Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2821(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0523/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0523/2011

Keskustelut :

PV 27/09/2011 - 15
CRE 27/09/2011 - 15

Äänestykset :

PV 28/09/2011 - 4.14
CRE 28/09/2011 - 4.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0427

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 47k
Keskiviikko 28. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa
P7_TA(2011)0427B7-0523/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. syyskuuta 2011 ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä YK:ssa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston perustamisesta annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman A/RES/60/251,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajavaltion unionin puolesta 16. maaliskuuta 2006 antaman julkilausuman YK:n ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusneuvoston 16. istunnosta(1),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(2),

–  ottaa huomioon aikaisemmat YK:ssa hyväksytyt yhteiset julkilausumat, muun muassa 22. maaliskuuta 2011 annetun ihmisoikeusneuvoston yhteisen julkilausuman seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan väkivallan ja ihmisoikeuksien rikkomisen lopettamisesta sekä 18. joulukuuta 2008 annetun yleiskokouksen julkilausuman ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä,

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2011 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman A/HRC/17/19 ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 17. istunnon, jossa hyväksyttiin päätöslauselma A/HRC/17/19 ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä, sekä YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunnon, jossa käydään paneelikeskustelu päätöslauselman A/HRC/17/19 toimeksiannon perusteella,

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2010 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1728 seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä sekä 31. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2011 annetun Amerikan valtioiden järjestön päätöslauselman AG/RES. 2653 ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä,

–  ottaa huomioon perusoikeusviraston marraskuussa 2010 julkaiseman selonteon, jossa käsiteltiin homo- ja transfobiaa sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvaa syrjintää,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 18, 21 ja 27 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston keinovalikoiman homo- ja biseksuaalisten ja transsukupuolisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman ihmisoikeuksien, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin käsittelystä Yhdistyneissä kansakunnissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

B.  ottaa huomioon, että useisiin seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviin ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistytään päivittäin Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella;

C.  katsoo, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ne noudattavat omassa toiminnassaan ja käytännöissään ihmisoikeuksia, jotta EU:n asema ihmisoikeusneuvostossa vahvistuisi ja saisi uskottavuutta;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni pitää ensiarvoisen tärkeänä yleismaailmallisia ja jakamattomia ihmisoikeuksia;

E.  ottaa huomioon, että seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti sisältyvät jo nyt EU:n työhön YK:n piirissä, alueellisissa elimissä ja eräissä sen kahdenvälisissä ihmisoikeusvuoropuheluissa;

F.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä on ensimmäinen Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymä päätöslauselma, jossa käsitellään nimenomaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä seikkoja;

G.  ottaa huomioon, että valtiot, jotka edustavat kaikkia alueita, muun muassa kaikki YK:n ihmisoikeusneuvostossa olevat EU:n jäsenvaltiot, äänestivät ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman puolesta ja 21 EU:n jäsenvaltiota tuki päätöslauselmaa;

H.  ottaa huomioon, että useat yleissopimuksella perustetut Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuselimet, erityistarkkailijat ja järjestöt sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu ovat ilmaisseet olevansa vakavasti huolissaan homo- ja biseksuaaleihin ja transsukupuolisiin henkilöihin ympäri maailmaa kohdistuneista ihmisoikeusrikkomuksista;

I.  ottaa huomioon, että eräät muut alueelliset instituutiot, muun muassa Euroopan neuvosto ja Amerikan valtioiden järjestö ovat hiljattain hyväksyneet päätöslauselmia, joissa tuomitaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvat ihmisoikeusrikkomukset;

1.  toistaa olevansa huolissaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvista lukuisista ihmisoikeusrikkomuksista ja laajalle levinneestä syrjinnästä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella;

2.  antaa tunnustusta ihmisoikeusneuvoston, YK:n pääsihteerin, ihmisoikeusvaltuutetun, yleissopimuksella perustettujen YK:n ihmisoikeuselinten, erityistarkkailijoiden ja muiden YK:n järjestöjen työlle, jolla ne ovat jo nyt pyrkineet varmistamaan, että kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja sovelletaan täysmääräisesti henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta, sekä tukee tätä työtä;

3.  ilmaisee tyytyväisyytensä ihmisoikeuksia, seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevan YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman A/HRC/17/19 hyväksymisestä;

4.  haluaa kiinnittää huomion siihen, että päätöslauselmaa tuki kaikkia alueita edustavia valtioita ja että Etelä-Amerikka pani sen alulle; toistaa, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja jakamattomia ja että niitä sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta;

5.  tukee sitä, että ihmisoikeusneuvoston 19. istunnossa keväällä 2012 järjestetään paneelikeskustelu, jossa on tarkoitus käydä rakentavaa, tietoon perustuvaa ja avointa vuoropuhelua yksilöitä näiden seksuaaliseen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella syrjivästä lainsäädännöstä ja käytännöistä sekä heihin kohdistuvista väkivallanteoista; katsoo, että kaikkia maailman alueita edustavien YK:n jäsenvaltioiden on välttämätöntä käydä kunnioittavaa ja avointa keskustelua ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä;

6.  on tyytyväinen siihen, että EU:n jäsenvaltiot sekä komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat jo pitkään tukeneet seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien näkökohtien sisällyttämistä ihmisoikeusneuvoston ja muiden YK:n elinten työhön, myös aikaisempiin yhteisiin julkilausumiin;

7.  muistuttaa, että Euroopan unionin neuvoston ihmisoikeustyöryhmän keinovalikoimassa homo- ja biseksuaalisten ja transsukupuolisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ensisijaisina tavoitteina mainitaan homoseksuaalisuuden rangaistavuuden poistaminen maailmanlaajuisesti, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä ihmisoikeuksien puolustajien suojelu; katsoo, että korkean edustajan, kaikkien unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi järjestelmällisesti noudatettava näitä tavoitteita sekä unionin sisällä että ulkosuhteissa;

8.  kehottaa korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita yhdessä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa järjestelmällisesti edistämään YK:ssa ja muilla monenvälisillä foorumeilla sekä kahdenvälisissä ihmisoikeusvuoropuheluissaan ihmisoikeuksien suojaamista ja kunnioittamista seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta;

9.  kehottaa jäsenvaltioita yhdessä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa osallistumaan rakentavasti yleiseen kausiarviointiin ja yleissopimuksella perustettujen elinten prosesseihin sen varmistamiseksi, että ihmisoikeuksia noudatetaan täysimääräisesti seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta; kehottaa jäsenvaltioita ja korkeaa edustajaa siksi varmistamaan, että EU:n ulkoinen ja sisäinen toiminta ihmisoikeuksien alalla on johdonmukaista, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 3 kohdassa määrätään;

10.  kehottaa korkeaa edustajaa, komissiota ja jäsenvaltioita yhdessä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa jatkamaan ihmisoikeuksien edistämistä myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvissä asiayhteyksissä kahdenvälisissä ihmisoikeusvuoropuheluissaan sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen ja muiden ulkoisten toimien rahoitusvälineiden avulla;

11.  pitää valitettavana, että EU:ssa ei aina täysin noudateta homo- ja biseksuaalisten ja transsukupuolisten henkilöiden oikeuksia, joita ovat muun muassa oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen, oikeus yksityisyyteen ja perhe-elämään, oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen, kokoontumisvapaus, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, liikkumisvapaus, mukaan lukien samaa sukupuolta olevien parien ja heidän perheidensä oikeus liikkua vapaasti, oikeus ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon ja sairaanhoitoon sekä oikeus turvapaikkaan;

12.   muistuttaa jäsenvaltioiden velvoitteesta suojella kolmansien maiden kansalaisia tai myöntää heille turvapaikka silloin, kun he seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi pakenevat vainoa, jota he kokevat tai voivat joutua kokemaan alkuperämaassaan, kuten kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa neuvoston direktiivissä 2004/83/EY(3) säädetään;

13.   tuomitsee erittäin voimakkaasti sen, että eräissä maissa, myös EU:n jäsenvaltioissa, homoseksuaalisuutta, biseksuaalisuutta ja transsukupuolisuutta pidetään edelleen mielisairautena, ja kehottaa eri maita torjumaan tätä ilmiötä; kehottaa erityisesti lopettamaan transsukupuolisten ja identiteetiltään transsukupuolisten henkilöiden sukupuolenvaihdosprosessin psykiatrisoinnin ja takaamaan, että he voivat vapaasti valita hoitohenkilökunnan, sekä helpottamaan identiteetin vaihtamista ja toimenpiteen korvaamista sosiaaliturvajärjestelmästä;

14.  haluaa kiinnittää huomion EU:n perusoikeusviraston marraskuussa 2010 julkaisemaan selontekoon, jossa käsiteltiin homo- ja transfobiaa sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvaa syrjintää; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan selonteon perusteella toimenpiteitä mahdollisimman laajasti;

15.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota sekä Euroopan ulkosuhdehallintoa pyrkimään tarmokkaasti poistamaan eriarvoisuudet; pyytää toistamiseen komissiota laatimaan kattavan suunnitelman homo- ja transfobian sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvan syrjinnän torjumiseksi;

16.   kehottaa komissiota ja Maailman terveysjärjestöä poistamaan sukupuolisen identiteetin häiriöt mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden luettelosta ja huolehtimaan siitä, että kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-11) 11. versiota koskevissa neuvotteluissa otetaan käyttöön uusi luokittelu, jossa luovutaan patologisoinnista;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, Euroopan unionin neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä YK:n pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0097.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0489.
(3) EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö