Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2821(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0523/2011

Внесени текстове :

B7-0523/2011

Разисквания :

PV 27/09/2011 - 15
CRE 27/09/2011 - 15

Гласувания :

PV 28/09/2011 - 4.14
CRE 28/09/2011 - 4.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0427

Приети текстове
PDF 284kWORD 56k
Сряда, 28 септември 2011 г. - Страсбург
Съвет по правата на човека на ООН: сексуална ориентация и полова идентичност
P7_TA(2011)0427B7-0523/2011

Резолюция на Европейския парламент от 28 септември 2011 г. относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност в Обединените нации

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид резолюция A/RES/60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека на Обединените нации (UNHRC),

–  като взе предвид декларацията от 16 март 2006 г. на председателството на Съвета на Европейския съюз от името на Европейския съюз относно създаването на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид резолюцията си от 10 март 2011 г. относно шестнадесетата сесия на Съвета на ООН по правата на човека(1),

–  като взе предвид резолюцията си от 16 декември 2010 г. относно правата на човека по света за 2009 г. и политиката на ЕС по този въпрос(2),

–  като взе предвид предходните съвместни изявления и декларации в рамките на Обединените нации, включително съвместната декларация в рамките на Съвета по правата на човека от 22 март 2011 г., озаглавена „Да сложим край на актовете на насилие и на свързаните с тях нарушения на правата на човека, основаващи се на сексуална ориентация и полова идентичност“, и Декларацията относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност от 18 декември 2008 г. в рамките на Общото събрание,

–  като взе предвид резолюция A/HRC/17/19 на UNHRC от 17 юни 2011 г. относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност,

–  като взе предвид седемнадесетата сесия на UNHRC, на която беше приета резолюция A/HRC/17/19 относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност, и деветнадесетата сесия на UNHRC, на която ще се проведат разисквания на дискусионна група, както се препоръчва в резолюция A/HRC/17/19,

–  като взе предвид резолюция 1728 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 29 април 2010 г. относно дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност, и препоръката на Комитета на министрите CM/Rec(2010)5 от 31 март 2010 г. относно мерките за борба срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация или полова идентичност,

–  като взе предвид резолюция AG/RES. 2653 на Организацията на американските държави от 7 юни 2011 г. относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност,

–  като взе предвид доклада на Агенцията за основните права, озаглавен „Хомофобия, трансфобия и дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност“ (ноември 2010 г.),

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5, член 18, член 21 и член 27 от Договора за Европейския съюз и член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид приетия от Съвета на Европейския съюз инструментариум за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ),

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност в Обединените нации,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Б.  като има предвид, че всеки ден в Европейския съюз, както и в трети страни, се извършват многобройни нарушения на правата на човека, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност;

В.  като има предвид, че Европейският съюз и неговите държави-членки следва да гарантират зачитането на правата на човека в собствените си политики и практики, за да укрепват позицията на Европейския съюз в Съвета на ООН по правата на човека и да я направят заслужаваща доверие;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз отдава първостепенно значение на всеобщите и неделими права на човека;

Д.  като има предвид, че Европейският съюз вече включва сексуалната ориентация и половата идентичност в работата си в рамките на Обединените нации, в рамките на регионалните органи и при двустранните диалози относно правата на човека, които провежда;

Е.  като има предвид, че резолюцията на UNHRC относно правата на човека, социалната ориентация и половата идентичност е първата приета в Обединените нации резолюция, която разглежда конкретно въпроса за сексуалната ориентация и половата идентичност;

Ж.  като има предвид, че държави от всички региони, включително всички държави-членки на ЕС в Съвета на ООН по правата на човека, гласуваха в подкрепа на резолюцията относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност и че тази резолюцията беше внесена от 21 държави-членки на ЕС;

З.  като има предвид, че различни органи на ООН, създадени съгласно договорите за правата на човека, специални докладчици и агенции, както и генералният секретар на ООН и върховният комисар на ООН по правата на човека изразиха сериозна загриженост относно нарушенията на правата на човека, на които са жертва лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ лицата) по целия свят;

И.  като има предвид, че други регионални институции, включително Съветът на Европа и Организацията на американските държави, наскоро приеха резолюции, осъждащи злоупотребата с правата на човека на основа сексуална ориентация и полова идентичност;

1.  Отново изразява тревогата си по повод многобройните нарушения на правата на човека и широко разпространената дискриминация, основана на сексуална ориентация и полова идентичност, както в Европейския съюз, така и в трети страни;

2.  Признава и подкрепя започнатата вече работа от страна на Съвета по правата на човека, генералния секретар на ООН, върховния комисар по правата на човека, органите на ООН, създадени съгласно договорите за правата на човека, специалните докладчици и други агенции на ООН с цел гарантиране, че международните стандарти за правата на човека се прилагат изцяло, независимо от сексуалната ориентация и половата идентичност на лицата;

3.  Приветства приемането на резолюция A/HRC/17/19 относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност от страна на Съвета по правата на човека;

4.  Подчертава факта, че резолюцията е подкрепена от държави от всички региони и е изготвена от Южна Африка; отново припомня, че правата на човека са всеобщи и неделими и че се прилагат еднакво за всички, независимо от тяхната сексуална ориентация и полова идентичност;

5.  Подкрепя организирането на дискусионна група по време на деветнадесетата сесия на Съвета по правата на човека през пролетта на 2012 г. за осъществяване на „конструктивен, информиран и прозрачен диалог по въпроса за дискриминиращите закони и практики и актовете на насилие срещу лица въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност“; счита, че е наложително провеждането на диалог в дух на уважение и откритост между държавите членки на ООН от всички региони относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност;

6.  Приветства многократно предоставяната подкрепа от страна на държавите-членки на ЕС и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за включването на сексуалната ориентация и половата идентичност в работата на Съвета по правата на човека и на други органи на ООН, включително при предходните съвместни изявления и декларации;

7.  Припомня, че в Инструментариума на Съвета на Европейския съюз за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ) се отбелязват като основни приоритети декриминализацията на хомосексуализма в света, равенството и недискриминацията, както и защитата на активистите за правата на човека; счита, че върховният представител, всички институции на ЕС и държавите-членки следва системно да поддържат тези приоритети в страната си, както и във външните си отношения;

8.  Призовава върховния представител и държавите-членки системно да насърчават, в партньорство с трети страни, защитата и спазването на правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност в рамките на Обединените нации и в рамките на други международни форуми, както и при двустранните диалози относно правата на човека;

9.  Насърчава държавите-членки да участват конструктивно и в партньорство с трети страни във Всеобщия периодичен преглед и процедурите на органите, създадени съгласно договорите, с цел да се осигури пълното спазване на правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност в Европейския съюз и в трети страни; за тази цел насърчава държавите-членки и върховния представител да осигурят последователност между външните и вътрешните действия на ЕС в областта на правата на човека, както е предвидено в член 21, параграф 3, от Договора за Европейския съюз;

10.  Призовава върховния представител, Комисията и държавите-членки допълнително да насърчават, в партньорство с трети страни, правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност посредством двустранни диалози относно правата на човека и Европейския инструмент за демокрация и права на човека и други външни финансови инструменти;

11.  Изразява съжаление, че правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица все още не се спазват напълно в Европейския съюз, включително правото на телесна неприкосновеност, правото на личен и семеен живот, правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на словото, правото на сдружаване, правото на недискриминация, правото на свободно движение, включително правото на свободно движение за двойки от един и същ пол и техните семейства, правото на достъп до здравна профилактика и на ползване на медицински грижи и правото на убежище;

12.  Припомня на държавите-членки задължението да предоставят закрила или убежище на граждани на трети страни, които бягат от преследване в своите страни на произход поради сексуалната си ориентация или са застрашени от такова, както предвижда Директива 2004/83/ЕО(3) на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила;

13.  Категорично осъжда факта, че хомосексуалността, бисексуалността или транссексуалността все още се считат в някои страни, включително и в ЕС, за психично заболяване, и призовава отделните държави да се борят с това явление; призовава по-специално за това, транссексуалността и трансполовостта да не се считат повече за психиатрични проблеми, и за свободен избор на лекуващ екип, опростяване на смяната на самоличност и поемане на разходите от страна на социално-осигурителната система;

14.  Обръща внимание на заключенията на доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права, озаглавен „Хомофобия, трансфобия и дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност“; призовава Комисията и държавите-членки в действията си да следват във възможно най-голяма степен изложените в този доклад становища;

15.  Призовава държавите-членки, Комисията и Европейската служба за външна дейност да предприемат всички мерки за справяне с тези неравенства; отново приканва Комисията да изготви подробна пътна карта срещу хомофобията, трансфобията и дискриминацията на основа сексуална ориентация и полова идентичност;

16.  Призовава Комисията и Световната здравна организация да премахнат разстройствата на половата идентичност от списъка на психическите и поведенческите разстройства и да следят те да бъдат класирани като не-патологични при преговорите по единадесетата ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ-11);

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на Съвета на Европейския съюз, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на върховния комисар на ООН по правата на човека и на генералния секретар на ООН.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0097.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0489.
(3) ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12.

Правна информация - Политика за поверителност