като училищни автобуси, и професионалните умения на шофьорите трябва също да бъдат гарантирани;

100.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят карането на велосипед и ходенето пеша като самостоятелни начини за превоз и неразделна част от всички транспортни системи;

101.  Отправя искане към държавите-членки:

   да се въведе задължително изискване за наличност в автомобила на сигнални жилетки за всички пътници в него, както и
   да поощряват велосипедистите, особено през нощта извън застроени зони, да ползват предпазни каски и да носят сигнални жилетки или подобно облекло като средство за подобряване на тяхната видимост;

102.  Призовава Комисията да представи предложение, съдържащо минимални изисквания за светлините и отражателните устройства, които трябва да бъдат спазвани от производителите на велосипеди;

103.  Препоръчва децата на възраст до три години да бъдат поставяни в превозните средства в седалки за деца, обърнати с гръб към движението;

o
o   o

104.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) „Подготовката на Европейската програма за действие за безопасност по пътищата 2011-2020 г.“.
(2) ОВ С 227 Е, 21.9.2006 г., стр.609.
(3) OВ C 296 E, 6.12.2006 г., стр. 268.
(4) OВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 220.
(5) OВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 50.
(6) OВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 43.
(7) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 58.
(8) Приети текстове, P7_TA(2010)0260.

Правна информация - Политика за поверителност